Logo UAB
2023/2024

L'Aprenentatge de Llengua Estrangera (Anglès) en l'Educació Primària Mitjançant les TIC

Codi: 103580 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500798 Educació Primària OT 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Melinda Dooly Owenby
Correu electrònic:
melindaann.dooly@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Nathaly Gonzalez Acevedo

Prerequisits

El requisit d'entrada a aquesta assignatura, atès que forma part de la Menció en Llengua Anglesa, és un nivell C1 en llengua anglesa. Els estudiants, a 3r curs, hauran de complir amb aquest requeriment com a màxim abans de la data indicada a la pàgina web de la Facultat de Ciències de l'Educació per poder cursar a 4t, el curs següent, la Menció en Llengua Anglesa. Per cursar aquesta assignatura com a optativa fora de la menció també cal acreditar un nivell C1. Per a més informació, adreceu-vos a Gestió Acadèmica de la Facultat de Ciències de l'Educació.


Objectius

Aquest curs és obligatori per a l’alumnat matriculat en la Menció d'anglès i optatiu per a qualsevol estudiant d'Educació Primària. S’adreça a tots els futurs mestres interessats a integrar l'ús de les tecnologies per promoure l'aprenentatge de llengües i el treball col·laboratiu. Aquesta assignatura aspira a obrir el camí de la capacitació del professorat d'Educació Primària per a tasques docents relacionades amb l'ensenyament de llengües estrangeres, i la utilització d'aquestes llengües per a la participació de les escoles en programes internacionals de mobilitat i de promoció del plurilingüisme. Els continguts del curs inclouen els principis bàsics d'ensenyament plurilingüe, tal com es recomana en documents a nivell Europeu, com l'European Portfolio for Student Teachers of Languages” (EPOSTL, 2007), la “Guide for the development and implementation of curricula for plurilingual and intercultural education” (CoE, 2015) i l també inclou les característiques destacades en l'informe executiu EVALUATE (2019) sobre les competències pedagògiques-digitals requerides per a l'intercanvi virtual per promocionar l'aprenentatge de llengües. El curs té com a objectiu ajudar els mestres a facilitar les competències comunicatives de l’alumnat, dissenyar i aplicar eficaçment tasques d'aprenentatge de llengües i continguts, utilitzar projectes plurilingües per a l'aprenentatge interdisciplinari, desenvolupar criteris d'avaluació mitjançant descriptors de competències, promoure la sensibilització i la consciència lingüística i intercultural i reflexionar sobre la pràctica docent com a eina valuosa per a la formació permanent —tot això a través del'ús detecnologies, sobretot la media social per comunicar-se amb ‘partners’ en altres parts del món. L’anglès com a llengua franca (o English as a Lingua Franca: ELF) serà l'idioma de la comunicació acadèmica d’estudiants i professorat en aquest curs, incloent documents escrits (programa, lectures, etc.) i documents audiovisuals (videoconferències, comunicació digital, etc.), així com la llengua vehicular de la classe presencial.


Competències

 • Abordar amb eficàcia situacions d'aprenentatge de llengües en contextos multiculturals i plurilingües.
 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Analitzar críticament el treball personal i utilitzar els recursos per al desenvolupament professional.
 • Comprendre els principis bàsics de les ciències del llenguatge i la comunicació.
 • Conèixer el currículum escolar de les llengües i la literatura.
 • Desenvolupar i avaluar continguts del currículum mitjançant recursos didàctics apropiats i promoure les competències corresponents en els estudiants.
 • Expresar-se, oralment i per escrit, en una llengua estrangera.
 • Fomentar la lectura i animar a escriure.
 • Fomentar la lectura i el comentari crític de text dels diferents dominis científics i culturals continguts al currículum escolar.
 • Incorporar les tecnologies de la informació i la comunicació per aprendre, per comunicar-se i col·laborar en els contextos educatius i formatius.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar i redactar textos escolars escrits ajustats al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels aprenents, en un anglès correcte i registre adequat.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar i debatre de forma crítica textos teòrics de diferents àmbits de la lingüística.
 4. Analitzar i identificar les necessitats comunicatives i educatives per dissenyar estratègies d'ensenyament - aprenentatge de llengua anglesa que se sustenten en el desenvolupament de competències comunicatives a través de les TIC / TAC.
 5. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 6. Analitzar les necessitats comunicatives i controlar el procés d'aprenentatge de la llengua anglesa dels estudiants.
 7. Aplicar el marc teòric sobre la pràctica comunicativa eficaç tant a nivell escrit com oral, i des d'una perspectiva contrastiva multilingüe.
 8. Autoavaluar el seu propi nivell de coneixement de l'anglès i analitzar les pròpies necessitats comunicatives establint un plan de millora.
 9. Comprendre i analitzar críticament, des d'un registre formal de la llengua anglesa, discursos professionals i acadèmics en anglès.
 10. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 11. Conformar equips de treball capaços de desenvolupar les activitats de forma efectiva tant de manera presencial com en telecol·laboració.
 12. Conèixer el currículum escolar de la primera i segona llengua estrangera en l'educació primària.
 13. Demostrar actituds interculturals afavoridores del treball eficient en equips diversos.
 14. Demostrar competència receptiva suficient en altres llengües estrangeres per comprendre intervencions orals i llegir texts de tipus professional (material docent, articles de divulgació, etc.) amb l'ajuda d'instruments de recolzament a la comprensió.
 15. Desenvolupar la competència lectora en anglès per ser capaç d'analitzar les implicacions pràctiques de portar a terme les propostes teòriques que es proposen des del camp de la didàctica de la llengua.
 16. Desenvolupar tasques escolars que promoguin l'aprenentatge integrat de continguts acadèmics i anglès.
 17. Desenvolupar tasques i criteris amb un alt valor formatiu que promoguin l'avaluació integrada de continguts i anglès.
 18. Desplegar habilitats i estratègies comunicatives avançades en llengua anglesa per adaptar-se al nivell de desenvolupament cognitiu i comunicatiu dels interlocutors - aprenents i fer-se entendre en anglès utilitzant estratègies de bastida de forma eficient.
 19. Dissenyar tasques que fomentin el gust per la lectura i el desenvolupament del pensament crític en els alumnes de primària.
 20. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències digitals i interculturals.
 21. Elaborar seqüències didàctiques estructurades en projectes que promoguin tant l'aprenentatge integrat de les llengües escolars com el desenvolupament de les competències lingüística, audiovisual i digital.
 22. Establir relacions entre el currículum d'infantil i primària de llengües estrangeres i el de llengües primeres.
 23. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit de coneixement propi.
 24. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 25. Incorporar activitats de CMO apropiades pel desenvolupament d'unitats AICLE en el context de programes nacionals i internacionals (Comenius, etc.).
 26. Incorporar les tecnologies de la informació i comunicació per aprendre, comunicar-se i compartir en contextos educatius.
 27. Presentar productes (unitats didàctiques, anàlisi d'una sessió de classe, etc.) elaborats en equip amb persones de diferents graus i perfils d'expertesa.
 28. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 29. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 30. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 31. Reconèixer el valor de les TIC/TAC com a eines privilegiades de comunicació entre docents i aprenents de llengües i cultures diverses.
 32. Ser capaç d'autoavaluar-se i d'avaluar les produccions escrites i orals de companys en llengua anglesa de forma ben argumentada.
 33. Treballar en equip i individualment de forma eficient, tant en activitats de caràcter teòric com pràctic, buscant els recursos i estratègies adequades per a cada situació.
 34. Utilitzar els entorns virtuals com a eines de comunicació escrita que responen a una diversitat de funcions (lúdics, acadèmica, transaccional, etc.) entre aprenents.
 35. Utilitzar la llengua anglesa com a vehicle habitual de comunicació a l'aula universitària i a l'aula d'infantil i primària, així com en totes les tasques acadèmiques relacionades amb l'assignatura.
 36. Utilitzar les TIC/TAC en el disseny, desenvolupament i autoavaluació d'activitats d'aprenentatge en anglès.
 37. Utilitzar les plataformes virtuals com a eina de comunicació i de gestió de les activitats dirigides i supervisades.
 38. Utilitzar textos procedents de la literatura infantil en LE per al desenvolupament d'activitats d'aprenentatge de llengua anglesa en educació primària.
 39. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 40. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 41. Valorar tècniques i estratègies d'aprenentatge de LE adequades a l'educació primària.

Continguts

 • Les teories de l'adquisició de llengües.
 • Principis teòrics dels enfocaments comunicatius per a l'ensenyament de llengües estrangeres: Communicative Language Teaching (CLT), Aprenentatge de llengües mitjançant projectes (PBLL), projectes telecol·laboratius, etc. (TcLL).
 • Criteris per al disseny, la implementació i l'avaluació de materials i programes docents basats en els enfocaments comunicatius (CLT, PBLL i TcLL) amb el suport de les TIC.
 • Tipologies de projectes d'aprenentatge de llengües (PBLL) a l'Educació Primària i infantil (el disseny d'activitats d'ensenyament de llengües estrangeres) amb el suport de les TIC.
 • Criteris per a l'avaluació de competències comunicatives en una llengua estrangera, incloent-hi les actituds interculturals necessàries per al treball en equip.
 • Pràctiques articulades a l’entorn d’equips de treball (p.e. telecol·laboratives).
 • Activitats col·laboratives i telecol·laboratives.
 • Estratègies per fomentar la interacció comunicativa amb un propòsit real (p. e. a través de projectes TcLL).
 • Activitats d'auto i coavaluació.
 • Tecnologies innovadores (p. ex. Realitat Augmentada, Realitat Virtual) en l'aprenentatge de les llengües estrangeres: tècniques i recursos.

Metodologia

Aquest mòdul combina l'aprenentatge dialògic amb la tel·lecolaboració i l'ús de materials ‟flipped” (d’instrucció invertida). Prenent la premissa subjacent del Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS) que l'aprenentatge dels estudiants ha de promoure una major autonomia de l'estudiant, l'enfocament d'aquest curs posa el mateix èmfasi en el treball realitzat fora de la classe com en les activitats que tenen lloc dins de l'aula. Per facilitar aquest tipus d'aprenentatge, l'ús de la tel·lecolaboració (interactuant amb estudiants d'altres parts del món) és un nexe central per al procés d'aprenentatge d'aquest mòdul, així com la realització de les activitats preparades per a la instrucció invertida (flipped instruction). D'aquesta manera, s'espera que el conjunt d’estudiants (futures i futurs mestres) participin activament en situacions d'aprenentatge presencials (dins de l'aula) i autodirigides (mitjans les tecnologies de comunicació), que promoguin el desenvolupament epistèmic (tant en continguts com en llengües) per després reflexionar sobre com poden transferir aquests coneixements a contextos similars per al seu alumnat. Es vetllarà per un ús no discriminatori de la llengua i per les pràctiques inclusives, inclòs es farà debat sobre les maneres en què la tecnologia avançada pot afectar de manera diferent els rols de gènere. 

Per a informació més detallada sobre aquest enfocament, podeu consultar: Sadler, R. & Dooly, M. (2016). Twelve years of telecollaboration: What we have learnt. ELT Journal, 70(4), 401-413.
 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals, activitats grupals, activitats virtuals, discussió de lectures, presentació de treballs individuals i grupals, debats i reflexions sobre qüestions fonamentals dels continguts 45 1,8 1, 4, 8, 11, 13, 14, 18, 26, 31, 33, 34, 35
Tipus: Supervisades      
Treball telecol·laboratiu, desenvolupament de projectes, anàlisi en profunditat de temes específics del contingut 45 1,8 1, 4, 11, 13, 18, 26, 31, 33, 34, 35
Tipus: Autònomes      
Preparació del treball individual i col·lectiu, lectures, preparació per a les discussions, reflexió individual, treball individual relacionat amb el desenvolupament de projectes, treball preparatori relacionat amb el treball en grup telecol·laboratiu 60 2,4 1, 4, 8, 11, 13, 14, 18, 26, 31, 33, 34, 35

Avaluació

L'avaluació del curs abasta el desenvolupament de les competències bàsiques identificades per a l'assignatura. Atesa la importància de la participació, l'assistència a les classes presencials de l'assignatura és obligatòria* en un 80%, per poder fer l’avaluació continuada. En cas contrari, la qualificació final serà de 'no avaluable’. Els justificants que algunes vegades es presenten en cas d’absència serveixen únicament per explicar l’absència, en cap cas són un eximent de la presencialitat. Si algú no pot complir el percentatge de presencialitat establert, no es pot acollir a l'avaluació continua, i caldrà que es presenti a la recuperació, sempre i quan hagi presentat el 66% de les activitats d’avaluació prèviament.

Arribar tard o marxar abans de la classe/activitats en línia pot afectar el porcentatge d’assistència.

Cal superar els següents blocs per aprovar l'assignatura. Cada bloc es compon de diverses tasques avaluables. Els blocs es divideixen percentualment entre l'esforç individual i col·lectiu de la manera següent:

 • Participació en activitats de telecol·laboració i producció i defensa del projecte final: 25%
  • Projecte del grup
  • Pòster i defensa oral del projecte; lliurats i defensats la primera setmana de desembre de 2023.
 • Reflexió individual, examen parcial i examen final en línia: 50%
  • Reflexió individual (format per negociar) - 4 lliuraments mínims
  • Examen parcial - segona setmana de novembre de 2023
  • Examen final - 21 de desembre de 2023
 • Activitats en classe i treball en grup (p. ex. discussió de lectura, presentacions en grup, retroalimentació als companys): 25%
  • Resums de lectura (mínim 3; al final de cada bloc de lectura)
  • Activitats en grup relacionades amb les TIC (mínim 3; 1 al final de cada bloc de contingut)
  • Retroalimentació als companys (a terminar cada bloc de contingut)

Restem 1 punt per dia de retard per tasques lliurades després del terminis. No es proporcionaran comentaris sobre tasques lliurades després dels terminis.

Examen de recuperació:

Alumnes que no superen el curs tenen dret a un examen de recuperació.L'examen constarà de diferents parts. La primeres parts seran escrites, la part final serà oral. L'examen de recuperació tindrà lloc entre el 5 de febrer de 2024.

Les activitats d'avaluació de recuperació seran:

 • Revisió crítica d'un projecte de telecol·laboració (escrit) - 35%
 • Preparació d'una seqüència didàctica relacionada amb les TIC (escrita) - 35%
 • Defensa oral de les dues parts anteriors de l'examen - 30%

La nota més alta que es pot obtenir a la recuperació és 5/10.

Aquesta assignatura preveu l’avaluació única. En aquest cas, la presencialitat és imprescindible per a l’avaluació en el percentatge anteriorment establert (80%). Si algú no el compleix, pot presentar-se a la convocatòria de recuperación, sempre i quan hagi presentat el 66% de les activitats d’avaluació prèviament.

L'alumnat que opti per una avaluació única hauria de tenir en compte el següent:

 • Alumnes que optin per una avaluació única ha de presentar totes les activitats d’avaluació del curs el dia de l'examen final (21 de desembre de 2023). 

Nota important: Degut al fet que de la naturalesa del curs (especialitzacióen l'ensenyament de l'anglès com a llengua estrangera), s'avaluarà per separat la competència comunicativa en la llengua d'instrucció del mòdul (l'anglès). L’alumnat que no aprovi aquesta avaluació lingüística (a través d'avaluació continuada) no podrà superar el mòdul. Aquesta nota es calculará progressivament a través de rúbriques d'avaluació segons les activitats del mòdul (activitats escrites, orals, etc.). En el cas de l'avaluació única, aquest component és avaluat mitjançant les tasques de treball (escrites) i la defensa oral de les tasques en el dia del lliurament de les tasques. En el cas de l'examen de recuperació, la competència lingüística s'avaluarà mitjançant l'ús de l'anglès en els components escrits i orals de l'examen.

La còpia i el plagi són robatoris intel·lectuals i, per tant, constitueixen un delicte que serà sancionat amb un zero en tot el bloc a què correspongui el treball. En el cas de còpia entre dos alumnes, si no es pot saber qui ha copiat de qui, s'aplicarà la sanció als dos alumnes. En cas de reincidència se suspendrà tota l'assignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Activitats autònomes (activitats programades telecolaboratives i projecte) 25% 0 0 1, 4, 8, 11, 13, 14, 18, 21, 24, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 39
Activitats supervisades i treball en grup (activitats programades, etc.) 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41
Avaluació individual (avaluació continua, exàmen; competències lingüístiques en llengua meta) 50% 0 0 4, 10, 13, 18, 20, 29, 31, 35, 40

Bibliografia

Bibliografia recomanada (no tota la lectura d'aquesta llista s'utilitzarà específicament durant les activitats dirigides, però són útils per al treball autònom.) Es donarà bibliografia específica per a les
activitats al començament del curs o durant el curs. Deguda a la ràpida actualització d'enllaços web, es donarà una llista al començament del curs.

 


Programari

L'enfocament d'aquesta assignatura és l'ús de l'ensenyament i l'aprenentatge de llengües mediat per la tecnologia i, per tant, l'enfocament és a través d'una exploració d'una varietat d'eines digitals. Això implica l'ús de noves aplicacions i tecnologia al llarg del curs. A part de les eines preseleccionades, les noves aplicacions que s'exploraran es determinaran mitjançant la negociació entre estudiants i professors.

Els estudiants haurien de portar portàtils a classe si és possible. Si no és factible, els professors treballaran amb els estudiants per trobar solucions alternatives els dies en què siguin necessaris els portàtils.

Eines organitzatives per al curs:

 • VLE: Moodle
 • Intercanvi virtual: Zoom

Agenda d'el curs interactiu: accessible a través d'ordinador, tauleta o mòbil

Tallers: tecnologia recomanats (es poden compartir):

 • Telèfons mòbils i / o tabletes (per a entorns de geocaché, realitat augmentada i realitat virtual)

Eines / tecnologia que es proporcionaran pel seu ús a l'aula:

 • headsets VR
 • càmeres 360º