Logo UAB
2023/2024

Intervenciˇ i Autoregulaciˇ

Codi: 104001 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Martinez Quirante
Correu electr˛nic:
roser.martinez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no té prerequisits


Objectius

Es tracta de mostrar diferents aspectes de la seguretat des del punt de vista de la intervenció administrativa, ja sigui regulada o autoregulada, amb la finalitat de prevenir riscos o perills per assolir una prevenció integral. S’escullen sectors com el domicili, el domini públic, el lloc de treball, els transports públics i privats, l’hoteleria, etc. i s’analitza la normativa, els instruments jurídics i les obligacions dels ciutadans per tal que els nostres especialistes en prevenció estiguin preparats per fer front als requeriments de les Administracions Públiques.

S’estudien els conceptes de treballador, de contracte laboral, de comerciant, d’empresari, de societats mercantils, etc. per tal de trobar solucions adients als procediments administratius oberts.

Paral·lelament s’aniran explicant els nous drets que emparen cada situació: de la dona, ambientals, de les minories, a la seguretat vial, a la prevenció de riscos laborals, a la seguretat alimentària, a la salut, antitabac, etc. adients al nou model de societat del risc.

Veurem a cada sessió com es garanteix un dret (a la vida, a la salut, a la seguretat, etc.) a través de l’anàlisi d’un sector concret o en un àmbit concret on es desenvolupen els éssers humans: el domicili, la universitat, el lloc de treball, els mitjans de transport, els hotels, els espectacles, etc.

Estudiarem la intervenció administrativa en matèria gestió del torn d’ofici, i la cooperació entre els jutjats de guàrdia i la policia.

Es farà un estudi exhaustiu de prevenció de la violencia a través de la regulació de les armes de foc. Expondrem com hi ha diferents models de seguretat en funció de la restricció o la llibertat que s’atorgui al ciutadà pel que fa a la tinença d’armes. Analitzarem el model americà de llibertat i foment de l’individu armat per a aconseguir un Estat on el ciutadà aconsegueix o no la seva autoprotecció. A la vegada, es farà una comparació amb el model europeu de seguretat en el que la possessió de les armes per a la defensa del ciutadà és monopoli de les forces i cossos de seguretat. Un cop exposats els dos models més representatius es valorarà quin sistema ofereix més seguretat integral.

Objectius Formatius

 • Conèixer els diferents aspectes de la seguretat des del punt de vista de la intervenció administrativa regulada o autoregulada.
 • Aplicar correctament el marc legal vigent per aplicar la prevenció i la seguretat integral a cada àmbit de la vida en societat.
 • Saber planificar la gestió de la prevenció.

 

 


CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversiˇ en prevenciˇ i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 3. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 4. Aplicar els fonaments d'estadÝstica, d'economia i finances, de marc legal aplicable i d'informÓtica necessaris per aplicar la prevenciˇ i la seguretat integral.
 5. Comunicar fent un ˙s no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 7. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 8. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 9. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 10. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 11. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 13. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 14. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.
 15. Valorar com els estereotips i els rols de gŔnere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

 

Tema 1. Introducció a la Intervenció i a la autorregulació Administrativa. Activitats administratives.
Tema 2. La intervenció administrativa per a prevenir i gestionar els riscos.
Tema 3. L'estatut dels treballadors. El contracte de treball i les seves classes. Les facultats de control empresarial. L'extinció del contracte de treball. L'acomiadament, classes i efectes. Els pactes de no concurrència post-contractual. Especial anàlisi a l'extinció del contracte a instància del treballador. L'assetjament laboral. Esquema processal bàsic. Especificitats en matèria de mitjans de prova. Recursos i prova en via de recurs.
Tema 4. El comerciant individual: Concepte jurídic. Capacitat jurídica per exercir el comerç.
Les societats mercantils. Constitució, requisits, obligacions. Societat Anònima. Societat Limitada. Altres formes societàries.
L'administració de les societats mercantils. Obligacions i responsabilitat civil i penal. La figura de l'administrador de fet. La successió de societats. Successió encoberta i extensió de responsabilitat. La doctrina de l'aixecament del vel. La responsabilitat penal de les persones jurídiques: supòsits. El Registre Mercantil. Funcions. Publicitat formal. Llibres de comerç i les seves classes.
Tema 5. Els diners i altres mitjans de pagament. Les mesures de protecció de l'crèdit Els títols-valors. Contractes mercantils fonamentals: Contracte de compravenda, contracte de préstec mercantil, contracte d'assegurança. La simulació de contractes. La crisi de l'empresari. El concurs. La propietat intel·lectual. Concepte i figures jurídiques. Drets de propietat intel·lectual. Accions en matèria de propietat intel·lectual. La propietat industrial. Patents, marquesi altres figures jurídiques. La protecció de la propietat industrial. Accions. Especificitats processals. La protecció de la competència. La Llei de competència deslleial. Supòsits de competència deslleial. Accions. Especificitats processals.
Tema 6. Gestió de la seguretat en empreses de transport massiu de persones: El cas de TMB. El model de gestió de la seguretat: gestió privada, gestió pública, gestió mixta. La visió global i integral de la gestió de l'transport.
Tema 7. Seguretat en establiments hotelers. Tipus d'allotjaments turístics: hotels, càmpings, apartaments turístics, habitatges d'ús turístic, turisme rural, etc .... Gestió de la seguretat. La seguretat turística. Eines de gestió. Els riscos a l'activitat turística. Visió global de la prevenció i la seguretat en el sector.
Tema 8. Intervenció administrativa i protecció civil. Definició. El paper del voluntariat. Els plans de protecció civil de Catalunya. La defensa civil. La prevenció d'incendis.
Tema 9. La prevenció de la violència a través de la regulació de les armes de foc. Els models de seguretat en funció de la restricció o la llibertat que s'atorgui a l'ciutadà pel que fa a la tinença d'armes. El model americà de llibertat i foment de l'individu armat. El model europeu de seguretat en el qual la possessió de les armes per a la defensa el ciutadà és monopoli de les forces i cossos de seguretat.
 

Metodologia

Idioma d'impartició: castellà.
 
La metologia d'estudi es basarà principalment en el treball autònom. Hi haurà sessions en les que el professor expondrà els temes matèria d'estudi, indicarà el més important de cadascún i contestarà les consultes dels alumnes.
Es requereix l'assoliment de les PAC,s i la participació als fòrums de debat.
 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16
Classes 12 0,48
Tipus: Supervisades      
Discussions temÓtiques als forums 24 0,96
Tipus: Aut˛nomes      
Estudio Autˇnomo 110 4,4

Avaluaciˇ

 

Avaluació contínua

L'examen final consistirà en una prova oral o escrita dels continguts de l'assignatura i correspondrà al 50%. A aquesta nota se li sumarà el resultat de les 2 proves (20%) (PAC 1 i PAC 2) i 2 proves d’avaluació continuada (30%) (PAC 3 i PAC4)

Avaluació única:

Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de l'assignatura (50%), una pràctica (40%) i una defensa oral (10%). La data per a aquesta prova serà la mateixa programada a l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada. S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

Recuperació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada, mínim 3,5), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat. Si no ha estat avaluat en dos terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà la calificació de No Presentat, sense tenir opció a la Recuperació.

Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

Caldrà realitzar els treballs, proves i exàmes programats i lliurar les treballs de l'assignatura en les dates indicades al Moodle.

Advertències

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI. Una vegada omplert el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i al coordinador del grau.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

En el moment de la realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà a l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions. Per l'alumnat d'avaluació única, el procés de revisió serà el mateix.

Si haguesin circumstàncies sobrenvingudes que impedissin el normal desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modifciar tant la metodologia com el sistema d'avaluació de l'assignatura.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens orals o escrits 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Proves d'avaluaciˇ continuada 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

Ballbé, M., Martínez, R., “Law and Globalization: Between the United States and Europe”, en  Global Administrative law, Robalino-Orellana i Rodríguez Arana (ed.), Cameron May, 2010.

Broseta Pont, M., Martínez Sanz, F., Manual de Derecho Mercantil, Vol I y II, Tecnos, 2014.

Cruz Villalon, J., Compendio de Derecho del Trabajo, Tecnos, 2019.

Esteve Pardo, J., Lecciones de Derecho Administrativo, Marcial Pons, 2019.

Martínez Quirante, R. , Armas: ¿Libertad Americana o Prevención Europea?, Editorial académica española, 2019.

Martínez Quirante, R., Rodríguez, J., Inteligencia Artificial y armas letales autónomas, Trea, 2018.

Trayter Jiménez, J.M., Derecho administrativo. Parte general, Atelier, 2019.


Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet Office 365