Logo UAB
2023/2024

Gestiˇ p˙blica de la seguretat

Codi: 104007 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria MŔrida Iglesias Lucia
Correu electr˛nic:
merida.iglesias@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Es recomana haver superat l'assignatura de Dret de la Seguretat.


Objectius

L’assignatura “Gestió Pública de la Seguretat” és una assignatura de 6 crèdits de caràcter obligatori que s’imparteix al segon curs del Grau en Prevenció i Seguretat Integral.

Aquesta assignatura forma part de la matèria Regulació Preventiva, i com a tal estudia la regulació de la seguretat, concretament des de la gestió pública de la seguretat.

Per aconseguir aquest objectiu principal s’estudiarà les tres activitats administratives clàssiques: activitat de foment, de gestió de serveis públics i de limitació; i la seva incidència en la gestió pública de la Seguretat.

Per finalitzarà s’analitzarà el règim de responsabilitat patrimonial de l’Administració a l’àmbit de la gestió pública de la seguretat.

 

Objectius formatius:

Teòrics:

1. Comprendre i poder sintetitzar la gestió de la seguretat pública des d’un context jurídic.

2. Conèixer les activitats administratives d’incidència en la gestió pública de la seguretat.

3. Conèixer la responsabilitat patrimonial.

Pràctics:

4. Comunicar-se eficaçment tant de forma oral com escrita.

5. Familiaritzar-se amb les bases de dades jurídiques i utilitzar-les.

6. Interpretar i comprendre una resolució judicial i les diferents eines del dret i de la gestió pública de la seguretat.

7. Traslladar el coneixement teòric a l’aplicació pràctica dela gestió de la seguretat pública.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversiˇ en prevenciˇ i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Aplicar els fonaments d'estadÝstica, d'economia i finances, de marc legal aplicable i d'informÓtica necessaris per aplicar la prevenciˇ i la seguretat integral.
 5. Comunicar fent un ˙s no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Identificar els elements clau dels processos de definiciˇ de les polÝtiques de seguretat de les organitzacions.
 8. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raˇ de sexe/gŔnere presents a la societat.
 9. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 10. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 11. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pr˛pies com les alienes.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 13. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 14. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 17. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 19. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 20. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.
 21. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

TEMA 1.

Les activitats administratives. Activitat de foment. Fomento econòmic, honorífic i jurídic.

Incidència de l´ activitat de foment a la gestió pública de la seguretat.

TEMA 2.

Activitat de prestació de serveis públics. Gestió directa. Gestió indirecta. Gestió mixta.

Incidència de l´ activitat de gestió de serveis públics a  la gestió pública de la seguretat.

TEMA 3.

Activitat de limitació. Autoritzacions. Mandats. Sancions.

Incidència de l´ activitat de limitació a la gestió pública de la seguretat.

TEMA 4.

La responsabilitat patrimonial de l'Administració. Antecedents. Requisits. Procediment.


Metodologia

Llengua de docència: Castellà. 
 
La metodologia docent s'adapta a les sessions organitzades mitjançant una plataforma virtual. Aquestes sessions són voluntàries i tenen com a objectiu exposar les idees principals del tema i aclarir els dubtes existents, donat el caràcter on line de la formació que implica el treball del material de forma individualitzada per l'estudiant, de forma prèvia a la sessió. 
 
La plataforma de l’aula virtual (Moddle) de la UAB s’utilitzarà periòdicament per a contactes regulars amb estudiants a través dels fòrums de la matèria, proporcionar temari i documentació i presentació i lliurament de treballs d’avaluació continuada.
 
També podeu concertar tutories per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
6 Classes magistrals - Videoconferencies amb la participaciˇ activa de l'alumnat. 12 0,48
Avaluaciˇ 4 0,16
Tipus: Supervisades      
Debats, resoluciˇ de sup˛sits prÓctics i tutories 24 0,96
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal i realitzaciˇ de treballs individuals 110 4,4

Avaluaciˇ

Avaluació continuada

L'alumnat realitzarà 4 proves d'avaluació continuada (PAC) que lliurarà mitjançant l'aula Moodle relacionades amb els blocs del temari.

L'alumnat realitzarà una avaluació mitjançant una prova presencial escrita sobre la matèria treballada que tindrà lloc a la data programada per l’Escola. Aquesta prova pot ser oral a criteri del professor.

La prova escrita presencial ha d'obtenir una nota de 3,5 com a mínim per poder sumar la nota obtinguda a les proves d'avaluació continuada (PAC)

Avaluació Única

L'alumnat que opti per l'avaluació única realitzarà una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliurarà la feina de l'assignatura (50%)

La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.

S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada

Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i els exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.

Recuperació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada o avaluació única), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa. Per participara la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Això no obstant, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-aprovat, independentment de la nota obtinguda a l'examen.

Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a la coordinació del Grau.

Revisió

En el moment de fer cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

Altres consideracions

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0". Les proves/exàmens poden ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

En cas que hi hagi la sospita de plagi, inclòs el tecnològic, el professor podrà verificar l'originalitat de l'obra, inclòs mitjançant la realització de proves orals.

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l’assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l’assignatura.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PEC 1 12,5 0 0 3, 5, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 21
PEC 2 12,5 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
PEC 3 12,5 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
PEC 4 12,5 0 0 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
PROVA TEĎRICA 50 0 0 1, 2, 4, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

Bibliografia

Cuerda Arnau, M.L. (2016), Protección jurídica del orden público, la paz pública y la seguridad ciudadana, ed. Tirant lo Blanch.

Fernández Rodríguez, J.C. (2016), Retos actuales de la seguridad, Ed. Aranzadi.

Fuentes Gasó, J.R. y Gifreu Font, J. (dirs.) (2022), Esquemas de procedimiento administrativo, Ed. Tirant lo Blanch.

Fuentes Gasó, JR (dir) (2023), Régimen jurídico de las policías locales en el estado español, Ed. Tirant lo Blanch

Gamero, E. - Fernández, S. (2022), Manual básico de derecho administrativo. Ed. Tecnos.

Martínez Espasa, J. (2016), Las políticas públicas de seguridad ciudadana, Ed. Tirant lo Blanch.

Sánchez Morón, M.(2022) Derecho administrativo: parte general. Ed. Tecnos.

Zuloaga, L (2016) El espejismo de la seguridad ciudadana. Claves de su presencia en la agenda política. Ed. Catarata.


Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'office 365.