Logo UAB
2023/2024

Resoluciˇ de conflictes i sociologia del risc

Codi: 104000 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral FB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria del Carmen Trinidad Cascudo
Correu electr˛nic:
carme.trinidad@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assigantura no té prerequisits


Objectius

 • Ubicar la promoció de la convivència, la prevenció i la gestió de conflictes en el context dels processos d'intervenció social i governança del risc.
 • Analitzar una situació conflictiva pròpia d'una situació de governança del risc. 
 • Entendre el rol i la figura professional del facilitador.
 • Conèixer metodologies de facilitació 

CompetŔncies

 • Actuar amb responsabilitat Ŕtica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democrÓtics.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere.
 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Amb carÓcter general, posseir i comprendre coneixements bÓsics en matŔria de prevenciˇ i seguretat integral.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Gestionar de manera eficient la tecnologia en les operacions de seguretat.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Transmetre informaciˇ, idees, problemes i solucions a un p˙blic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar crÝticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professiˇ
 2. Analitzar les desigualtats per raˇ de sexe/gŔnere i els biaixos de gŔnere en l'Ómbit de coneixement propi.
 3. Analitzar una situaciˇ i identificar-ne els punts de millora.
 4. Aplicar els diferents conceptes implicats en la comunicaciˇ interna i externa de l'organitzaciˇ.
 5. Aplicar els indicadors i els mecanismes de gestiˇ dels riscos d'una comunitat.
 6. Aplicar una visiˇ preventiva a l'Ómbit de la seguretat.
 7. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 8. Elaborar propostes de gestiˇ en seguretat i prevenciˇ en una organitzaciˇ.
 9. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats acadŔmic-professionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 10. Mantenir una actitud proactiva respecte al desenvolupament de la pr˛pia carrera professional i el creixement personal.
 11. Proposar nous mŔtodes o solucions alternatives fonamentades.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gŔnere.
 13. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 14. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 15. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 16. Treballar en xarxes interinstitucionals i interprofessionals.
 17. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 18. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

I. Sociologia del risc:
- La perspectiva sociològica i la sociologia del risc.
- Les "crisi" i els conflictes que provoquen
II. Resolució de Conflictes.
- El conflicte: origen, fases, desenvolupament
- Les "crisi" i els "riscos": conflictes locals o globals?
- Els stakeholders: definició, posició, tractament.
- La ciutadania i la comunitat com stakeholder
- El conflicte i la promoció de la convivència
- Anàlisi del conflicte. Promoure la convivència
- De la mediació a la facilitació
- La facilitació
- Tecnologia social


Metodologia

Llengua de docència: castellà

Aprenentatge col·laboratiu. És un procés d’activitat, interacció i reciprocitat entre un grup d'alumnat, que facilita la construcció conjunta d’un objectiu comú a partir dels treballs individuals. Es tracta d’un procés compartit, coordinat i interdependent, en el qual els estudiants treballen utilitzant eines col·laboratives per a aconseguir un objectiu comú que per sí sols no podrien assolir. 

ES començarà construint els grups base que escolliran un procés conflictiu que analitzaran i després dissenyaran la facilitació idònia per a la situació. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories de suport a la realitzaciˇ el treball prÓctic i te˛ric (sessions Webex); Resoluciˇ de dubtes; Seguiment dels exercicis; Atenciˇ a l'Aula Moodle 12 0,48
Tipus: Supervisades      
Resoluciˇ de casos prÓctics i presentaciˇ en moodle 18 0,72
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal per als exÓmens; Resoluciˇ de les PACs 120 4,8

Avaluaciˇ

AVALUACIÓ CONTINUADA

Es realitzaran dues PACs grupals corresponents als temes estudiats en l'assignatura.


Cada PAC té un pes del 25% respecte a la nota final de l'assignatura.

 

El 50% restant correspon a l'examen.


L'examen fa mitjana amb l'avaluació continuada amb independència de la nota obtinguda A les PACs

La mitjana total ponderada haurà de ser de 5 punts o superior per a poder aprovar.AVALUACIÓ ÚNICA

Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran una prova de síntesi final de tot el contingut de l'assignatura (50%) i lliuraran un document que contindrà les solucions a les dues PACs de l'assignatura (25% cadascuna).
La data per a aquesta prova i el lliurament del treball de l'assignatura serà la mateixa programada en l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada.
S'aplicarà el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN SEGONA CONVOCATÒRIA O MÉS

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.


EXAMEN DE RECUPERACIÓ


L'alumne que no superi l'assignatura, que no arribi a 5 (total) de 10, d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació deNo Presentat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.
En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.
En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

CANVI DE DATA D'UNA PROVA O EXAMEN


L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai Moodle de Tutorització EPSI.
Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.

REVISIÓ

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.
Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

ALTRES CONSIDERACIONS


Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.


Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
PECs: 2 Activitats individuals escrites o orals de carÓcter reflexiu i prÓctic 50 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
Pruebas escritas 50 0 0 3, 7, 11

Bibliografia

1. Bibliografia bàsica de curs

Asociación Internacional de Facilitadores (IAF) https://www.iaf-world.org/site/es/home

Revista La Trama http://revistalatrama.com.ar/

Revista de mediación: https://revistademediacion.com/

Rosenberg, M. B. (2019). Comunicación no violenta: un lenguaje de vida. PuddleDancer Press.

Ury, W. (2002). ¡ Supere el no!. Editorial Norma.

 

 

2. Bilbiografia complementaria

BAUMANN,Z.    Modernity and Ambivalence. London. Polity Press

BECHMANN, G. “Riesgo y Desarrollo técnico-científico. Sobre la importancia socia de la investigación y valoración del riesgo”, en Cuadernos de Sección, CCSS y Económicas, 2, pp.59-98 (Donostia, Eusko Ikaskuntza)

Beck, U. La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona. Paidós. 1998.

(1996) “Risk society and the provident state”, en Lash, S; Szerzynski B; Wynne, B. (eds.) Risk, Environment and Modernity. Towards a new Ecology. London. SAGE Publications.

(1997) “La reinvención de la política: hacia una teoría de la modernización reflexiva”, en Beck, U; Giddens, A.; Lash, S. Modernización reflexiva. Política, tradición y estética en el orden social. Madrid. Alianza Editorial.

(2002) La sociedad del riesgo global. Madrid. Siglo XXI.

BERIAIN, J. (Comp.) (1996) Las consecuencias perversas de la modernidad. Modernidad, contingencia y riesgo. Barcelona. Anthropos.

Cancio Meliá, M., & Oubiña Barbolla, S. (2022). Las medidas premiales en materia de delitos de terrorismo en el código penal español: elementos sustantivos y procesales. Las medidas premiales en materia de delitos de terrorismo en el código penal español: elementos sustantivos y procesales, 25-60.

CASTELLS, M. (1996-1997), La era de la información, 3 vols. Madrid. Alianza Ed. 1997-1998.

GIDDENS, A  . (1990) Consecuencias de la modernidad. Madrid. Alianza Ed. 1993.

(1997) “Risk Society: the context of British Politics”, a Franklin, J. (ed.) The Politics of Risk Society”.

LÓPEZ CEREZO J.A.; LUJÁN J.L (2000) Ciencia y Política del Riesgo. Madrid. Alianza Editorial.

RAMOS, R.; GARCÍA SELGAS, F. Globalización, Riesgo, Reflexividad. Tres temas de teoría social contemporánea. Madrid. CIS.

BAUMANN, Z. (2000) Modernidad líquida. Buenos Aires: FCE.

CORNELIUS, H.; FAIRE, S. (1998) Tú ganas, yo gano. Cómo resolver conflictos creativamente. Madrid: Gaia Ediciones.

MAYER, BERNARD S. (2008) Más allá de la neutralidad. Como superar la crisis de la resolución de conflictos. Barcelona: Gedisa.

MORIN, E.; NAÏR, S. (1998). Una política de civilización. Barcelona: Proa.

LEDERACH, J. P. (2000)  El abecé de la paz y los conflictos. Madrid: Catarata.

SUARES, M. (2002). Mediando en sistemas familiares. Barcelona: Paidós

URY, W.L. (2000) Alcanzar la paz. Diez caminos para resolver conflictos en casa, el trabajo y el mundo. Barcelona: Paidós

Zehr, H. (2006). El pequeño libro de la justicia restaurativa.

 


Programari

No es requereix de cap programari específic