Logo UAB
2023/2024

Models integrats de gestiˇ: medi ambient

Codi: 104011 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 3 1

Professor/a de contacte

Nom:
J˙lia Gassol Bou
Correu electr˛nic:
julia.gassol@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits.


Objectius

Presentació:

Els recursos naturals i el medi ambient són un bé comú de tota la humanitat, tant actual com futura. Per això, tant la societat en general com les empreses i les administracions públiques en particular s'han de responsabilitzar de l'impacte ambiental que causen sobre el medi. Aquest principi s'ha de fer extensiu a totes les entitats i, especialment, a aquelles que, per la seva activitat, poden tenir una incidència negativa sobre el medi. 

Actualment, com a sistemes de responsabilitat i desenvolupament sostenible, disposem de diverses eines de gestió ambiental a les organitzacions, com són els sistemes de gestió ambiental (ISO 14001, EMAS, etc.), l'anàlisi de cicle de vida i l'etiquetatge ecològic de productes i serveis més respectuosos amb el medi ambient. 

El concepte de sistema integrat de gestió ambiental (SGA) està íntimament lligat al d'auditoria ambiental i de qualitat. Aquest es podria definir com ‘una estructura organitzativa, planificadora de les activitats, les responsabilitats, les pràctiques, els procediments, els processos i els recursos per desenvolupar, implantar, portar a terme i mantenir al dia la política ambiental d’una empresa’. A més, les polítiques i context econòmic actual estan impulsant a l’empresa privada i l'administració pública a incloure l'Economia Circular en la seva visió i estratègia, per tal d'adaptar-se i ser innovadores en el nou paradigma econòmic, on el sistema de producció i consum haurà de canviar per tal que els recursos, productes i serveis perdurin molt més temps dins del sistema i el consum sigui molt més conscient i responsable. 

Aquesta assignatura presentarà les eines i instruments bàsics per a la gestió ambiental i introduirà el concepte d’Economia Circular com a proposta per impulsar el desenvolupament sostenible, ja sigui a entitats públiques com privades.

Objectius formatius:

 • Introduir aspectes generals sobre medi ambient i desenvolupament sostenible.
 • Descriure conceptes generals sobre els sistemes de gestió ambiental d’organització i per a productes.
 • Conèixer la normativa ISO 14001 i les eco-auditories europees seguint el reglament EMAS.
 • Aplicar diferents procediments necessaris per a la implementació pràctica d’un sistema de gestió i auditoria ambiental a partir de casos concrets.
 • Introduir el concepte i estratègies de l'economia circular com a eina de gestió de l'empresa privada i pública.
 • Fomentar el pensament crític de l'alumnat en relació amb la identificació proactiva d'aspectes ambientals de risc a l'empresa.

CompetŔncies

 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Comunicar-se de manera eficaš en anglŔs, tant de manera oral com escrita.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'Ómbit integrant-hi les dimensions social, econ˛mica i mediambiental.
 2. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 3. Comunicar-se de manera eficaš en anglŔs, tant de manera oral com escrita.
 4. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 7. Identificar els recursos necessaris per a gestionar la seguretat, el medi ambient, la qualitat o la responsabilitat social corporativa.
 8. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats acadŔmic-professionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 9. Proposar formes d'avaluaciˇ dels projectes i de les accions de millora de la sostenibilitat.
 10. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 11. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 12. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 13. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 14. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 15. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 16. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 17. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 18. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.
 19. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

Tema 1. Introducció al medi ambient i gestió ambiental

Medi ambient i desenvolupament sostenible

Empresa i medi ambient

Estratègia ambiental a l’empresa

Instruments de gestió ambiental

 

Tema 2. Gestió ambiental a l’organització

Introducció a la gestió ambiental

Termes i definicions

Motivacions i avantatges de la implementació d'un SGA

Opcions per implantar un SGA

Actors implicats

Etapes d’implantació

Valoració econòmica

 

Tema 3. Gestió ambiental de producte

Anàlisi de Cicle de Vida

Introducció a la gestió ambnetal de producte

Ecodisseny

Comunicació ambiental i greenwashing

Compra verda

 

Tema 4. Introducció a l'economia circular com a eina de gestió estratègica empresarial

Introducció a l'Economia Circular

Estratègies de l'Economia Circular

Context legislatiu

La circularitat contra els plàstics d'un sol ús


Metodologia

Llengua de docència: castellà.

La metodologia docent combinarà les tècniques metodològiques de les classes magistrals juntament amb l’estudi del cas i el treball supervisat i autònom per part de l’alumne/a per millorar l’adquisició de coneixements i competències.

Els estudiants/es prepararan els temaris de forma autònoma, i les sessions de videoconferència es dedicaran a aprofundir sobre els temes tractats i resoldre dubtes. És imprescindible una preparació dels temes abans de cada sessió. A més, es crearà un fòrum de dubtes, on l'alumnat podrà realitzar les preguntes i comentaris que consideri necessaris sobre l'assignatura.

Les activitats autònomes correspondran tant a l’estudi personal com a la resolució dels exercicis i treballs plantejats per la professora. Cada alumne/a haurà de recercar documentació de temes relacionats amb la matèria objecte d’estudi i treballs personals de consolidació sobre el que s’ha exposat a classe (lectures programades, exercicis individuals). A més haurà de fer un seguiment i estudi de diferents exercicis i casos pràctics.

Les activitats d’avaluació avaluaran els coneixements i competències adquirits pels alumnes, d’acord amb els criteris que es presenten en el següent apartat.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Classes magistrals 12 0,48 2, 4, 10, 13, 14, 15, 16, 17
Tipus: Supervisades      
PrÓctiques i f˛rums de debat. 24 0,96 2, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal i resoluciˇ de casos prÓctics. 110 4,4 2, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19

Avaluaciˇ

AVALUACIÓ CONTINUADA:

Lliurament de Proves d'Avaluació Continuada (PEC) (50%):

Al llarg del curs es faran una total de 3 pràctiques d'avaluació continuada, en grups d'entre 2 i 3 persones.

És un requisit obtenir almenys un 3,5 sobre 10 de nota mitjana de les 3 pràctiques perquè faci mitjana amb la resta de notes de l'assignatura i, per tant, la nota sigui avaluable.

Examen final (50%):

En acabar l’assignatura es realitzarà un examen final.

És un requisit assolir almenys un 3,5 sobre 10 de nota mitjana de l’examen final perquè faci mitjana amb la resta de notes de l’assignatura i, per tant, la nota sigui avaluable.

Exercici voluntari (en anglès):

Un cop realitzades les 3 PEC, es proposarà un 4t exercici pràctic en anglès, que serà totalment voluntari per a tot l'alumnat (i no tindrà efecte sobre la nota).

 

AVALUACIÓ ÚNICA:

Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran els treball de l'assignatura (50%).

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l’assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d’avaluació continuada.

S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

 

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN SEGONA CONVOCATÒRIA O MÉS:

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i els exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.

 

EXAMEN DE RECUPERACIÓ:

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris esmentats anteriorment, es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, la qual versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participar en la recuperació, l'alumnat haurà d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne/a serà d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que, per motius d’assistència a reunions dels òrgans col·legiats de representació universitària o altres motius previstos en la normativa d’avaluació de l’EPSI, no puguin acudira les activitats d’avaluació programades, tenen dret a què se'ls fixi un dia i hora diferents per a la seva realització.  

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

 

CANVI DE DATA D'UNA PROVA O EXAMEN:

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a la coordinació del Grau.

 

REVISIÓ:

En el moment de fer cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

 

ALTRES CONSIDERACIONS:

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0”.

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l’assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l’avaluació de l’assignatura.

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.

 

PLAGI:

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant. 50% 0 0 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19
PrÓctiques. 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Bibliografia

Bibliografia bàsica del curs:

AENOR EDICIONES (2006) Gestión Ambiental. Manual de normas UNE. Serie Medio Ambiente. Madrid

Generalitat de Catalunya (1997). Guia per a la implantació i el desenvolupament d’un sistema de gestió ambiental. Barcelona.

Generalitat de Catalunya (2000). Guia pràctica per a la implantació d’un sistema de gestió ambiental. Manuals d’ecogestió 2. Barcelona.

Durán G (2007) Empresa y medio ambiente. Políticas de gestión ambiental. Ediciones Pirámide. Madrid.

Hillary R (2002). ISO 14001: Experiencias y casos prácticos. AENOR: Madrid.

Kowszyk, Y., & Maher, R. (2018). Estudios de caso sobre modelos de Economía Circular e integración de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en estrategias empresariales en la UE y ALC. Hamburgo: Fundación EU-LAC.

Morató, J., Tollin, N., Jiménez, L., Villanueva, B., Plà, M., Betancourth, C., ... & Pérez, E. (2017). Situación y evolución de la economía circular en España. Fundación COTEC para la Innovación: Madrid, Spain.

Sèrie ISO 14000 i Sistemes de Gestió Ambiental: una base per la sostenibilita. https://www.iso.org/obp/ui#iso:std:iso:14001:ed-3:v1:es

Bibliografía complementària:

Cascio J (1996) ISO 14000 guide: the new international environmental management standards. McGraw-Hill. New York.

Gema Durán Romero, Empresa y Medio ambiente, políticas de gestión ambiental, Ed. Pirámide. ISBN: 878-84-368-2012-4.

Marta Arévalo Contreras y Alfonso Ortega Lorca, Gestión Ambiental, ed.Síntesis, ISBN 978-84-9171-040-0.

Lozano Cutanda, Blanca, Juan Cruz Alli-Turrillas, “Administración y legislación ambiental”, Ed. Dykinson (la nueva edición)

Empresa i Avaluació Ambiental. Departament de Territori i Sostenibilitat. Generalitat de Catalunya. http://www20.gencat.cat/portal/site/dmah/menuitem.685af0bd03466a424e9cac3bb0c0e1a0/?vgnextoid=497753161cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=497753161cd47210VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default

EU Eco-Management and Audit Scheme (EMAS). http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm

Kirchherr J. et al. 2017. Conceptualizing the circular economy: An analysis of 114 definitions. Resources, Conservation and Recycling 127, 221-232. http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2017.09.005.

Ellen MacArthur Foundation: https://www.ellenmacarthurfoundation.org


Programari

Aquesta assignatura només farà servir el programari bàsic del paquet d'Office 365.