Logo UAB
2023/2024

Producció i Sanitat d'Aus

Codi: 103968 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OT 5 2

Professor/a de contacte

Nom:
Ana Cristina Barroeta Lajusticia
Correu electrònic:
ana.barroeta@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Natalia Majo Masferrer
Luis Jesus Canela Urizar

Prerequisits

No hi ha prerequisits, però es recomana haver cursat i aprovat les següents assignatures:

 • Bases de la producció i maneig animal
 • Producció Animal integrada I i II
 • Sanitat Animal II

Objectius

Aquesta és una assignatura optativa que s’imparteix durant el 5è curs, un cop l’alumne ha d’haver adquirit els coneixements teòrics bàsics relatius als sistemes de producció i als principals problemes patològics de les aus de producció. L’objectiu d’aquesta assignatura és el donar una visió integral del procés productiu avícola, fent èmfasi en les característiques pròpies de les empreses avícoles en el nostre país, i sobretot, incidir en el rol que el veterinari/a té com a professional en aquest sector i en com el veterinari/a ha de ser capaç d’identificar, analitzar i resoldre problemes en la pràctica real de l’avicultura i ha de saber establir solucions.  


Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Buscar i gestionar la informació relacionada amb l'activitat professional
 • Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les bases de funcionament i d'optimització dels sistemes de producció animal i les seves repercussions sobre el medi ambient.
 • Treballar amb eficàcia en equips uni o multidisciplinaris.
 • Valorar i interpretar els paràmetres productius i sanitaris d'un col·lectiu animal considerant els aspectes econòmics i de benestar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, interpretar i valorar els paràmetres productius i sanitaris d'una explotació ramadera o piscícola i elaborar un pla d'accions correctores considerant els factors de benestar animal, protecció mediambiental i qualitat de producte.
 2. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 3. Aplicar la ramaderia com a eina de gestió i conservació del territori.
 4. Buscar i gestionar la informació relacionada amb l'activitat professional
 5. Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 6. Treballar amb eficàcia en equips uni o multidisciplinaris.

Continguts

PROGRAMA DE TEORIA

El programa de teoria inclou 8 hores en el que es donarà una visió integral del funcionament de les empreses avícoles, fent èmfasi en les característiques pròpies d’aquest sector en el nostre país. S’explicaran com estan estructurats i les característiques principals dels sectors de carn (reproductors, pollastres d’engreix), ous (ponedores) i altres produccións (perdius, guatlles, galls dindi etc.). També s’explicarà el paper que juga el veterinari al llarg de la cadena de producció en aquest sector, així com els principals problemes i reptes que com a professional haurà de fer front.

PROGRAMA D’APRENENTATGE BASAT EN PROBLEMES

En total es presentaran 3 casos, un per cada tipus de producció: un cas de reproductors de carn, un cas de pollastres d’engreix i un cas de ponedores. 

A cada cas es dedicaran 3 h (9h d'autoaprenentatge en total). En la primera hora es farà el plantejament i discussió inicial del cas, durant la segona hora es farà una discussió de la primera part del cas i s’aportaran més dades i preguntes que s’hauran de resoldre durant la tercera hora en la que els alumnes presentaran i avaluaran  la resolució final del cas.

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

Es faran tres pràctiques obligatòries. Dues seran sortides a granja i la tercera será una práctica de necròpsia d’un cas clínic:

1. Granja de reproductors, incubadora i granja d’engreix de pollastre de carn (4 hrs). L’objectiu d’aquesta sortida es veure tot el cicle de producció de carn. Es farà una visita a una granja de reproductores, seguit d’una visita a una planta d’incubaciód’ous i finalment anirem a visitar una granja d’engreix de pollastre.

2. Granja de posta i planta classificadora d’ous (3 hrs). Es farà una visita a una granja de posta que disposa de diferents naus on es podran veure i comparar gallines ponedores allotjades de diferent forma (gàbies enriquides, aviari i ecològiques). A la mateixa explotació podrem veure una planta classificadora d’ous. 

3. Necròpsia d’un cas clínic.(3 hrs). Es durà a terme una pràctica en la qual es realitzarà la necròpsia d’un cas clínic amb la posterior valoració i discussió de les lesions macroscòpiques així com la presa de mostres per anàlisis posteriors. 


Metodologia

El centre del procés d’aprenentatge és el treball de l’alumne. L’estudiant aprèn treballant, essent la missió del professorat ajudar-lo en aquesta tasca (1) subministrant-li informació o mostrant-li les fonts on es pot aconseguir i (2) dirigint els seus passos de manera que el procés d’aprenentatge pugui realitzar-se de forma efectiva. En línia amb aquestes idees, i d’acord amb els objectius de l’assignatura, el desenvolupament del curs es basa en els egüents activitats:

1. Classes magistrals TE: L’alumne adquireix els conceptes bàsics de la matèria assistint a les classes magistrals i complementant-les amb l’estudi personal dels temes explicats. Les classes magistrals estan concebudes com un mètode fonamentalment unidireccional de transmissió de coneixements del professor a l’alumne i solen tenir suport de TIC.

2. Casos d’autoaprenentatge (ABP): Resolució de problemes o casos clínics (“problem based learning”) que l’alumne ha de desenvolupar. Es proporciona a l’alumne els objectius, dades  i els medis per aconseguir la resolució de problemes i casos clínics. En total es realitzaran 3 casos d’autoaprenentatge.

3. Pràctiques en granja (PVG) i de necròpsia d’un cas clínic (PAD): Les pràctiques en granja són fonamentals en aquest tipus d’assignatura ja que permeten a l’estudiant percebre de forma directa com s’aplica a la pràctica els conceptes que s’han anat explicant a la classe i permet fixar i integrar d’una forma més sòlida aquests conceptes. També permet entendre i comprovar de primera mà el paper que té el veterinari en les empreses avícoles. Els alumnes han d'elaborar un informe tècnic amb la informació obtinguda a la granja. En aquesta activitat, els alumnes estan acompanyats pel professorat de l’assignatura i també per personal propi de l’explotació, que també pot aportar una visió diferent i enriquidora per l’alumne.Pel que fa a la pràctica de necròpsia d’un cas clínic, els alumnes durant a terme una necròpsia, que és una pràctica que es realitza habitualment durant les visites a granja per part dels veterinaris especialistes en avicultura. Els alumnes hauran d’elaborar un informe de necròpsia on constarà la historia clínica, les troballes macroscòpiques observades a la necròpsia, així com el llistats de diagnòstics diferencials i les mostres a prendre per análisis posteriors.

El material docent utilitzat en l’assignatura estarà disponible al Campus Virtual. Aquesta plataforma també s’utilitzarà com a mecanisme d’intercanvi d’informació i documents entre el professorat i estudiants.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 8 0,32 3
Pràctiques en granges PVG 10 0,4 3
Tipus: Supervisades      
Aprenentatge basat en problemes ABP 9 0,36 1, 2, 4, 6
Tipus: Autònomes      
Autoaprenentatge 48 1,92 1, 2, 4, 5, 6

Avaluació

La nota final s’obtindrà: el 75% a partir de la correcció dels 3 casos d’autoaprenentatge proposats i el 25 % restant de la valoració del resta d’activitats dirigides.

La nota dels casos pràctics suposa un 75% de la nota final del mòdul, corresponent, un 45%, als informes escrits (15%/ cas) i un 30% a la defensa dels casos. 
També es valorarà (25% de la nota final), la participació en totes les activitats dirigides: classes teòriques, aprenentatge basat en problemes i pràctiques a granges/necropsia. En particular, dins d’aquest 25%, la participació com a grup avaluador dels casos suposarà un 10% de la nota final.
 
En el cas que d'algun dels casos d'autoaprenentatge la nota sigui inferior a 4, s'haurà de recuperar mitjançant la resolució d'un altre cas d'autoaprenentatge proposat pel professorat. Les CT1, CT2, CT4 i CT6 es valoraran en els 3 casos d’autoaprenentatge. 
 
Es requereix una assistència mínima a un 80% de totes les activitats presencials de l’assignatura (classes teòriques,  aprenentatge basat en problemes i pràctiques a granges) per poder-la aprovar. 
 
No hi haurà examen final.
 
Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Resolució del casos d'autoprenentatge 75% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

 

 • Diseases of Poultry.  B.W. Calnek.  Iowa State University Press. 13th edition. 2013

 • Sturkie's Avian Physiology. Ed. Colin G. Scanes and Sami Dridi. 2021.
 • Chicken Nutrition. R. Kleyn.Ed. Context. 2013
 • Atlas de la necropsia aviar.   N.Majó y R.Dolz. Ed. Asís. 2011
 • Higiene i Patologia Aviars. F. Lleonart, E. Roca, M.Callís, A. Gurri, M. Pontes. Reial Escola d´Avicultura. 1991.
 • Principles of Poultry Science.   S.P Rose.   Cab International, 1997.
 • Manual d’avicultura (Campus virtual)
 • Optimum Egg Quality. A Practical Approach. Coutts, A.J. y Wilson, G.C. 5M Publishing. Reino Unido. 2007. 
 • Reproducción aviar. ETCHES R.J., Acriba, Zaragoza. 1998.
 • Broiler Breeder Production. Leeson y Summers.University Books. 2000.
 • Commercial Poultry Nutrition. Leeson y Summers. University Books. 2008.
 • Producción de Huevos. Castelló y col. Real Escuela de Avicultura. 2010.

Enllaços web:

 


Programari

No se escau