Logo UAB
2023/2024

Models integrats de gestiˇ: seguretat

Codi: 104012 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
JosÚ Julißn Isturitz PÚrez
Correu electr˛nic:
josejulian.isturitz@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta asignatura no te prerequisits


Objectius

El Grau en Prevenció i Seguretat Integral és un títol oficial de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ofereix a l'estudiant una formació multidisciplinària en la gestió coordinada de riscos, en els àmbits de la seguretat pública i privada, el medi ambient, la qualitat i la responsabilitat social corporativa. Els graduats, seran professionals capaços de donar una resposta eficient a diferents processos de presa de decisions propis del sector de la prevenció i la seguretat, com, per exemple, els relacionats amb aspectes econòmics, administratius i de gestió de recursos humans o els relacionats amb àmbits tecnològics propis del sector.
 
L'assignatura “Models integrats de gestió: seguretat”, està immersa en una àrea principal del currículum acadèmic, denominada com a “Tècniques i gestió del risc” i forma part d'un conjunt de cinc assignatures que pretenen que l'alumne conegui les tècniques i els models del sistema de seguretat. Les altres quatre assignatures són: Criminologia i *criminalística. Tècniques de recerca social. Models integrals de gestió: medi ambient. Models integrals de gestió: qualitat i seguretat corporativa.
 
L'objecte d'estudi d'aquesta assignatura és conèixer l'àmbit competencial, funcional i de gestió, dels diferents intervinents que actuen en el sistema de seguretat i emergències. Per a això, començarem analitzant el marc general que afecta a tots ells, posteriorment els estudiarem de manera singular i finalitzarem amb aquells elements de suport a la gestió d'aquesta mena de serveis. D'aquesta manera, s'aconseguirà una visió global del funcionament del sistema de seguretat i emergències i concretament: la seva missió, els seus objectius, funcions, actors que intervenen, recursos que disposen i problemàtica a la qual s'enfronten.
 
Els objectius formatius d'aquesta assignatura són els següents:
 
1. Conèixer el marc teòric i organitzacional en el qual realitzarà la seva activitat professional.
 
2. Identificar l'àmbit organitzacional i competencial dels diferents serveis intervinents en l'àmbit policial.
 
3. Identificar l'àmbit organitzacional i competencial dels diferents serveis intervinents en l'àmbit de l'atenció sanitària urgent.
 
4. Identificar l'àmbit organitzacional i competencial dels diferents serveis intervinents en l'àmbit de bombers i protecció civil.
 
5. Estar orientat adequadament a l'entorn de la coordinació operativa dels intervinents.
 
6. Conèixer els principals elements de suport intern i annexos a la gestió del sistema de seguretat i emergències.

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 8. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 9. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 10. Generar propostes innovadores i competitives en la investigaciˇ i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 11. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 12. Identificar la infraestructura, la tecnologia i els recursos necessaris en les operacions de la prevenciˇ i la seguretat.
 13. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 14. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pr˛pies com les alienes.
 15. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 16. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 17. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 18. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 19. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 20. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 21. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 22. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 23. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.
 24. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

1. Marc teòric i organitzatiu del sistema de seguretat i emergència.
 
2. Models de gestió de serveis policials.
 
3. Models de gestió del servei d'emergències sanitàries.
 
4. Models de gestió de serveis d'incendis, emergències d'aigua i protecció civil.
 
5. Coordinació operativa dels actors en el sistema de seguretat i emergències.
 
6. Suport a la gestió del sistema de seguretat i emergència

Metodologia

Llengua de docència: Espanyol.
 
L'assignatura està dissenyada per al seguiment mitjançant una avaluació continuada. Es basa en un model dinàmic i participatiu en el qual s'han d'estudiar els temes mitjançant la lectura del manual de l'assignatura i resta de materials que s'ofereixin, tant visionat de vídeos, localització de documentació, etc. S'haurà d'aportar reflexions i comentaris als textos, així com investigar sobre jurisprudència, notícies, lectures o legislació.
 
Per a això, l'assignatura està organitzada en sis temes en funció de l'objecte d'estudi. En cadascun, se celebrarà una sessió per videoconferència en la qual s'analitzen les idees força més destacades. També per cada tema, s'haurà de contestar a un exercici d'autoavaluació.
 
A més, s'efectuaran quatre proves d'avaluació continuada (PAC) en les dates que s'indiquen en la programació de l'assignatura. 
 
Les dates de les sessions de videoconferència, així com la publicació de les PAC i el seu termini màxim de lliurament, es publicaran a l'aula virtual, sota la denominació de “Programació de l'assignatura”. És necessari tenir en compte aquests terminis ja que l'aplicació no permetrà realitzar els exercicis fora de cada termini.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions videoconferŔncia 12 0,48 16, 17, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Tutories amb l'alumnat 12 0,48 2, 7, 11, 12
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi individual i realitzaciˇ de practiques 126 5,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Avaluaciˇ

Avaluació Continuada

1.- Exercicis teòrics (5 punts sobre 10)

Aquests exercicis consisteixen en proves que permetin valorar els coneixements teòrics adquirits. Concretament:

1.1 Sis exercicis d'autoavaluació (2 punts).

Per cadascun dels sis temes de l'assignatura, se celebrarà un exercici d'autoavaluació consistent a respondre a un qüestionari de diverses preguntes. L'exercici s'efectuarà a distància, per a això, en cada tema, hi haurà un temps màxim per al seu lliurament. Per a la seva resolució es podrà disposar i consultar la documentació que consideri oportú, però cal tenir en compte que cada qüestionari té un temps límit per a la seva resolució i un únic intent.

Els exercicis d'autoavaluació tenen una puntuació de 2 punts sobre el total de 10, de manera que cadascun d'ells val 0,33 punts, tots per igual.

1.2 Examen final presencial (3 punts)

S'efectuarà un exercici final presencial a l'aula que es determini al Campus de Bellaterra, consistent a respondre a un qüestionari de 60 preguntes de resposta múltiple.

No es permet l'ús de cap documentació per a la resolució d'aquest exercici i per a realitzar el mateix s'ha de disposar d'ordinador portàtil a l'aula, ja que es realitzarà, a través de l'aula virtual de la Universitat.

Aquest exercici puntua com a màxim amb 3 punts sobre 10, i per a poder superar l'avaluació contínua i, per tant, sumar tots els exercicis d'aquesta, és necessari obtenir almenys un 40% en aquest exercici, és a dir, almenys 1,2 punts sobre 3.

 

2.- Exercicis pràctics (5punts sobre 10)

Aquests exercicis consisteixen en el lliurament d'un conjunt de quatre proves d'avaluació continuada (PAC) que permeten avaluar el coneixement practico.

Es tracten de supòsits pràctics de caràcter operatiu en els quals s'exposa una situació a manera de cas, sobre la base del qual s'han de realitzar determinades cerques d'informació, consulta de vídeos, resolució de casos i La resolució de cada PAC s'efectuarà en el termini que cadascuna s'indiqui pel que es disposarà d'un període màxim de lliurament. La seva estructura i contingut s'haurà d'adequar al format que s'indiqui.

Es valorarà l'estructura, presentació, contingut, síntesi, raonament i contingut. Aquest exercici puntua com a màxim amb 5 punts sobre 10, d'acord amb la següent distribució: PEC1: 0,5 punts; PEC2: 1,0 punts; PEC3: 1,5 punts; PEC4: 2 punts.

 

3.- Qualificació final de l'avaluació contínua

La qualificació final de l'avaluació contínua s'obtindrà de la suma aritmètica de cadascun dels exercicis efectuats i per a considerar-la superada s'haurà d'obtenir almenys un cinc en total.

 

Avaluació Única

L'alumnat que opti per l'avaluació única realitzarà una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran i/o s'avaluaran dels treballs pràctics de l'assignatura (50%)

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada

 

Examende Recuperació

Accés a l'examen

En el cas de no haver superat l'avaluació contínua, es podrà accedir a l'examen de recuperació sempre que s'hagi participat (presentat), almenys en dos terços de l'avaluació contínua.

Objectiu

Aquest exercici pretén avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura, per la qual cosa ha d'efectuar-se íntegrament, sense que es conservi part dels exercicis de l'avaluació contínua.

Lloc de celebració

S'efectuarà presencialment a l'aula que es determini del Campus de Bellaterra.

Composició

L'exercici consistirà en un qüestionari de 30 preguntes teòriques de resposta múltiple i la resolució de dos casos pràctics.

 

Documentació complementària

No es permet l'ús de cap documentació per a la resolució d'aquest exercici i per a realitzar el mateix s'ha de disposar d'ordinador portàtil a l'aula, ja que es realitzarà, a través de l'aula virtual de la Universitat.

Qualificació

El qüestionari té un valor del 50% i la resolució dels casos pràctics d'un altre 50% del total.

Per a superar l'examen de recuperació s'haurà d'aconseguir, almenys un cinc en total, el qual s'obtindrà de la suma aritmètica de cadascuna de les dues parts que componen l'exercici.

 

En el cas de superar-se l'examen de recuperació la qualificació obtinguda serà d'un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'exercici.

 

CONSIDERACIONS GENERALS

Resolució oral

En el cas que es considerés oportú, alguna de les proves podrà efectuar-se oralment.

Qüestionari de resposta múltiple

Característiques dels exercicis en format de qüestionari amb resposta múltiple, tant de l'avaluació contínua, com d'altres proves, per cada pregunta es proposaran quatre respostes, de les quals sempre hi ha una correcta i només una. Les respostes respostes erròniament descomptaran un 33%.

 

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai *Moodle de Tutorització *EPSI.

Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a Coordinació del Grau.

Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

Consultar la Normativa d'Avaluació de la *EPSI.

 

 Altres consideracions - Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que es detecti qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 (zero) aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 (zero)".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar, tant la metodologia, com l'avaluació de l'assignatura.

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis prÓctics 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Exercicis teorics 50% 0 0 4, 7, 8, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

BRYNJOLFSSON, E. McAFEE, A. La carrera contra la máquina, cómo la revolución digital está acelerando la innovación, aumentando la productividad y transformando irreversiblemente el empleo y la economía. Antoni Bosch, 2013.

DE UGARTE, D. El poder de las redes, manual ilustrado para ciberactivistas. Edición 2011.  Disponible en: https://lasindias.com/libros

FERNANDEZ PEREIRA, J. P., La Seguridad Humana, Ariel, Barcelona, 2006.

ISTURITZ, J.J., "Regulación y organización de servicios de atención de emergencias y  protección civil". Tesis doctoral depositada en la Universidad Autónoma de Barcelona.  Barcelona. 2013. Disponible en: https://ddd.uab.cat/record/116340?ln=es

MARSH. Preparar el sector público para la gobernanza del riesgo: primeros pasos hacia un diferencial

ISO 31000. 2012. Disponible en: http://www.cosital.es/attachments/423_Guia%20Gestion%20del%20Riesgo%20red.pdf

Se publicará bibliografía complementaria en el aula moodle de la asignatura.


Programari

Aquesta asignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365