Logo UAB
2023/2024

Nanociència de Biomolècules

Codi: 103273 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501922 Nanociència i Nanotecnologia OT 4 0

Professor/a de contacte

Nom:
Julia Lorenzo Rivera
Correu electrònic:
julia.lorenzo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Marc Torrent Burgas

Prerequisits

Cap d´específic


Objectius

Donar a l´alumnat una perspectiva de les característiques de les biomolècules aplicada a l'àmbit de la nanociència, de les metodologies que s'utilitzen per a la seva manipulació i estudi. Així mateix, es profunditzarà en el coneixement de les seves propietats nanomecàniques i en el disseny de nanomaterials a partir de les seves propietats auto-associatives.

 

 

 

 


Competències

 • Adaptar-se a noves situacions.
 • Aplicar els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia a la resolució de problemes de natura quantitativa o qualitativa en l'àmbit de la nanociència i la nanotecnologia.
 • Aprendre de manera autònoma.
 • Comunicar-se amb claredat en anglès.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 • Demostrar motivació per la qualitat.
 • Demostrar que es comprenen els conceptes, principis, teories i fets fonamentals relacionats amb la nanociència i la nanotecnologia.
 • Fer avaluacions correctes de l'impacte ambiental i socioeconòmic associat a les substàncies químiques i als nanomaterials.
 • Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 • Interpretar les dades obtingudes mitjançant mesures experimentals, incloent-hi l'ús d'eines informàtiques, identificar-ne el significat i relacionar-les amb les teories químiques, físiques o biològiques apropiades.
 • Mantenir un compromís ètic.
 • Mostrar sensibilitat en qüestions mediambientals.
 • Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 • Operar amb un cert grau d'autonomia.
 • Proposar idees i solucions creatives.
 • Raonar de forma crítica.
 • Reconèixer els termes relatius als àmbits de la física, la química, la biologia, la nanociència i la nanotecnologia en llengua anglesa i fer servir l'anglès de manera eficaç per escrit i oralment en l'àmbit laboral.
 • Resoldre problemes i prendre decisions.
 • Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adaptar-se a noves situacions.
 2. Adquirir coneixements sobre nanomecànica de biomolèculas i sobre l'ús de les seves propietats autoassociatives per a la construcció de nanomaterials.
 3. Aprendre de manera autònoma.
 4. Avaluar els riscos per a la salut humana dels nanomaterials utilitzats a bionanotecnologia.
 5. Comprendre textos i bibliografia en anglès sobre bioquímica, biologia molecular, microbiologia, immunologia i sobre els temes relacionats amb nanociència i nanotecnologia.
 6. Comunicar-se amb claredat en anglès.
 7. Comunicar-se oralment i per escrit en la llengua pròpia.
 8. Demostrar motivació per la qualitat.
 9. Exposar breus informes sobre biologia i bionanotecnologia en anglès.
 10. Gestionar l'organització i la planificació de tasques.
 11. Interpretar treballs científics realitzats amb tècniques d'anàlisi de molècules individuals i realitzar càlculs de nanomecànica.
 12. Mantenir un compromís ètic.
 13. Mostrar sensibilitat en qüestions mediambientals.
 14. Obtenir, gestionar, analitzar, sintetitzar i presentar informació, incluent-hi la utilització de mitjans telemàtics i informàtics.
 15. Operar amb un cert grau d'autonomia.
 16. Proposar idees i solucions creatives.
 17. Raonar de forma crítica.
 18. Reconèixer els termes anglesos empleats a bioquímica, Biologia molecular, microbiologia, immunologia i en els temes relacionats amb nanociència i nanotecnologia.
 19. Reconèixer-los sistemes de manipulació i estudi de biomolècules individuals.
 20. Redactar informes sobre temes de biologia i bionanotecnologia en anglès.
 21. Resoldre problemes i prendre decisions.
 22. Treballar en equip i cuidar les relacions interpersonals de treball.
 23. Utilitzar correctament les eines informàtiques necessàries per a interpretar i exposar els resultats obtinguts.

Continguts

Tema 1. Introducció. Característiques de les molècules biològiques i de les màquines biològiques. Motors biològics.

Tema 2. Introducció a les màquines moleculars sintètiques i la seva comparació amb les biològiques.

Tema 3. Propietats nanomecàniques dels àcids nucleics. Els ribosomes com a màquines sintètiques cel·lulars.

Tema 4.  Màquines biomoleculars. Miosina, quinesina i dineina. Microtúbuls. ATP sintases i ATPases. Flagels bacterians. DNA- i RNA-polimerases. Altres motors basats en proteïnes.

Tema 5.  Disseny de nanomaterials a partir de les propietats auto-associatives de les biomolècules. El DNA com a material de construcció. Nanomaterials basats en pèptids, liposomes, magnetosomes, virus-like particles.

 


Metodologia

L´assignatura constarà de classes magistrals teòriques i de classes de problemes i/o classes pràctiques i seminaris.

Es destinaran 15 minuts d'una classe per a la resposta de les enquestes institucionals de la UAB

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de Teoria 34 1,36 2, 5, 7, 11, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 23
Classes de problemes o pràctiques 18 0,72 2, 3, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22
Tipus: Supervisades      
Tutoria 8 0,32 3, 5, 15, 17, 18, 23
Tipus: Autònomes      
Estudi 61,5 2,46 2, 5, 10, 11, 14, 15, 17, 19, 21
Resolució de casos pràctics i problemes 22,5 0,9 7, 11, 17, 20, 21, 22, 23

Avaluació

Avaluació continuada:

Avaluació de la feina del curs 30% del total l'altre 70% del total es repartirà entre assistència/participació 20% i examen escrit 50%.

Avaluació de la feina durant el curs: Hi haurà dos treballs a fer durant el curs. Poden ser de cerca bibliogràfica, presentació de seminaris, interpretació de dades de treballs, etc. Segons al professor pòden ser treballs individuals o de grup a lliurar de forma impresa, per mitjà del campus virtual o presentacions a l´aula.

La nota mínima per aprovar serà de 5 sobre 10.

En cas que l'alumne tingui una nota inferior a 3,5 o no hagi completat com a mínim 2/3 de les activitats avaluables no es podrà presentar a l'examen final que comprendrà els continguts teòrics i que valdrà com a màxim un 70% de la nota final.

Avaluació ünica

Hi haurà un Examen que inclourà Teoria i el contingut realitzat a les sessions de pràctiques d´aula i contiguts dels seminaris realitzats a l´assignatura. La prova constarà de preguntes de tipus temes per desenvolupar. La nota obtinguda en aquesta prova suposarà el 70 % de la nota final de l’assignatura, el 50% corresponent a la teoria i l´altre 20% corresponent als contiguts de les pràctiques d´aula i seminaris. 

El lliurament de les activitats realitzades durant el curs seguirà el mateix procediment que a l’avaluació continuada: Hi haurà dos treballs a fer durant el curs. Poden ser de cerca bibliogràfica, presentació de seminaris, interpretació de dadesde treballs, etc. Segons al professor pòden ser treballs individuals o de grup a lliurar de forma impresa, per mitjà del campus virtual o presentacions a l´aula en la mateixa data que l´examen d´avaluació

La nota obtinguda en aquesta prova suposarà el 30 % de la nota final de l’assignatura.

 En cas que l'alumne tingui una nota inferior a 3,5 no es podrà presentar a l'examen final que comprendrà els continguts teòrics i que valdrà com a màxim un 70% de la nota final.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Entrega de treballs 30 2 0,08 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23
Proves escrites 70 4 0,16 2, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15, 17, 18, 19

Bibliografia

1- Nanochemistry: A Chemical Approach to Nanomaterials. RSC Publishing. 2008.

2- Molecular Machines . Benoit Roux Ed. 2011.

3- Motor proteins and Molecular Motors. CRC Press 2020.


Programari

Cap