Logo UAB
2023/2024

Plans de recuperació de desastres i assegurances

Codi: 104017 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Elena Pérez González
Correu electrònic:
elena.perez.gonzalez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha prerequisits establerts


Objectius

Una correcta gestió dels riscos passa per l'anàlisi dels mateixos, la seva correcta avaluació, en la seva reducció o anul·lació, la correcta valoració i el seu finançament en cas que passi cap contratemps.

En aquesta assignatura es treballaran les habilitats necessàries per a un responsable de riscos perquè, un cop incorporat a una empresa, desenvolupi les seves activitats controlant els riscos i estant preparats davant de qualsevol contratemps.

Per a això, i a partir dels riscos existents, l'alumne adquirirà els coneixements bàsics per a:

 • Identificar i avaluar els riscos.
 • Conèixer els sistemes preventius capaços d'organitzar els mitjans humans i materials per poder fer front als riscos que comporten les activitats desenvolupades i, en cas que tinguin lloc, que les conseqüències i el període d'afectació siguin els mínims.
 • Prevenir-los i protegir-se davant els riscos de la forma més adequada.
 • Valorar les possibles conseqüències d'un sinistre tant directes com indirectes.
 • Proposar sistemes de finançament adequats per poder fer front a les possibles contingències que puguin plantearse.Conocer com s'ha de desenvolupar la investigació de les causes d'un sinistre.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb caràcter general, posseir i comprendre coneixements bàsics en matèria de prevenció i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Realitzar anàlisis d'intervencions preventives en matèria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Dissenyar i implementar plans de recuperació de desastres i mecanismes d'assegurament de les contingències.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 8. Identificar els elements clau dels processos de definició de les polítiques de seguretat de les organitzacions.
 9. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 10. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 15. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 16. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.
 17. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

1. Introducció.

2. La Institució asseguradora. 

3. El contracte d'assegurances.

4. Pòlisses comercialitzades.

5. El sinistre. El Peritatge. 

6. Introducció a la Gerencia de Riscos.

7. Estructura del Pla de Continuïtat.

8. Fases de un Pla de Continuïtat.


Metodologia

Tenint en compte que la modalitat de la classe és Online, amb l'objectiu d'assolir els objectius d'aprenentatge descrits en aquesta Guia desenvoluparem una metodologia que combini l'estudi individual a partir del Manual, i les lectures que es plantejaran en cada tema, a més d'alguns documentals.

Cal destacar que a causa del model Online els estudiants hauran de preparar els materials de forma autònoma (documents, lectures, vídeos etc ..) i els fòrums i sessions Online es dediquessin a aprofundir sobre els temes tractats, així com a resoldre possibles dubtes

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Les classes s'impartiran en castellà.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 16 0,64 2, 3, 4, 9, 17
Tipus: Supervisades      
Discussions temàtiques als forums 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Estudio Autónomo 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA:

Es realitzaran 5 PECs individuals corresponents als temes estudiats a l'assignatura.

El total de les PECs tindrà un 50% respecte a la nota final de l'assignatura.

El 50% restant correspon a l'examen teòric final.

L'examen fa mitjana amb l'avaluació continuada amb independència de la nota obtinguda, sempre que se n'obtingui un mínim de 3,5.

La mitjana total ponderada haurà de ser de 5 punts o superior per poder aprovar.

 

AVALUACIÓ ÚNICA:

Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (40%) i lliuraran un document que contindrà les solucions a les dues PECs de l'assignatura (30% cadascuna).

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.

S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

Aquells estudiants que optin per aquesta opció han d'avisar amb antelació i com a màxim un dia abans del lliurament de la primera PEC.

 

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN SEGONA CONVOCATÒRIA O MÉS:

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i els exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.

 

EXAMEN DE RECUPERACIÓ:

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts als dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, pes de les que equivalguia un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

Si no ha estat avaluat daquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.

En cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda a l'examen.

 

CANVI DE DATA D'UNA PROVA O EXAMEN:

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a la coordinació del Grau.

 

REVISIÓ:

En el moment de fer cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

 

ALTRES CONSIDERACIONS:

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte davaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir.

En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final daquesta assignatura serà 0”.

Sidurant la correcció es tenen indicis que unaactivitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament d'exercicis i Proves d'Avaluació Continuada (PAC) 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Proves escrites i / o orals que permetin valorar els coneixements adquirits pel estudiant 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

 • Ley 50/80 de 8 de octubre del contrato de seguros.
 • Ley 31/1995 de prevención de riesgos laborales
 • Ley 7/1998 de 13 de abril sobre condiciones generales de contratación
 • Ley 15/1999 de 13 de diciembre de protección de datos de caracter personal.
 • Ley 1/2000 de enjuiciamiento civil
 • R.D. 6/2004 de ordenación y supervisión de los seguros privados
 • R.D. 7/2004 de 23 de octubre del estatuto legal del Consorcio de Compensación de seguros.
 • R.D. 300/2004 de 20 de febrero que aprueba el Reglamento del seguro de riesgos extraordinarios.
 • R.D. 8/2004 de 20 de octubre que aprueba la responsabilidad civil de los vehículos a motor.
 • RD 2267/2004 reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.
 • RD 314/2006 código técnico de la edificación
 • RD 513/2017 Reglamento de instal·laciones de protección contra incendios
 • Ley 26/2006 de 17 de julio, Ley de mediación de seguros y Reaseguros privados.
 • R.D. 1720/2007 que aprueba el reglamento de protección de datos personales.
 • R.D. 393/2007 norma básica de autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias dedicadas a actividades que pueden originar situaciones de emergencia
 • R.D. 1507/2008 que aprueba el reglamento del seguro obligatorio de la responsabilidad civil en la circulación de vehículos a motor.
 • Decret 30/2015 Cataleg d’activitats i centres obligats a adoptar mesures d’autoprotecció.
 • CECAS (Centro de Estudios del Consejo General de Colegios de Mediadores de Seguros), editor de los manuales sobre los siguientes seguros:
  • Transportes
  • Automóviles
  • Multirriesgos
  • Responsabilidad civil
  • Vida
  • Accidentes
  • Salud y asistencia sanitaria
  • Pérdidade beneficios
  • Asistencia jurídica y en viajes
  • Decesos
 • UNE 22301 Sistema de Gestión de la Continuidad del Negocio.
 • NTP 274 investigación de accidentes: árbol de causas
 • Manual de Seguridad contra Incendios (CETIB) Guía básica de investigación de incendios.

 Si cal, s'ampliarà la bibliografia en l'espai moodle de l'assignatura.


Programari

Aquesta assigantura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365