Logo UAB
2023/2024

Gestiˇ privada de la seguretat

Codi: 104029 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
JosÚ Luis Franco Eza
Correu electr˛nic:
joseluis.franco@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits.


Objectius

Els objectius de l'assignatura pretendre ser un reflex d'alguns dels objectius primordials del grau. Els alumnes han d'aplicar els seus coneixements, conceptuals i normatius, a la gestió de l'anomenat Sector de Seguretat Privada, integrat per empreses de seguretat i pel personal de seguretat privada, coneixent i distingint els diferents tipus de serveis que aquelles poden presentar als usuaris , públics o privats, i les funcions i límits de les atribucions professionals atribuïdes a les diferents categories professionals.

 

Això constituirà la base a partir de la qual, l'alumne podrà disposar del bagatge adequat per formular propostes de qualitat del servei dins de la seguretat privada, sempre tenint en compte el marc normatiu, i les necessitats dels consumidors de seguretat privada.

 

Conèixer els conceptes i el marc normatiu de la seguretat pública i de la seguretat privada.

Comprendre les bases per a la prestació de serveis de seguretat privada.

Se amb la legislació de seguretat privada.

Distingir les funcions atribuïdes a les forces i cossos de seguretat, i els serveis i activitats que, de manera complementària i subordinada, poden prestar els operadors privats de la seguretat.

Aconseguir un nivell competencial apte als continguts teòrics i normatius que permeti als professionals del Grau, poder relacionar-se i coordinar-se amb tècnics d'aquest àmbit.

Assumir les vinculacions d'aquesta assignatura amb altres del Grau.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 5. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Planificar la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 10. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 12. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 13. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 16. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 17. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 18. Seleccionar els recursos mÝnims per a la gestiˇ eficient de riscos.
 19. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 20. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

 

1. El Departament de Seguretat
1.1. Encaix dins de l'organització
1.2. Creació de el Departament de Seguretat
1.3. Funcions del Director de Seguretat
1.3.1 Objectius
1.3.2 Organigrama interna
1.3.3 El directiu de Seguretat
2. Gestió de l'departament de seguretat
2.1 Gestió Econòmica
2.2 Gestió operativa
3. El Pla Director de Seguretat (PDS)
3.1 Contingut de el Pla Director de Seguretat
3.2 Pla de Seguretat Física
3.2.1 Mitjans Humans
3.2.2 Mitjans Tècnics
3.2.3 Protocols i Procediments de el Pla de Seguretat Integral
4. L'empresa de seguretat privada
4.1 La contractació
4.2 La qualitat en el servei
4.3 Gestió documental
4.4 Organització de l'empresa de seguretat
4.5 Els Vigilants de Seguretat
5. El lideratge i la gestió d'equips
5.1 Lideratge: El líder
5.2 La jerarquia: El comandament
5.3 La Gestió d'Equips
6. Normativa Superior
6.1 Llei de Seguretat Nacional
6.2 Llei de Protecció Civil
6.3 Llei de Protecció d'Infraestructures Crítiques
7. La intel·ligència operativa
7.1 Cicle de la Intel·ligència Operativa
7.2 Planificació i Direcció
7.3. Recollida
7.4. Anàlisi i Producció
7.5. difusió
8. La col·laboració amb les Forces i Cossos de Seguretat
8.1 Regulació normativa
8.2 Programes de cooperació de la Seguretat Pública
8.3 Programa XARXA BLAU de la Policia Nacional
8.4 Programa COOPERA de la Guàrdia Civil
8.5 Programa de cooperació dels Mossos d'Esquadra
8.6 Programa de cooperació de l'Ertzaintza

Metodologia

Idioma d'impartició: castellà.
 
Tenint en compte que la modalitat de la classe és Online, amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual a partir del Manual, i les lectures que es plantejaran en cada tema.
 
Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.
 
Es important mencionar que les videoclasses tenen com a principal objetiu resoldre els dubtes relatius al temari, per tant es imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
VideoconferŔncies amb la participaciˇ activa de l'alumnat 6 0,24
Tipus: Supervisades      
Evaluaciˇ 4 0,16
F˛rums de debat, resoluciˇ de casos prÓctics i proves. Tutories i sessions per videoconferŔncia. 24 0,96
Tipus: Aut˛nomes      
Resoluciˇ de casos prÓctics. Realitzaciˇ de treballs estudi personal. 116 4,64

Avaluaciˇ

El sistema d'avaluació seguirà el model de "avaluació contínua" i consistirà en la realització de 2 exercicis i una prova final. Per poder computar com a avaluació contínua, s'ha de de treure una puntuació mínima de 3,5 a cada exercici o prova.
 
Proves d'avaluació contínua (50%) (PEC1 i PEC2)
 
Consistirà en la realització de dos exercicis pràctics sobre els temes de l'assignatura relacionats amb el contingut de l'assignatura. La seva realització s'efectuarà, prenent com a base, el manual de l'alumnat i podrà complementar-se amb documentació de la bibliografia bàsica o amb una altra de referència que es citarà en els exercicis. Cada prova té un valor del 25% de pes.
 
Examen presencial (50%) (prova individual)
 
Consistirà en la realització d'una prova a realitzar presencialment a l'Escola.
 
Les proves / exàmens podran ser escrits i / o orals a criteri del professorat
 
Avaluació Única
 
Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran la feina de l'assignatura (50%) La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de lassignatura serà la mateixa programada en lhorari per a lúltim examen davaluació continuada. S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.
 
Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més
 
L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i els exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.
 
Examen de Recuperació
 
L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts als dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, pes de les que equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de lassignatura. Si no ha estat avaluat daquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a lexamen final de recuperació. En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de lassignatura que no shagin superat en lavaluació continuada. En cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda a l'examen.
 
Canvi de data d'una prova o examen
 
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de Tutorització EPSI. Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura ia la coordinació del Grau.
 
Revisió
 
En el moment de fer cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions. Per a lalumnat d' avaluació única el procés de revisió serà el mateix.
 
Altres consideracions
 
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte davaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes davaluació duna mateixa assignatura, la qualificació final daquesta assignatura serà 0”.
 

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites i / o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant. 50% 0 0 4, 5, 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treballs i exercicis realitzats per l'alumnat, PEC 1 25% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 19, 20
Treballs i exercicis realitzats per l'alumnat. PEC 2 25% 0 0 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18, 19, 20

Bibliografia

Bibliografia bàsica:

 

Codi de Legislació de Seguridad Privada (BOE, Ed. 2021) (www.boe.es) ( Codis Electrónicos).

https://www.boe.es/biblioteca_juridica/codigos/codigo.php?id=058_Codigo_de_Seguridad_Privada&modo=1

 

Bibliografia complementaria:

 

Seguridad Pública-Seguridad Privada ( Dilema o Concurrencia?). Fundació Policia Española (2009). Col·lecció Estudis de Seguretat Dykinson.

Izquierdo Carrasco, Manuel (2004). La seguretat privada: règim jurídic administratiu. Valladolid. Lex Nova.

Gómez-Bravo Palacios (2006). Seguridad Privada: Consultas e informes sobre normativa vigente. Madrid. Ministerio Interior-Dykinson.

Vicenç Aguad Cudolá (2007). Derecho de la Seguridad Pública y Privada. Thomson Aranzadi.

Marchal Escalona, Nicolás A. (2008). Seguridad Privada. Aranzadi.

Sánchez Manzano, J.J. (2001). Seguridad Privada: Apuntes y reflexiones. Madrid. Diles S.L.

 

Enllaços web:

POLICIA NACIONAL https://sede.policia.gob.es/portalCiudadano/sede/proc_seg_priv.html  

GUARDIA CIVIL https://www.guardiacivil.es/es/servicios/seguridadprivada/index.html

DEPARTAMENT D' INTERIOR GENERALITAT CATALUNYA: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/seguretat/seguretat_privada/

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD NACIONAL: https://www.dsn.gob.es

CENTRO NACIONAL DE PROTECCIÓN DE INFRAESTRUCTURAS CRITICAS: https://www.cnpic.es

PROTECCIÓ CIVIL CATALUNYA: https://interior.gencat.cat/ca/arees_dactuacio/proteccio_civil

 

 

La bibliografia es complementarà a l’espai moodle de l’assignatura.


Programari

Aquesta assignatura utilitzarà el paquet bàsic del paquet d'office 365.