Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Grau

Codi: 103128 Crèdits: 12
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OB 4 A

Professor/a de contacte

Nom:
Santiago Giraldo Luque
Correu electrònic:
santiago.giraldo@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Cal haver superat tot el primer curs i 2/3 del total de crèdits del pla d’estudis, és a dir, 160 ECTS. Recordeu que cada curs té 10 assignatures de 6 crèdits, que fan un total de 60 crèdits per curs. Dos cursos complets aprovats són 120 crèdits, tres cursos complets aprovats són 180 crèdits.

Es recomana molt especialment la lectura acurada (i consulta sempre que calgui) de tota la informació continguda a la pàgina web i que es va actualitzant.

 

 


Objectius

L'objectiu del Treball de Fi de Grau és desenvolupar el conjunt de les competències de la titulació, que han de donar eines tant per a continuar altres estudis com per exercir la professió. 


Competències

 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar el mètode científic adequadament, plantejar hipòtesis relatives a la comunicació periodística, validar i verificar les idees i els conceptes, i ressenyar correctament les fonts.
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Concebre, planificar i executar projectes periodístics en tot tipus de suports.
 • Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de comunicació.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Exposar adequadament els resultats del procés d'investigació de manera oral, escrita, audiovisual o digital, d'acord amb els cànons de la disciplina periodística.
 • Gestionar el temps de manera adequada.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 2. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 3. Aplicar de manera transversal els mètodes científics en l'anàlisi de la relació entre canvi tecnològic, el canvi social i accessibilitat als mitjans.
 4. Aplicar els coneixements adquirits aplicats a l'àrea de realització del treball de final de grau.
 5. Aplicar la deontologia professional del periodisme en el treball de final de grau.
 6. Aportar coneixements originals.
 7. Comunicar de manera correcta els resultats de la investigació de mitjans.
 8. Comunicar fent un ús no sexista ni discriminatori del llenguatge.
 9. Construir un discurs acadèmic coherent en qualsevol de les variables, escrita, audiovisual o hipertextual.
 10. Demostrar capacitat d'autoaprenentatge i autoexigència per aconseguir un treball eficient.
 11. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 12. Dissenyar, planificar i executar el projecte del treball de final de grau.
 13. Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 14. Exposar, argumentar, defensar i justificar oralment i per escrit els resultats del treball de final de grau.
 15. Gestionar el temps de manera adequada.
 16. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 17. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 18. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 19. Plantejar i contrastar hipòtesis relatives als diversos aspectes del periodisme en tots els seus camps d'actuacions.
 20. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 21. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 22. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 23. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 24. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 25. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 26. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 27. Valorar com els estereotips i els rols de gènere incideixen en l'exercici professional.

Continguts

Bàsicament, hi ha dos tipus de TFG:

-  Treball de Fi de Grau de projecte, dits així perquè la Facultat no exigeix la peça audiovisual, publicitària o periodística en si, tot i que no hi ha cap impediment per elaborar-la i presentar-la. És a dir, el TFG de projecte ha d'incloure tot el necessari per endegar-lo: la planificació periodística, els antecedents, el llibre d'estil, el briefing publicitari o de RR.PP., el pressupost, el pla de rodatge, l'storyboard, el guió, el pla de producció, l'estudi de mercat i d'audiència, l'anàlisi de la competència, la planificació tecnològica, etc… en funció de cada cas.

Si s'ha elaborat el projecte en si, o bé un fragment o bé un pilot, evidentment s'ha d'adjuntar al TFG i s'ha d'avaluar, però tenint molt clar que el que s'avalua en el TFG de projecte és tant el producte final com saber planificar, dissenyar i fonamentar fins al mínim detall i amb nivell universitari així com demostrar que s'han adquirit les competències del grau. L'extensió del TFG de projecte tindrà el format escrit que correspongui a cada cas en funció de les seves característiques. Per tant, no hi ha límits en la extensió del treball, perquè cada TFG de projecte té les seves pròpies característiques que en determinaran la seva extensió.

Un projecte també pot dur un breu marc teòric previ que situï el tema del projecte.

-  Treball de Fi de Grau de recerca. Consisteix a l’anàlisi d'un objecte d'estudi concret d'un aspecte del periodisme, de la publicitat o de la comunicació audiovisual, interactiva o de les organitzacions. Aquest tipus de treball té una extensió orientativa d’entre 12-15.000 i un màxim de 30.000 paraules (aproximadament entre 40 i 80 planes). Dins d'aquesta modalitat, es poden realitzar treballs de recerca amb institucions i empreses que han establert un conveni amb la Facultat sobre aspectes que els interessa investigar i que tinguin prou entitat científica. En aquests TFG hi haurà un tutor professional a més del tutor acadèmic. La resta de condicions i calendari són idèntics a la resta de TFG.

-Hi ha TFG individuals i també alguns en equip. Per tal de teballar en equip cal tenir a mateixa tutora o tutor.

-A la Facultat hi ha modalitats de TFG en conveni amb institucions, d'Aprenentatge per Serveis a la societat i també a UAB Campus Media.

Per saber-ne més detalls, podeu consultar aquest enllaç.


Metodologia

El TFG es desenvoluparà a partir de 4 tutories obligatòries. Les tutories tenen un caràcter formatiu i avaluatiu, ja que han de servir per jutjar els resultats d’aprenentatge i competències del Treball de Fi de Grau.

Es poden distingir tres fases en la realització del TFG del grau:

I. Fase d'inici durant la qual s'especifica i es planteja el treball.

II. Fase de desenvolupament del treball.

III. Fase de finalització i tancament, que culmina amb el lliurament del treball i la presentació oral del TFG, durant 10-15 minuts, davant del tutor i si es possible davant del revisor.

Al llarg del curs acadèmic, es poden establir sessions generals de docència sobre presentació i coordinació del TFG, sobre metodologies i fonts de recerca i/o sobre com fer exposicions orals i redactar treballs de recerca.

Lliurament del treball

1. Els treballs de fi de grau s'han de lliurar com en un únic document adjunt a un correu electrònic a l'adreça tfg.fcc@uab.cat (Gestió Acadèmica) i a l'espai obert de TFG del campus virtual de cada grau. Els noms i correus dels revisors estaran penjats a la pàgina web de la Facultat (apartat Calendari de tràmits / Llista de revisors, que es va actualitzant cada any) i als plafons que són a prop de la Gestió Acadèmica.

A banda, el tutor pot decidir si cal lliuraments addicionals en format paper del TFG, així com el format de l'arxiu adjuntat al correu electrònic. El lliurament del TFG mitjançant correu electrònic i al campus virtual és obligatori. Excepcionalment, el tutor pot acceptar un sistema de lliurament alternatiu en cas que els mitjans tècnics o el propi TFG ho requereixin.

2. La facultat ha elaborat una plantilla en PDF de 2 pàgines on consta la portada ila fitxa per la catalogació del TFG al Dipòsit de Documents Digitals (DDD) de la UAB. Tots els treballs de la facultat, inclosos els de projecte, han de utilitzar aquesta plantilla obligatòriament. Es publicaran al DDD tots els Treballs de Fi de Grau a partir d'una nota de 8, per tal d’acomplir amb la política institucional d'accés obert de la UAB (acord del Consell de Govern de 25 d'abril de 2012). Ara bé, per raons de confidencialitat de les dades, per voler publicar el TFG en una revista científica o per qualsevol altra raó, un estudiant pot no voler fer públic el seu TFG. En aquest cas, es pot demanar l'embargament permanent o temporal (que pot ser de 12 mesos o de 24 mesos) manifestant-ho en el document on es cedeixen els drets de comunicació pública a la UAB i que es lliura juntament amb el formulari de proposta del TFG al principi del curs acadèmic. Aquest embargament també es pot sol·licitar posteriorment a l'adreça bib.comunicacio@uab.cat. La data límit per a sol·licitar l’embargament es dirà cada any i es pot consultar a la pàgina web.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Sessions generals de docència sobre aspectes del TFG 3 0,12 5, 12, 19
Tipus: Supervisades      
Exposició oral davant del tutor 1 0,04 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 24
Tutories individuals i altres activitats supervisades 14 0,56 3, 7, 9, 12, 14, 19
Tipus: Autònomes      
Elaboració del TFG 275 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Preparació de la presentació oral 6 0,24 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 24, 27

Avaluació

L’avaluació del TFG la farà un tutor/a i un altre professor/a del mateix departament on s’ha matriculat el TFG amb la següent ponderació: 60% de la nota pel tutor/a i 40% pel revisor/a. S'ha d'obtenir una mitjana igual o superior a 5 per aprovar el TFG. Cal defensar oralment el TFG davant del tutor/a per ser avaluat. La no presentació de la defensa implica un no presentat. En el TFG no hi ha possibilitat de reavaluació per acord de la Junta de Facultat del 28 de febrer de 2013. El treball fi de grau s'haurà de presentar abans de la data límit fixada en el calendari de tràmits del TFG (http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/calendari-de-tramits-1345704364482.html), excepte els alumnes d'intercanvi que tenen altres dates de lliurament. En tots els casos, si no és lliura el TFG en la data prevista la qualificació serà de No Presentat.

Criteris generals d’avaluació́ del TFG de Recerca que avalua tant el tutor/a com el revisor/a.

 1. Comunicació escrita, en especial, la correcció lingüística, la claredat i la bona estructuració́ de les parts.
 2. Domini dels coneixements teòrics per tal de definir, contextualitzar i interpretar el tema.
 3. Capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació́ de manera autònoma.
 4. Tenir l'habilitat d'aplegar i d'interpretar dades rellevants per formular judicis complexos.
 5. Originalitat de les idees, contribució́ a la creació́ de coneixement i aportacions personals argumentades.
 6. Correcció́ metodològica.
 7. Adequació́ de la interpretació́ de resultats i les conclusions.
 8. Capacitat de cerca autònoma d’informació́ especialitzada i ús adequat de la bibliografia.

Criteris d’avaluació́ de la presentació́ pública que només avalua el tutor/a

 1. Claredat i precisió́ de l’exposició́.
 2. Correcció́ lingüística i ús adequat del vocabulari.
 3. Originalitat, organització́ i qualitat dels continguts.
 4. Resultats i elaboració́ de les conclusions.
 5. Adequació́ de la presentació́ al contingut del treball escrit.

Criteris d’avaluació del desenvolupament del TFG que només avalua el tutor/a.

 1. Puntualitat i assistència a les tutories.
 2. Compliment de les tasques: execució́ del pla de treball del TFG: gestió́ i planificació́ del propi temps, realització́ de les tasques encarregades, compliment de terminis.

Criteris generals d’avaluació́ del TFG de Projecte que avalua tant el tutor/a com el revisor/a.

 1. Originalitat de la idea del projecte periodístic proposat, és a dir, si és una contribució́ a la creació́ de propostes innovadores.
 2. Demostrar capacitat d'organitzar la feina durant l’elaboració́́ del projecte.
 3. Utilització́ de tecnologies avançades per a l’òptim desenvolupament professional.
 4. Demostració́ de coneixement i habilitats per al desenvolupament d'un treball pràctic en el terreny periodístic.
 5. Capacitat de cerca autònoma de materials periodístics.
 6. Capacitat de justificar i defensar la viabilitat econòmica del projecte periodístic en el sector on s'inscriuria el producte.
 7. Correcció́en la comunicació́ i expressió́ escrita i/o oral en el projecte.
 8. Concepte i qualitat de la memòria.
 9. Concepte i qualitat del projecte. 

Criteris d’avaluació́ de la presentació del TFG Pràctic que avalua només el tutor/a

1. Claredat i precisió́ de l’exposició́.
2. Correcció́ lingüística i ús adequat del vocabulari.
3. Originalitat, organització́ i qualitat de la presentació́.
4. Concepte i qualitat del producte periodístic presentat.

5. Adequació́ de la presentació́ al contingut del projecte.

Criteris d’avaluació del desenvolupament del TFG que només avalua el tutor/a.

 1. Puntualitat i assistència a les tutories.
 2. Compliment de les tasques: execució́ del pla de treball del TFG: gestió́ i planificació́ del propi temps, realització́ de les tasques encarregades, compliment de terminis.

Procediments de revisió

Com en el cas de qualsevol altra assignatura, es pot demanar una revisió ordinària amb el/la tutor/a. La revisió ha de ser personal i individualitzada i abans de la data indicada al calendari acadèmic del TFG (consultar la data a l'enllaç del calendari de tràmits: http://www.uab.cat/web/estudiar/graus/graus/calendari-de-tramits-1345704364482.html). El tutor/a enviarà una còpia de l’informe que sobre el treball han fet revisor/a i tutor/a (Aquestes còpies dels informes són la constància documental requerida per sol·licitar la revisió extraordinària). Un cop feta la revisió i escoltades les al·legacions de l'estudiant, el professor/a pot mantenir o modificar la nota.

En cas de disconformitat amb la revisió del professor/a, es pot sol·licitar la revisió extraordinària, la qual serà realitzada per professors que no han participat en la revisió ordinària ni en la correcció del TFG. Hi ha un termini de quinze dies naturals –a partir del tancament de les actes del TFG– per presentar a la Gestió Acadèmica de la Facultat una sol·licitud argumentada sobre els aspectes específics del TFG que es creu que no han estat adequadament valorats pel tutor/a-revisor/a. Cal tenir en compte que no s'atendran les reclamacions que no presentin la constància documental d'haver fet la revisió ordinària (una còpia dels informes d'avaluació) i no justifiquin de manera raonada la necessitat d'una nova revisió. Les peticions incoherents, injustificades o poc argumentades seran desestimades. Correspon a la Comissió d'Avaluació del Treball Fi de Grau fer la revisió extraordinària del Treball Fi de Grau, que seguirà el procediment establert a la Facultat per a les revisions extraordinàries de les altres assignatures.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Presentació oral Avaluació de la Presentació 1 0,04 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 24
Text o memòria del TFG Avaluació del TFG 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27

Bibliografia

La Guia Docent del Treball de Fi de Grau no especifica una bibliografia en concret perquè seria molt difícil establir una llista de referències que fessin suggeriments a tots els tipus de TFG i a tot el ventall de possibilitats temàtiques. 

Però a més de les recomanacions del tutor/a, es poden consultar les guies que la Biblioteca de Comunicació ha elaborat expressament:

http://blogs.uab.cat/dretsautor/

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/citacions-i-bibliografia-1345708785665.html

http://www.uab.cat/web/estudia-i-investiga/treballs-de-grau-i-treballs-de-fi-de-grau-tfg-1345725517006.html


Programari

No se n'especifica cap.