Logo UAB
2023/2024

Biotecnologia EmbrionÓria Aplicada a la Ramaderia

Codi: 103971 CrŔdits: 3
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502445 VeterinÓria OT 5 1

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Teresa Paramio Nieto
Correu electr˛nic:
teresa.paramio@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Manel Lˇpez BÚjar
Maria Teresa Paramio Nieto
Maria dels Dolors Izquierdo Tugas
M˛nica Ferrer Roda

Prerequisits

Tot i que no hi ha prerequisits oficials és molt recomanable que l'alumne hagi assolit els coneixements de l'assignatura Reproducció Animal de 3r curs.


Objectius

Aquesta assignatura optativa de 5è curs de veterinària té per objectiu formar els estudiants en les noves tecnologies basades en les tècniques de reproducció assistida que poden afectar significativament a la producció animal clàssica però també a les noves produccions derivades dels animals transgènics i dels animals clònics, i les seves fortes repercussions en el manteniment i conservació d'animals en perill d'extinció. També s'explicaran alguns temes basats en l’impacta de la producció de cèl•lules mare en la nova medicina veterinària.


CompetŔncies

  • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
  • Buscar i gestionar la informaciˇ relacionada amb l'activitat professional
  • Comunicar la informaciˇ obtinguda durant l'exercici professional de manera flu´da, oralment i per escrit, amb altres colĚlegues, autoritats i la societat en general.
  • Manejar protocols i tecnologies correctes destinats a modificar i optimitzar els diferents sistemes de producciˇ animal.

Resultats d'aprenentatge

  1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
  2. Aplicar els conceptes de biotecnologia a la millora de la ramaderia.
  3. Buscar i gestionar la informaciˇ relacionada amb l'activitat professional
  4. Comunicar la informaciˇ obtinguda durant l'exercici professional de manera flu´da, oralment i per escrit, amb altres colĚlegues, autoritats i la societat en general.

Continguts

1. Impacte de la biotecnologia embrionària a la Producció Animal clàssica

2. Producció in vitro d’embrions.
La Maduració “in vitro” de l’oòcit. Sistemes i metodologies de la MIV.  Anomalies obtingudes amb la MIV en comparació con la maduració “in vvo”. La capacitació in vitro dels espermatozoides. Sistemes i metodologies de la selecció i capacitació espermàtica. Preparació dels espermatozoides per a la ICSI (Injecció Intracitoplasmàtica de l’espermatozoide). La Fecundació in vitro. Sistemes i metodologies de la FIV. Principals anomalies de la FIV. El Cultiu in vitro d’embrions:  Sistemes i metodologies de la CIV.  Característiques diferencials dels embrions obtinguts in vitro vs. in vvo

3. Crioconservació de gàmetes i embrions.
Criobiologia. Congelació i vitrificació. Limitacions de la congelació de oòcits i embrions. Noves aplicacions de la crioconservació d’oòcits.

4. Sexaje d’embrions i espermatozoides. Utilització de les tècniques de FISH i PCR per al sexaje.

5. Clonació d’embrions.
Metodologies utilitzades per a la producció de clònics:  Transferència nuclear i Bisecció embrionària

6. Producció de Cèl•lules Mare (CM)
Cèl•lules totipotents, pluripotents i multipotents. Les CM embrionàries, fetals i adultes. Perspectives d’utilització

7. Animals transgènics.
Tecnologies reproductives utilitzades en la creació d’animals transgènics. Eficàcia  en la producció d’animals  transgènics. Objetius de les transgènesis en: porcí, cabrum, oví, boví i aus

8. Utilització de lesbiotecnologies embrionàries en la recuperació d’espècies i races amenaçades.


Programa de Practiques de Laboratori:
a. Producció in vitro d’embrions
b. Avaluació i classificació d’embrions
c. Flushing uterí en vacú
d. Recuperació i congelació d’embrions de conilla
e. Descongelació i transferència d’embrions

En funció de les restriccions que puguin imposar les autoritats sanitàries degut a l'evolució de la pandèmia, es podran dur a terme reduccions o prioritzacions dels continguts de l’assignatura.


Metodologia

L 'assignatura de “ Biotecnologia Embrionària Aplicada a la Ramaderia” consta de classes teòriques, pràctiques al laboratori i seminaris. A continuació es descriu l’organització i la metodologia docent que es seguirà en aquests tres tipus d'activitats formatives. Cal recordar que aquest curs l'assignatura serà impartida en format semi-presencial.

Classes de teoria:

El contingut del programa de teoria serà impartit en format no-presencial. El material estarà disponible al Campus Virtual de l'assignatura i es realitzaran sessions de resolució de dubtes, mitjançant el Teams, en dies i hores programades.

S'aconsella que els alumnes consultin de forma regular els llibres i textos recomanats a l'apartat de Bibliografia d'aquesta guia docent per tal de consolidar i clarificar, si és necessari, els continguts teòrics de l'assignatura.

Pràctiques de laboratori:

Les classes pràctiques estan dissenyades per a que els alumnes aprenguin les metodologies bàsiques emprades en el laboratori de Biotecnologia Embrionària i complementin la formació teòrica. Durant les pràctiques, que es realitzaran de manera presencial a la facultat, els alumnes hauran de respondre un qüestionari d'avaluació.

El guió de pràctiques estarà disponible en el Campus Virtual. A cada sessió de pràctiques cal que l'estudiant porti la seva pròpia bata i el guió de pràctiques.

L'estudiant haurà de completar el qüestionari de seguretat i de bioseguretat als laboratoris, o bé documentar que l'ha superat amb anterioritat. L'assistència a les pràctiques és obligatòria.

Treball d'autoaprenentatge:

La missió del cas pràctic és promoure la capacitatd'anàlisi, el raonament i l'expertesa en la resolució de problemes. Es pretén que l'alumne a partir d'una situació real pugui resoldre un problema plantejat.

Tutories:

A petició dels alumnes es realitzaran tutories adreçades a resoldre dubtes dels continguts de teoria i a la preparació del treball d'autoaprenentatge

 

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 13 0,52 2
Classes prÓctiques 13 0,52 1
Tipus: Supervisades      
Tutoria 1 0,04 1, 3, 4
Tipus: Aut˛nomes      
Estudi 36 1,44 2
Realitzaciˇ treball d'autoaprenentatge 11 0,44 1, 2, 3

Avaluaciˇ

Per a superar l'assignatura serà imprescindible obtenir una qualificació final de l'assignatura igual o superior a 5 punts (sobre 10) i haver assistit a les pràctiques. Les activitats d'avaluació programades són:

Examen teòric
Comptarà un 50% de la nota final. S'avaluarà la matèria impartida en les classes teòriques i les pràctiques.

Treball d'autoaprenentatge
Comptarà un 20% de la nota final.

Avaluació de les sessions de laboratori
Comptarà un 30% de la nota final. Les pràctiques de laboratori seran avaluades durant la seva realització mitjançant les respostes consignades en els corresponents qüestionaris de pràctiques.

Recuperació
Hi haurà un examen de recuperació de l'assignatura per aquells alumnes que no l’hagin superat (>5,0).

NO AVALUABLES: Es consideraran com a "No avaluables" els alumnes que no es presentin ni  a l’examen ni a les practiques de laboratori i seminaris.

L’avaluació proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació unica. 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 50% 1 0,04 2
Laboratori 30% 0 0 1
Treball d'autoaprenentatge 20% 0 0 1, 2, 3, 4

Bibliografia

Atles del desenvolupament embrionari preimplantacional dels mamifers domèstics. http://videosdigitals.uab.es/cr-vet/www/21197/atlas/inicio.html

Brevini TAL, Pennarossa G. In vitro fertilization: Gametogenesis, early embryo development and stem cell derivation. Ed. Springerlink. 2013. https://link-springer-com.are.uab.cat/book/10.1007%2F978-1-4614-5532-5

Elder K, Dale B. In Vitro Fertilization. Cambridge University Press. 2000.

Fauser BC. Molecular Biology in Reproductive Medecine. Ed. Parthenon Publishing. 1999

Gordon I. Laboratory Production of Cattle Embryos. CAB International. 2003. https://www-cabi-org.are.uab.cat/cabebooks/ebook/20033162568

Gordon I. Reproductive Technologies in Farm Animals. CABI Publishing. 2004. https://www-cabi-org.are.uab.cat/cabebooks/ebook/20043190616

Knobil and Neill's Physiology of Reproduction (Third Edition) http://www.sciencedirect.com/science/book/9780125154000#ancPT6

Pinkert CA. Transgenics Animal technology. Ed. Academic Press. 1994. https://www-sciencedirect-com.are.uab.cat/book/9780125571654/transgenic-animal-technology

Sakkas et al. Gamete and embryo selection: genomics, metabolomics and morphological assessment. Ed. SpringerLink. 2014. https://link-springer-com.are.uab.cat/book/10.1007%2F978-1-4939-0989-6

Trounson AO, Gardner DK. Handbook of In Vitro Fertilization. CRC Press LLC. 2000.


Web de diferents revistes relacionades amb la biotecnologia de la reproducció on contínuament es publiquen revisions i últims esdeveniments científics en aquest tema de tanta activitat investigadora.


Programari

No es necessita programari