Logo UAB
2023/2024

Segona llengua estrangera II, xinès

Codi: 103668 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme OB 2 A

Professor/a de contacte

Nom:
Pau Viladiu Illanas
Correu electrònic:
pau.viladiu@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.

Equip docent

Pau Viladiu Illanas

Prerequisits

No s'escauen


Objectius

 

L’estudiant adquireix tot un seguit de coneixements i a més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’expressió escrita, de manera que al final d’aquest primer curs és capaç de:

1.  Reconèixer i escriure els traços bàsics dels caràcters xinesos. 

2.  Conèixer el sistema fonològic xinès i discriminar-ne els sons propers.

3.  Conèixer el pinyin (el sistema de transcripció del xinès) i relacionar-lo amb els fonemes     que representa.

4.  Comunicar-se en situacions senzilles relacionades amb la vida quotidiana.

5.  Emprar fórmules de cortesia adequades en situacions formals.

6.  Saber fer presentacions d'un mateix en xinès, així com dels membres de la família.

7.  Assimilar la comunicació bàsica per telèfon.

8.  Saber indicar direccions en xinès.

9.  Comprendre textos breus relacionats amb l’àmbit del turisme (informació personal, nacionalitats, una carta de begudes, etc.).

10. Conèixer patrons culturals propis de la cultura xinesa amb especial rellevància en l’àmbit del turisme.

11. Adquirir coneixements bàsics sobre la comunicació intercultural i el tracte a la gent d'origen xinès.

 

Objectius d’habilitats

Al final del curs, l’estudiant ha d’haver aconseguit el següent:

1. Començar a desenvolupar un grau de precisió (en la construcció de les frases, pronunciació, ús del lèxic, registre, etc.) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs) tant en l’expressió escrita com en l’oral.

2. Aprendre estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals senzills.

3. Guanyar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula.  

3.1  Desenvolupar la capacitat de funcionar lingüísticament de manera eficient en l’àmbit de les situacions quotidianes conegudes.

3.2 Aprendre a utilitzar material de consulta necessari per a l’aprenentatge de llengües: diccionaris, llibres de text o d’exercicis, recursos en línia per a la pràctica de la pronunciació o de l’escriptura, etc.


Competències

 • Comunicar-se de manera oral i escrita en una primera, en una segona i en una tercera llengües estrangeres dins del camp del turisme, així com en diferents entorns relacionats amb l'esmentat camp.
 • Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 • Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.
 • Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 • Treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les particularitats idiomàtiques de nivell mitjà-alt al sector turístic en una primera, una segona i una tercera llengües estrangeres.
 2. Desenvolupar una capacitat d'aprenentatge autònom.
 3. Elaborar discursos apropiats per a diferents funcions, contextos, mitjans, activitats i situacions del seu àmbit laboral.
 4. Identificar lèxics i formes gramaticals d'aplicació al sector turístic en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.
 5. Manejar les tècniques de comunicació a tots els nivells.
 6. Ser capaç d'autoavaluar-se els coneixements adquirits.
 7. Treball en grup.
 8. Utilitzar els recursos sobre turisme disponibles a través d'Internet en una primera, segona i tercera llengües estrangeres.

Continguts

Per la mateixa naturalesa del procés d’aprenentatge d’una llengua, en el qual totes les destreses i les habilitats estan contínuament relacionades, els continguts enumerats a continuació es treballen de manera connectada. Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques, continguts gramaticals i sintàctics, continguts lèxics i continguts fonètics. A més d’aquests, en el cas del xinès, els continguts socioculturals també s’inclouen en aquesta llista, atès que prenen especial rellevància a l’hora de saber aplicar els continguts lingüístics i tractar amb persones d’origen xinès.

 

Funcions lingüístiques

Les activitats comunicatives enumerades tot seguit tenen funcions lingüístiques de caràcter general i també específic dins el camp del turisme.

a)    Funció socialitzadora

 • Establir contacte amb una persona: saludar i respondre amb una salutació adequada segons el tipus de situació (formal o informal).
 • Acomiadar-se.
 • Presentar‐se i presentar una altra persona en contextos formals i informals.
 • Demanar disculpes.
 • Donar les gràcies.

b)    Funció informativa

 • Identificar‐se i identificar una altra persona. Demanar i donar informació personal bàsica (nom, edat, professió, nacionalitat, llengües).
 • Demanar i donar informació senzilla sobre llocs (situació, característiques, etc.).
 • Demanar begudes i oferir-ne.
 • Comentar algunes activitats.

c)    Funció expressiva (sentiments i estats d’ànim)

 • Expressar un desig.
 • Expressar alegria.
 • Expressar un greuge.

d)    Funció inductiva

 • Fer preguntes i expressar la voluntat o el desig de fer alguna cosa.
 • Manifestar la possibilitat o la impossibilitat de fer alguna cosa.
 • Proposar una activitat.

e)    Funció metalingüística

 • Demanar que es repeteixi alguna cosa.
 • Demanar el significat d’una paraula o d’una expressió.

  

Continguts gramaticals i sintàctics

L’alumnat ha de ser capaç de reconèixer i utilitzar de manera adequada els punts gramaticals i sintàctics següents:

L’oració

 • Les estructures bàsiques: la frase adjectival, la frase amb predicat nominal, la frase amb predicat verbal i la frase existencial (有).
 • Les oracions interrogatives de sí/no.
 • Les oracions interrogatives amb pronoms interrogatius (què, qui, on, quan, quin, com, quants)
 • L’ordre dels elements de l’oració amb complements de lloc i temps.
 • Els complements que modifiquen el nom.

Pronoms

 • Personals:  我, 你,您, 他,她,我们,你们,他们 ,她们。
 • Demostratius: 这,那。
 • Interrogatius: 什么,谁,哪儿,哪,怎么, 几,多少。

Verbs

 • Verbs modals: 要,可以。
 • Verbs transitius: 喝,叫,来, 去,姓, etc.
 • Coverbs: 在。

Adverbis i altres expressions

 • De grau: 很,太 ,真
 • De temps: 现在,昨天,今天,明天。
 • De lloc: 这儿,那儿。
 • De negació: 不,没。
 • Altres: 都 (tots), 也 (també).

Altres:

 • Preposició de lloc: 在。
 • Mesuradors: 个,张,口,岁。

 

Continguts lèxics

Els continguts lèxics s’emmarquen, bàsicament, dins els camps següents:

 • Descripció de persones: nom, cognom, ofici, nacionalitat, llengües, edat, data i lloc de naixement.
 • La data i les hores.
 • Menjars i begudes.
 • Els números de l’1 al 99.
 • Compres i vendes, preus.
 • La família i el treball.
 • Comunicació per telèfon
 • Indicació d'adreces.

 

Continguts fonètics

L’alumnat ha de diferenciar els sons del xinès estàndard i relacionar-los amb la seva forma en pinyin, el sistema de transcripció del xinès. També ha de reconèixer i pronunciar correctament els sons representats pel pinyin. Es posarà especial èmfasi en els sons inexistents en les nostres llengües i en aquells en què la representació en pinyin no coincideix amb el so habitual en català o castellà:

 • Consonants aspirades (p, t, k, ch, c)
 • Consonants retroflexes (zh, ch, sh, r)
 • Consonants dorsopalatals (j, q, x)
 • Sonsvocàlics segons la síl·laba en què apareixen (a, e, i, o, u, ü)
 • Els tons del xinès estàndard (mā, má, mǎ, mà, ma)
 • Les variacions del to d’alguns caràcters (一, 不)

 

Continguts socioculturals

D’entre els continguts socioculturals que es presentaran a classe, cal destacar-ne els següents:

 • L’estructura dels noms en xinès (cognom + nom), la creació dels noms de pila i els cognoms més habituals. Fórmules de tractament i de cortesia.
 • Les presentacions: com donar i rebre una targeta de visita (llenguatge no verbal).
 • La diversitat lingüística dels xinès (geolectes i dialectes).
 • La història de l’escriptura xinesa (de l’escriptura en ossos de tortuga fins a l’escriptura actual) i les dues ortografies del xinès (simplificada i tradicional).
 • La medicina tradicional xinesa.
 • La cerimònia de te a la Xina.
 • El flux del turisme xinès.
 • Llocs d'interès a la Xina.
 • La revolució cultural de la Xina.

Metodologia

Als cursos de xinès s’intenta que l’alumnat utilitzi l’idioma activament durant la classe i les pràctiques que fa fora de l’aula per dur a terme tasques de comunicació que s’assemblin a allò que fem en la vida real, en una varietat de situacions i contextos diferents. El professorat motiva l’estudiant perquè utilitzi l’idioma activament per tal d’aprendre; així, dissenya i promou activitats perquè l’estudiant participi a classe i sigui el protagonista del seu aprenentatge.

La metodologia és bàsicament interactiva. Els estudiants han de posar en pràctica tots els seus coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en el context global com dins l’àmbit del turisme. Dit d’una altra manera, l’èmfasi es posa en el procés d’aprenentatge més que no pas en presentacions teòriques del professorat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presenciales 56,5 2,26 1, 4, 8
No presencial 56,5 2,26
Tipus: Supervisades      
Tutories 3 0,12 1, 4, 8
Tipus: Autònomes      
Teoria 10 0,4 1, 4, 8

Avaluació

Convocatòria d’avaluació continuada

Per a la convocatòria d’avaluació continuada no s’ha d’acreditar una assistència mínima a les classes.

Consta de:

1.   Activitats d’avaluació continuada

2.   Prova fina

Activitats d’avaluació continuada

 • Redaccions.
 • Proves de vocabulari
 • Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup, presencial o enregistrada. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.
 • Prova parcial
 • Presentacions de temes culturals
 • Prova final

Convocatòria d'examen final

Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada, té dret a fer un examen final.

Cal obtenir una nota mínima del 50% en cada destresa (cada part de l’examen) i una nota mínima total del 60% per superar l’examen i, per tant, l’assignatura.

Convocatòria de reavaluació:

L’estudiant que obtingui entre un 3,5 i un 4,999 de mitjana de l’examen en la convocatòria d’examen finalté dret a reavaluació.  

 

Avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

Prova d’expressió oral 20% 

Prova d’expressió escrita 30%   

Prova de la resta d’habilitats 50%

 

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. 

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats orals 15% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Presentacions de temes culturals 15% 10 0,4 2, 5, 6, 7, 8
Prova final 20% 4 0,16 1, 2, 3, 4
Proves de vocabulari 20% 2 0,08 2, 4, 6
Proves parcials 20% 4 0,16 1, 3, 4
Redaccions 10% 2 0,08 2, 3, 4, 5, 6, 8

Bibliografia

 A classe s’emprarà el manual següent:

 

Ding Anqi, Chen Xin, Jin Lili (2010) Discover China: Student's book One + workbook (Llibre de l'alumne U + Llibre d'exercicis). Oxford: Macmillan Education; Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

 

El professorat el complementarà amb exercicis que es repartiran a classe o es penjaran al campus virtual on s’inclouran vocabulari i expressions específics de l’àmbit del turisme.

Atès que es tracta d’un nivell inicial, la bibliografia que es recomana són webs que poden complementar la pràctica de la pronunciació, la lectura i l’escriptura.

 

Recursos a la xarxa de suport a l’estudi:

—      http://www.nciku.com/ - diccionari amb informació addicional sobre l'ordre de traços en l'escriptura dels caràcters i d'altres recursos per aprendre vocabulari per blocs temàtics.

—      http://www.chino-china.com/ - pàgina amb diccionari, editor de textos, recursos per a l'escriptura, fòrum i apartat sobre cultura xinesa.

—      http://www.yellowbridge.com/ - recursos diversos per a l'aprenentatge de l'escriptura i del xinès en general.

—      http://www.chinese.cn/ - web de l’Institut Confuci amb notícies i molt material per aprendre online.

—      http://www.hanzigrids.com/ - web on crear plantilles per practicar l’escriptura dels caràcters.

 

Per practicar autònomament la pronunciació (tons, fonemes, etc.):

—      http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable - quadre amb totes les síl·labes del xinès amb àudio.

—      http://pinyinpractice.com/tones.htm- jocs interactius per practicar els tons.

—      http://lingomi.com/products/chinese-listening-practice - curs de pronunciació del xinès (inclou prova gratuïta). 

 

 


Programari

No n'hi ha