Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 103962 Crèdits: 18
Titulació Tipus Curs Semestre
2501572 Administració i Direcció d'Empreses OT 4 0
2501573 Economia OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Valeri Sorolla Amat
Correu electrònic:
valeri.sorolla@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Felix Emilio Pedrosa Negrete

Prerequisits

Aquesta assignatura només està disponible pels estudiants dels graus d'ECONOMIA i ADE en anglès i també pels estudiants del doble grau d'ADE+DRET. 

ECONOMIA i ADE en anglès

Els prerequisits per poder sol·licitar una plaça a l'assignatura de pràctiques externes són tres:

1. Estar matriculat/da als graus d'ADE en anglès o ECONOMIA en anglès 

2. Tenir superades totes les assignatures de primer curs.

3. Haver superat un mínim de 150 ECTS del grau.

4. Tenir una nota d'expedient superior a 5.

ADE+DRET

Els prerequisits per poder sol·licitar una plaça a l'assignatura de pràctiques externes són:

1. Estar matriculat/da a la doble titulació d'ADE+DRET.

2. Tenir superats com a mínim 279 ECTS dels 4 primers cursos


Objectius

L'assignatura té dos objectius principals: 

1. Posar en pràctica els coneixements teòrics adquirits en les diferents matèries cursades durant el grau i així poder complementar la  formació acadèmica rebuda.

2. Facilitar a l'estudiant un primer acostament directe al món professional i empresarial que li permeti identificar el perfil professional més idoni a les seves habilitats i competències adquirides durant la seva formació acadèmica.


Competències

  Administració i Direcció d'Empreses
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l?impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències adquirides al grau.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
  Economia
 • Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 • Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral i aplicar les habilitats i competències adquirides al Grau.
 • Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 • Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 • Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 • Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 • Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 • Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Capacitat de comunicació oral i escrita en català, castellà i anglès, que permeti sintetitzar i presentar oralment i per escrit la feina feta.
 2. Demostrar iniciativa i treballar autònomament quan la situació ho demani.
 3. Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral i aplicar les habilitats i competències adquirides al Grau.
 4. Demostrar que té la capacitat d'integració en un entorn laboral, i aplicar les habilitats i competències adquirides al grau.
 5. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 6. Iniciativa i capacitat de treballar autònomament quan la situació ho demani.
 7. Mostrar una motivació per la qualitat de la feina feta i una sensibilitat per les seves conseqüències en el medi ambient i en la societat.
 8. Organitzar la feina, pel que fa a una bona gestió del temps i a la seva ordenació i planificació.
 9. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 10. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 11. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 12. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 13. Seleccionar i generar la informació necessària per a cada problema, analitzar-la i prendre decisions partint d'aquesta informació.
 14. Treballar en equip i ser capaç d'argumentar les propostes pròpies i validar o refusar raonadament els arguments d'altres persones.
 15. Valorar el compromís ètic en l'exercici professional.

Continguts

 Les pràctiques curriculars per als estudiants matriculats en el doble grau d'ADE + DRET es realitzaran en diferents empreses de sectors que s'ajustin al perfil dels alumnes d'aquesta doble titulació.

Les pràctiques externes pels alumnes dels graus d'ADE i ECONOMIA en anglès es realitzaran bàsicament en diferents empreses vinculades a Barcelona Activa, entitat amb la que s’ha establert un conveni per a col·laborar en aquest àmbit. El contingut del practicum serà variable i dependrà del tarannà i perfil requerit per l’empresa receptora de l'estudiant, però en qualsevol cas tant el coodinador com el tutor acadèmic vetllaran per tal que l'estudiant realitzi tasques adients a la seva formació de grau i participi en activitats en les quals l'estudiant pugui aprendre de manera significativa. Les pràctiques requeriran que l’idioma anglès sigui emprat com mínim en un 30% de les hores de duració de l’estada de pràctiques. Totes les comunicacions i informes escrits hauran de ser necessàriament en anglès.


Metodologia

Les pràctiques curriculars pels estudiants matriculats al doble grau d'ADE+DRET: s'ofertaran unes 15 places de pràctiques curriculars en funció de l'interès i necessitats de les empreses col·laboradores.

Estudiants d'ADE i ECONOMIA en anglès: la Facultat d’Economia i Empresa a traves d’un conveni amb l’entitat Barcelona Activa oferirà unes 20 places de pràctiques en funció de l'interès i necessitats de les empreses vinculades a l’entitat anterior.

El criteri de selecció estarà basat majoritàriament en la mitjana ponderada de l'expedient acadèmic de l'alumne.

De manera excepcional, també es pot tenir en compte l'encaix del perfil de l'estudiant amb les necessitats de l'empresa i la relació entre les assignatures cursades prèviament per l'alumne i les característiques i tarannà de les pràctiques.

En principi las prácticas previstas seran 100% presencials a l’empresa tot i així, aquesta situació pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Estada a l'empresa 420 16,8 1, 2, 3, 4, 8, 13, 14
Reunions coordinador 5 0,2 1, 13
Tutoria 10 0,4 1, 13
Tipus: Autònomes      
Preparació de l'informe 15 0,6 1, 6, 13

Avaluació

Aquesta assignatura/mòdul no preveu el sistema d’avaluació única. L'avaluació de l'assignatura pels estudiants d'ADE i ECONOMIA en anglès i pels estudiants d'ADE+DRET es realitzarà en base als punts i a la ponderació que s'indiquen a continuació:

1.  Avaluació del tutor acadèmic basada en el seguiment efectuat pel ell mateix de l’estudiant durant el període de pràctiques i la valoració que faci l’estudiant sobre el seu aprenentatge a través d'un autoinforme. Aquesta valoració serà supervisada pel coordinador de les pràctiques.  Ponderació: 60%.

2. Avaluació del tutor de pràctiques a l'empresa sobre l’aprenentatge de l’estudiant durant el període de pràctiques. Ponderació 40%. 

L’estudiant haurà de realitzar un autoinforme sobre la seva estada de pràctiques detallant totes les tasques que ha realitzar i les competències que ha adquirit. També caldrà incloure una reflexió personal sobre la seva experiència a l’empresa. Així mateix el tutor de l’empresa haurà d’elaborar un informe final sobre l’estada de pràctiques de l’alumne a l’empresa, posant de relleu quines competències ha adquirit (i/o ha millorat) i realitzant una valoració quantitativa de l’aprenentatge assolit per l’alumne durant el període de pràctiques.

Per poder ser avaluat de l'assignatura, l'alumne/a ha d'haver realitzat com a mínim una estada a l'empresa de 420 hores. En cas de que l'alumne/a estigui malalt/a o falti algun dia per motius personals, haurà de recuperar les hores que hagi deixat de fer. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació del tutor acadèmic 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15
Avaluació del tutor de l'empresa 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Bibliografia

A determinar en cada cas.


Programari

Per poder fer un seguiment complet de las pràctiques curriculars és recomanable tenir un bon coneixement de les aplicacions d’Excel i Word.