Logo UAB
2023/2024

Fonaments per a la Mediació Cultural en Traducció i Interpretació A (Català)

Codi: 103960 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500249 Traducció i Interpretació OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Pilar Cid Leal
Correu electrònic:
pilar.cid@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es recomana un nivell B2 de castellà.


Objectius

L'assignatura s'imparteix en castellà i està especialment dissenyada per a l'alumnat d'intercanvi.

L'objectiu és proporcionar una introducció sobre Catalunya i els Països Catalans: geografia, història, història de la llengua i literatura, política i institucions, art i cultura; en defintiva, apropar a l'alumnat al coneixement de la societat catalana i la seva cultura. 

En acabar l’assignatura els i les estudiants seràn capaços de:

-Demostrar que posseeixen coneixements sobre Catalunya i els Països Catalans, la seva idiosincràsia i particularitats.

-Transmetre informació sobre la societat catalana i els diferents aspectes culturals de la seva realitat.

-Aplicar aquests coneixements per interpretar referents generals, identitaris i culturals en la seva feina com a traductors i traductores.


Competències

 • Aplicar coneixements culturals per poder interpretar.
 • Aplicar coneixements culturals per poder traduir. 
 • Treballar en un context multicultural.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder interpretar: Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder interpretar.
 2. Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir: Aplicar estratègies per adquirir coneixements culturals per poder traduir.
 3. Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder traduir.
 4. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes d'interpretació.
 5. Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció: Integrar coneixements culturals per resoldre problemes de traducció.
 6. Reconèixer la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar: Identificar la necessitat de mobilitzar coneixements culturals per poder interpretar.
 7. Tenir coneixements culturals per poder interpretar: Tenir coneixements culturals per poder interpretar.
 8. Tenir coneixements culturals per poder traduir: Tenir coneixements culturals bàsics per poder traduir.
 9. Treballar en un context multicultural: Intervenir eficaçment entre la cultura pròpia i la cultura estrangera.
 10. Treballar en un context multicultural: Reconèixer diverses estratègies per establir contacte amb persones d'una altra cultura.
 11. Treballar en un context multicultural: Reconèixer la diversitat cultural i social com un fenomen humà.

Continguts

 1. Geografia. Característiques generals de la geografia física i política de Catalunya i dels Països Catalans.

 2. Història de Catalunya i dels Països Catalans.

 3. Institucions i organització política.

 4. Societat.

 5. Història de la llengua i la literatura.

 6. Art (Arquitectura, Pintura, Escultura i Música).

 7. Cultura popular. Manifestacions de la cultura tradicional catalana.

Metodologia

 Per aconseguir els objectius de l’assignatura, la metodologia docent combina continguts teòrics i pràctics.

L'alumnat ha de tenir en compte les informacions i el material publicat al Campus Virtual / Moodle.

El treball que ha de portar a terme l'alumnat consisteix en: classes teòriques, debats i discussions, exposicions individuals o en grup, treballs escrits, exercicis pràctics i proves escrites i/o orals.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposicions orals 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Participació a classe, debats i discussions 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Supervisades      
Exercicis per elaborar dins i fora de l'aula 35 1,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi dels materials publicats al CV 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Lectura de les fonts d'informació recomanades 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Avaluació

AVALUACIÓ CONTINUADA

L'alumnat ha de demostrar el seu progrés fent diverses activitats d'avaluació, totes obligatòries. Aquestes activitats apareixen detallades a la taula del final d'aquesta secció de la Guia Docent. El calendari de les activitats es proporciona a l'inici de les classes. 

Revisió

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta, el docent comunicarà per escrit una data i hora de revisió. La revisió de les diverses activitats d’avaluació s’acordarà entre la professora o el professor i l'alumnat.

Recuperació

Podrà accedir a la recuperació qui s’hagi presentat a activitats el pes de les quals equivalgui a un 66,6% (dos terços) o més de la qualificació final i que hagin tret una qualificació mitjana ponderada de 3,5 o més. 

En el moment de lliurar la qualificació final prèvia a l’acta de l’assignatura, la professora o el professor comunicarà per escrit el procediment de recuperació. Es pot proposar una activitat de recuperació per a cada activitat suspesa o no presentada o es poden agrupar diverses activitats en una de sola. En cap cas la recuperació pot consistir en una única activitat d'avaluació final equivalent al 100% de la qualificació. En cas de recuperació, la nota màxima que es pot obtenir és un 5.

Consideració de “no avaluable”

S’assignarà un “no avaluable” quan les evidències d’avaluació que hagi aportat l’alumne/a equivalguin a un màxim d’una quarta part de la qualificació total de l’assignatura.

Irregularitats en les activitats d’avaluació

En cas d’irregularitat (plagi, còpia, suplantació d’identitat, etc.) en una activitat d’avaluació, la qualificació d’aquesta activitat d’avaluació serà 0. En cas que es produeixin irregularitats en diverses activitats d’avaluació, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

S’exclouen de la recuperació les activitats d’avaluació en què s’hagin produït irregularitats (com ara plagi, còpia, suplantació d’identitat).

AVALUACIÓ ÚNICA

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única en els termes establerts per la normativa acadèmica de la UAB i els criteris d’avaluació de la FTI.

L’estudiant ha de presentar la sol·licitud electrònica dins el calendari establert per la Facultat i enviar-ne una còpia a la persona responsable de l’assignatura perquè en tingui constància.

L’avaluació única es farà en un sol dia de la setmana 16 o 17 del semestre. La Gestió Acadèmica publicarà la data i hora a la web de la Facultat.

El dia de l’avaluació única el professorat sol·licitarà la identificació de l’alumnat, que haurà de presentar un document d’identitat vàlid amb fotografia recent (carnet d’estudiant, DNI o passaport).

La qualificació final de l'assignatura s'establirà d'acoord amb els següents percentatges:

- Examen de preguntes obertes i preguntes tipo test sobre els continguts de l'assignatura (40%).
- Examen sobre la lectura d'un llibre (30%).
- Treball i presentació sobre una manifestació artística (30%)

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. Vegeu-los més amunt en aquesta Guia Docent.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Dos exàmens tipus test de la primera i segona part dels continguts. 25% cada un d'ells. 50 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Examen sobre un llibre 25 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Treball i exposició oral sobre una manifestació artística 25 3 0,12 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

Bibliografia

Nota: El professorat, si ho considera necessari, proporcionarà bibliografia específica i/o complementària per a cada tema.

En castellà:

Agustí, D. (2002). Historia breve de Cataluña. Madrid: Sílex.

Balcells, Albert (2006). Historia de Cataluña. Madrid: La Esfera de los Libros.

Majoral i Moliné, R., coord. (2002). Cataluña: un análisis territorial. Barcelona: Ariel.

Melchor, Vicent de; Branchadell, Albert (2002). El catalán: una lengua de Europa para compartir. Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Servei de Publicacions.

Molinero, Carme; Ysàs, Pere (2014). La cuestión catalana: Cataluña en la transición española. Barcelona: Crítica.

Vilar, Pierre (2011). Breve historia de Cataluña. Bellaterra: Edicions UAB.

En català:

Alcoberro, Agustí. (2015). 100 episodis clau de la història de Catalunya. Barcelona: Cosetania Edicions.

Clotet, Jaume (2014). 50 moments  imprescindibles de la història de Catalunya. Barcelona: Columna.

Fontana, Josep (2014). La formació d’una identitat: una història de Catalunya. Vic: Eumo.

Puig i Gordi, Lluís, dir. (1999) Les Festes a Catalunya. Barcelona: Generalitat de Catalunya : Edicions 62. (Som i serem; 13).

Tort, Joan (2002). Perquè Catalunya és com és: 32 preguntes per descobrir la geografia del Principat. Barcelona: Edicions 62.


Programari

No s'utilitza programari específic