Logo UAB
2023/2024

Dret de la Seguretat

Codi: 103991 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502501 Prevenció i Seguretat Integral FB 1 1

Professor/a de contacte

Nom:
Roser Martinez Quirante
Correu electrònic:
roser.martinez@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquesta assignatura no te prerequisits


Objectius

Dret a la Seguretat és una assignatura que ofereix una visió general de les principals bases jurídiques de l'Estat administratiu que garanteixen de forma transversal a la Prevenció i la Seguretat Integral de la societat. Partint del dret administratiu i del dret constitucional es tracta d'exposar el paper de les diferents administracions públiques com a principals garants dels drets dels ciutadans i de la lluita per la prevenció dels perills que ens envolten. Cal conèixer els recursos jurídics que ens ofereix el nostre ordenament i l'entramat administratiu que ens governa per poder desenvolupar amb facilitat amb els nous drets i obligacions que neixen cada dia i que pretenen fer front als nous riscos que ens amenacen. Per això hem d'ensenyar a planificar la gestió de la prevenció d'acord amb la legislació i les potestats exorbitants de les diferents administracions públiques.

En definitiva:

• Conèixer els recursos jurídics i l'entramat administratiu per poder desenvolupar-se amb facilitat en les relacions amb les administracions públiques.

• Aplicar correctament el marc legal vigent per aplicar la prevenció i la seguretat integral a les diferents activitats privades o públiques.

• Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la legislació i les competències de les diferents administracions i els diferents òrgans administratius.

• L'estudiant ha de demostrar habilitat per a relacionar-se amb qualsevol òrgan administratiu i conèixer els seus drets i deures.

• L'estudiant ha de demostrar que sap aplicar correctament el marc legal vigent en matèria de prevenció i seguretat.

• L'estudiant ha de demostrar que sap planificar la gestió de la prevenció i seguretat iniciant els procediments administratius corresponents a l'activitat concreta.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Aplicar la normativa legal inherent al sector de la prevenció i la seguretat integral.
 • Contribuir a la presa de decisions d'inversió en prevenció i seguretat.
 • Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 • Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 • Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 • Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 • Treballar i aprendre de forma autònoma.
 • Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Aplicar els fonaments d'estadística, d'economia i finances, de marc legal aplicable i d'informàtica necessaris per aplicar la prevenció i la seguretat integral.
 4. Aplicar la normativa a l'exercici professional de la seguretat privada i la recerca privada.
 5. Desenvolupar el pensament científic i el raonament crític en temes de prevenció i seguretat.
 6. Donar resposta als problemes aplicant el coneixement a la pràctica.
 7. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i transmissió d'idees i resultats.
 8. Planificar la gestió de la prevenció i la seguretat d'acord amb la normativa legal aplicable al sector.
 9. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 10. Que els estudiants hagin demostrat posseir i comprendre coneixements en un àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi.
 11. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 12. Que els estudiants puguin transmetre información idees, problemes i solucions a un públic tan especialitzat com no especialitzat
 13. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 14. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
 15. Treballar i aprendre de manera autònoma.
 16. Utilitzar la capacitat d'anàlisi i de síntesi per a la resolució de problemes.

Continguts

TEMA 1. L'Administració pública com a garant de la seguretat i la prevenció. Ordre públic i seguretat en la Constitució. Organització territorial de l'estat espanyol d'acord amb les disposicions constitucionals. Òrgans de les administracions públiques. Principis generals i competència. La figura del defensor del poble en la Constitució

TEMA 2. El principi de legalitat i la jerarquia normativa. Constitució i documents jurídics supranacionals sobre els drets humans. La Constitució Principis bàsics que la inspiren. Especial referència a la igualtat de gènere com a dret fonamental. Noció i significat dins dels Estats Moderns. La divisió de poders en la Constitució.

TEMA 3. La potestat normativa. Disposicions generals de caràcter administratiu. Les reglamentacions tècniques.

TEMA 4. L'acte administratiu per a la prevenció de perills i riscos. L'activitat administrativa de prevenció de perills per a activitats privades o públiques.

TEMA 5. El procediment administratiu com a garantia per al ciutadà i com a procés per conèixer els riscos abans de autoritzar-los. La potestat sancionadora.

TEMA 6. Tutela jurídica i garanties constitucionals en relació amb els drets fonamentals. Revisió i defensa de la Constitució d'acord als seus propis mecanismes. Els recursos contra les decisions de les administracions en la seva tasca de prevenció de perills i riscos.

TEMA 7. Els drets dels ciutadans d'acord amb el model d'estat social i democràtic de dret configurat per la Constitució. Especial consideració als drets a la intimitat, al secret de les comunicacions ia la pròpia imatge com a límits a la investigació privada. Anàlisi de la jurisprudència constitucional i ordinària.


Metodologia

Idioma d'impartició: castellà

Els alumnes hauran de preparar-se els temes a partir dels manuals recomanats i dels resums bàsics elaborats per l'EPSI. Les PAC 's hauran de realitzar-se i hauran de ser enviades a la professora responsable amb respostes raonades i justificades sobre la base de la jurisprudència i legislació dins de la data establerta.

Cada unitat didàctica conté el resum del tema i unes caselles o espais que hauran de ser completats per part de l'alumne. Aquest vocabulari s'ha d'adjuntar a la PAC dels temes corresponents. Es poden utilitzar les fonts que l'alumne consideri convenients per a la seva resolució, i sempre s'han de fer constar en peus de pàgina.
Les tutories amb el professorat es concertaran per correu electrònic.

Per plantejar i aclarir qualsevol dubte l'alumne pot posar-se en contacte amb la docent via electrònica.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Avaluació 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Classes 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Discussions temàtiques als forums 24 0,96 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Avaluació continuada 110 4,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Avaluació

 

Avaluació contínua

L'examen final consistirà en una prova oral o escrita dels continguts de l'assignatura i correspondrà al 50%. A aquesta nota se li sumarà el resultat de les 2 proves (20%) (PEC 1 i PEC 2) i 2 proves d’avaluació continuada (30%) (PEC 3 i PEC4)

Avaluació única:

Els estudiants que optin per l'avaluació única faran una prova de síntesi final de l'assignatura (50%), una pràctica (40%) i una defensa oral (10%). La data per a aquesta prova serà la mateixa programada a l'horari per a l'últim examen d'avaluació continuada. S'aplica el mateix sistema de recuperació que per a l'avaluació continuada.

Recuperació

En cas de no superar l'assignatura d'acord amb els criteris abans esmentats (avaluació continuada, mínim 3,5), es podrà fer una prova de recuperació en la data programada a l'horari, i que versarà sobre la totalitat dels continguts del programa.

Per participar a la recuperació l'alumnat ha d'haver estat prèviament avaluat en un conjunt d'activitats, el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura. No obstant això, la qualificació que constarà a l'expedient de l'alumne és d'un màxim de 5-Aprovat. Si no ha estat avaluat en dos terceres parts per no haver-se presentat a les proves obtindrà la calificació de No Presentat, sense tenir opció a la Recuperació.

Avaluació de l'alumnat en segona convocatòria o més

Caldrà realitzar els treballs, proves i exàmes programats i lliurar les treballs de l'assignatura en les dates indicades al Moodle.

Advertències

L'alumnat que necessiti canviar una data d'avaluació han de presentar la petició emplenant el document que trobarà a l'espai moodle de Tutorització EPSI. Una vegada omplert el document s'ha d'enviar al professorat de l'assignatura i al coordinador del grau.

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, "en cas que l'estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d'un acte d'avaluació, es qualificarà amb un 0 aquest acte d'avaluació, amb independència del procés disciplinari que es pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d'avaluació d'una mateixa assignatura, la qualificació final d'aquesta assignatura serà 0".

Si durant la correcció es tenen indicis que una activitat o treball s'han fet amb respostes assistides per intel·ligència artificial, el/la docent podrà complementar l'activitat amb una entrevista personal per corroborar l'autoria del text.

Les proves/exàmens podran ser escrits i/o orals a criteri del professorat.

En el moment de la realització de cada activitat avaluativa, el professorat informarà a l'alumnat dels mecanismes de revisió de les qualificacions. Per l'alumnat d'avaluació única, el procés de revisió serà el mateix.

Si haguesin circumstàncies sobrenvingudes que impedissin el normal desenvolupament normal de l'assignatura, el professorat podrà modifciar tant la metodologia com el sistema d'avaluació de l'assignatura.

 

 

 

 

 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examens orals o escrits 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Pràctiques 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16

Bibliografia

Ballbé, M., Orden Público y militarismo en la España constitucional (1812-1983), Aranzadi, 2020. 

Parejo Alfonso, L., Lecciones de Derecho Administrativo, Tirant lo Blanch, 2020.

Sánchez Morón, M., Derecho Administrativo. Parte General, Tecnos, 2020.

Trayter Jiménez, J.M., Derecho administrativo. Parte general, Atelier, 2021. 

HTTP://NOTICIAS.JURIDICAS.COM/

HTTP://WWW.MAP.ES/INDEX/ADMINISTRACIONES.HTML


Programari

Aquesta assignatura farà servir el programari bàsic del paquet Office 365