Logo UAB
2023/2024

Pràctiques Externes

Codi: 103656 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2500097 Física OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Immaculada Martinez Rovira
Correu electrònic:
immaculada.martinez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Jose Garcia Fuste

Prerequisits

No existeix cap prerequisit acadèmic per cursar aquesta assignatura. Tot i així cal considerar:

 • És recomanable que l'alumnat que es matriculi d'aquesta assignatura estigui acabant el grau ja que haurà cursat assignatures optatives que li permetran tenir més coneixements aplicables a les pràctiques.
 • Cal tenir temps disponible per compatibilitzar una tasca laboral fora de la UAB amb el curs acadèmic ordinari.

Objectius

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'alumnat pugui posar en pràctica els coneixements adquirits durant el grau i introduir l'alumne/a en el món laboral tot oferint-li una possible futura via d'inserció laboral. Els/les alumnes de Física podran cursar l'assignatura de Pràctiques Externes en alguna de les Empreses, Serveis o Instituts amb qui el Departament de Física estableixi un conveni de col·laboració.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar els principis fonamentals a l'estudi qualitatiu i quantitatiu de les diferents àrees particulars de la física
 • Comunicar eficaçment informació complexa de manera clara i concisa, ja sigui oralment, per escrit o mitjançant TIC, i en presència de públic, tant a públics especialitzats com generals
 • Desenvolupar la capacitat d'anàlisi i síntesi que permeti adquirir coneixements i habilitats en camps diferents al de la física i aplicar a aquests camps les competències pròpies del grau de Física, aportant propostes innovadores i competitives
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Planejar i realitzar, utilitzant els mètodes apropiats, un estudi o recerca teòrica i interpretar i presentar-ne els resultats
 • Planejar i realitzar, utilitzant els mètodes apropiats, un estudi, mesura o recerca experimental i interpretar i presentar-ne els resultats
 • Raonar críticament, tenir capacitat analítica, fer servir correctament el llenguatge tècnic i elaborar arguments lògics
 • Treballar autònomament, tenir iniciativa pròpia, ser capaç d'organitzar-se per assolir uns resultats i planejar i executar un projecte
 • Treballar en grup, assumint responsabilitats compartides e interaccionant professional i constructivament amb altres amb absolut respecte als seus drets.
 • Utilitzar instruments informàtics (llenguatges de programació i programari) adequats a l'estudi de problemes físics

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir autonomia en el treball, aportant pròpia iniciativa i organitzant-se per assolir resultats en el marc d'un projecte o estudi.
 2. Adquirir coneixements i habilitats en camps diferents de la física i aplicar als mateixos les competències pròpies del grau de Física.
 3. Aplicar els coneixements adquirits en els diferents cursos en un context professional o de recerca.
 4. Comunicar eficaçment informació complexa de manera clara i concisa, ja sigui oralment, per escrit o mitjançant TIC, i en presència de públic, tant a públics especialitzats com generals.
 5. Demostrar coneixements i habilitats en diferents caps de la física.
 6. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 7. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 8. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 9. Interpretar i comunicar els resultats obtinguts en un estudi pràctic mitjançant un correcte ús del llenguatge tècnic i d'arguments lògics.
 10. Interpretar i comunicar els resultats obtinguts en un estudi teòric mitjançant un correcte ús del llenguatge tècnic i d'arguments lògics.
 11. Projectar i realitzar un estudi pràctic usant els mètodes apropiats i aportant propostes innovadores i competitives.
 12. Projectar i realitzar un estudi teòric utilitzant els mètodes apropiats i aportant propostes innovadores i competitives.
 13. Raonar críticament, tenir capacitat analítica, usar correctament el llenguatge tècnic i elaborar arguments lògics.
 14. Treballar autònomament, tenir iniciativa pròpia, ser capaç d'organitzar-se per assolir uns resultats i planejar i executar un projecte.
 15. Treballar en grup, assumir responsabilitats compartides i interaccionar professionalment i de manera constructiva amb altres persones amb un respecte absolut als seus drets.
 16. Utilitzar els instruments informàtics adequats en la resolució de problemes, execució d'estudis o projectes i presentació i difusió de resultats.

Continguts

Cadascuna de les empreses o centres externs de la UAB on es poden realitzar les pràctiques externes tenen àmbits de treball diferents i per tant els continguts de les pràctiques dependrà de les feines que es porten a terme. Abans d'iniciar unes pràctiques externes caldrà que l'alumnat tingui un pla de treball acordat amb l’empresa o centre on es detalli les tasques i els continguts de les feines que es realitzaran. Aquest pla de treball haurà de ser aprovat pel professor responsable de l'assignatura per poder iniciar les pràctiques. La informació del protocol necessaria a seguir es troba a la pàgina web del departament de Física.


Metodologia

- Les pràctiques es podran realitzar en qualsevol dels dos quatrimestres del curs o durant l’estiu.

- L'alumnat podrà realitzar les pràctiques en empreses del catàleg històric d'empreses del grau de Física, empreses que estiguin cercant un/a estudiant o empreses amb les que el/la estudiant hagi fet un primer contacte.

- Durant el mes anterior a la realització de les pràctiques, el/la estudiant contacta amb el professor responsable i acorden l’empresa on es podran realitzar les pràctiques.

- El/la estudiant s’entrevista amb la persona de contacte de l’empresa, a la que dóna el seu currículum personal i amb la qual ha de pactar: les tasques a realitzar; el període, horaris i dedicació total de l’alumne. Amb aquesta informació l’empresa omple i signa la “fitxa del pla de treball”. En cas de no haver-hi acord, el/la estudiant es posa contacte amb el professor per a cercar una empresa alternativa.

- El/la estudiant envia el pla de treball al professor responsable el qual, si està conforme amb el pla de treball, omple i signa la proposta de conveni. El/la estudiant porta la proposta a la Gestió Acadèmica que inicia el tràmit de conveni o el professor responsable l'envia a la Gestió Acadèmica directament.

- El/la estudiant recull el conveni a Gestió Acadèmica una vegada signat per les dues parts i realitza les pràctiques en el període pactat amb l’empresa. Cal tenir en compte que NO ES PODEN INICIAR LES PRÀCTIQUES SENSE EL CONVENI SIGNAT.

- Un cop finalitzades les pràctiques, el/la estudiant redactarà una memòria, que s’haurà de presentar segons el format i dins els terminis que estableixi el professor responsable.

- Finalment, el tutor de l'empresa realitzarà una avaluaciósegons el model de normativa que es lliurarà dins el període establert d'avaluació dins d'un sobre tancat.

 

*TOTA LA INFORMACIÓ I LA DOCUMENTACIÓ REFERENT A LES PRÀCTIQUES ES TROBA A LA WEB DEL DEPARTAMENT DE FÍSICA: https://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/grau-de-fisica-1345722992726.html

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Supervisades      
Activitats dirigides a l'empresa o centre 295 11,8
Tipus: Autònomes      
Activitats autònomes 5 0,2

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es portarà a terme a partir de dos conceptes: una avaluació per part del tutor d'empresa (60%) i l'informe final de les pràctiques lliurat al professor de l'assignatura (40%).

El responsable de l'assignatura es reserva el dret a fer un examen oral respecte la memòria final de pràctiques si ho valora oportú.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats dirigides a l'empresa o centre: avaluació del tutor de l'empresa 60% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15
Avaluació Pràctiques per part de la coordinació: Memòria final 40% 0 0 9, 10, 16

Bibliografia

No hi ha bibliografia assignada.


Programari

No es requereix cap programari en aquesta assignatura