Logo UAB
2023/2024

Direcció de recursos humans en seguretat privada

Codi: 104023 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Alicia Gomez De Hinojosa Guerrero
Correu electrònic:
alicia.gomezdehinojosa@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.


Objectius

Els principals objectius de l’assignatura són:
 
• Analitzar l’evolució de les polítiques de direcció de persones.
 
• Diferenciar gestió i lideratge en la direcció de recursos humans.
 
• Identificar els diferents subsistemes de gestió de recursos humans.
 
• Conèixer les particularitats de la intervenció administrativa aplicada al personal i als serveis de seguretat privada.
 
• Analitzar els diferents mètodes i tècniques per al reclutament i la selecció de personal.
 
• Conèixer les principals estratègies per al desenvolupament i la fidelització.
 
• Identificar els diferents estils de lideratge.
 
• Analitzar les competències claus per al lideratge del personal.
 
• Reconèixer la importància de la direcció de recursos humans en la prestació dels serveis de seguretat privada.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Gestionar eficientment els recursos humans.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 6. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 7. Gestionar col·laborativament els plans de seguretat privada.
 8. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 9. Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 10. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 11. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 12. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 13. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 16. Seleccionar els recursos mínims per a la gestió eficient de riscos.
 17. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 18. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

INTRODUCCIÓ
 
Actualment, ningú posa en dubte que la direcció de recursos humans és clau per a la consecució dels objectius de qualsevol empresa, a més en el sector de la seguretat privada són principalment les persones les que fan possible la prestació del serveis, al marge de si aquests serveis són una combinació de persones, tecnologia i processos. 
De fet, la prestació de serveis de seguretat privada de qualitat, adaptats a característiques pròpies on aquests serveis es realitzen, requereix persones amb la capacitació necessària per a dur-los a terme. 
A tal efecte, previ a l’inici de qualsevol servei es fonamental planificar quantitativament (número) i qualitativament (competències) el recursos humans per a intentar reclutar i seleccionar a les persones més adequades en funció dels requeriments del servei.
No obstant, no és suficient en trobar a les persones més adequades, l’èxit en la prestació del servei o serveis requereix un procés continu de formació, desenvolupament i fidelització del personal seleccionat per a poder donar de manera continua una resposta òptima a les necessitats presents i futures dels clients.
L’evolució continua de les necessitats d’aquests clients comporta la adequació continua dels recursos humans i per això les persones responsables de la direcció dels equips de professionals de seguretat privada han de gestionar i liderar de forma proactiva i innovadora, respectant en tot moment el que l’ administració estableix per al personal de seguretat privada i els serveis que poden prestar.
Així doncs, aquesta assignatura pretén capacitar a l'alumnat en els instrumentsi les tècniques més apropiats per a la gestió i el lideratge dels equips de professionals de seguretat privada que han de fer possible els objectis de seguretat de les empreses.
 
CONTINGUTS
 
1. Introducció a la direcció de Recursos Humans (RRHH)
1.1. Concepte i evolució de la direcció de RRHH: Evolució històrica de la direcció de RRHH. Estratègia i direcció de RRHH. Gestió de recursos humans. Lideratge d’equips.
1.2 El sector de la seguretat privada i la gestió de RRHH: Intervenció administrativa. Els serveis de seguretat. El personal de seguretat privada.
 
2. Gestió de RRHH
2.1. Captació i incorporació de personal: Planificació de las necessitats de personal. Anàlisi i descripció de llocs de treball. Reclutament i selecció. Acollida i incorporació.Captació i incorporació del personal de seguretat privada.
2.2. Desenvolupament i fidelització: Formació inicial i continua. Avaluació de l’acompliment. Avaluació del potencial, promocions internes i plans de carrera. Comunicació i participació. Orientació de la gestió de RRHH a la fidelització de personal. Desenvolupament i fidelització del personal de seguretat privada.
 
3. Lideratge del personal de seguretat privada. 
3.1. Lideratge: Concepte de direcció i lideratge. Estils de direcció i lideratge. Lideratge en seguretat privada.
3.2. Competències clau: Comunicació. Motivació. Desenvolupament de persones. Gestió de equips de treball
 

Metodologia

Llengua de docència: Castellà

L'enfocament metodològic és pràctic a fi de potenciar la transferència dels continguts objecte d'aprenentatge al context professional (sector de la seguretat privada). A aquest efecte, a través de les activitats de l'assignatura es combinarà la introducció teòrica-pràctica de continguts amb l'aplicació a situacions pràctiques.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Videoconferències amb la participació activa de l'alumnat 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Supervisades      
RESOLUCIÓ DE DUBTES SOBRE TEMARI i PRÀCTIQUES 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Autònomes      
Estudi y preparació d'activitats. 120 4,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Avaluació

Avaluació continuada

L'avaluació continuada de l'assignatura inclou:

• Una prova escrita de caràcter teoricopràctic (examen). Representa un 50% de la nota final.

• Dos treballs relacionats amb el contingut de la matèria. Es valorarà l'adequació del contingut, l'exposició oral i la presentació escrita. Representen el 50% de la nota final.

Els treballs i la prova escrita han de tenir una nota de 3,5 com a mínim per poder sumar a l' avaluació contínua.

La nota per aprovar l' avaluació contínua serà el resultat de suma de la prova escrita i els dos treball de l' assignatura, sempre que s' obtinguin les notes mínimes exigides per sumar. Per aprovar l' avaluació continuada aquesta mitjana ha de ser 5 o superior.

 

Avaluació Única

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut del'assignatura a (50%) i entregar els dos treballs de l'assignatura (50%)

La data per a aquesta prova i el lliurament dels treballs de l' assignatura serà la mateixa programada en l' horari per a l' últim examen d' avaluació continuada.

S' aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l' avaluació continuada.

 

Avaluació de l' alumnat en segona convocatòria o més

L' alumnat que repeteixi l' assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar els treballs de l' assignatura en les dates indicades a l' aula Moodle.

 

Examen de Recuperació

L'alumne que no superil'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les que equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d' aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una calificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se  a l' examen final de recuperació.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l' assignatura que no s' hagin superat en l' avaluació continuada.

En el cas de superar-se l' examen final l' assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l' examen.

 

Canvi de data d' una prova o examen

L' alumnat que necessiti canviar una data d' avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l' espai Moodle de Tutorització EPSI.

Un cop emplenat el document s' ha d' enviar al professorat de l' assignatura i a coordinació del Grau.

 

Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l' alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l' alumnat d' avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

 

Plagi

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.

 

Altres consideracions

Sense perjudicid'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l' assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l' avaluació de l' assignatura.

 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita (examen) 1 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treball escrit 1 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Treball escrit 2 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA
 

AGUIRRE, M. (2017), Dirigir y motivar equipos. Pirámide.

ALLES, M. (2015). La marca recursos humanos. Granica. 

ASSSENS, J. (2006). Huevos con beicon. Granica. 

ACCIONA, AVIVA, CORREOS, EVERIS EDP, INDRA, NH HOTEL GROUP, SECURITAS. (2016). Universidades Corporativas. Forjando Personas para Ganar el Futuro. UOC. 

BONACHE, J, CABRERA, A. (directores) (2006). Dirección de Personas, Pearson Education. CHAMORRO-PREMUZIC, T., FURNHAM, A. (2010). Psicología de la selección de personal. TEA Ediciones. 

CUEIRO, J.C. y GALLARDO, L. (2010). Liderazgo Guardiola. Alienta. 

DE MIGUEL, S. Y PEÑALVER, A. (coordinadores) (2010). Eficacia directiva. Díaz de Santos. 

DOLAN, SH., MARTÍN, I. y SOTO, E. (2004). Los 10 Mandamientos para la Dirección de personal, Gestión 2000.  

GALLARDO, V. (2009). Liderazgo Transformador. LID Editorial Empresarial. 

GAN, F. Y TRIGINÉ, J. (2006). Manual de Instrumentos de Gestión y Desarrollo de las Personas en las Organizaciones). M. Díaz de Santos. 

GOLEMAN, D. (2013). Liderazgo. El Poder de la Inteligencia Emocional. Ediciones B. 

HUNTER, J.C. (2005). Las claves de la paradoja. Empresa Activa – Urano. 

MARTINEZ, E. Y HERMOSILLA, D. (2020) Psicología de los Recursos Humanos. Planificación, Selección y Promoción. Universidad del País Vasco.

REY, S. (director), TENA, G. (editor) (2017). Nuevas tecnologías y gestión de recursos humanos: Proyecto Thechnos: Impacto de las redes sociales y marco laboral neotecnológico. Wolters Kluwer y Cuatrecasas.

RIOS, I. (2018), Equipos motivados, equipos productivos. Tébar Flores.

ROJAS, P. (2010). Reclutamiento y selección 2.0. UOC. 

WHITMORE, J. (2003). Coaching. Paidós. 

 

Programari

Aquesta assignatura utilitzarà el programari bàsic del paquet Office 365