Logo UAB
2023/2024

Comunicació a les Organitzacions

Codi: 104005 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jordi Llobet Llorens
Correu electrònic:
jordi.llobet.llorens@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

Les organitzacions vinculades a la seguretat i les emergències tenen unes necessitats comunicatives pròpies i característiques diferenciades de les de qualsevol altre organisme. Aquestes organitzacions, ja siguin públiques o privades necessiten projectar la seva imatge, ja sigui per obligacions derivades de la legislació (cas, per exemple, de l'àmbit de Protecció Civil), o bé per a gaudir d'una bona reputació i consolidar la seva marca com a referent.

Els alumnes del Grau de Prevenció i Seguretat Integral, com a futurs professionals que formaran part o tindran interlocució amb aquestes organitzacions, han de disposar de uns coneixements relatius al funcionament dels sistemes de comunicació d'una empresa, administració o un altre organisme, especialment de els vinculats al món de la seguretat i les emergències. 

La comunicació és una realitat transversal que afecta i arriba a tots els elements de una organització, per simple o complexa que sigui. Comunicar estratègicament és una necessitat. Com comunicar, a qui i mitjançant quines eines, quin és el paper de les xarxes socials o els mitjans de comunicació tradicionals en l'estratègia comunicativa de una institució o empresa són elements a conèixer per part d'un professional de la prevenció i la seguretat. També cal conèixer els mecanismes per a enfrontar comunicativament una crisi, com detectar-la i gestionar-la perquè els efectes negatius en la reputació de qualsevol organització, siguin controlats. Aquesta assignatura ofereix una visió general sobre la comunicació de les organitzacions, la comunicació de crisi i específica de la comunicació de les organitzacions vinculades a la seguretat i emergències. L'alumne podrà adquirir els coneixements bàsics necessaris sobre la matèria enfocats a la pràctica professional. Tindrà una visió general de com són i operen els mitjans de comunicació i les xarxes socials, com funciona l'estructura comunicativa d'una organització i de quines eines disposa. També tindrà una visió global dels mecanismes de preparació i gestió a nivell comunicatiu de una crisi, a més de saber de quina forma s'organitzen comunicativament els organismes vinculats a la seguretat i emergències.

OBJECTIUS FORMATIUS

Adquirir els coneixements bàsics sobre la realitat de la comunicació de les organitzacions en l'entorn actual, especialment de les organitzacions vinculades a la 

seguretat i les emergències. 

Conèixer quins són els mecanismes informatius dels mitjans de comunicació i com interactuen amb les organitzacions públiques i privades. 

Conèixer l'estructura, mecanismes i canals de comunicació interna i externa d'una organització. 

Conèixer el funcionament de les xarxes socials aplicades al món de la comunicació de les organitzacions vinculades a la seguretat i les emergències.

Conèixer què és i en què es basa la comunicació de crisi.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Formular estratègies comercials en el sector de la seguretat.
 • Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 • Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicació interna i externa de l'organització.
 6. Aplicar els fonaments de la comunicació i les formes d'anàlisi del comportament dels ciutadans i estratègies de màrqueting per al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 7. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 8. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Generar propostes innovadores i competitives en la investigació i en l'activitat professional desenvolupant la curiositat i la creativitat.
 10. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 11. Identificar, gestionar i resoldre conflictes.
 12. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pròpia carrera professional i el creixement personal.
 13. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 14. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 15. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 16. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 17. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 18. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 19. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 20. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 21. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

TEMA 1.‐ EL PROCÉS COMUNICATIU: història i evolució de la comunicació humana i tecnològica.

TEMA 2.‐ TIPOLOGIA I FUNCIONAMENT DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ: relació amb les organitzacions privades i publiques. Els gèneres periodístics i les fonts d’informació. Panorama mediàtic actual. Infoshows.

TEMA 3.‐ LES XARXES SOCIALS. Característiques i tendències. Realitat virtual. Intel·ligència artificial. Fake news i manipulació.

TEMA 4.‐ LA COMUNICACIÓ CORPORATIVA: estratègies institucionals. Publicitat, propaganda, màrqueting i canals de divulgació.

TEMA 5.‐ LA COMUNICACIÓ DE CRISI: preparació, detecció i gestió. Estudi de casos.

TEMA 6.‐ LA COMUNICACIÓ DE SEGURETAT I EMERGÈNCIES: singularitats i adaptació al nou Paradigma. Estudi de casos.

TEMA 7.- LA CONSTRUCCIÓ DEL MISSATGE. TÈCNIQUES PER PARLAR EN PÚBLIC: anàlisi de les habilitats comunicatives en el rol de portaveu. Característiques del relat i el missatge. L’ús del llenguatge des de la perspectiva integradora, de gènere i no sexista. La força de la comunicació no verbal. Pràctiques i enregistrament en vídeo.


Metodologia

Llengua de docència: castellà.

Aquest pla d'estudis dóna un gran i necessari protagonisme a l'autoaprenentatge de l'alumnat. Això no exclou, però, la pervivència d'un percentatge d'activitats dirigides que es concretarien, d'una banda, en classes magistrals amb suport TIC i inclusió d'eines dinamitzadores, i de l'altra, en una supervisió i assessorament docent en les pràctiques individuals i/ o grupals de l’alumnat.

Pel que fa a les activitats autònomes, l'alumnat haurà:

- d’analitzar i resoldre diferents casuístiques comunicatives, elaborant treballs de forma individual i/o en grup. Exposar en públic (online) temes definits o simulats, segons la seva especialització, i d'acord amb les variables que es trobaran a la seva vida laboral.

- planificar l'estudi personal per cercar la consolidació necessària de coneixements i superar l'assignatura.

A les classes dirigides, el docent imparteix sis sessions magistrals, distribuint el temps en una part de continguts teoricopràctics, seguit de l'anàlisi comunicativa d'un tema d'actualitat i, posteriorment, implicant l'alumnat en l'aprenentatge d'habilitats i estratègies per parlar a públic i com a portaveus. Hi ha la possibilitat, voluntària, d'efectuar alguna classe en línia més.

En aquest sentit, es dinamitzaran les classes amb material audiovisual, lectures d’articles, debats en grup, argumentacions individuals, construcció i ús de llenguatge no sexista i igualitari, i creativitat virtual.

A les activitats supervisades, l'alumne/a rep l'assessorament i consell del professor en els treballs i pràctiques, així com tutories, prèvia petició, com a reforç per avançar en l'aprenentatge dels continguts i matèries de l'assignatura.

En aquestes activitats l'alumnat adquirirà les competències següents: CT11, CE3 i CE7.

Finalment, l'alumne/a serà objecte d'una avaluació, i aquesta serà un sumatori percentual de les notes obtingudes en els treballs o pràctiques, la presència i participació activa a l'aula virtual, i d'una prova final, escrita i/o oral, amb tots els continguts de l’assignatura.

Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16
Videoclasses amb participació activa de l'alumnat 12 0,48
Tipus: Supervisades      
Resolució de dubtes sobre temari i pràctiques 24 0,96
Tipus: Autònomes      
Estudi individual i elaboració de Proves d'Avaluació Continuada PAC 1, 2, 3 i 4 110 4,4

Avaluació

Avaluació continua
El sistema davaluació de l'assignatura consistirà en 3 ítems:
1 - La presència i participació activa a l'aula virtual (10%)
2 - El lliurament de diferents proves i pràctiques d'assignatura (40%):
3 - La realització d'una prova final, escrita i/o oral, amb els continguts de tota l'assignatura (50%).
La nota per aprovar l'avaluació continuada serà el resultat de la suma percentual de les notes dels treballs i pràctiques (40%), de la presència i participació activa a l'aula (10%), així com una prova final escrita i/o oral, amb els continguts de tota l'assignatura (50%). Per aprovar lavaluació contínua aquesta mitjana ha de ser 5 o superior.
 
Avaluació Única
Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran els treballs i les pràctiques de l'assignatura (50%)
La data per a aquesta prova i el lliurament dels treballs i les pràctiques de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació contínua.
S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.
 
Avaluació de l'alumnat en segona o més convocatòria
L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar els treballs i les pràctiques de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.
 
Examen de Recuperació
L'alumne/a que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts als dos apartats anteriors, podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne/a s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.
En aquest examen s'avaluarà novament la totalitat dels continguts de l'assignatura.
En cas de superar-se l'examen final, l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda a l'examen.
 
Canvi de data d'una prova o examen
L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Un cop emplenat el document cal enviar-lo al professorat de l'assignatura ia la coordinació del Grau.
 
Revisió
En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.
Per a l'alumnat davaluació única, el procés de revisió serà el mateix.
 
Altres consideracions
Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant faci qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir En cas que es produeixin diversesirregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0”.
 
Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lliurament dels exercicis i treballs realitzats per l'alumnat 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Proves escrites i/o orals que permetin valorar els coneixements adquirits per l'estudiant 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

1. Bibliografia bàsica de curs

 • Bermejillo, Ana. El portavoz corporativo: Manual de supervivència. Baltha Publishing, 2020
 • CANEL, María José. La comunicación de las instituciones públicas. Madrid: Tecnos, 2007.
 • CASTELLS, Manuel. Comunicación y poder. Madrid: Alianza Editorial, 2009.
 • GUILLAMET, J. Història del periodisme. Barcelona: Universitat Autònoma de Barcelona, 2003.
 • LEITH, SAM. ¿Me hablas a mí?: La retórica, de Aristóteles a Obama. Madrid: TAURUS, 2012.
 • VARIOS AUTORES. Comunicación política en tiempos de coronavirus. Barcelona: UPF-Ideograma, 2020. https://www.upf.edu/documents/220602201/233560922/Definitiu+Comunicaci%C3%B3n+Coronavirus/1c1d3def-34ae-fe5d-0019-ef40c936b0e3
 • WESTON, ANTHONY. Las claves de la argumentación. Madrid: Editorial Ariel, 2011.

2. Bibliografia complementària: 

 • KAPUSCINSKI, RYSZARD. Viajes con Herodoto, Anagrama, 2008.
 • LOSADA DÍAZ, José Carlos. (NO) CRISIS La comunicación de crisis en un mundo conectado. Barcelona: Editorial UOC, 2018.
 • MARTÍN VIVALDI, Gonzalo. Curso de Redacción, Madrid, Paraninfo, 1994.
 • PONT, Carles. Comunicar las emergencias. Actores, protocolos y nuevas tecnologías. Barcelona: Editorial UOC, 2013.
 • RODRÍGUEZ, Encarnación. Comunicación de riesgo y estudio de caso. Los polígonos químicos españoles. Barcelona: Editorial UOC, 2016.

Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet d'Office 365.