Logo UAB
2023/2024

Economia de les organitzacions

Codi: 103996 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenciˇ i Seguretat Integral FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Luis Masson Guerra
Correu electr˛nic:
joseluis.masson@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrÓ anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Jonathan Calleja Blanco

Prerequisits

No hi ha requisits previs per a aquesta assignatura.


Objectius

L'assignatura conté 3 blocs temàtics, o parts, amb objectius ben diferenciats:

Actualment, és alt l'incentiu per a la creació i desenvolupament de nous projectes empresarials. Davant d'un món globalitzat i competitiu, amb canvis i tendències imprevisibles, cal un esforç previ d'anàlisi i planificació sintetitzats, el "pla d'empresa". És un document imprescindible per a l'emprenedor. El pla d'empresa contempla els objectius inicials generals i específics del negoci. S'analitza l'aportació de l'empresa al mercat, amb els seus recursos i capacitats. L'apartat inclou el pla de màrqueting i vendes que s'inclou en el pla d'empresa.

La segona part correspon a l'anàlisi econòmica-financera de l'empresa. Tracta de fer un diagnòstic de la situació economicofinancera de l'empresa i analitzar les vies d'acció per millorar aquesta situació en el futur a través de la informació comptable (Balanç i compte de resultats). La secció inclou l'estudi de la dimensió mínima i òptima de l'empresa.

Finalment, s'introdueix el tema de decisions financeres. S'estudiarà la valoració de projectes d'inversió i finançament. Es plantegen les decisions bàsiques a què s'enfronta un gestor en una empresa. Al final d'aquest bloc es tindrà una visió completa sobre els criteris de decisió d'elecció de projectes des del punt de vista financer.


CompetŔncies

 • Actuar en l'Ómbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econ˛mic i mediambiental.
 • Adaptar-se a situacions imprevistes.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversiˇ en prevenciˇ i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 • Formular estratŔgies comercials en el sector de la seguretat.
 • Introduir canvis en els mŔtodes i els processos de l'Ómbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 • Realitzar anÓlisis d'intervencions preventives en matŔria de seguretat.
 • Treballar i aprendre de forma aut˛noma.
 • Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a situacions imprevistes.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'Ómbit integrant-hi les dimensions social, econ˛mica i mediambiental.
 3. Aplicar els fonaments d'estadÝstica, d'economia i finances, de marc legal aplicable i d'informÓtica necessaris per aplicar la prevenciˇ i la seguretat integral.
 4. Diagnosticar la situaciˇ de la seguretat integral en empreses i en organitzacions.
 5. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la prÓctica.
 6. Formular estratŔgies competitives tant comercialment com financerament en empreses i organitzacions.
 7. Identificar les implicacions socials, econ˛miques i mediambientals de les activitats acadŔmic-professionals de l'Ómbit de coneixement propi.
 8. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora, tant les pr˛pies com les alienes.
 9. Proposar noves maneres de mesurar l'Ŕxit o el fracÓs de la implementaciˇ de propostes o idees innovadores.
 10. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es recolza en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessÓries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informaciˇn idees, problemes i solucions a un p˙blic tan especialitzat com no especialitzat
 13. Que els estudiants sÓpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocaciˇ d'una forma professional i posseeixin les competŔncies que solen demostrar-se per mitjÓ de l'elaboraciˇ i defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva Órea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexiˇ sobre temes rellevants d'Ýndole social, cientÝfica o Ŕtica.
 15. Treballar i aprendre de manera aut˛noma.
 16. Utilitzar la capacitat d'anÓlisi i de sÝntesi per a la resoluciˇ de problemes.

Continguts

1. Pla d'Empresa

1.1. Objectius i continguts del Pla d'empresa

1.2 Pla de Màrqueting i vendes

2. Anàlisi economicofinancera

2.1. Dimensió mínima i òptima de l'empresa

2.2. Anàlisi de ràtios comptables

3. Valoració de Projectes

3.1. Decisions d'inversió i finançament

3.2. Concepte de tipus d'interès

3.3. Eines d'avaluació de projectes

3.4. Criteris de selecció de projectes

L'apartat de 'objectius' d'aquesta guia desenvolupa el contingut del temari.


Metodologia

Llengua de docència: Castellà

Tenint en compte la modalitat on-line de les classes, es desenvolupa una metodologia que es basa en l'estudi individual del contingut proporcionat. Els estudiants hauran de preparar els materials de forma autònoma (teoria, exercicis, lectures, etc.). Les sessions online i fòrums de dubtes de cada tema es dedicaran a aprofundir sobre els temes tractats i resoldre dubtes sobre el material i les tasques.

Les sessions virtuals programades requereixen una preparació prèvia dels continguts, per a un millor aprofitament. Les tutories amb el professorat es concertaran prèviament per correu electrònic.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluaciˇ 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Classes virtuals 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Foros de debat, resoluciˇ de casos, tutories 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal aut˛nom 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluaciˇ

EVALUACIÓ CONTINUADA

1. EXERCICIS PERIODICS

Es realitzarà una tasca basada en exercicis a resoldre sobre, almenys, 2 de les seccions del temari. La nota d'aquestes tasques serà de 0 a 10. Les tasques no lliurades obtindran una nota de 0 (zero). La mitjana de les tasques suposarà un 50% en el càlcul de la nota final de l'assignatura

 

2. PROVA TEÒRIC-PRÀCTICA

Es realitzarà una prova final que recull la totalitat del contingut de l'assignatura. La nota d'aquesta prova és de 0 a 10 i la seva nota suposa un 50% del càlcul de la nota de l'assignatura. És imprescindible obtenir un mínim de 3,5 per a que aquesta part sigui considerada.

Si no es lliura cap de les tasques del primer punt, es passarà de l'avaluació contínua a l'avaluació única. És a dir, la nota final depèn únicament de la prova final.

En cas de no superar l'assignatura, d'acord amb els criteris d'avaluació contínua, es podrà fer una prova de recuperació en la data i hora programades. Aquesta recuperació recollirà la totalitat dels continguts del programa. Per poder participar en la recuperació, s'ha d'haver estat avaluat en un conjunt d'activitats durant el curs, el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat.

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que trobareu a l'espai Moodle de Tutorització EPSI.

["En cas que l'estudiant realitzi qualsevolirregularitat que pugui conduir a una variació significativa de laqualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".]

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.

 

 

AVALUACIÓ ÚNICA 

L'avaluació dels alumnes pot consistir en una sola prova (sistema d’avaluació única). L'alumnat que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.

Per aprovar l'assignatura cal haver obtingut de nota mitjana final un 5 o més. 

Si la nota del curs és inferior a 3,5 es considerarà com a no superada l'assignatura. Si la nota mitjana és inferior a 5 però superior a 3,5, es podrà participar en un examen de reavaluació.

 

AVALUACIÓ DE L'ALUMNAT EN SEGONA CONVOCATÒRIA O MÉS

L'alumnat que repeteixi l'assignatura haurà de realitzar les proves i exàmens programats i lliurar el treball de l'assignatura en les dates indicades a l'aula Moodle.

 

Examen de Recuperació

L'alumne que no superi l'assignatura d'acord amb els criteris establerts en els dos apartats anteriors podrà presentar-se a un examen final sempre que l'alumne s'hagi avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. Si no ha estat avaluat d'aquestes dues terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà una qualificació de No Avaluat, sense que tingui la possibilitat de presentar-se a l'examen final de recuperació.

En aquest examen es tornarà a avaluar el conjunt dels continguts de l'assignatura que no s'hagin superat en l'avaluació continuada.

En el cas de superar-se l'examen final l'assignatura quedarà aprovada amb un 5 com a màxim, independentment de la nota obtinguda en l'examen.

 

Canvi de data d'una prova o examen

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació ha de presentar la petició emplenant el document que es troba en l'espai *Moodle de Tutorització *EPSI.

Una vegada emplenat el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i a coordinació del Grau.

 

Revisió

En el moment de realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions.

Per a l'alumnat d'avaluació única el procés de revisió serà el mateix.

 

Altres consideracions - Plagi

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. en cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0 ".

Si concorren circumstàncies sobrevingudes que impedeixin el desenvolupament normalde l'assignatura, el professorat podrà modificar tant la metodologia com l'avaluació de l'assignatura.

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han realitzat amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per a corroborar l'autoria del text.

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Exercicis te˛rics-prÓctics individuals 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Prueba final individual sobre el contingut global 50% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

PARTE 1

ALEGRE, BERNÉ I GALVE (1995): Fundamentos de Economía de la Empresa: Perspectiva Funcional. Ariel.

SANTESMASES, M. (2007). Marketing. Conceptos y Estrategias. Ed. Pirámide: Madrid.

PARTE 2

ALEGRE, L.; BERNÉ, C.; Y GALVE, C. (1995): Fundamentos de Economía de la Empresa: Perspectiva Funcional. Ariel Economía. Barcelona.

BERNSTEIN, L. A. (1996): Análisis de estados financieros. Teoría, Aplicación e Interpretación. Irwin.

MALLO, C.; y JIMÉNEZ, M. A. (1997): Contabilidad de Costes. Pirámide.

PARTE 3

ALEGRE, L.; BERNÉ, C.; Y GALVE, C. (1995): Fundamentos de Economía de la Empresa: Perspectiva Funcional. Ariel Economía. Barcelona.

SUÁREZ SUÁREZ, A. S. (1995): Decisiones Óptimas de Inversión y Financiación. Pirámide.

BREALEY, R.; Y MYERS, S. (1993): Fundamentos de Financiación Empresarial. McGraw-Hill.


Programari

No es preveu la utilització de programari específic en aquesta matèria.