Logo UAB
2023/2024

Parcs Temàtics d'Oci i Animació

Codi: 103755 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502904 Direcció Hotelera OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
José Antonio Ortiz García
Correu electrònic:
joseantonio.ortiz@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

Aquest curs no té prerequisits.


Objectius

L'assignatura té com a objectiu general conèixer les característiques i el funcionament de les empreses d'oci i d'animació turística i dels parcs temàtics.

L’assignatura presenta dues parts ben diferenciades:

 1. Teòrica: estudi del concepte i característiques de l’oci, l’animació i dels parcs temàtics.
 1. Pràctica: disseny i programació d’activitats i/o intervencions d’animació turística.

 

Aquest curs guiarà l'alumnat en:

1. Comprendre els conceptes d'oci, entreteniment i parcs temàtics.

2. Detectar, analitzar i avaluar el potencial d'entreteniment i d'oci per a les empreses del turisme i dels parcs temàtics.

3. Identificar i descriure cadascuna de les fases del procés de planificació, disseny i programació d'activitats de lleure.

4. Dissenyar i planificar programes d'oci innovadors per a negocis d'entreteniment turístic i parcs temàtics.

5. Elaborar i presentar un projecte d’oci demostrant un nivell suficient de comunicació i capturant i mantenint l'interès de l’audiència durant la presentació.


Competències

 • Demostrar que comprèn i aplica els principis del mètode científic a la recerca en el sector de l'hostaleria i la restauració.
 • Demostrar que coneix el caràcter dinàmic i evolutiu de la indústria hotelera i de restauració i la nova societat del lleure.
 • Demostrar un comportament ètic en les relacions socials, així com adaptar-se a diferents contextos interculturals.
 • Desenvolupar i aplicar les polítiques d'internacionalització i de creixement sostenible a les empreses del sector.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Planificar i gestionar activitats sobre la base de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Demostrar que es coneix el caràcter dinàmic i evolutiu de la indústria hotelera i de restauració i la nova societat del lleure.
 2. Demostrar un comportament ètic en les relacions socials, així com adaptar-se a diferents contextos interculturals.
 3. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 4. Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 5. Identificar i aplicar els elements estratègics fonamentals en el procés d'internacionalització de les activitats i de les empreses del sector hoteler.
 6. Planificar i gestionar activitats sobre la base de la qualitat i la sostenibilitat.
 7. Treballar en equip.
 8. Utilitzar les tècniques i els mètodes de recerca en la ciència del turisme i de la direcció hotelera.

Continguts

Tema 1. L’oci

 • Evolució del concepte d’oci al llarg de la història.
 • L’oci i el mercat turístic.

Tema 2. L’animació

 • Concepte i objectius.
 • L'animador turístic: perfil professional.

 Tema 3. Parcs temàtics i de lleure

 • Definició i característiques. Estructura i organització.
 • Aspectes socials, antropològics i econòmics. 
 • Lleure i perspectiva de gènere

 Tema 4. Disseny i programació:

 • Planificar, implementar i avaluar programes de lleure.

Metodologia

Idiomes d'impartició: Anglès

En impartir les sessions d’aquesta matèria es fusiona la teoria i la pràctica. Per tal que el curs es desenvolupi correctament cal que l’alumnat hi participi activament. Per aquesta raó fins i tot els temes més conceptuals es converteixen en experiència personal individual, ja que les metodologies didàctiques emprades estimulen i conviden l’alumnat a participar en el descobriment dels continguts de l’assignatura i el converteixen en protagonista del seu propi procés d’aprenentatge.

La plataforma del Campus Virtual -MOODLE- s'emprarà com a mitjà de comunicació fluid entre professor i alumnat i viceversa. Al Campus Virtual es publicarà el programa de l'assignatura, materials en format digital, enllaços a pàgines web, així com tot el material relatiu al Projecte Final i als treballs individuals periòdics a lliurar a través del Campus Virtual durant el curs.

L'alumnat inscrit en aquest curs han de consultar periòdicament les diferents alertes, materials i altres continguts que es publiquin al Campus Virtual. Tant l'enviament de treballs com les consultes de tutoria s'han de dur a terme des de i en l'espai del curs del campus virtual -MOODLE.

Projecte Final i treballs individuals: l'alumnat han de lliurar els treballs al professor realitzant el corresponent lliurament a l’espai habilitat al MOODLE. En cap cas s’acceptaran treballs passat el termini límit preestablert. L'alumnat han de mantenir una còpia de seguretat de tots els treballs presentats.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Continguts teòrics 20 0,8 1, 4, 5
Estudi 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Presentació pública de treballs 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Resolució de casos pràctics 0,5 0,02 2, 3, 4, 5, 6, 8
Tipus: Supervisades      
Tutories 12 0,48 1, 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Elaboració de treballs 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Resolució de casos pràctics 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Avaluació

L'avaluació d'aquesta assignatura consta del següent sistema:

 

AVALUACIÓ CONTÍNUA: Realització del projecte final (40%), del treball individual (25%), de l'examen parcial (30%) i la participació activa (5%).

Treball individual i examen parcial: l'alumnat realitzarà un treball individual (lliurament a MODDLE) i ho presentarà oralment. Aquest treball individual representa el 25% de la nota final. L'examen parcial representa el 30% de la nota final.

Projecte Final (treball en grup): un cop finalitzat el programa de l'assignatura, tot l'alumnat realitzarà un projecte final que consistirà en el disseny d’una activitat d’animació per un parc temàtic o d'oci, o institució similar. Les pautes per a la seva elaboració i posterior presentació oral a classe s'establiran durant el curs i es publicaran al MOODLE. Aquest projecte serveix tant d'eina d'avaluació final com d'eina pedagògica de pràctica real integradora de tot el que s'ha treballat durant el curs. El Projecte Final representa el 40% de la nota final.

Participació activa: l'alumnat pot optar per realitzar els exercicis voluntaris que es proposaran durant el curs. La suma d’aquestes participacions voluntàries representa el 5% de la nota final.

En el cas que l'alumnat no superi l'assignatura mitjançant l'avaluació continuada, passarà a ser avaluat pel sistema d'avaluació única, sense tenir en compte cap de les notes obtingudes anteriorment.

 

AVALUACIÓ ÚNICA: Examen final (60%) i treball (40%).

Dia i hora establerts, segons calendari acadèmic, a la Programació Oficial del Centre (EUTDH).

Hi haurà un únic tipus d’examen final, no havent diferència entre l'alumnat que no hagi superat satisfactòriament l’avaluació continua i qui no l’hagi seguit. Per tal de poder-se presentar a l’examen final caldrà lliurar i aprovar un treball previ obligatori. La informació relativa als continguts a desenvolupar en el treball previ obligatori, així com la data i la forma de lliurament es publicaran a la plataforma del campus virtual oportunament.

 

RE-AVALUACIÓ:

Dia i hora establerts, segons calendari acadèmic, a la Programació Oficial del Centre (EUTDH).

Només per aquell alumnat que a l’avaluació única/final hagin obtingut una nota entre 3.5 i 4.9. La qualificació màxima d’aquesta re-avaluació no superarà el  5 com a nota final. Tipus de prova a determinar.

La recuperació de l’assignatura per avaluació única serà el mateix que el de la resta d’alumnat i per presentar-se a la re-avaluació serà necessari que aquest hagi obtingut com a mínim un 3,5 en el conjunt de les evidències de les que consti l’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen parcial 30% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8
Participació activa 5% 0 0 2, 3, 5, 6
Projecte Final 40% 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Treball pràctic individual 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Bibliografia

 • Beech, John & Chadwick, Simon (2006): The business of tourism management. Harlow: Financial Times Prentice Hall.
 • Clavé, Salvador Anton (2007): The global theme park industry. Wallingford, Oxfordshire, Cambridge: CABI.
 • O’Connell, Timothy S. & Cuthberston, Brent (2009): Group dynamics in recreation and leisure. Champaign: Human Kinetics.
 • Thyne, Maree & Laws, Eric (2004): Hospitality tourism and lifestyle concepts. Implications for quality management and customer satisfaction, New York: The Harworth Hospitality Press.

Programari

No hi ha un programari específic per aquesta assignatura.