Logo UAB
2023/2024

Tecnologia de la seguretat

Codi: 104004 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Martinez Martinez
Correu electr˛nic:
jose.martinez.martinez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits. 


Objectius

Diferenciar i definir els sistemes de seguretat, com els elements electrònics, físics i humans, en aquests últims amb especial atenció a l'aprenentatge homes i dones amb respecte i igualtat sense perjudici de gènere, instal·lats i desplegats en una instal·lació per a protegir a les persones i béns davant els diferents riscos que poden afectar-los.

Conèixer el marc normatiu que regulen les tecnologies de la seguretat, i la seva vinculació amb els sectors de la seguretat pública i la seguretat privada.

Conèixer els diferents dispositius de seguretat electrònica que es comercialitzen, instal·len, i el seu manteniment per al disseny de plans de seguretat integrals. D'altra banda, conèixer els sistemes de seguretat física existents i com es combinen amb els sistemes de seguretat electrònics per a minimitzar els diferents riscos als que es pot veure exposada la instal·lació que desitgem protegir.


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 • Identificar els recursos necessaris per donar resposta a les necessitats de la gestiˇ de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planificar i coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen en la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 3. Analitzar riscos especÝfics i conŔixer-ne els mecanismes de prevenciˇ.
 4. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 6. Comunicar-se i transmetre idees i resultats de forma eficient en l'entorn professional i no expert, tant de forma oral com escrita.
 7. Coordinar els recursos propis dels tres grans subsistemes que interactuen al sector de la prevenciˇ i la seguretat: persones, tecnologia i infraestructures.
 8. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 9. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 10. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 11. Fer anÓlisi d'intervencions preventives en matŔria de seguretat, medi ambient, qualitat o responsabilitat social corporativa i extreure'n indicadors de risc.
 12. Fer un ˙s eficient de les TIC en la comunicaciˇ i transmissiˇ d'idees i resultats.
 13. Identificar, desenvolupar o adquirir, i mantenir els principals recursos necessaris per donar resposta a les necessitats tÓctiques i operatives inherents al sector de la prevenciˇ i la seguretat integral.
 14. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 15. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 16. Proposar projectes i accions viables que potenci´n els beneficis socials, econ˛mics i mediambientals.
 17. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 18. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 19. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 20. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 21. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 22. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 23. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 24. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

 

Marc bàsic de les Tecnologies de la seguretat.
 
• Sistemes de seguretat física.
o Perimetrals.
o Exteriors.
o Interiors.
• Sistemes de seguretat electrònica.
o Control d'accessos.
o Intrusió.
o Vídeo vigilància.
o CCTV.
• Instal·lacions de seguretat.
o Normativa.
o Tecnologies.
o Costos.
• Sistemes contra incendis.
o La detecció.
o L'extinció.
o L'alerta i l'evacuació.
• Futur de les tecnologies de la seguretat.
o Drons
o Robòtica.
o Ciberseguretat.
• Armes, explosius i blindatges.
o Normativa d'Armes.
o Normativa d'Explosius.
o Tecnologia dels Blindatges.
o Tecnologies aplicables en els conflictes.
• Tecnologia dels detectius privats.
o Tecnologies aplicables a la recerca privada.
o Auditories de seguretat.
o Transmissions, imatge i so.

Metodologia

• Classes amb suport TIC. Resolució de dubtes i preguntes. Seguiment de treballs.

• Resolució d'exercicis i pràctiques: realització individual de treballs i casos pràctics, amb suport TIC.

• Estudi personal: Consolidació dels coneixements teòrics i pràctics.

• Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

L'idioma on s'imparteixen les classes és: Espanyol.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes con soporte TIC 12 0,48
Evaluaciˇ 4 0,16
Tipus: Supervisades      
Planificaciˇ del treball. Lectures, reflexiˇ sobre les matŔries. Preparaciˇ dels treballs individuals. Proves continuades, i prova final. 24 0,96
Tipus: Aut˛nomes      
Treball individual i en grup (cerca de material, discussiˇ, preparaciˇ i presentaciˇ). 110 4,4

Avaluaciˇ

Partirà dels criteris basats en l'avaluació continuada, que ens permetrà mesurar el grau de competències especifiques del programa que l'alumne ha aconseguit.

Els valors de cada ítem per a l'avaluació figuren en la taula inferior, tots els ítems han de ser superats amb (5) perquè puguin ser computats en l'avaluació.

Prova escrita.

Les proves d'avaluació continuada serà de caràcter teòric/pràctic (PAC 1,PAC 2, PAC 3 i PAC-4) i es realitzaran de manera individual.

Perquè l'avaluació continuada es faci efectiva l'alumne haurà de realitzar totes les PAC. En el cas de no lliurar alguna PAC l'avaluació continuada s'anul·la i passa l'alumne directament a l'examen de recuperació.

Els treballs hauran de ser citats conforme a la normativa corresponent. No s'admetrà cap treball sense una correcta citació. https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

Còpia en examen o plagi.

En cas que durant un examen es detecti la presència d'alumnes copiant quedessin automàticament suspesos sense possibilitat d'accés a la recuperació.

En cas de plagi en la redacció dels treballs (PAC), es valorarà cada cas i, en cas extrem es considerarà l'opció de suspens directe sense opció a recuperació.

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada en l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per a participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això,la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà en l'espai moodle de Tutorització EPSI.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà "0".

En cas que l'alumne sigui repetidor de l'assignatura, haurà de realitzar totes les proves que s'especifiquen en la present guia docent sense excepció. No s'acceptaran treballs ja presentats per l'alumne en anys anteriors.

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

 

Plagio

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.

 

Avaluació Única

Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran el treball de l'assignatura (50%)

Ladata per a aquesta prova i el lliurament del treball de lassignatura serà la mateixa programada en lhorari per a lúltim examen davaluació continuada.

S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

 

Examen de Recuperació

L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts als dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, pes de les que equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de lassignatura. Si no ha estat avaluat daquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a lexamen final de recuperació.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de lassignatura.

En cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda a l'examen.

 

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

Un cop emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura ia la coordinació del Grau.

 

Revisió

Per a la revisió de l'activitat avaluativa l'alumne/a haurà d'enviar un correu al professor, que us indicarà el mecanisme de revisió.

Per a lalumnat davaluació única el procés de revisió serà el mateix.

 

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de lassignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com lavaluació de lassignatura.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final. 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
PEC 1 12.5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
PEC 2 12.5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
PEC 3 12.5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
PEC 4 12.5% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24

Bibliografia

 

Aguado, V. (2007). Derecho de la Seguridad Pública y Privada. Navarra: Editorial Aranzadi.

Arzoz, X. (2010) Videovigilancia, seguridad ciudadana y derechos fundamentales. Navarra: Editorial Thomson Reuters.

Bentham, J. (1989). El Panóptico. Madrid: Editorial Endymion.

Bübl, M. (2017) La ciencia secreta de la cerrajería. Austria: Bübl.

Calero, L.M. (2005). La seguridad privada en España: actores, especificaciones y su planificación. Madrid: Editorial Universitas Internacional. S.L.

Desdentado, A., Muñoz, B. (2012). Control informático, videovigilancia y protección de datos en el trabajo. Valladolid: Editorial Lex Nova.

Díaz, F. (2013). Diccionario LID. Inteligencia y Seguridad. Madrid: Editorial Empresarial.

Ferro, J.M. (2015). Manual operativo del director y jefe de seguridad. Madrid: Editorial Auto-Editor.

Foucault, M. (2012). Vigilar y Castigar. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, S.L.

Freedman, L. (2019). La Guerra del Futuro. Barcelona: Editorial Crítica.

Gómez, R. (2014). Diccionario terminológico para la seguridad privada. Madrid: Editorial Tecnos.

Gómez, R. (2014). Diccionario terminológico de la seguridad privada. Madrid: Editorial Tecnos. S.L.

González, J. (2012) Inteligencia. Valencia: Tirant lo Blanch

González, M. (2011). Guía visual para falsear cerraduras (3.ed.). Illinois: Standard Publicaciones, Inc.

Innerarity, D., Solana, J. (2011). La humanidad amenazada: gobernar los riesgos globales. Barcelona: Editorial Paidós.

Lamas, L. (2019) Apertura de puertas, técnicas y trucos. (4.ed.). Madrid: Nivel Medio.

Lyon, D. (1995). El ojo electrónico. El auge de la sociedad de vigilancia. Madrid: Editorial Alianza.

Macías Fernández. D.  (2014). David contra Goliat. Guerra y Asimetría en la edad contemporánea. Madrid. Editorial Instituto Universitario Gutiérrez Mellado.

Martínez, R. (2002). Armas: ¿Libertad americana o prevención europea? Barcelona: Editorial Ariel.

Martínez, R., Rodríguez, J. (2018). Inteligencia artificial y armas letales autónomas. Gijón: Ediciones Trea.

Martínez. E.  (2008). Los soldados del Rey. Madrid. Editorial Andújar.

McLaughlin, E., Muncie, J. (2014). Diccionario de criminología. Barcelona: Editorial Gedisa, S.A.

Miró, F. (2012). El Cibercrimen. Fenomenología y criminología de la delincuencia en el ciberespacio. Barcelona: Editorial Marcial Pons.

Montoya, R. (2014). Drones. La muerte por control remoto. Madrid: Editorial Akal.

Muñoz Bolaños. R.  (2001). La campaña de 1909. Las campañas de Marruecos, 1909-1927. Madrid.

Perales, T. (2014). Instalaciones de sonido, imagen y seguridad electrónica. Madrid: Editorial Marcombo.

Poveda, M.A., Torres, B. (2015). Dirección y gestión de la seguridad privada. Madrid: Editorial Fragua.

Puell de la Villa. F.  (2007). La guerra con armas de fuego. M. Artola (ed.). Historia de Europa. Madrid. Editorial Espasa Calpe. Vol. II.

Quedada. F. (2007). La Guerra con arma blancaM. Artola (ed.) Historia de Europa. Madrid. Editorial. Espasa Calpe. Vol. I.

Ridaura, M.ª J.  (2015). Seguridad Privada y Derechos Fundamentales (La nueva Ley 5/2014, de abril, de Seguridad Privada). Valencia: Editorial Tirant lo Blanch.

Rodríguez, A (2005). 250 modelos de cerrajería. Barcelona: Ediciones CEAC.

Rodríguez, F. (2018). Circuito cerrado de televisión y seguridad electrónica. (ed.2) Madrid. Editorial Paraninfos.

Somoza, O. (2004). La muerte violenta. Inspección ocular y cuerpo del delito. Madrid: Editorial la Ley.

Teijeiro de la Rosa. JM. (2016). Dinero y ejércitos en España. De la Antigüedad al siglo XXI. Madrid.

Torrente, D. (2015). Análisis de la seguridad privada. Barcelona: Editorial UOC.

 

 


Programari

Aquesta assignatra utilitzarà el programari bàsic del paquet d'office 365.