Logo UAB
2023/2024

Orientació Professional

Codi: 103526 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500261 Pedagogia OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Merce Jariot Garcia
Correu electrònic:
merce.jariot@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

No hi ha cap prerequsit.


Objectius

Aquesta assignatura, obligatòria de tercer curs del grau de pedagogia, pretén formar professionals de l’orientació que desenvolupen la seva feina en col·laboració amb el professorat i altres professionals de l’orientació per a l’ocupació.

Es presenten i fonamenten els principals recursos per a afavorir els processos de desenvolupament professional que afavoreixin la realització persona a llarg termini (educació secundària obligatòria), a mig termini (educació secundària postobligatòria) i a curt termini (context sociocomunitari).

El procés orientador al llarg de l'educació primària, secundària obligatòria i postobligatòria, a l’educació superior i en els programes i accions d’orientació per a l’ocupació seran els focus per a conèixer i dominar programes, tècniques i recursos en el marc de l’orientació professional, de les transicions de l’educació al treball i en el mercat laboral al llarg de la vida.

L'assignatura ha de permetre que l'alumnat parteixi d’una anàlisi crítica de la realitat sòcio-professional a partir de la qual poder desenvolupar accions d’orientació professional en contextos educatius, formatius i sociocomunitaris diversos fonamentats en una orientació no discriminatòria per raó de gènere, raça o edat, fomentant la inclusió professional de les persones orientades.

L’assignatura d’Orientació Professional, conjuntament amb la d’Orientació Escolar fonamenta la menció de quart curs anomenada “Orientació Educativa”.

Aquesta assignatura, continuació de la d’Orientació Escolar a la titulació, ha de presentar l’emmarcament teòric i pràctic suficient per poder proporcionar pautes d’acció orientadora a les persones que es graduen en Pedagogia.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Adoptar una actitud i un comportament ètic i actuar d'acord als principis deontològics de la professió.
 • Aplicar estratègies i tècniques d'assessorament, orientació, consulta i mediació educativa en àmbits professionals i institucions i serveis educatius i de formació.
 • Diagnosticar les necessitats i possibilitats de desenvolupament de les persones per a fonamentar el desenvolupament de les accions educatives i formatives.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Treballar en equips i amb equips (del mateix àmbit o interdisciplinar).

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 6. Desenvolupar correctament estratègies d'orientació, consulta i mediació, d'acord a criteris professionals preestablerts.
 7. Identificar els principis deontològics presents en els processos de mediació i orientació.
 8. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 10. Identificar necessitats formatives i d'orientació a partir d'estratègies predissenyades.
 11. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 12. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 13. Proposar estratègies i accions d'orientacions i mediació a partir de situacions reals o simulades.
 14. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 15. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 16. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 17. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 18. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 19. Relacionar necessitats formatives i d'orientació amb estratègies d'orientació.
 20. Simular el treball multiprofessional o interprofessional en relació a processos d'orientació o mediació.
 21. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.
 22. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

1.- Orientació Professional:  Concepte i límits

2.- Continguts d’Orientació Professional

2.1.- El rendiment educatiu i l’assoliment de les competències per a l’aprenentatge al llarg de la vida i per a l’ocupabilitat.

2.2.- Autoestima acadèmica i professional.

2.3.- Coneixement de l’entorn acadèmic i professional.

2.4.- Maduresa professional.

2.5.- Presa de decisions i participació: balanç de competències i projectes professionals.

2.6.- Les transicions: de l’escola al treball i les transicions en el mercat laboral

2.7.- La preparació del projecte professional i de vida.

2.8.- El procés d’inserció sociolaboral

2.9.- Aspectes transversals: el gènere, les TIC, ...

3.- Programes i guies d’Orientació Professional

3.1.- Programa d’Autoestima Professional.

3.2.- Guia de coneixement de l’entorn.

3.3.- Programa d’Orientació Professional i gènere.

3.4.- El projecte professional.

3.5.- Els Itineraris Personals d’Inserció.

4.- Tècniques i recursos en Orientació Professional

4.1.- Disseny i aplicació de Programes d’Orientació.

4.2.- Eines per a l’atenció directa individual: assessorament sòcio-dinàmic i metodologia enfocada en solucions.

4.3.- Anàlisi holística del perfil de la persona participant.

4.4.- El diagnòstic d’ocupabilitat: entrevista i informe d’ocupabilitat.

5.- Actualització del/de la professional de l’orientació

5.1.- Fonts documentals i recursos a la xarxa

5.2.- Accions d’intercanvi científic i professional

5.3.- Associacions i entitats


Metodologia

El protagonista en el procés d’ensenyament aprenentatge és l’estudiant i és sota aquesta premissa s’ha planificat  la 
metodologia de l’assignatura tal i com es mostra en el quadre que hi ha a continuació:  

L’alumnat és el protagonista en el procés d’ensenyament – aprenentatge, i sota aquest principi s'ha planificat una metodologia activa, participativa i fonamentada en la investigació (ABI) que inclou les següents activitats d’ensenyament i aprenentatge:

1. Dirigides, presencials en gran grup:

 • Exposicions per part del professorat dels continguts i qüestions bàsiques del temari. Es realitza amb tot el grup classe i permet l’exposició dels principals continguts a través d’una participació oberta i activa per part de l’alumnat. En aquestes activitats dirigides  es facilitaran articles científics i projectes de recerca que fonamentaran la intervenció en orientació sociolaboral i que seran comentats a l’aula.
 • Presentacions de l’alumnat; treball participatiu a partir d’estudi de casos, simulacions sobre processos orientadors i debat sobre aspectes de l’actualitat professional relacionats amb l’assignatura i fruit de la recerca en l’àmbit de l’orientació.

2. Supervisades. En els seminaris l’alumnat realitzarà activitats pràctiques,de manera parcialment autònoma, doncs disposaran del guiatge i l’assessorament del professorat. Tant les activitats pràctiques com el desenvolupament d’un treball descriptiu i d’anàlisi d’un programa o acció d’orientació, o l'elaboració d'informes prospectius d'una professió a partir de l'anàlisi de dades quantitatives i la revisió de articles científics d'actualitat, són activitats supervisades pel professorat.

3. Autònomes: l’alumnat disposarà d’espais de treball autònom individual, en parella i en petit grup (màxim 3) per elaborar un treball, acabar les pràctiques i els exercicis proposats, recerca, lectura i anàlisi d'articles científics. Amb la seva execució els estudiants podran adquirir les competències de manera autoregulada.

Les activitats supervisades i autònomes seran objecte d'avaluació formativa

4. Activitats d'avaluació: destinades a la verificació i qualificació dels assoliments a partir de treballs i proves escrites. Totes les activitats que realitzen els estudiants per poder superar l’assignatura esdevenen activitats d’avaluació.

En totes les activitats es treballarà el compromís ètic i els principis deontològics relacionats amb la funció orientadora. S'inclourà la perspectiva de gènere en les anàlisis i reflexions. Tanmateix inclouran components de recerca aplicats a l'orientació professional.

Es deixaran 15 minuts per permetre que l’alumnat pugui respondre les enquestes d’avaluació de l’actuació docent i d’avaluació de l’assignatura.

Aquesta assignatura contempla el desenvolupament de pràctiques inclusives en: l’ús de material audiovisual, les presentacions dissenyades per presentar els continguts, l’accessibilitat dels materials en format ppt, la metodologia participativa i el procés d’acció tutorial i d’orientació individual per poder resoldre qualsevol qüestió relacionada amb l’assignatura. Tanmateix en les activitats que l’alumnat haurà de compartir amb la resta del grup classe i incorporar la perspectiva inclusiva.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats destinades a la verificació i qualificació dels assoliments. 0 0 13, 19
Classes magistrals en gran grup 30 1,2 6, 10, 13, 19, 20
Seminaris, treball participatiu, i presentacions dels i les estudiants. 15 0,6 6, 10, 13, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Treball no presencial. 30 1,2 6, 13
Tipus: Autònomes      
Treball autònom 75 3 7

Avaluació

Avaluació continuada

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà al llarg de tot el curs acadèmic mitjançant les activitats que es mostren en la graella d’avaluació. Per poder superar l’assignatura s’han d’aprovar cadascuna de les activitats avaluatives amb un 5.

Les pràctiques, casos i activitats estaran distribuïts al llarg de tota l’assignatura, temporitzades en la data d’inici de la pràctica i la data de lliurament. La pràctica 1 no és puntuable però si obligatòria per lliurar el 02/04/2024. La pràctica 2 que si es puntuable es lliura el 30/04/2024. La pràctica 3, també puntuable, es lliurarà el 28/05/2024. La prova de síntesi final (entrevista i resolució d’un cas real) es farà el 21/05/2024.

Totes les activitats avaluatives es poden recuperar. La recuperació es realitzarà el 11/06/2024.

La nota final de l’assignatura serà la mitjana ponderada de les notes de les tres evidències. S’aprovarà l’assignatura amb una puntuació mínima de 5. Es considerarà no presentat quan no es lliurin totes les activitats avaluatives.

Les activitats, casos i exercicis estaran distribuïts al llarg de tota l’assignatura, temporitzades en la data d’inici i de lliurament. La devolució i el seguiment de les activitats que formen part de la qualificació es realitzarà 15 dies després del seu lliurament. L’alumnat que vulgui revisar la nota haurà de fer-ho en els 15 dies posteriors a la seva publicació en l’horari de tutories que el professorat té establert per aquesta assignatura i que es consigna en el programa de la mateixa.

El percentatge d’avaluació individual de l’assignatura és del 65%. Tot i que hi hagi activitats a realitzar en petits grups les qualificacions seran individuals, de manera que no necessàriament tots els membres del grup han de ser avaluats amb la mateixa qualificació.

Els resultats de l’avaluació seran comentats a nivell grupal i/o individual. Per tal de garantir un feedback efectiu i formatiu es facilitaran les rúbriques utilitzades a l’alumnat en les que podran visualitzar el model de la bona execució de cada activitat. La retroacció de cada activitat a l’alumnat incorpora el feedback rebut per tal de que pugui millorar-les.

Alumnat repetidor

L’alumnat que repeteix l’assignatura haurà de lliurar les evidències avaluatives programades per l’avaluació continuada, l’assignatura no contempla per aquest alumnat la realització d’una prova de síntesi final. Aquest alumnat també podra solicitar avaluació única.

Avaluació única

-     Resolució de 2 casos d’orientació professional: un en el context educatiu i un en el sociocomunitari. Valor sobre la qualificació final: 30%. Data de lliurament 21/05/2024. Recuperació: 11/06/2024

-     Defensa pública de la resolució dels dos casos d’orientació professional davant de l’equip docent. Valor sobre la qualificació final: 30%. Data de lliurament 21/05/2024. Recuperació: 11/06/2024

-     Prova escrita de coneixements de la matèria. Valor sobre la qualificació final: 40% Data de lliurament 21/05/2024. Recuperació: 11/06/2024.

L’alumnat que s’aculli a l’avaluació única ha de presentar obligatòriament les activitats avaluatives en la data indicada i no tindrà retorn valoratiu d’aquestes durant el procés de desenvolupament de l’assignatura

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

En el cas de l’avaluació única els resultats de l’avaluació seran comentats individualment.

Per a l’avaluació continuada i única

S’avaluarà la competència investigadora que es requereix pel desenvolupament de cadascuna de les activitats avaluatives i que es concretarà en el programa.

Si l’alumnat no lliura alguna de les evidències d’avaluació obligatòries la nota final de l’assignatura serà no avaluable.

Per aprovar aquesta assignatura, cal mostrar una actitud compatible amb la professió educativa. Per tant es valorarà que l'alumnat mostri una bona competència comunicativa general, tant oralment com per escrit, i un bon domini de la llengua o les llengües vehiculars que consten a la guia docent. Tanmateix haurà de mostrar actituds d’escolta activa, participació, empatia i respecte al llarg del curs.

En totes les activitats (individuals i en grup) es tindrà en compte, doncs, la correcció lingüística, la redacció i els aspectes formals de presentació. L’alumnat ha de ser capaç d'expressar-se amb fluïdesa i correcció i ha de mostrar un alt grau de comprensió dels textos acadèmics. Una activitat pot ser retornada (no avaluada) o suspesa si el professorat considera que no compleix aquests requisits.

Per aquest motiu, abans de lliurar una evidència d’aprenentatge, cal comprovar que s’ha escrit correctament les fonts, notes, citacions textuals i referències bibliogràfiques seguint la última versió de la normativa APA i d’acord a la documentació que es resumeix en fonts de la UAB:

https://ddd.uab.cat/pub/recdoc/2016/145881/citrefapa_a2016.pdf

http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_03.html

També es valorarà l’actitud mostrada per l’alumnat, pel que es tindran en compte competències transversals com: escolta activa, respecte, participació, cooperació, empatia, amabilitat, puntualitat, no jutjar, argumentar, ús del mòbil i del ordinador adequat.

Es pot consultar el document “Criteris i pautes generals d’avaluació de la Facultat de Ciències de l’Educació” aprovat per la COA a 28 de maig de 2015 (http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html), i també  la Normativa d’Avaluació de la Universitat Autònoma de Barcelona (http://www.uab.cat/web/informacio-academica/avaluacio/normativa-1292571269103.html).

Per últim, la còpia oplagi de material, tant en el cas de treballs, pràctiques o exàmens implica una qualificació final de 0 de l’assignatura, perdent la possibilitat de recuperar-la, tant si és un treball individual com en grup (en aquest cas, tots els membres del grup tindran un 0). Es considerarà que un treball, activitat o examen està “copiat” quan reprodueix tot o una part significativa del treball d'un/a altre/a company/a. Es considerarà que un treball o activitat està “plagiat” quan es presenta com a propi una part d’un text d'un autor sense citar les fonts, independentment que les fonts originàries siguin en paper o en format digital. (més informació sobre plagi a http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html).


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova de síntesi final. Activitat individual. Consisteix en fer una entrevista d'orientació a una persona que es trobi en el seu any final d'estudis (ESO, Batxillerat, Cicles formatius, Universitat, Formació ocupacional) i a partir del diagnòstic respondre 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22
Pràctica 2. Activitat individual. Elaboració d'un Projecte Professional i de Vida. Dos exercicis: Exercici A: EI mercat laboral de la professió de pedagog/a. Exercici B: El projecte professional i de vida 35% 0 0 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21
Pràctica 3. Treball grupal. quatre exercicis: estudi de casos, treballs pràctics, simulacions i altres activitats programades 35% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19, 20, 21, 22

Bibliografia

Arnau-Sabatés, L., Marzo, M.T., Jariot, M. i Sala-Roca, J. (2013). Learning basic employability competence: a challenge for the active labour insertion of adolescents in residential care in their transition to adulthood. European Journal of Social Work, 17(2), 252-265. https://doi.org/10.1080/13691457.2013.802227

Castro Ruíz, R. M. . (2021). Una aproximación al concepto de orientación socio-ocupacional. Revista Gestión Y Finanzas3(5). https://revistas.ut.edu.co/index.php/gestionyfinanzas/article/view/2575

Corominas, E.; Álvarez González, M. y Bisquerra, R. (2008). Tests de orientación profesional. http://www.emagister.com/universidades.

Doncel Abad, D., San Román Gago, S. y  Vecina Merchante, C. (2019). Orientación Académica y Profesional: percepción del mercado de trabajo desde las Consejerías de Educación españolas. Educação e Pesquisa, 45https://doi.org/10.1590/s1678-4634201945188063

Donoso, T i Figuera, P. (2007) Niveles de diagnóstico en los procesos de  inserción y orientación profesional.  Revista electrónica de  Investigación  Psicoeducativa, 11, vol 5(1), 103-124. http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/ContadorArticulo.php?153

Donoso-Vàzquez, T. i Sánchez-Martí, A. (2013). Orientación educativa y profesional. Estudio de casos. Barcelona: Publicaciones del Instituto Superior de Estudios Psicológicos. Recuperat de: https://www.isep.es/wp-content/uploads/2018/01/Libro-Orientacion.pdf

Echeverría, B. (Coord.) (2008). Orientació professional. Barcelona: UOC.

Figuera Gazo, P. & Romero Rodríguez, S. (2013). La investigación sobre orientación profesional en revistas Internacionales. Revista Contrapontos - Eletrônica, 13(2), 74-83. https://idus.us.es/bitstream/handle/11441/28454/La_investigacion_sobre_orientacion_profesional.pdf;jsessionid=72AFDBB6F0A04A7B925DD190CBC66680?sequence=1

Flores Buils, R., Gil Beltrán, J.M., Caballer Miedes, A. & Martínez Martínez, M.A. (2012). Temáticas de investigación en orientación vocacional. Revista de Orientación Educacional, 26(49), 75-88. https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/4554497.pdf

Funes, J. (2009). L’acompanyament de nois i noies adolescents en les seves transicions quan s’acaba l’escolaritat secundària obligatòria. Diputació de Barcelona [en línia]. http://www.diba.cat/educacio/recursos/publica/publicacions/acompanyament.asp

García-Botero, L., Álvarez-Maestre A.J, Pérez-Fuentes, C.A, Cabral Rodriguez, C-M., Aguilar-Barreto, A.J. (2022). Revisión sistemática: criterios de calidad en el proyecto de programas de orientación vocacional. Psicologia escolar e educacional, 26. http://dx.doi.org/10.1590/2175-35392022-235549

Jariot, M., Arnau, L., Sala, J. i Marzo, M. (2015). Guia per al desenvolupament de competències d’empleabilitat per a joves. Estratègies d’intervenció per a professionals. http://ddd.uab.cat/pub/worpap/2015/132068/guiaprofessors_a2015.pdf

Jariot Garcia, M., Sala Roca, J., Arnau Sabatés, L. & Marzo Arpon, T. (2021). Análisis del modelo teórico del test situacional de desarrollo de competencias básicas de empleabilidad: la perspectiva de los trabajadores. Revista de Pedagogia Social, 37, 23-38. https://doi.org/10.7179/PSRI_2021.37.01

Martínez, M. (2009a). La orientación y la tutoría en la universidad en el marco del Espacio Europeo de Educación Superior. Revista FUENTES, 9, 78 – 97. http://www.revistafuentes.es/numeros_anteriores/articulo.php?vid=9&id_articulo=4

Martínez, M. (2009b). Competencias, Orientación yTIC. Educaweb,  183. http://www.educaweb.com/noticia/2009/02/09/competencias-orientacion-tic-13467.html

Martínez, M. (2010). L’orientació a les xarxes locals de transició escola – treball. Diputació de Barcelona [en línia] http://www.diba.cat/educacio/recursos/publica/publicacions/orientacio.asp

Martínez, M. (2011). La tutoría y la orientación en las prácticas profesionalizadoras. Guías Práxis FP. Barcelona: Wolters Kluwer. Pp. 1 – 28.

Martínez, M. I Pinya, C. (2012). Els instituts escola. Aspectes Curriculars, organitzatius i d’orientació. Consell Superior d’Avaluació del Sistema Educatiu. Documents nº 21. http://www20.gencat.cat/docs/Educacio/Home/Consell%20superior%20d%27avalua/Pdf%20i%20altres/Static%20file/documents21.pdf

Martínez, M. i Arnau, L. (2015). Després de l'ESO que puc fer? Diagnosi i propostes per a l'orientació educativa de 12 a 16 anys. Informes Breus, 56. Barcelona: Fundació Jaume Bofill. http://www.fbofill.cat/intra/fbofill/documents/publicacions/613.pdf

Martínez-Roca, C. (2015). Orientación, desarrollo de competencias y factores contextuales de riesgo para el empleo. Tesis doctoral. Barcelona: UAB. http://www.tdx.cat/handle/10803/370112

Martínez-Roca, C.; Martínez, M.; Pineda, P. (2014). El rol de la orientación profesional en el desarrollo de competencias para una empleabilidad socialmente justa. Procedia - Social and Behavioral Sciences. Recuperat de http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814046631

Marzo, M., Sala, J., Arnau, L. i Jariot, M. (2015). Guia per al desenvolupament de competències d’empleabilitat per a joves estratègies d’intervenció per a les famílies. http://ddd.uab.cat/pub/worpap/2015/132066/guiapares_a2015.pdf

Padilla Carmona, M. T. (2002). La rejilla de constructos personales: un instrumento para el diagnóstico y la orientación. @gora. Revista científica Digital, 2. https://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/3452/b1576042x.pdf?sequence=1

Planas, J.A. (coord.), Cobos, A. y Gutiérrez-Crespo, E. (2012). La orientación profesional y la búsqueda de empleo. Experiencias innovadoras y técnicas de intervención que facilitan la inserción laboral. Barcelona. Graó.

Romero Rodríguez, S. (2004). Aprender a construir proyectos profesionales y vitales. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 15 (2). 337-354. https://doi.org.10.5944/reop.vol.15.num.2.2004.11637

Sala Roca, J., Jariot Garcia, M., Arnau Sabatés, L. & Doval, E. (2021). Test situacional desarrollo de las competencias básicas de empleabilidad: validación de un instrumento psicoeducativo para la intervención socioeducativa. Revista de Pedagogia Social, 37, 39-53. http://doi.org.10.7179/PSRI_2021.37.02

Salvà Mut, F. (2008). Inserción sociolaboraly colectivos en exclusión y riesgo de exclusión. Formación XXI. Revista de formación y empleo. http://formacionxxi.com/porqualMagazine/do/get/magazine/2012/04/text/xml/20.xml.html#/porqualMagazine/do/get/magazineArticle/2008/06/text/xml/Itinerarios_de_insercion_sociolaboral.xml.html

Santana Vega, L., García, F. y Medina, P.  (2019). Proyecto de vida y toma de decisiones del alumnado de Formación Profesional. Rev. complut. educ. 30(2), 423-440. http://dx.doi.org/10.5209/RCED.57589ARTíCuloSSobrado, L.M., y Cortés, A. (Coords.) (2009). Orientación Profesional. Nuevos escenarios y perspectivas. Madrid: Biblioteca Nueva

Vega, A.  (Coord.) (2007). Mujer y educación. Una perspectiva de género. Málaga: Aljibe.


Programari

Cap