Logo UAB
2023/2024

Gestió i Organització de Congressos i Convencions

Codi: 103753 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502904 Direcció Hotelera OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Rafael Peris Grao
Correu electrònic:
rafael.peris@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Rafael Peris Grao
Tomás Gil Tomás

Prerequisits

No hi ha prerequisits.


Objectius

L’assignatura, tal com es desprèn del seu nom, intenta oferir als alumnes tots aquells elements que són imprescindibles per organitzar congressos, debats, simposis o qualsevol mena d’esdeveniments en les seves diferents modalitats i dimensions, tant si es desenvolupen en un  recinte  hoteler, en un centre de convencions o en un determinat espai habilitat per organitzar aquest tipus d’actes. Tanmateix, s’analitzen les principals activitats que acostumen a associar-se als mateixos.

Al finalitzar l’assignatura l’alumne haurà de ser capaç de:

1. Conèixer els noms propis de l'àmbit de les convencions i dels esdeveniments en general.

2. Descriure quines són les activitats més habituals vinculades a l'organització dels esdeveniments.

3. Saber quines són les principals parts d’un centre de convencions i congressos, d'un hotel en particular i de qualsevol espai habilitat per a aquesta finalitat en general.

4. Saber planificar i avaluar un esdeveniment des de dins.

5. Conèixer els elements operatius externs.

6. Tenir els criteris necessaris per analitzar el món de les fires.

7. Saber com es comercialitza un esdeveniment. 

8. Tenir la sensibilitat per aplicar i transmetre el respecte pels temes vinculats amb el medi ambient.

9. Saber realitzar un pressupost d´un esdeveniment

10. Saber planificar i organitzar el cronograma de l´esdeveniment

11. Saber portar a terme una escaleta/ guió de l’esdeveniment

12. Conèixer i desenvolupar esdeveniments presencials, digitals o híbrids

13. Saber portar a terme esdeveniments sostenibles, respectuosos amb el medi ambient, socialment inclusius i accessibles.

 


Competències

 • Analitzar la legislació laboral, fiscal i mercantil del sector de l'hoteleria i la restauració.
 • Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
 • Aplicar la normativa de prevenció i seguretat integral als establiments del sector de l'hoteleria i de la restauració.
 • Definir i aplicar els objectius, les estratègies i les polítiques comercials a les empreses d'hoteleria i de restauració.
 • Definir i aplicar la direcció i gestió (management) dels diferents tipus d'organitzacions al sector de l'hoteleria i la restauració.
 • Demostrar habilitats de lideratge en la gestió dels recursos humans en les empreses hoteleres i de restauració.
 • Demostrar orientació i cultura de servei al client.
 • Demostrar que comprèn la relació i l'impacte dels sistemes d'informació en els processos de gestió de les empreses d'hoteleria i restauració.
 • Demostrar que coneix, entén i aplica els estàndards de qualitat i sostenibilitat en el procés del servei d'allotjament i de restauració.
 • Demostrar un ampli coneixement de l'organització i gestió de les operacions a l'empresa, fent èmfasi en els models de gestió aplicats i en l'aplicació de tècniques quantitatives i qualitatives de suport.
 • Demostrar un comportament responsable amb l'entorn mediambiental, social i cultural.
 • Demostrar un comportament ètic en les relacions socials, així com adaptar-se a diferents contextos interculturals.
 • Demostrar visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Elaborar plans de comercialització i promoció de les empreses dels sectors de l'hoteleria i la restauració, especialment en el camp de la comercialització en línia.
 • Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Gestionar i organitzar el temps.
 • Identificar el marc legal que regula les activitats hoteleres i de restauració, tant les relatives a la posada en marxa de negocis o activitats, com les referents al manteniment de les instal·lacions y al seu funcionament normal.
 • Identificar i aplicar els fonaments bàsics de seguretat i higiene alimentària, així com les normatives de caràcter nacional i europeu que han de complir els establiments i les activitats del sector.
 • Planificar i gestionar activitats sobre la base de la qualitat i la sostenibilitat.
 • Treballar en equip.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar i avaluar la informació.
 2. Aplicar al sector hoteler la normativa europea i nacional sobre seguretat i higiene dels aliments.
 3. Aplicar el coneixement de l'organització a les diferents activitats relacionades amb el sector de l'hoteleria i la restauració.
 4. Aplicar els elements del dret fiscal, laboral i mercantil a la indústria hotelera.
 5. Aplicar la política comercial a les empreses hoteleres partint de les seves característiques distintives.
 6. Aplicar les tècniques i pràctiques de management al sector hoteler i, en general, a l'hostaleria.
 7. Demostrar habilitats de lideratge en la gestió dels recursos humans en les empreses hoteleres i de restauració.
 8. Demostrar orientació i cultura de servei al client.
 9. Demostrar un comportament responsable amb l'entorn mediambiental, social i cultural.
 10. Demostrar un comportament ètic en les relacions socials, així com adaptar-se a diferents contextos interculturals.
 11. Demostrar visió de negoci, captar les necessitats del client i avançar-se als possibles canvis de l'entorn.
 12. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 13. Estudiar els sistemes informàtics d'informació genèrics i específics i adaptar-los a les empreses d'hoteleria.
 14. Fer servir les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 15. Gestionar i organitzar el temps.
 16. Identificar i aplicar la normativa que regula les activitats hoteleres des de la creació i posada en marxa al manteniment i funcionament ordinari.
 17. Identificar i desenvolupar els principis de sostenibilitat i els estàndards de qualitat en la indústria hotelera i en la restauració.
 18. Planificar i gestionar activitats sobre la base de la qualitat i la sostenibilitat.
 19. Planificar i implementar la normativa de seguretat i prevenció integral als establiments del sector hoteler.
 20. Presentar i detallar plans específics de promoció i comercialització per a empreses hoteleres, incloent-hi especialment els mitjans en línia.
 21. Treballar en equip.

Continguts

 1. Radiografia del sector: Els diferents tipus d'esdeveniments
 2. Centres de convencions i hotels: concepte 
 3. Els actors del sector 
 4. Elecció d´un destí 
 5. L'organització d'un esdeveniment 
 6. Patrocini d´un esdeveniment 
 7. Pressupost d´un esdeveniment 
 8. Comercialització d´un esdeveniment  
 9. Estudi del cas: una destinació, un congrés i una convenció 
 10. Esdeveniments sostenibles

ADICIONAL - Organització Debats Turístics


Metodologia

Idiomes d'impartició: Català / Castellà.

 

1.    Les classes seran fonamentalment pràctiques amb exercicis a les hores lectives

2.    Els professors de l'assignatura coordinaran l'organització d'un acte que es desenvoluparà en el Campus de la UAB: Debats Turístics. Aquesta organització anirà a càrrec dels alumnes, tutoritzats en tot moment pels professors, la qual cosa permetrà posar en pràctica allò que s'ha explicat per aquests professors a l'aula.

3.    Hi ha un treball en grup a presentar al final de l'assignatura i que consistirà en elaborar una propost de seu i serveis per a un esdeveniment concret.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classe teòrica 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Idiomes d'impartició: català 0 0
Presentació oral 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Supervisades      
Tutories 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes      
Estudi i lectures 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Treballs 12 0,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Avaluació

A) AVALUACIÓ CONTÍNUA

L’avaluació de l’assignatura pel sistema d’avaluació contínua consta dels següents requisits: 

A - Assistir un mínim del 80% de les classes per a poder presentar-se a l´examen
B - Realitzar i presentar en públic el treball de curs (30 % de la nota final).
C - Realitzar un mínim del 80% de les pràctiques desenvolupades durant el curs (20 % de la nota final).
D - Participar en l’elaboració dels Debats Turístics, així com assistir el dia de la seva celebració (10 % de la nota final).

L’assistència als Debats Turístics és un requisit imprescindible per aprovar l’assignatura pel sistema d’avaluació contínua.

E - Realitzar l’examen final en el qual s’inclouran preguntes relatives als continguts explicats pels professors, així com aspectes derivats de la part pràctica de l’assignatura (40 % de la nota final). 

Per tal de fer les mitjanes ponderades corresponents a cada part de la nota final, cal aprovar l’examen final esmentat a l’apartat “E”. 

B) AVALUACIÓ ÚNICA

Examen final de tota la matèria el dia i hora establerts a la programació oficial del centre.

C) REAVALUACIÓ

L’examen serà el dia i l’hora establerts, segons el calendari acadèmic, a la programació oficial del centre. Poden realitzar aquest examen els alumnes que a l’avaluació final hagin obtingut una nota igual o superior a 3,5 i menor de 5. La qualificació màxima d’aquesta re-avaluació no superarà el  5 com a nota final.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Debats turístics 10% 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Examen 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Treballs pràctics individuals i en grup 50% 10 0,4 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21

Bibliografia

BROTONS, Juan A. i altres (2004). Organización de eventos deportivos. Inde Publicacions, Madrid.

Davidson, Rob and COPE, Beulah (2002). Business Travel: Conferences, Incentive Travel, Exhibitions, Corporate Hospitality and Corporate Travel. Pearson Education

FARRE, John i SEEKING, David (2001). Cómo organizar eficazmente conferencias y reuniones. Editat per la Fundació CONFEMETAL.

HERRERO, Paloma (2005). Gestión y organización de congresos. Editorial Síntesis. Madrid.

LAFUENTE, Carlos (2005 y 2007). Manual práctico para organización de eventos: técnicas de organización de actos I y II. Ediciones Protocolo. Madrid.

LILIANA MUSUMECI, Graciela (2004). Cómo organizar eventos: congresos y conferencias, eventos empresariales, actos protocolarias, organización y excelencia en el servicio. Valleta Ediciones. Madrid.

NURKANOVIC EGEA, María (2005). La organización de congresos y su protocolo. Editorial Protocolo. Madrid.

TRIVIÑO, Yolanda (2006). Gestión de eventos feriales: diseño y organización. Editorial Síntesis. Madrid.

ABREU, Julio. (2009)  “La industria de las reuniones: el solomillo del turismo.

Spain Convention Bureau (2020)

Catalunya Convention Bureau (2019)

Barcelona Convention Bureau (2020)

International Congress and Convention Association

 


Programari

Cap