Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Grau

Codi: 103546 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500260 Educació social OB 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Jose Reinaldo Martinez Fernandez
Correu electrònic:
josereinaldo.martinez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

El Treball Fi de Grau, com el seu nom indica, és la última de les assignatures que es cursen en relació al grau. Per aquesta raó, es recomana que es matriculi el curs que es cregui que s'acabarà el grau.

Per poder matricular el Treball de Fi de Grau, cal haver superat com a mínim dos terços del total de crèdits del pla d'estudis.


Objectius

El Treball de Fi de Grau (TFG) és un projecte orientat al desenvolupament d'una recerca de nivell bàsic o una innovació que es desenvolupi en el camp professional de l'àmbit de la titulació. En qualsevol dels casos, el TFG haurà de tenir tots els apartats propis d'un treball de recerca i haurà de servir perquè puguin emergir les competències i coneixements associats al grau d'Educació Social.

El TFG es realitza mitjançant una activitat majoritàriament autònoma, a partir d'una temàtica pactada amb el professorat que s'encarregarà de supervisar-ne la seva realització.

El document final TFG ha de ser diferent i individualitzat per a cada estudiant, per tant no es podran acceptar treballs que presentin cap apartat que sigui igual a la d'un altre treball presentat. Això, però, no impedeixi que els i les estudiants puguin compartir coneixements i fer part de la recerca conjuntament.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics. 
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere. 
 • Contextualitzar l'acció socioeducativa en funció dels diferents paradigmes teòrics que han elaborat les ciències de l'educació i en funció del context socio-històric dels individus, grups i institucions.
 • Conèixer i aplicar processos de recollida de la informació, anàlisi, tractament i valoració d'aquesta, per a la millora de la pròpia pràctica professional i la fonamentació de l'acció professional.
 • Desenvolupar processos d'obtenció, registre, anàlisi i presa de decisions per a l'acció socioeducativa
 • Dissenyar de manera articulada plans, programes, projectes, activitats i tasques en diversos contextos socioeducatius.
 • Dominar els coneixements teòrics i aplicats de les diferents Ciències de l'Educació que li permetin desenvolupar la capacitat d'anàlisi i observació de la realitat social i educativa.
 • Gestionar la informació relativa a l'àmbit professional per a la presa de decisions i l'elaboració d'informes.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat. 
 • Utilitzar informació i coneixement de les diferents fonts i contextos (informes, articles, etc.) propis de les ciències socials.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adquirir els principals referents conceptuals i epistemològics que conformen les principals teories de l'educació.
 2. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 3. Analitzar de manera comprensiva i crítica els models d'investigació i valora la seva aportació en la millora de la professió.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aproximació a la realitat educativa a través de l'aplicació de tècniques d'obtenció de dades primàries en accions educatives, descriure'ls etnogràficament i analitzar-los críticament.
 6. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 7. Conèixer i dominar les diferents fonts del coneixement disciplinar.
 8. Discernir les particularitats educatives d'entorns i subjectes segons diferents variables (cicle vital, sexe, grup social).
 9. Dissenyar projectes i accions adaptades als contextos educatius i als destinataris de les mateixes.
 10. Elaborar informes a partir dels resultats obtinguts.
 11. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 12. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 13. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 14. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 15. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 16. Realitzar propostes filosòfico-pedagògiques per a la millora de l'acció educativa.
 17. Saber defensar o refutar l'adscripció o ús de paradigmes filosòfics i antropològics en funció d'interessos propis i objectes d'interès educatius.
 18. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.
 19. Valorar la correcció, adequació i acceptabilitat en produccions orals i escrites.

Continguts

El TFG ofereix un ampli ventall de temàtiques vinculades a les diferents àrees de coneixement de la titulació d'Educació Social.


Metodologia

METODOLOGIA

 

L’aula virtual habilitada és la Plataforma del TFE (https://tfe.uab.cat), l'espai d'intercanvi d'informació entre l'equip de coordinació, la figura tutora i l'alumnat, a més de l'espai on cal lliurar les diferents evidències que es demanen al llarg del curs. És imprescindible, doncs, que l'alumnat consulti l'aula virtual periòdicament, així com l'adreça de correu electrònic associada a la mateixa, per garantir que rep totes les informacions necessàries per fer-ne un bon seguiment.

 

L’alumnat pot seleccionar la temàtica del TFG d'entre les disponibles per rigorós ordre d'expedient acadèmic, durant el període que s'estableix a l'inici de curs.

 

La metodologia del treball es divideix en sessions de supervisió, de treball autònom i d'activitats d'avaluació. L'activitat supervisada conté dos formats diferents de seminaris que tant poden ser en grup com individuals: els seminaris obligatoris i els seminaris d’ampliació. S’estableixen 4 seminaris obligatoris repartits en les diferents fases del procés. El primer seminari obligatori es recomana que sigui grupal. Els seminaris obligatoris són presencials. Només l’alumnat que estigui en programes de mobilitat pot realitzar tots els seminaris online. L’alumnat podrà sol·licitar també fins a 4 hores més de seminaris d’ampliació, que es pactaran entre l'alumnat i la figura tutora. Considerant el caràcter autònom del treball, no es podran realitzar més de 4 hores de seminaris d’ampliació sense una justificació d’atenció a la diversitat.

 

 

 

L'elaboraciódel TFG es planteja com un procés continuat amb 3 fases diferents: una d'inici en la que s'especifica i es planteja el treball (amb una càrrega de treball aproximada per l'alumnat de 25 hores), una fase de desenvolupament (amb aproximadament 75 hores de càrrega), i una fase de finalització i tancament que comporta la presentació de l'informe (amb aproximadament 50 hores de càrrega).

 

El procés del TFG s'iniciarà amb una sessió plenària on s'explicaran els aspectes generals de l'elaboració del TFG.

 

Durant el procés cal fer:

 

 • Un 1r seminari obligatori sobre el tema i la tipologia del treball i el procés i seguiment que acordarà la figura tutora i l’alumne/a. Aquest seminari serà convocat per la figura tutora una vegada s'hagin publicat definitivament les assignacions de temàtiques. Durant aquest seminari es recomana programar conjuntament la resta de seminaris obligatoris- que no haurien de superar les 8h de dedicació- i els seminaris d’ampliació –que no haurien de superar les 4h.
 • Un 2n seminari obligatori sobre, com a mínim, dos dels primers apartats del guió. Aquest seminari es pot realitzar abans o després del 1r lliurament, segons les necessitats del treball. Cal que s’estableixi la data del segon seminari en la primera trobada entre figura tutora i alumne/a.
 • Un 3r seminari obligatori sobre els avenços del projecte, coherent amb els apartats del guió i els acords establerts entre figura tutora i alumne/a. Aquest seminari cal realitzar-lo abans del 2n lliurament.
 • Un 4t i darrer seminari obligatori sobre els avenços del projecte, on ja quedin treballats tots els apartats, abans del darrer lliurament (Informe final del TFG).

 

Els seminaris, amb una durada de fins a 90 minuts, estan pensats com espai de discussió, resolució de dubtes i propostes per avançar en el treball. És recomanable que l’alumnat presenti el document de treball prèviament al seminari amb els avenços i dubtes per a què la figura tutora pugui preparar la trobada.

 

Durant aquest procés l'alumnat ha de lliurar les 3 evidències d’avaluació (que es detallen en l’apartat d’Avaluació) obligatòriament en les dates establertes. Tots els lliuraments es faran per l’espai virtual habilitat.

 

ORIENTACIÓ I TIPOLOGIA DEL TFG

 

L'alumnat pot triar entre dues tipologies diferents a l'hora d'enfocar i estructurar el TFG: l'opció professionalitzadora i l'opció investigadora (que pot ser de recerca de nivell bàsic sobre un tema o d'aprofundiment sobre un concepte teòric). Independentment de l'opció triada, pot consensuar amb la figura tutora entre presentar-lo en forma de memòria o en format d'article científic. Tant si es fa en format memòria com en format article, ha de ser escrit en CATALÀ.

 

Tots els treballs han de presentar un apartat de referències (referenciades al text i citades segons la normativa APA). Per saber-ne més sobre com citar i elaborar la bibliografia consultar: https://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/com-citar-i-elaborar-la-bibliografia-1345708785665.html  

 

 

 

A) OPCIÓ PROFESSIONALITZADORA: Formulació d'un projecte d'intervenció / innovació en un context socioeducatiu particular. Aquesta modalitat de TFG permet considerar quatre tipologies de treballs:

 

 • TFG d’intervenció. Consisteix en desenvolupar una proposta d'actuació educativa o socioeducativa en un context específic. Aquesta modalitat pot concretar-se  en: a) l'estudi diagnòstic d'aquella realitat, b)  el disseny i implementació d'un projecte en un àmbit professional, c) l’ avaluació d'un projecte ja existent (cal que el projecte estigui sent implementat). Aquesta modalitat ha de quedar clarament diferenciada a la proposta d’un pràcticum.
 • TFG de creació i innovació. Consisteix en desenvolupar una proposta adreçada a la creació, elaboració, disseny de productes o serveis educatius i/o socioeducatius en un context específic.
 • TFG d’emprenedoria. Consisteix en desenvolupar una proposta d’emprenedoria (tradicional o social) en l’àmbit educatiu i/o socioeducatiu.
 • TFG d’Aprenentatge i Servei (ApS). Aquesta modalitat consisteix en la realització d’un treball d’aplicació real en una entitat i requerirà de la coordinació amb l’entitat per desenvolupar el projecte, sempre sota la supervisió del tutor/a acadèmic/a. Aquesta opció només admet TFG anuals (exclosos convocatòries de febrer).

 

 

 

En el cas de projectes de TFG que es contextualitzin en el mateix centre o institució on realitzin les pràctiques, podran beneficiar-se de l'anàlisi de context, i altres dades; però en CAP CAS es poden escriure ambdós informes amb el mateix contingut (ni parcial ni total). És a dir, la memòria de pràctiques i el TFG no pot ser igual en cap dels seus apartats. Això es considerarà auto plagi i, per tant, un suspès al TFG.

 

 

 

B) OPCIÓ D'INVESTIGACIÓ:

 

 • TFG Proposta de recerca empírica. Consisteix en una proposta de treball d'anàlisi que inclourà un marc teòric, una hipòtesi de treball o objectius, una part empírica amb els seus resultats, discussió i conclusions. Aquesta modalitat hauria d'incloure metodologies i tècniques bàsiques d'investigació (recerca, selecció i utilització d'eines per captar informació així com anàlisi i interpretació de la informació).

 

 

 

 • TFG Aprofundiment basada en revisió bibliogràfica sistemàtica. Consisteix en un estudi de fonamentació teòrica (assaig o monogràfic) que comporta una anàlisi teòrica, crítica o comparativa com a base per a una exposició o argumentació en profunditat sobre un tema. Aquesta modalitat ha d'incloure una revisió bibliogràfica àmplia sobre la temàtica a estudiar i una discussió explícita en relació als marcs teòrics i als coneixements disponibles

 

 

 

FORMAT DE L’INFORME FINAL O MEMÒRIA DEL TFG (3a evidència d’avaluació)

 

Independentment de l’opció de TFG triada, la 3a evidència d’avaluació, i que es correspon amb l’Informe o Memòria final del TFG, es pot presentar en dos formats diferents:

 

 

 

1.- FORMAT MEMÒRIA

 

L'estudiant que presenti el TFG en aquest format haurà de seguir els següents aspectes formals de presentació:

 

 • Extensió d'uns 70.000 caràcters (espais inclosos) (20/25 pàgines aproximadament). Apartat de referències bibliogràfiques i annexos a part, on s'inclourà informació complementària (no forma part del cos del treball).
 • La portada ha d’incloure:

 

-       Universitat Autònoma de Barcelona

 

-       Nom de l'autor/a

 

-       Títol del TFG

 

-       Data i convocatòria de lliurament

 

-       Grau cursat

 

-       Nom i departament de la figura tutora

 

 

 

Després de la portada, caldrà incloure un índex del TFG amb número de pàgines i el treball haurà d'estar paginat correctament. També caldrà incloure un resum en català, castellà i anglès.

 

2.- FORMAT ARTICLE CIENTÍFIC

 

L'estudiant que triï presentar el TFG en aquest format haurà de seguir una política de presentació semblant al que una revista científica o de divulgació pot exigir als autors. Es tracta de simular que l'estudiant ha de presentar el text per a ser publicat. Per a això, es proposen les pautes genèriques següents:

 

 • Han de tenir una extensió d'uns 30.000 caràcters espais inclosos) (aproximadament 10-12 pàgines DINAA4).
 • Resum de 7 o 8 línies en català més la traducció del resum en anglès.
 • Llista d'entre 5 i 8 paraules clau.
 • Apartat de referències bibliogràfiques, citades al text segons la normativa APA.
 • Esquema: introducció, definició del context, plantejament teòric, exposició de metodologia o planificació proposada, resultats obtinguts, discussió, conclusions i valoracions finals.
 • S'hi poden adjuntar, en format d’Annexes al final del text, esquemes, taules, gràfics, fotografies i gravacions de vídeo o àudio que facin més comprensible el contingut de l'article.
 • La portada ha d’incloure:

 

-       Universitat Autònoma de Barcelona

 

-       Nom de l’autor/a i correu electrònic

 

-       Títol del TFG

 

-       Data i convocatòria de lliurament

 

-       Grau cursat per l’estudiant

 

-       Nom i departament del tutor/a

 

En el cas que la figura tutora ho veiés factible, es pot animar a l'alumnat a publicar l'article en una revista. La figura tutora hauria, doncs, d'ajudar a l'estudiant en l'adaptació de l'article als criteris de rigor i presentació de la revista escollida. La propietat intel·lectual del TFG serà de la persona autora del treball. En el cas que es procedeixi a la seva divulgació es requerirà el consentiment tant de la persona autora com de la figura tutora, que haurà de constar com a coautor/a en segon terme.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessió Plenària 2 0,08 2, 3, 6, 10
Tipus: Supervisades      
Tutories 6 0,24 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 142 5,68 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

Avaluació

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única

L'avaluació del TFG del Grau de Pedagogia sorgeix de dues activitats diferenciades:

 • Informe de Treball.
 • Defensa del treball.

L'avaluació del TFG es farà en base a 3 evidències d'avaluació:

 • Evidència 1: Plantejament del projecte. Avaluació qualitativa. La 1a evidència de l'avaluació és el document on es planteja el projecte que es desenvoluparà en el TFG, entenent que és una proposta que anirà evolucionat al llarg del curs. Depenent de la modalitat de TFG que es realitzi, es consideraran els apartats a incloure d’entre els primers indicats al guió: Plantejament del problema o necessitat, objectius, contextualització, fonamentació teòrica, disseny/proposta/metodologia. Al primer seminari, la figura tutora acordarà amb l’alumnat els apartats que tindrà cadascun dels lliurament. A l’espai virtual es podrà trobar la rúbrica que es farà servir per a l’avaluació. La data de lliurament serà fins al 13 de novembre (convocatòria de febrer) i fins al 8 de gener (convocatòries de juny i setembre).
  • Evidència 2: Desenvolupament. Avaluació qualitativa. En aquesta segona evidència de l'avaluació s'ha de lliurar el document on s'expliqui el desenvolupament del projecte a partir del que s'hagi plantejat en la primera evidència i tenint en compte les indicacions fetes en l'avaluació de l'evidència anterior així com en els seminaris. En aquest segon document, cal demostrar haver desenvolupat avenços en el treball corresponent als apartats del guió acordats per la figura tutora i l’alumnat. A l’espai virtual es podrà trobar la rúbricaque es farà servir per a l’avaluació. . La data de lliurament serà fins al 11 de desembre (convocatòria de febrer) i entre 19 de febrer i el 22 d’abril (convocatòries de juny i setembre).
  • Evidència 3. Informe Final. (Nota numèrica de 0 a 10). Aquesta 3a i última evidència és l’Informe final o Memòria del TFG completa on s’han d’incloure tots els apartats del guió de TFG plantejat. Ha d'estar escrit en CATALÀ. Recordeu que en cas que es detecti plagi o que hi hagi una manca de domini de la competència comunicativa (faltes ortogràfiques, sintàctiques, etc..) el treball es suspendrà. A l’espai virtual es podrà trobar la rúbrica que es farà servir per a l’avaluació. La data de lliurament és el 22 de gener (convocatòria de febrer), 3 de juny (convocatòria de juny) i 2 de setembre (convocatòria de setembre).

 

Els lliurament són obligatoris i no re-avaluables.

Si l’alumne/a no entrega alguna de les evidències de plantejament o desenvolupament o la qualitat del treball és molt pobre tindrà una repercussió a la nota del lliurament final, en el criteri sobre seguiment del TFG. A més a més, si l’alumne/a no entrega alguna de les evidències en la data establerta no ho podrà fer més endavant.

Aquests documents s'han de lliurar obligatòriament a través de l’espai virtual habilitat per la coordinació en els terminis establerts entre tutor/a i alumne/a.

Les retroaccions de la figura tutora, també s’han d’enviar a través d’aquest espai com a molt tard 15 dies després de la data de tancament del lliurament en la convocatòria ordinària. Pels dos primers lliuraments es disposarà d’una rúbrica d’avaluació qualitativa amb els criteris definits. Per l’avaluació final es disposarà d’una rúbrica per cada tipologia de TFG, d’on resultarà una nota numèrica de 0 a 10. La figura tutora haurà d’incloure comentaris de feedback a tots 3 lliuraments. Tant les característiques dels documents com les rúbriques d'avaluació dels mateixos es publicaran a l'espai virtual.

Per altra banda, el TFG s'avalua per un tribunal de tres figures docents del Grau en Pedagogia amb el següent procediment:

 • Els tribunals es realitzaran:
  • Convocatòria de febrer: al llarg de la setmana del 12 al 15 de febrer.
  • Convocatòria de juny: al llarg de la setmana del 25 al 28 de juny.
  • Convocatòria de setembre: 5 de setembre.

L'horari marc dels tribunals serà de 9:00 a 14:00 hores. Un cop es concreti l'alumnat que es presenten a cadascuna de les convocatòries (febrer, juny, setembre), la coordinació farà pública als espais de comunicació (web de la Facultat i espai virtual) la relació de tribunals amb l'assignació de l'alumnat a cadascun d'aquests.

La presentació del TFG davant del tribunal es desenvoluparà en un màxim de 10 minuts. El tribunal farà les preguntes o consideracions que cregui convenients. Per tal d'avaluar el TFG el tribunal disposa d'una rúbrica que es farà pública a l'espai virtual habilitat. Els i les estudiants estan obligats i obligades a assistir a tot l'acte de presentació de TFG del tribunal que tinguin assignat.

Atès que les defenses són públiques, a més a més del tribunal i de l'alumnat convocat, hi podran assistir com a públic altres persones que ho desitgin, sempre i quan respectin els horaris i procediments de la defensa del TFG. La qualificació final del TFG és la resultant de l'avaluació de la figura tutora i del tribunals en els percentatges assignats a cada activitat. Per tal de superar l'assignatura cal tenir aprovades cadascuna de les dues activitats (informe de treball i defensa del treball) amb una qualificació mínima de 5. Si una de les activitats està suspesa, aquesta serà la qualificació que constarà a l'acta.

En cas que es detecti un % de plagi superior al 20% la nota del TFG serà 0. Encara que l’alumnat pugui treballar una mateixa temàtica el document d’informe final ha de ser inèdit i completament individual. D’acord amb la normativa de la UAB es valorarà la execució d’altres mesures com l’obertura d’un expedient acadèmic.

Per poder presentar el treball en la convocatòria de setembre cal que l'alumnat sol·liciti el canvi de convocatòria a Gestió Acadèmica en el període establert. En cas contrari, la nota que apareixerà a la convocatòria de juny serà un NO Avaluable i no hi haurà convocatòria de setembre.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Desenvolupament 35% 0 0 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17, 19
Informe final 50% 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19
Plantejament del projecte 15% 0 0 1, 3, 4, 6, 7, 9, 12, 16

Bibliografia

La bibliografia dependrà del tema que es vulgui desenvolupar, la figura tutora orientarà amb bibliografia més específica. A nivell general es recomana:

 

Blanch, S., Pérez, E., i Silvente, J. (2018). Com citar i referenciar en els textos acadèmics. Compilació basada en la normativa APA. Recuperat de https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

Caro, M.T. (2015). Guía de trabajos fin de grado en educación. Madrid: Pirámide.

Ferrer, V., Carmona, M., i Soria, V. (Eds.) (2012). El trabajo de fin de grado. Guía para estudiantes, docentes y agentes colaboradores. Madrid: McGraw-Hill.

Quivy, R., i Van Carnpenhoudt, L. (2005). Manual de investigación en ciencias sociales. Mexico DF: Limusa.

Mercader Rubio, I., Gutiérrez Ángel, N., & Pérez Esteban, M.D. (2023). Guía práctica para la elaboración de un trabajo fin de estudios (TFG y TFM) en el ámbito de la educación y la psicología. Edual.

Sánchez, A., Olmos Rueda, P., Torrado Fonseca, M., i García López, J. (2016). Trabajos de fin de Grado y

Postgrado. Madrid: ALJIBE

Sancho, J. (2014). Com escriure i presentar el millor treball acadèmic: guia pràctica per a estudiants i professors. Vic: Eumo.

Villar, J.J. (2010). Cómo hacer un trabajo final de carrera para los estudios de grado: notas para estructurar de manera práctica el trabajo final de carrera y plan de marketing para los estudios de grado. Barcelona: Astro Uno.

Es pot consultat també el DDD on es publiquen els TFG de MH del grau.

 


Programari

 


CAP PROGRAMARI ESPECÍFIC