Logo UAB
2023/2024

Llenguatges i contextos I

Codi: 103699 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OB 1 A

Professor/a de contacte

Nom:
Ramon Panyella Ferreres
Correu electrònic:
ramon.panyella@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Salvador Comelles Garcia
Mercè Oliva Bartolomé

Prerequisits

S’aconsella repassar la normativa de la llengua catalana (els equivalents al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües). És recomanable tenir coneixements bàsics de francès.


Objectius

Aquesta assignatura és la primera que troba l'alumnat en la matèria «Ensenyament i aprenentatge de les llengües», i proporciona uns coneixements que serviran de fonament per a les altres assignatures.

Objectius:

 • Oferir una perspectiva àmplia dels coneixements implicats en l’ús i l’aprenentatge de les llengües
 • Afavorir la col·laboració dels i les docents de totes les llengües en la consecució dels objectius de formació lingüística
 • Ajudar a desenvolupar estratègies per a continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula
 • Comprendre textos del currículum d’Educació Primària en llengua francesa
 • Analitzar els textos literaris com a base de les possibilitats expressives de la llengua

Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Parlar, llegir i escriure correctament i adequadament en les llengües oficials de la Comunitat Autònoma corresponent.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar l'ús de la llengua als contextos socials i a les situacions comunicatives.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Aplicar els coneixements adquirits a la selecció, lectura i interpretació de textos dels diversos dominis científics i culturals.
 4. Comprendre els efectes lingüístics del contacte de llengües.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com telecol·laborant de diferents formes.
 7. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva.
 8. Conèixer críticament els contextos multiculturals i plurilingües.
 9. Conèixer i saber utilitzar els principals recursos i eines de consulta de la llengua.
 10. Desenvolupar una actitud crítica davant versions uniformistes de la llengua.
 11. Distingir els gèneres discursius.
 12. Distingir en qualsevol producció lingüística elements estàndards i de variació.
 13. Entendre les llengües com un conjunt de varietats lingüístiques totes igualment respectables.
 14. Establir equips de treball per poder desenvolupar activitats de forma autònoma.
 15. Identificar els principals mecanismes de creació lèxica.
 16. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 17. Percebre les possibilitats de significació del discurs oral i escrit.
 18. Produir textos adequats a diferents registres de formalitat.
 19. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 20. Reconèixer argumentadament els elements gramaticals bàsics.
 21. Saber aplicar els coneixements gramaticals a l'anàlisi de les produccions orals i escrites.
 22. Saber fer una lectura expressiva de textos literaris.
 23. Ser capaços d'utilitzar diferents estratègies per comprendre textos en llengua estrangera.
 24. Usar les TIC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics.
 25. Utilitzar les TIC i les TAC en el desenvolupament i elaboració de treballs pràctics i en el disseny de propostes didàctiques.
 26. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

 1. Estratègies per a l’aprenentatge autònom de llengües. Recursos i eines de consulta (en paper i en línia).
 2. El contacte de llengües. Les interferències lingüístiques.
 3. L’anàlisi de la llengua parlada. Producció i expressió oral. Fonètica, prosòdia i elocució.
 4. Estratègies per a la comprensió de textos. Les estructures textuals: anàlisi i producció.
 5. Textos literaris: contes i narracions (infantils i d’adults). Nivells de significació i contextos de producció. Comprensió i interpretació.
 6. La gramàtica per a l’ensenyament i l’argumentació gramatical. L’anàlisi gramatical dels textos orals i escrits.
 7. La gramàtica comparada: estructures comunes i estructures particulars.

Metodologia

Activitat

Hores

Metodologia

Resultats d’aprenentatge

Presencial en gran grup

5

Exposicions dels temes bàsics. Es fa amb tot el grup classe i permet l’exposició de continguts a través d’una participació oberta i activa per part dels i les estudiants.

EP3.2, EP3.3, EP3.4;

EP4.1, EP4.2, EP4.3;

G1.3, G1.6, G1.7;

MP44.1, MP44.2, MP44.3;

MP47.1, MP47.2, MP47.3;

MP49.1, MP49.2

Seminaris

 

40

La major part de l’aprenentatge presencial es fa mitjançant seminaris, espais de treball en grup reduïts (1/3 del grup)  dirigits pel professor/a, on es treballen els continguts de la matèria. Als seminaris s'analitzaran els conceptes bàsics, es discutiran els temes d'estudi i les lectures, s'aclariran els dubtes i es practicarà l'anàlisi de textos. En aquestes sessions s’organitzaran activitats individuals i en grup, orals i escrites.

EP3.1, EP3.2, EP3.3;

EP4.1, EP4.2EP4.3;

TF3.1, TF3.7, TF9.1, TF9.2;

G1.3, G1.6, G1.7;

MP44.1, MP44.2, MP44.3;

MP47.1, MP47.2, MP47.3, MP47.4;

MP49.1 MP49.3,

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Català. Bloc I: Llengua oral 15 0,6 12, 17, 25
Català. Bloc II: Llengua escrita 15 0,6 20, 21
Català. Bloc III: Contes 5 0,2 3, 9, 11, 17, 18
Francès 10 0,4 3, 11, 14, 20, 21, 23, 24, 25
Tipus: Autònomes      
Català. Bloc I I bloc II bloc III 74,5 2,98 1, 3, 9, 10, 12, 13, 17, 20, 21, 25
Francès 23 0,92 3, 6, 7, 11, 14, 20, 21, 23, 24, 25

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura es farà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren en la graella. La nota final s’obtindrà a partir de la suma de les notes corresponents al percentatge assignat a cada llengua, indicat també a la graella.

Els i les estudiants repetidors de l'assignatura i que així ho demanin podran fer una prova global per cadascuna de les dues llengües de l'assignatura. Ho hauran de demanar per escrit al professorat de cada llengua (el termini per fer-ho es comunicarà en començar el curs per correu electrònic).

L’avaluació de la llengua francesa consta de dues parts:

 1. Un Portfolio d’activitats de comprensió escrita constituït per una selecció de les activitats de classe. A l’inici del curs el professorat determinarà i farà públic al moodle les activitats que formaran part del portfolio. Aquestes activitats es faran sempre en modalitat asíncrona online mitjançant qüestionaris de moodle i caldrà acomplir-les en els períodes i horaris fixats pel professorat.
 2. Un examen de comprensió escrita a partirde la lectura d’un article de l’àmbit educatiu. Aquesta activitat es farà online en modalitat síncrona.

Per tal de poder superar l’assignatura, cal que l’estudiant hagi tingut un 5 com a mínim en cada una de les llengües. En cas contrari, es considerarà suspès. Així mateix, totes les activitats a avaluar dins de cada una de les llengües també s’hauran d’aprovar, pel cap baix, amb un 5.

Els estudiants que acreditin un C2 de català convaliden el bloc de normativa (totes dues proves: test i dictat) amb un5.

Per aprovar el Bloc de Normativa, cal haver obtingut un apte en les dues proves del bloc: Dictat i test de normativa.  Si a final de curs en queda suspesa una de les dues, caldrà repetir tot el bloc el curs següent (dictat i test de normativa).

L’assistència a classe és obligatòria: l’alumnat ha d’assistir a un mínim d’un 80% de classes de cada llengua. Els i les estudiants que per motius laborals no puguin complir aquest requisit, no perden el dret a examinar-se però s'hauran d'acollir a l'avaluació única (veure més avall "Avaluació única").

De manera general, els criteris principals que s'aplicaran en la qualificació de les diferents activitats d'avaluació de cada una de les llengües, són: 1) rigor informatiu i correcció conceptual; 2) claredat i coherència expositiva (orals i escrites), i  3) adequació i correcció lingüístiques. En llengua catalana, cada error ortogràfic, lèxic i sintàctic serà penalitzat amb la reducció de 0,125 punts en la nota final de cadascuna de les activitats d'avaluació.

Es qualificarà com a suspens l’estudiant que no hagi fet totes les activitats d’avaluació.

Les qualificacions de les activitats d’avaluació es faran públiques entre un termini mínim de 15 i un màxim de 20 dies hàbils.  El professor o la professora informarà l’alumnat (Moodle) del procediment i la data de consulta i revisió de les activitats avaluades.

S’estableix una reavaluació (recuperació) de les activitats no superades per a tots els i les estudiants (avaluació continuada i avaluació única). El dret a la reavaluació per als estudiants d'avaluació continuada té dues condicions (normativa UAB): a) haver lliurat el 66% de l’avaluació; i 2) tenir una nota mínima de 3,5 de mitjana.

L’alumnat aprovat no pot presentar-se a la reavaluació per pujar nota.

La reavaluació es farà al final del període de classes de cada una de les llengües.

Dates de reavaluació: francès: 28/05/2024 (grup 21)   14/12/2023 (grup 31)   30/01/2024 (grup 41)   23/05/2024 (grup 71).

                                 Català:  28/05/2024 i 11/06/2024 (grup 21)    18 i 25/06/2024 (grup 41)    20 i 27/06/2024 (grup 31)       13 i 20/06/2024 (grup 71).

El Portfolio d’activitats de comprensió queda exclòs de la reavaluació (Llengua francesa).

La nota màxima que es podrà obtenir en la reavaluació de les proves del bloc de normativa és de 5. (Llengua Catalana).

Per aprovar aquesta assignatura cal que l'estudiant mostri, en l'ús que fa de la llengua catalana, tant oralment com per escrit,  que té un nivell de competència lingüística equivalent a la que es demana en el nivell C1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües.   

Els professors vetllaran per l'ús inclusiu del llenguatge en les diverses tasques d'avaluació dels estudiants.

Si el professorat detecta una còpia/plagi flagrant d’un treball o d’un examen, l'estudiant serà penalitzat automàticament amb un suspens de tota l’assignatura, que no es podrà reavaluar.

 

AVALUACIÓ ÚNICA

L'alumnat que s'aculli a l'avaluació única ho ha de sol·licitar entre el 29/09 i el 13/10 de 2023 (Normativa calendari Facultat de Ciències de l'Educació).

Llengua francesa

Consistirà en la mateixa prova final que la dels estudiants de l'avaluació continuada: lectura d'un article i respondre un qüestionari de comprensió lectora. 

Les dates de la prova d'avaluació única: 07/05/2024 (gr.21)  01/02/2024 (gr.31)  28/11/2023 (gr. 41)  02/05/2024 (gr.71).

Les dates de la reavaluació seran les mateixes que les de tot el grup.

Llengua Catalana

Consistirà:  a) en una prova escrita sobre els continguts dels dos primers blocs (oral i escrita). Aquest mateix dia els i les estudiants hauran de lliurar el treball corresponent al Bloc III (Anàlisi de contes infantils). Temps de la prova: 2 hores;  i b) en una prova de normativa: test gramatical i dictat. Temps de la prova: 2 hores.

Les proves es faran en un mateix dia (4 hores) en acabar el període de classes.

Dates de l'avaluació única: Grups de dimarts (21 i 41): 28/05/2024       Grups de dijous (31 i 71): 30/05/2024

La reavaluació dels estudiants d'avaluació única es farà amb tot el grup.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Català. Contes (activitat en parella) 11,25 1 0,04 2, 3, 5, 11, 13, 16, 19, 22, 26
Català. Examen Bloc Normativa: test gramàtica normativa i dictat 18,75 1 0,04 20
Català. Examen continguts Bloc I 18 1 0,04 3, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 21, 22
Català. Examen continguts Bloc II 22,5 1 0,04 1, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 21
Català. Lectura en veu alta (activitat individual) 4,5 1 0,04 3, 10, 13, 22
Francès. Examen 18 1 0,04 14, 20, 21, 23, 24, 25
Francès. Portfolio d'activitats de comprensió (activitat individual) 7 1,5 0,06 2, 4, 5, 8, 13, 16, 18, 19, 23, 26

Bibliografia

Català

I. RECURSOS WEB

Diccionaris

 • El Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans. L’última edició se la coneix com a DIEC2 (2007), amb modificacions i ampliacions en relació amb la primera (1995): http://dlc.iec.cat/
 • El Diccionari de la Gran Enciclopèdia Catalana, on hi ha tres possibles camps de consulta: la del diccionari, la de l’enciclopèdia i la de la versió de l’enciclopèdia en anglès: http://www.enciclopedia.cat/
 • Dicionari multilingüe: català, espanyol, francès, anglès i alemany: http://multilingue.cat

 Fonètica, pronunciació i elocució

Un web de fonètica catalana, especialment de fonètica articulatòria pràctica, i per a sentir la pronunciació d’un mot mentre s’observa com s’articula (projecte de la UB dirigit pel Dr. Joan Solà):

http://www.ub.edu/sonscatala/

 

Portals Lingüístics universitaris i manuals en xarxa

http://www.uoc.edu/serveilinguistic/home/index.html

http://www.spluv.es/PDFS/gramatica_zero.pdf

 (La Gramàtica zero és un projecte concebut com a suport pràctic per a resoldre, de manera ràpida i entenedora, els problemes i dubtes més habituals en l’ús lingüístic, sobretot en la sintaxi, que és un dels aspectes més complexos i alhora menys visibles i menys coneguts de la gramàtica.)

 

II. LLIBRES

1. Manuals de Normativa

 fonètica:

Castellanos, J.A. (1997). Manual de pronunciació (criteris i exercicis d’elocució). Vic: Eumo

normativa escrita (ortografia i gramàtica)

Castellanos, J.A. (1989). Quadern. Normativa bàsica de la llengua catalana. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB

Normativa i descripció de la llengua:

BADIA, J. (1997). El llibre de la llengua catalana. Barcelona: Castellnou

 

 2. Llibrets sobre qüestions concretes

 • Direcció General de Política Lingüística. (1989). Majúscules i minúscules. Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Cultura
 • Direcció General de Política Lingüística.(1997). Abreviacions. Barcelona: Generalitat deCatalunya, Departament de Cultura
 • Solà, J., Pujol, J.M. (1989) Tractat de puntuació. Barcelona: Columna
 • Gabinet de Llengua Catalana. (1992). Les majúscules i les minúscules. Bellaterra: UAB
 • Gabinet de Llengua Catalana. (1993). Els signes de puntuació. Bellaterra: UAB
 • Gabinet de Llengua Catalana. (1994). Les referències i les citacions bibliogràfiques, les notes i els índexs. Bellaterra: UAB

 

FRANCÈS

Diccionari online:  http://www.larousse.fr/dictionnaires/espagnol-francais

Webs on trobar documents de lectura:  http://www.momes.net

Webs on trobar articles educatius: https://www.icem-pedagogie-freinet.org/

Callamand, M. (1991), Grammaire vivante du français. Paris: Clé International

Moirand, S. (1979), Situations d’écrit. Paris: Clé International

Murphy, R. (1994) La grammaire expliquée du français. Paris: Clé International

 


Programari

Si és necessari