Logo UAB
2023/2024

Producció i Sanitat de Porcs i Conills

Codi: 103967 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OT 5 1

Professor/a de contacte

Nom:
Enrique Maria Mateu de Antonio
Correu electrònic:
enric.mateu@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Josep Gasa Gaso
Francesc Xavier Such Martí
Francesc Xavier Mora Igual
Joaquim Segales Coma
Raquel Cortés Larena
Joan Aparicio Marti
Joan Ramon Wennberg Rutllant

Prerequisits

No hi ha prerequisits, però es recomana haver cursat i aprovat les següents assignatures: Bases de la producció i maneig animal, Producció Animal integrada I i II, Sanitat Animal III. 

Hi ha una limitació de places a 30 persones que es farà d'acord als criteris d'expedient acadèmic (nota mitjana i crèdits superats).


Objectius

L’assignatura de Producció i Sanitat de Porcs i Conills és una assignatura optativa que té com objectiu genèric aprofundir en els aspectes relacionats amb la ramaderia d’aquestes espècies enfocant-se fonamentalment en la resolució de situacions pràctiques.

Els objectius específics són que l’estudiant:

 1. Comprengui quins són els punts crítics en la sanitat i producció de porcs i conills i com s’han d’analitzar
 2. Aprengui a identificar els problemes productius i sanitaris més comuns en aquestes espècies i planegi possibles solucions en funció del context

Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 • Assessorar i dur a terme estudis epidemiològics i programes terapèutics i preventius d'acord amb les normes de benestar animal, salut animal i salut pública.
 • Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 • Fer anàlisis de risc, incloent-hi les mediambientals i les de bioseguretat, i valorar-les i gestionar-les.
 • Valorar i interpretar els paràmetres productius i sanitaris d'un col·lectiu animal considerant els aspectes econòmics i de benestar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, interpretar i valorar els paràmetres productius i sanitaris d'una explotació ramadera o piscícola i elaborar un pla d'accions correctores considerant els factors de benestar animal, protecció mediambiental i qualitat de producte.
 2. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 3. Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 4. Aplicar un pla sanitari en situacions concretes en funció dels aspectes productius i econòmics d'una explotació ramadera o piscícola i de les limitacions ètiques, socials i normatives.
 5. Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 6. Valorar i aplicar protocols de bioseguretat en casos concrets referits a explotacions ramaderes.

Continguts

PROGRAMA DE TEORIA

 

En funció de les restriccions que puguin imposar les autoritats sanitàries conseqüència de l'evolució de la pandèmia , es podran dur a terme reduccions o prioritzacions dels continguts de l’assignatura

 

Producció i Sanitat Porcina (6h):

T1. Conceptes generals

T2. Bioseguretat

T3. Enfocs diagnòstics

T4.  Anàlisi de registres i interpretació de dades productives

 Aquests continguts es desenvoluparan en part en sessions no presencials.

Producció i Sanitat cunícola (3h):

T1. Conceptes generals

T2. Anàlisi de registres i interpretació de dades productives

T4.  Enfocs diagnòstics

 Aquests continguts es desenvoluparan en part en sessions no presencials.

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

(Pràctiques aula) (20h)

4 Casos pràctics de producció i sanitat porcina (16h)

1 Cas pràctic de producció i sanitat cunícola (4h)

Aquests continguts es desenvoluparan en format mixte presencial/no presencial. La part presencial serà la resolució dels casos mentre que la introducció i les sessions de tutorització seran no presencials.

Pràctiques de camp (9 h)

Treball pràctic de diagnosi i proposta de solucions als problemes d’una granja porcina o cunícola. Es desenvoluparà presencialment.

Pràctiques diagnòstic (3h)

1 Sessió de diagnòstic incloent necròpsia. Es desenvoluparà presencialment.


Metodologia

L’activitat docent es distribueix en:

a)    Classes magistrals: Les corresponents als blocs 1 i 2

b)    Sessions de discussió de casos (Pràctiques d’aula). Les sessions de discussió es divideixen en una presentació dels casos per part dels professors, un treball autònom de consulta bibliogràfica per part de l’alumne, una sessió de discussió en grup de les possibles orientacions del cas, un treball autònom conduent a la formulació de solucions al cas i una discussió en grup de les propostes. En alguns casos s’haurà de lliurar un breu esborrany de les propostes per tal de facilitar la discussió grupal.

c)    Pràctiques de diagnòstic: Majoritàriament presencials. Consistents en la interpretació de lesions i resultats de diagnòstic laboratorial pertanyents a casos  reals. Cada cas portarà aparellada la realització d’una mini-fitxa.

Treball de camp – sortides a granja en les quals s’identificaran problemes productius i sanitaris per establir protocols d’intervenció. Es realitzaran dues sortides amb un professor i si es precisen anades addicionals a la granja, aquestes es faran de forma autònoma. La major part del treball és un tasca autònoma en grup que finalment haurà de presentar-se oralment i en un informe escrit.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 9 0,36 2, 3
Pràctiques de diagnòstic 3 0,12 3, 4, 5
Sessions de discussió de casos 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6
Treball de camp 9 0,36 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Resolució de casos (estudi/preparació) 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6
Treball de camp 77 3,08 1, 2, 3, 4, 5, 6

Avaluació

L’avaluació es farà al 50% entre la resolució dels casos (tots tenen el mateix valor ponderal) -que es realitzarà de forma oral dins les pràctiques d’aula - i el treball de granja que es presentarà al final del semestre en un breu resum oral i per escrit. En el treball de granja és obligatori assistir a les presentacions dels altres grups Es precisa un mínim de 4,0 en cada part per compensar. Aquesta assignatura no ofereix avaluacio única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació de casos 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Presentació treball de granja 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

 1. Boden E (1991) The In Practice Handbooks. Swine Practice. Baillière Tindall, Londres
 2. Eich KO (1990) Manual de enfermedades del cerdo. Grünland. Barcelona
 3. Zimmerman JF et al. (2019) Diseases of swine 11 edition. Wiley-Blackwell. th ISBN: 978-0-8138-1703-3
 4. Muirhead MR, Alexander T (1997) A pocket guide to recognising and treating pig diseases.5M Enterprises, Sheffield, UK.
 5. Muirhead MR, Alexander T. (1998) Managing pig health and the treatment of disease. 5M Enterprises, Sheffield, UK
 6. Smith, W.J., Taylor, D.J. y Penny, R.H.C. (1990). Atlas en color de patología porcina. Interamericana McGraw-Hill. Madrid.
 7. Taylor, D.J. (2006). Pig diseases (8ª. ed.).ISBN 0 95069327 8
 8. Close  y Cole (2001) Nutrition of sows and boars. Nothingham University Press.
 9. English, Burgess, Segundo y Dunne (1992) Stockmanship. improving the care of the pig and other livestock. Farming Press Ltd.
 10. Gadd (2993) Pig production problems: John Gadd’s guide to their solutions. Nothingham University Press.

 


Programari

No se'n utilitza