Logo UAB
2023/2024

Cirurgia d'Urgència per Aparells

Codi: 103599 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 6 0

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Antonio Gonzalez Lopez
Correu electrònic:
joseantonio.gonzalez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Tindre aprovades les assignatures de Bases de la Cirurgia, MiC 1, MiC2, MiC3, MiC4.


Objectius

La docència de la patologia quirúrgica urgent per aparells, en els estudis de medicina i cirurgia, es por definir com el conjunt d’activitats destinades a proporcionar al alumne un nivell de competència en aquesta àrea. Aquesta competència ha de ser adequada per el metge recent llicenciat, així com una base sòlida per posteriorment adquirir en el futur les competències pròpies d’una especialitat quirúrgica.

És important al hora d’entendre aquesta assignatura optativa, que té un sentit transversal amb altres àrees mèdiques de la patologia urgent. Per aquest motiu, és molt important l’orientació del pla docent. La visió sindròmica d’aquesta patologia serà fonamental en base a orientar el diagnòstic i les estratègies terapèutiques davant la majoria de les situacions clíniques.

Per tant els objectius de formació són que l’alumne haurà d’adquirir i reforçar els coneixements teòrics i les habilitats necessàries per identificar els principals problemes produïts per les situacions urgents quirúrgiques en els diferents aparells del cos humà. També haurà d’adquirir l’expertesa en l’anàlisi de les fons bibliogràfiques relacionades amb cada un dels temes, desenvolupar l’esforç de l’autoaprenentatge personal i les actituds adequades en la seva relació amb els pacients i així amb la resta de treballadors de la sanitat, especialment en les àrees d’urgències.


Competències

 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seves creences i cultura, amb respecte a altres professionals de la salut, demostrant habilitats de treball en equip.
 • Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent sobre els problemes que afligeixen al malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament sustentant les decisions amb la millor evidència possible i un enfocament multidisciplinari basat en les necessitats del pacient i que impliqui tots els membres de l'equip de salut, així com l'entorn familiar i social.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Plantejar i proposar les mesures preventives adequades a cada situació clínica.
 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat del pacient i al sexe, de manera completa i sistemàtica i una valoració mental.
 • Reconèixer el rol de la complexitat, la incertesa i la probabilitat en la presa de decisions de la pràctica mèdica.
 • Reconèixer el seu paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut.
 • Reconèixer i actuar en les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que requereixen atenció immediata.
 • Redactar històries clíniques, informes mèdics i altres registres mèdics de forma entenedora a tercers.
 • Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Argumentar la presa de decisions amb les millors evidències científiques.
 2. Categoritzar les situacions d'emergència d'acord amb els índexs de gravetat disponibles.
 3. Construir algoritmes diagnòstics i terapèutics d'acord amb la millor evidència científica, tenint en compte els mitjans disponibles.
 4. Distingir les bases de les diferents especialitats quirúrgiques per integrar i liderar el tractament en pacients aguts i crònics, amb pluripatologia.
 5. Efectuar un anàlisi crític dels objectius que es pretenen aconseguir amb la intervenció quirúrgica constrastant-ho amb els efectes adversos que pugui comportar.
 6. Elegir, d'acord amb la informació disponible i les preferències del pacient, una opció terapèutica.
 7. Emprar les escales que valoren l'estat general (físic i mental) del pacient.
 8. Enfocar l'examen físic no solament des del punt de vista diagnòstic, sinó també terapèutic, amb èmfasi especial en els procediments quirúrgics.
 9. Ensenyar i comunicar a altres col·lectius professionals els coneixements i les tècniques apreses.
 10. Enumerar els signes d'alarma pels quals el pacient requereix atenció immediata.
 11. Estimar els riscos i beneficis de les diverses opcions terapèutiques.
 12. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 13. Identificar les bases legals per a la creació, el manteniment i l'explotació de les bases de dades que continguin informació mèdica.
 14. Identificar les bases ètiques per les quals es prenen decisions en l'àmbit quirúrgic.
 15. Identificar les situacions d'emergència i establir-hi un ordre de prioritats.
 16. Identificar totes les mesures de profilaxi per reduir al mínim els índexs de morbimortalitat.
 17. Justificar la presa de decisions a partir de la informació obtinguda.
 18. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 19. Obtenir les dades més rellevants tant pel que fa a la malaltia per la qual s'intervé, així com les que puguin marcar la morbimortalitat.
 20. Oferir informació de les opcions terapèutiques de manera clara i entenedora al pacient i la seva família.
 21. Participar a tot el procés assistencial dels pacients, des del procés diagnòstic fins al seguiment ambulatori.
 22. Realitzar automàticament la valoració inicial i reconèixer les actuacions que requereixen atenció immediata.
 23. Reconèixer la fase terminal d'un pacient i evitar l'aferrissament terapèutic.
 24. Recopilar la informació i seleccionar els fets més rellevants que presenta el pacient, tant en situacions electives de consulta especialitzada com d'urgències.
 25. Tenir capacitat de treballar en un context internacional.
 26. Transmetre la informació de manera clara, precisa, sense elements que portin a la confusió o mala interpretació.
 27. Transmetre la informació del procediment quirúrgic que es practicarà i plasmar-lo en un consentiment informat escrit.
 28. Utilitzar les fonts bibliogràfiques específiques que permeten desenvolupar i ampliar els coneixements adquirits.
 29. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.
 30. Valorar la necessitat de la investigació per al progrés de la medicina.

Continguts

Teoria

Tema 1 Urgències Vasculars

Tema 2 Urgències Neuroquirúrgiques

Tema 3 Urgències Oftalmològiques

Tema 4 Urgències Otorrinolaringològiques

Tema 5 Urgències Digestives I (Esofagogàstriques)

Tema 6 Urgències Digestives II (Intestinals i proctològiques)

Tema 7 Urgències Digestives (Biliars i pancreàtiques)

Tema 8 Urgències Urològiques.

Tema 9 Urgències Ginecològiques)

Tema 10 Implicacions mèdico-legals a les Urgències quirúrgiques per Aparells.

Seminaris de casos clínics

SCC 1 Vasculars / Neuroquirúrgics

SCC 2 Urològics / Ginecològics

SCC 3 OTR / Oftalmològics

SCC 4 Digestiu I

SCC 5 Digestiu II


Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l’assignatura a nivell de Facultat i de les UDH són:

Departament(s) responsable(s): Dpt. Cirurgia

Responsable de Facultat:  José Antonio González López (jgonzalezl@santpau.cat)

Responsables UDH 

Responsables UDHSP

Responsables UDHVH

Responsables UDGTiP

Responsables UDHPT

José Antonio Gonzalez Lopez Enric Trilla Herrera

 

Salvador Navarro

 Metodologia docent general:

TIPOLOGIES DOCENTS DIRIGIDES: (~20% Teoria, practiques d’aula, seminaris de casos clínics,seminaris especialitzats i pràctiques clíniques assistencials)

Teoria ( tipologia TE). Mida de grup: grup de matrícula. Sessions programades 10 (1h per sessió).

Seminaris (tipologia SEM). La mida estàndard és de 20 i els desdoblaments s’estableixen a partir de 25 estudiants per grup. Sessions programades: 5 sessions de 1 hora.

TIPOLOGIES DOCENTS SUPERVISADES (~20-25%.  Pràcticum assistencial sense directrius, pràctiques supervisades, classes virtuals)

CLASSES VIRTUALS (TIPOLOGIA VIRT).

Docència impartida sense presencia a l’aula sota la supervisió permanent i personalitzada de l’estudiant i utilitzant de manera intensiva les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

TUTORIES

Les tutories no computaran com. a hores presencials, però poden ser programades i realitzar-se individualment o en grup, al despatx dels professors, en espais docents o utilitzant les TIC, i l’alumne ha de ser informat dels horaris d’atenció del professorat. Es computaran dins de les activitats supervisades: 1 tutoria per alumne.

TREBALL AUTÒNOM (50-55% total 37,5-41,25hores).

Lectura comprensiva de textos i articles, estudi i realització d'esquemes, resum i assimilació conceptual dels continguts. Preparació de les presentacions i lliuraments.
AVALUACIÓ
(5% total 3,75hores):

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC) 5 0,2
TEORIA (TE) 10 0,4
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 60 2,4

Avaluació

L’avaluació es farà de forma continua a lo llarg de la duració de l’assignatura, mitjançant el plantejament de preguntes i supòsits en cadascuna de les sessions per part del professorat, de forma que  el estudiant mostri que ha assolit els resultats d’aprenentatge associats a l’assignatura tant en coneixements teòrics com a pràctics, com en el desenvolupament de l’historial clínic, diagnòstic, estratègies terapèutiques en base a la millor informació científica.

Tanmateix la capacitat de relació multidisciplinar mèdica, amb l’entorn del pacient, així com una bona capacitat de transmetre aquesta informació de forma oral i escrita es valorarà amb un treball i presentació del mateix al final de la assignatura.

Els estudiants que no realitzin les proves d’avaluació tant teòrica com pràctica seran considerats com No avaluats exhaurint els drets a la matrícula de l’assignatura.

Es programarà una prova de recuperació pels alumnes que no superin els continguts de l'assignatura amb un format a determinar.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència a classe i seminaris 100% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30

Bibliografia

Schwartz's Principles of Surgery, 11e Eds. F. Charles Brunicardi, et al. McGraw-Hill, 2019

- ACS Surgery. Priciples and practice . Ed BC. Decker , INC (english ed. 2014)

- Protocols i guies terapèutiques d’urgències en general i en particular per aparells.

- Sabiston. Tratado de cirugía. Fundamentos biológicos de la pràctica quirúrgica moderna. Ed. Elsevier 2017. 


Programari

no cal programari específic