Logo UAB
2023/2024

CiŔncia i TŔcnica a l'╚poca Moderna

Codi: 103985 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2500241 Arqueologia OT 3 0
2500241 Arqueologia OT 4 0
2500501 Hist˛ria OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Ricard Torra Prat
Correu electr˛nic:
ricard.torra@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Sense prerequisits.


Objectius

Com ha incidit i incideix la ciència sobre la cultura i la societat? Com podem comprendre i analitzar críticament el paper de les ciències a la societat actual? Respondre a aquestes preguntes és l'objectiu de l'assignatura, amb la que a) es proporcionarà una panoràmica aprofundida de la ciència i la tècnica durant els segles moderns, i b) s'oferirà una perspectiva que és imprescindible per contextualitzar i entendre els esdeveniments socials i culturals de tota la història de la humanitat. 


CompetŔncies

  Arqueologia
 • Contextualitzar i analitzar processos hist˛rics.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
  Hist˛ria
 • Contextualitzar els processos hist˛rics i analitzar-los des d'una perspectiva crÝtica
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una Órea d'estudi que parteix de la base de l'educaciˇ secundÓria general, i se sol trobar a un nivell que, si bÚ es basa en llibres de text avanšats, inclou tambÚ alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants sÓpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocaciˇ d'una manera professional i tinguin les competŔncies que se solen demostrar per mitjÓ de l'elaboraciˇ i la defensa d'arguments i la resoluciˇ de problemes dins de la seva Órea d'estudi.
 • Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Debatre a partir del coneixement especialitzat adquirit en un context interdisciplinari.
 2. Dominar l'estructura diacr˛nica general del passat.
 3. Identificar el context en quŔ s'inscriuen els processos hist˛rics.
 4. Identificar els mŔtodes propis de la hist˛ria i la seva relaciˇ amb l'anÓlisi de fets concrets.
 5. Interpretar i analitzar les fonts documentals.
 6. Interpretar les fonts materials i documentals.
 7. Interpretar les fonts materials i el registre arqueol˛gic.
 8. Utilitzar el vocabulari tŔcnic especÝfic i d'interpretaciˇ de la disciplina.

Continguts

Historiografia

Cojuntura cultural de la ciència moderna

Revolucions i continuïtats científiques. Astronomia, medicina, ciències naturals, alquímia, química i física.

Utopies científiques i Ciència Ficció a l'època moderna

Mètodes, tècniques i recursos instrumentals per a l'estudi de la història de la ciència


Metodologia

Classes tèoriques i pràctiques

Lectura i crítica de textos

Cal seguir la informació publicada al Moodle

Cal respectar estrictament les dates de lliurament de les activitats requerides

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes te˛riques 30 1,2 3, 4
Exercicis pautats d'aprenentatge 10 0,4 3, 4
Tipus: Supervisades      
Seminaris, prÓctiques, visites i presentacions 10 0,4 1
Tutories 10 0,4
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi personal 48 1,92 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Recerca i lectura bibliogrÓfica. Preparaciˇ i redacciˇ de treballs 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluaciˇ

Avaluació continuada:

Un 50% de la nota correspon als cinc (5) comentaris de text que es duran a terme al llarg del curs. Cada comentari de text valdrà un 10% de la nota final.

Un 40% de la nota correspon a l'examen final de l'assignatura.

Un 10% de la nota correspon a la participació

Les activitats d'avaluació es programaran al llarg del curs acadèmic.   

En el moment de realització/lliurament de cada activitat avaluativa, el professorat informarà (Moodle, SIA) del procediment i data de revisió de les qualificacions.

L’estudiant rebrà la qualificació de No avaluable sempre que no hagi lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació.

 

Avaluació única

 

- Examen escrit (es durà a terme la mateixa data que l’examen final previst en el format d’avaluació contínua): 70%

Consistirà en dues parts diferenciades:

o   Una pregunta-tema a desenvolupar sobre el contingut de les sessions magistrals. 35%

o   Un comentari de text. 35%

- Recensió d’una monografia relacionada amb la temàtica de l’assignatura (a entregar el dia de l’examen escrit): 30%

 

Irregularitats: En cas que l’estudiant realitzi qualsevol irregularitat que pugui conduir a una variació significativa de la qualificació d’un acte d’avaluació, es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació, amb independència del procésdisciplinari que s’hi pugui instruir. En cas que es produeixin diverses irregularitats en els actes d’avaluació d’una mateixa assignatura, la qualificació final d’aquesta assignatura serà 0.

Recuperació: La recuperació se celebrarà en les dates oficials establertes per la Facultat. En cap cas, es podrà plantejar la recuperació com un mitjà de millorar la qualificació de l'alumnat que ja hagués aprovat l'assignatura en el procés normal d'avaluació continuada. La nota màxima que es podrà obtenir en la recuperació és de 5,0 (Aprovat).Per participar al procés de recuperació cal haver obtingut una qualificaciómínima final de 3,5. 

En les activitats escrites es tenen en compte les faltes ortogràfiques, sintàctiques o lèxiques. La penalització pot ser d'entre 0,1-0,2 punts per cada falta comesa sobre la nota final. Les faltes repetides poden descomptar.

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
AsistŔncia 10% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Comentaris de Text 50% 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8
Examen Final 40% 3,5 0,14 2, 3, 4, 6, 7, 8

Bibliografia

 

BERNAL, John D. (1973) Historia social de la ciencia Edició 3ª ed. Península. Barcelona. (1ª ed. 1954).

BOWLER, Peter J.; MORUS, Iwan Rhys (2007), Panorama general de la ciencia moderna. Crítica. Barcelona.

DEBUS, Allen G. (1985) Hombre y naturaleza en el Renacimiento. Fondo de Cultura Económica. México (1ª ed. 1978).

FARA, Patricia (2009) Breve historia de la ciencia. Ariel. Barcelona

GARBER, Daniel i AYERS, Michael (eds.) (2008). The Cambridge History of Seventeenth-Century Philosophy. Cambridge University Press.

HENRY, John (2002). The Scientific Revolution and the Origins of Modern Science. Palgrave. New York.

KUHN, Thomas S. (1962) The Structure of Scientific Revolutions. Chicago University Press. Chicago.

OLBY, G.N. CANTOR, J.R.R. CHRISTIE, M.J.S. HODGE (eds.) (1990) Companion to the History of Modern Science. Routletge. Londres.

OSLER, Margaret J. (ed.) (2000) Rethinking the Scientific Revolution. Cambridge University Press.

PESTRE, Dominique (2008) Ciència, diners i política: assaig d'interpretació Obrador Edèndum. Santa Coloma de Queralt.

ROSSI, Paolo (1998) El nacimiento de la ciencia modernaen Europa. Crítica. Barcelona.

SOLIS, Carlos; SELLÉS, Manuel (2005) Historia de la Ciencia. Espasa. Madrid.

WESTFALL, Richard S. (1977). The Construction of Modern Science. Cambridge


Programari