Logo UAB
2023/2024

Segona llengua estrangera I, xinès

Codi: 103666 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500894 Turisme FB 1 A

Professor/a de contacte

Nom:
Pau Viladiu Illanas
Correu electrònic:
pau.viladiu@uab.cat

Idiomes dels grups

Per consultar l'idioma/es de l'assignatura caldrà anar a l'apartat "Metodologia" de la guia docent.


Prerequisits

No hi ha prerequisits


Objectius

Objectius

L’estudiant adquireix tot un seguit de coneixements i a més, desenvolupa competències comunicatives tant en la interacció oral com en l’expressió escrita, de manera que al final d’aquest primer curs és capaç de:

1.  Reconèixer i escriure els traços bàsics dels caràcters xinesos. 

2.  Conèixer el sistema fonològic xinès i discriminar-ne els sons propers.

3.  Conèixer el pinyin (el sistema de transcripció del xinès) i relacionar-lo amb els fonemes     que representa.

4.  Comunicar-se en situacions senzilles relacionades amb la vida quotidiana.

5.  Emprar fórmules de cortesia adequades en situacions formals.

6.  Saber fer presentacions d'un mateix en xinès, així com dels membres de la família.

7.  Assimilar la comunicació bàsica per telèfon.

8.  Saber indicar direccions en xinès.

9.  Comprendre textos breus relacionats amb l’àmbit del turisme (informació personal, nacionalitats, una carta de begudes, etc.).

10. Conèixer patrons culturals propis de la cultura xinesa amb especial rellevància en l’àmbit del turisme.

11. Adquirir coneixements bàsics sobre la comunicació intercultural i el tracte a la gent d'origen xinès.

 

Objectius d’habilitats

Al final del curs, l’estudiant ha d’haver aconseguit el següent:

1. Començar a desenvolupar un grau de precisió (en la construcció de les frases, pronunciació, ús del lèxic, registre, etc.) i fluïdesa (velocitat en la producció, habilitat per expressar idees i desenvolupar el discurs) tant en l’expressió escrita com en l’oral.

2. Aprendre estratègies i habilitats per comprendre textos escrits i orals reals senzills.

3. Guanyar estratègies per continuar aprenent de manera autònoma fora de l’aula.  

4.  Desenvolupar la capacitat de funcionar lingüísticament de manera eficient en l’àmbit de les situacions quotidianes conegudes.

5. Aprendre a utilitzar material de consulta necessari per a l’aprenentatge de llengües: llibres de text o d’exercicis, recursos en línia per a la pràctica de la pronunciació o de l’escriptura, etc.


Competències

 • Manejar tècniques de comunicació d'empreses de les organitzacions turístiques: interna, externa i corporativa.

Resultats d'aprenentatge

 1. Identificar lèxics per a la gestió de la comunicació existents en les empreses en una primera i una segona llengües estrangeres.

Continguts

Per la mateixa naturalesa del procés d’aprenentatge d’una llengua, en el qual totes les destreses i les habilitats estan contínuament relacionades, els continguts enumerats a continuació es treballen de manera connectada. Els continguts lingüístics se subdivideixen en funcions lingüístiques, continguts gramaticals i sintàctics, continguts lèxics i continguts fonètics. A més d’aquests, en el cas del xinès, els continguts socioculturals també s’inclouen en aquesta llista, atès que prenen especial rellevància a l’hora de saber aplicar els continguts lingüístics i tractar amb persones d’origen xinès.

 

Funcions lingüístiques

Les activitats comunicatives enumerades tot seguit tenen funcions lingüístiques de caràcter general i també específic dins el camp del turisme.

a)    Funció socialitzadora

 • Establir contacte amb una persona: saludar i respondre amb una salutació adequada segons el tipus de situació (formal o informal).
 • Acomiadar-se.
 • Presentar‐se i presentar una altra persona en contextos formals i informals.
 • Demanar disculpes.
 • Donar les gràcies.

b)    Funció informativa

 • Identificar‐se i identificar una altra persona. Demanar i donar informació personal bàsica (nom, edat, professió, nacionalitat, llengües).
 • Demanar i donar informació senzilla sobre llocs (situació, característiques, etc.).
 • Demanar begudes i oferir-ne.
 • Comentar algunes activitats.

c)    Funció expressiva (sentiments i estats d’ànim)

 • Expressar un desig.
 • Expressar alegria.
 • Expressar un greuge.

d)    Funció inductiva

 • Fer preguntes i expressar la voluntat o el desig de fer alguna cosa.
 • Manifestar la possibilitat o la impossibilitat de fer alguna cosa.
 • Proposar una activitat.

e)    Funció metalingüística

 • Demanar que es repeteixi alguna cosa.
 • Demanar el significat d’una paraula o d’una expressió.

 


Metodologia

Als cursos de xinès s’intenta que l’alumnat utilitzi l’idioma activament durant la classe i les pràctiques que fa fora de l’aula per dur a terme tasques de comunicació que s’assemblin a allò que fem en la vida real, en una varietat de situacions i contextos diferents. El professorat motiva l’estudiant perquè utilitzi l’idioma activament per tal d’aprendre; així, dissenya i promou activitats perquè l’estudiant participi a classe i sigui el protagonista del seu aprenentatge.

La metodologia és bàsicament interactiva. Els estudiants han de posar en pràctica tots els seus coneixements lingüístics per acomplir una sèrie de tasques (orals i escrites), tant en el context global com dins l’àmbit del turisme. Dit d’una altra manera, l’èmfasi es posa en el procés d’aprenentatge més que no pas en presentacions teòriques del professorat.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes 56,5 2,26
No presencials 56,5 2,26
Tipus: Supervisades      
Tutories 3 0,12
Tipus: Autònomes      
Teoria 10 0,4

Avaluació

Per a la convocatòria d’avaluació continuada no s’ha d’acreditar una assistència mínima a les classes.

Consta de:

1. Activitats d’avaluació continuada

2. Proves parcial i final

Activitats d’avaluació continuada

· Redaccions

· Proves de vocabulari

· Activitats orals. Al llarg del curs, es fa com a mínim una activitat oral i com a màxim dues. Aquesta activitat pot ser individual o en grup, presencial o enregistrada. Les activitats orals, segons el nivell i el nombre d’estudiants per aula, poden ser monòlegs, diàlegs, presentacions, etc.

· Prova parcial

· Prova final

Convocatòria d'examen final

Si l’estudiant no s’ha presentat a l’avaluació continuada, té dret a fer un examen final.

Cal obtenir una nota mínima del 50% en cada destresa (cada part de l’examen) i una nota mínima total del 50% per superar l’examen i, per tant, l’assignatura.

Convocatòria de reavaluació:

L’estudiant que obtingui entre un 3,5 i un 4,9 de mitjana de l’examen en la convocatòria d’examen final té dret a reavaluació.

 

Avaluació única  

La qualificació final de l’assignatura s’establirà d’acord amb els següents percentatges:

Prova d’expressió oral 20% 

Prova d’expressió escrita 30%   

Prova de la resta d’habilitats 50%

Els processos de revisió de les qualificacions i de recuperació de l’assignatura són els mateixos que s’apliquen a l’avaluació continuada. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats auditives 10% 4 0,16 1
Activitats orals 10% 4 0,16 1
Examen final 30% 4 0,16 1
Examen parcial 20% 4 0,16 1
Proves de vocabulari 20% 4 0,16 1
Redaccions 10% 4 0,16 1

Bibliografia

Ding Anqi, Chen Xin, Jin Lili (2010) Discover China: Student's book One + workbook (Llibre de l'alumne U + Llibre d'exercicis). Oxford: Macmillan Education; Beijing: Foreign Language Teaching and Research Press.

 

El professorat el complementarà amb exercicis que es repartiran a classe o es penjaran al campus virtual on s’inclouran vocabulari i expressions específics de l’àmbit del turisme.

Atès que es tracta d’un nivell inicial, la bibliografia que es recomana són webs que poden complementar la pràctica de la pronunciació, la lectura i l’escriptura.

 

Recursos a la xarxa de suport a l’estudi:

—      http://www.nciku.com/ - diccionari amb informació addicional sobre l'ordre de traços en l'escriptura dels caràcters i d'altres recursos per aprendre vocabulari per blocs temàtics.

—      http://www.chino-china.com/ - pàgina amb diccionari, editor de textos, recursos per a l'escriptura, fòrum i apartat sobre cultura xinesa.

—      http://www.yellowbridge.com/ - recursos diversos per a l'aprenentatge de l'escriptura i del xinès en general.

—      http://www.chinese.cn/ - web de l’Institut Confuci amb notícies i molt material per aprendre online.

—      http://www.hanzigrids.com/ - web on crear plantilles per practicar l’escriptura dels caràcters.

 

Per practicar autònomament la pronunciació (tons, fonemes, etc.):

—      http://www.quickmandarin.com/chinesepinyintable - quadre amb totes les síl·labes del xinès amb àudio.

—      http://pinyinpractice.com/tones.htm- jocs interactius per practicar els tons.

—      http://lingomi.com/products/chinese-listening-practice - curs de pronunciació del xinès (inclou prova gratuïta). 


Programari

No n'hi ha