Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Grau

Codi: 103957 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500786 Dret OB 4 A

Fe d'errades

S’han canviat els percentatges d’algunes evidències avaluatives per ajustar-les a l’acord pres a la Comissió d’Afers Acadèmics de la Facultat de Dret de 28 de març de 2023.

Característiques i pes relatiu dels elements avaluats:

a) Seguiment i evolució del treball. Pes relatiu sobre l’avaluació final: 10%. Avaluació pel director.

b) Treball per escrit i informe executiu que haurà d’entregar l’alumne. Pes relatiu sobre l’avaluació final: treball per escrit 45% i informe-resum executiu 15%. Avaluació pel director.

c) Defensa pública: s’iniciarà amb l’exposició de l’alumne/a i en la que no es podrà utilitzar mitjans audiovisuals sens perjudici de què en el mateix acte l’alumne/a vulgui facilitar algun tipus de documentació de suport als o a les membres del tribunal. Acte seguit els/les membres del Tribunal poden formular alguna pregunta o aclariment que l’alumne/a podrà contestar. Pes relatiu sobre l’avaluació final: 30%. Avaluació pel Tribunal que tindrà en consideració la defensa i l’adequació del resum executiu i el TFG.

Professor/a de contacte

Nom:
Alberto Pastor Martinez
Correu electrònic:
albert.pastor@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Per a matricular-se al TFG, de 12 crèdits ECTS al curs 2023-2024, cal complir dos requisits:
1r) Tenir superades totes les assignatures del primer curs del grau.
2n) Haver superat un mínim de 2/3 dels crèdits de la titulació (160 ECTS).

Objectius

D'acord amb l' article 12.7 del Reial Decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel que s'estableixen els ensenyaments universitaris oficials, el Treball de Fi de Grau ha d'estar orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. El Reial Decret 822/2021, de 28 de setembre, estableix com a novetat que tots els TFGs hagin de ser defensats en un acte públic, exigència que s'incorpora en aquest curs 23-24. 

El TFG té uns elements propis basats en l'avaluació de les competències en les quals s'enmarca el Grau de Dret, sent el principal objectiu formatiu de l'assignatura que l'estudiant relacioni de manera transversal les diverses matèries del grau. Per altra banda, es tracta d'una assignatura que avalua en una part molt substancial la capacitat de treball autònoma per part de l'estudiant.

El gruix de les diferents activitats formatives del TFG s'agrupa sota 4 més específiques: Activitats dirigides, supervisades, autònomes i, finalment, activitats d'avaluació. El pés de l'activitat autònoma, com s'ha descrit abans, és determinant.

La Facultat de Dret concedeix la màxima importància acadèmica al TFG i estima que és un mitjà adequat per incrementar la qualitat i l'exigència en el graus que té assignats la Facultat. 

 

Competències

 • Adquirir els coneixements bàsics de les diferents dogmàtiques jurídiques i exposar-los en públic.
 • Argumentar i fonamentar l'aplicació de les normes jurídiques.
 • Buscar, interpretar i aplicar normes jurídiques, argumentant cada un d'aquests assumptes.
 • Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 • Demostrar que es comprèn el caràcter unitari de l'ordenament jurídic i la necessària visió interdisciplinària dels problemes jurídics.
 • Demostrar que es té una consciència crítica en l'anàlisi de l'ordenament jurídic i el desenvolupament de la dialèctica jurídica.
 • Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 • Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 • Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 • Identificar, conèixer i aplicar els principis bàsics i generals de l'ordenament jurídic.
 • Presentar en públic la problemàtica que comporta un determinat litigi, les normes jurídiques aplicables i les solucions més coherents.
 • Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 • Reconèixer i resoldre problemes.
 • Redactar textos jurídics (contractes, dictàmens, sentències, interlocutòries, providències, testaments, legislacions, etc.).
 • Respectar el secret professional.
 • Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 • Tenir habilitat per prendre decisions.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, d'una manera crítica, les diferents branques de l'ordenament jurídic.
 2. Demostrar eficàcia en un entorn canviant, a l'hora d'enfrontar-se a noves tasques, responsabilitats o persones.
 3. Demostrar un raonament reflexiu i crític: anàlisi, síntesi, conclusions.
 4. Desenvolupar una dialèctica jurídica adequada.
 5. Elaborar d'una manera pràctica els conceptes teòrics apresos en les matèries del grau.
 6. Elaborar el treball de final de grau en el camp del dret.
 7. Elaborar el treball de final de grau partint de les matèries jurídiques que han estat presents en la formació teòrica del grau.
 8. Exposar públicament el treball de final de grau.
 9. Formular el treball de final de grau d'acord amb els coneixements jurídics adquirits en el grau.
 10. Gestionar informació de manera eficient: poder assimilar un volum de dades considerable en un tems limitat.
 11. Gestionar recursos bibliogràfics i documentals: bases de dades, navegació, etc.
 12. Identificar, analitzar i resoldre els problemes i les situacions complexes des d'una perspectiva interdisciplinària.
 13. Identificar, interpretar i resoldre la problemàtica jurídica, argumentant les diferents opcions.
 14. Presentar en públic el treball de grau, atenent la problemàtica subjacent, les normes aplicables i les solucions més coherents.
 15. Presentar informació de manera adequada en funció del tipus de públic.
 16. Projectar, a partir dels fonaments teòrics de les diverses branques de l'ordenament jurídic, una idea o un concepte que servirà de base per al treball de final de grau.
 17. Reconèixer i resoldre problemes.
 18. Respectar el secret professional.
 19. Ser capaç d'aprendre de manera autònoma i tenir un esperit emprenedor.
 20. Tenir habilitat per prendre decisions.

Continguts

Es tracta d'un treball en què l'alumnat ha de fer una investigació sobre un tema rellevant en l'àmbit del Dret, acordat amb el seu director/a. El treball ha de partir d'unes preguntes bàsiques sobre el tema acordat amb les que es fixi la hipòtesi, plantejar una metodologia apta per analitzar-la, sintetitzar els resultats de la recerca realitzada i finalitzar amb unes conclusions. 

El sistema d'assignació del TFG es concreta en 1) la reunió informativa que es realitza a principis de curs des de la coordinació acadèmica de l'assignatura i 2) el document amb les indicacions per a la realització del TFG, que es publica a través de la pàgina web de la Facultat i a l'aula moodle corresponent.

 


Metodologia

El TFG és un treball de recerca o investigació inèdit en què el/l’alumne/a haurà de fer una investigació sobre un tema rellevant en dret, acordat amb el director/a d’aquest. El TFG ha de ser consensuat i tutoritzat pel Director/a. Un treball no reconegut pel Director/a equivaldrà a un no presentat, previ informe del Director/a facilitat a la Coordinació. L'asignació del Director/a es realitzarà a través d'un sistema únic i objectiu del que s'informarà a la primera reunió informativa. 
El seguiment i documentació dels TFGs es realitzarà a través de l’aplicació habilitada a aquest efecte (actualment tfe.uab.cat). Professor i alumne hauran de complimentar les dades sol·licitades a la mateixa, especialment pel que fa a la realització i contingut de les tutories i les entregues parcials i finals del treball.
 
El director/a del TFG un cop rebuda la sol·licitud a instància de l'alumnat durà a terme 4 tutories obligatòries que seran obligatòries per ambdues parts: 
 • 1ª tutoria: un cop realitzada l’assignació de directors, l’alumne/a ha de posar-se, durant el mes d’octubre, en contacte amb el director/a del treball per fixar una tutoria inicial. A la tutoria inicial el director fixarà el tema amb l'alumnat i suggerirà un mínim de bibliografia per començar a treballar. 
 • 2ª tutoria (finals de gener):el lliurament  haurà de contenir, com a mínim, un índex o sumari provisional, l’objectiu del treball i el desenvolupament d’algun dels seus apartats en una extensió mínima d’unes 4.000 paraules.
 • 3ª tutoria (finals de març.
 • 4ª tutoria: al maig, abans del lliurament definitiu, el/la director/a suggerirà les modificacions finals.
La persona encarregada de la direcció del TFG en cada un dels dos lliuraments parcials haurà de aportar un retorn a l’alumne/a ja sigui per escrit o a través d’una tutoria en el termini màxim de 15 dies. Aquestes tutories hauran de ser individuals.
Les tutories i lliuraments parcials son obligartories per superar l'assignatura i hauran de ser documentats a l’aplicació informàtica habilitada.  
 
Serà obligatori que l’alumnat realitzi,  en el termini que s'indiqui, el curs telemàtic que ofereix el servei de biblioteques sobre com realitzar un treball de fi d’estudis.
 
Els TFGs podran realitzar-se, d'acord amb el Director/a, seguint algun d’aquests 4 models:
 • Article científic. Treball monogràfic de recerca amb format clàssic
 • Dictamen jurídic en el que l’alumne/a haurà de respondre una o varies questions jurídiques.
 • Anàlisis jurisprudencial sobre l’estat d’una qüestió, institució o problemàtica jurídica.
 • Resolució d’un cas pràctic.
En qualsevol de les modalitats el treball de recerca tindrà una extensió aproximada de 14.000 paraules, amb un marge de ± 500 paraules, annexos a part. Llevat que l’alumne/a ho justifiqui en el treball s’haurà de treballar amb un mínim de 15 sentencies i 5 articles doctrinals o monografies. 
Es obligatori que es realitzi un resum executiu on es reflecteixin, a judici de l’alumne, els elements més rellevants del seu treball. Aquest resum tindrà una extensió màxima de 1.500 paraules.
El director del treball haurà de realitzar un informe del TFG seguint el model que s’elabori per la Facultat en el que s’avaluarà el treball final, el seu desenvolupament i seguiment i el resum o informe executiu.
L’informe del director, el TFG i el resum o informe executiu seran lliurats, de forma prèvia a la a seva defensa, als i a les membres del tribunal on s’hagi de defensar. La no entrega de qualsevol d’aquests elements en el termini previst al calendari determinarà, llevat de causa de força major, a valorar pel Deganat, que el treball es consideri com a no presentat.
 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Tutories 12 0,48 1, 3, 4, 9, 17, 12, 13, 6, 5, 7, 16, 20
Tipus: Supervisades      
Preparació per la defensa oral del TFG 3 0,12 3, 11, 14, 8
Tipus: Autònomes      
Elaboració i redacció del TFG 285 11,4 1, 3, 4, 9, 17, 12, 13, 6, 5, 7, 16, 18, 19, 20, 2

Avaluació

Dins del termini previst, l'alumnat haurà de presentar el seu TFG. També dins del termini previst, el director/directora del TFG haurà de presentat un informe d'avaluació en el que es farà una valoració qualitativa del treball realitzat per l'alumnnat.

El TFG és una assignatura d'avaluació continuada la qual cosa implica que el procés comença amb la primera tutoria d’octubre amb el professor/a tutor/a. En el supòsit que s'opti per deixar el TFG a partir d'aquell punt, la nota final serà de suspens. També la nota final serà de suspens si no es compleix el cronograma de tutories plantejat a l’apartat de metodologia o no es realitzi el curs sobre com elaborar un treball de recerca.

Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi fet l’elecció del director/a en el termini establert a l’efecte. 

L’avaluació del TFG es durà a terme a través de l’avaluació de quatre evidències: a) seguiment i evolució del treball; b) treball per escrit elaborat per l’alumne/a; c) informe-resum executiu que també haurà de realitzar l’alumne/a; d) la defensa pública. 

Característiques i pes relatiu dels elements avaluats:

a) Seguiment i evolució del treball. Pes relatiu sobre l’avaluació final: 10%. Avaluació pel director.

b) Treball per escrit i informe executiu que haurà d’entregar l’alumne. Pes relatiu sobre l’avaluació final: treball per escrit 40% i informe-resum executiu 10%. Avaluació pel director.

c) Defensa pública: s’iniciarà amb l’exposició de l’alumne/a i en la que no es podrà utilitzar mitjans audiovisuals sens perjudici de què en el mateix acte l’alumne/a vulgui facilitar algun tipus de documentació de suport als o a les membres del tribunal. Acte seguit els/les membres del Tribunal poden formular alguna pregunta o aclariment que l’alumne/a podrà contestar. Pes relatiu sobre l’avaluació final: 40%. Avaluació pel Tribunal que tindrà en consideració la defensa i l’adequació del resum executiu i el TFG.

Avís: La còpia o el plagi en la realització del TFG (detectat en qualsevol moment del procés de realització del TFG)  comporta la qualificació de 0
(suspens) en la qualificació final de l’assignatura atès que desvirtua l’autoria del treball.

Aquesta assignatura, per les seves característiques, no preveu el sistema d'avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Seguiment i evolució del treball 10% 0 0 16, 18, 19, 20
Avaluació de l'informe-resum executiu 10% 0 0 3, 15, 20
Defensa oral del TFG 40% 0 0 1, 3, 4, 10, 9, 17, 12, 13, 11, 6, 15, 14, 5, 7, 16, 8, 18, 19, 20, 2
Elaboració del TFG 40% 0 0 1, 3, 4, 10, 9, 17, 12, 13, 6, 5, 7

Bibliografia

Bibliografía

Al curs d'obligatòria realització sobre com fer un treball de recerca es facilitarà bibliografia actualitzada. Respecte a cadascun dels TFGs, el director/a farà una indicació inicial. Addicionalment: 

 • M. Teresa Icart Isern y Anna M. Pulpón Segura (coords.), Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis, | Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2012.
 • Virginia Ferrer, Moisés Carmona y Vanessa Soria, El Trabajo de fin de grado : guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores /, McGraw Hill, 2013
 • Norman K. Denzin e Yvonna S. Lincoln (coords.), Manual de investigación cualitativa ;  Gedisa, 2012.
 • Eusebi Coromina, Xavier Casacuberta, Dolors Quintana , El Treball de recerca : procés d'elaboració, memòria escrita, exposició oral i recursos,  Universitat de Vic | 2000
 • Josep M. Mestres, Manual d'estil : la redacció i l'edició de textos / ...,Universitat Pompeu Fabra | 2007 | 3a ed. actualitzada i ampliada.  
 • Marta Estella Clota, Les Referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs, Universitat Autònoma de Barcelona, Gabinet de Llengua Catalana, 1994
 • Maria Teresa Serafini,  Cómo redactar un tema : didáctica de la escritura, Paidós | 1989

 

- TFG Treball Final de Grau (GI-Ides)-Unitat d'Innovació Docent en Educació Superior de la UAB: https://grupsderecerca.uab.cat/gi-ides-tfg/biblio

 

Recursos disponibles a la Biblioteca

A més a més de les referències anteriors, la bibliografia del TFG és l'específica que recomani el/la tutor/tutora de cada treball.


Programari

L'assignatura no exigeix un programari específic