Logo UAB
2023/2024

Teoria i Estructura Econòmica

Codi: 103127 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme FB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
Fco. Javier Asensio Ruiz De Alda
Correu electrònic:
javier.asensio@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jaime Amoroso Miranda
Joan Ramon Riera Alemany
Marcela Arqueros Wood
Carmen Estevez Martinez

Prerequisits

No és necessari cap requisit previ


Objectius

Es tracta d’una assignatura de primer cicle que proveeix una formació bàsica en l’àmbit econòmic. No es presuposa cap tipus de formació econòmica prèvia.

Els continguts de l’assignatura inclouen una introducció a les estructures bàsiques de l’economia contemporània, incloent els mecanismes de funcionament del mercat i el paper dels principals agents socials als fenòmens econòmics locals i globals. També s’analitza el procés d’internacionalització de l’economia espanyola.

L’assignatura proporciona els instruments bàsics de l’anàlisi econòmica que han de permetre analitzar i entendre la realitat social d’un país. Dins aquest marc, els estudiants han de ser capaços d’utilitzar l’anàlisi econòmica per comprendre els principals fets que caracteritzen l’economia nacional i internacional.

Els objectius formatius de l’assignatura es poden sintetitzar en els següents punts:

1. Tenir els coneixements teòrics bàsics de la micro i macroeconomia

2. Conèixer les institucions econòmiques fonamentals

3. Poder fer una anàlisi crítica de la realitat econòmica actual

4. Demostrar l’adquisició dels coneixements a través de l’expressió escrita i oral, tant de manera individual com en grup.

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.


Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Demostrar un coneixement adequat del món contemporani i la seva evolució històrica recent en les dimensions social, econòmica, política i cultural.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Aplicar els fonaments econòmics a l'anàlisi de la cultura i a la comunicació.
 4. Definir els conceptes bàsics de l'economia.
 5. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 6. Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 7. Explicar el funcionament de l'empresa en el context de l'economia general.
 8. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 10. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 11. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 12. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 13. Reconèixer la dimensió econòmica de les indústries culturals i comunicatives.
 14. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Tema 1. Conceptes bàsics d'economia. Micro y macroeconomia

Tema 2.  Els agregats econòmics. Les institucions internacionals.

Tema 3 El mercat. Oferta y demanda. Preus.  Tipus mercat

Tema 4. Les falles del mercat. Externalitats

Tema 5. El mercat laboral. L’atur

Tema 6. L’anàlisi macroeconòmic. Models macroeconòmic i  polítiques.

Tema 7. La intervenció del sector públic i polítiques econòmiques

Tema 8. La política fiscal, el dèficit i el deute públic

Tema 9. La política monetària i el sistema financer

Tema 10. El comerç internacional y els pagaments internacionals

Tema 11. La integració econòmica. La  Unió Europea i l'euro

Tema 12. Els grans problemes econòmics


Metodologia

El tipus de docència planificada es la docència presencial

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s'exposara al dia de la presentació i es penjara al campus virtual. 

El desenvolupament del curs es basa en les següents activitats:

Classes magistrals: en aquestes sessions el professor transmet als estudiants els coneixements essencials de cadascun dels temes de la matèria.  Els estudiants disposen d’un llibre de text basic que han de treballar per aprofitar les classes magistrals. L'assistència a aquestes sessions és recomanable  per  consolidar els  coneixements i perquè l'alumne  pugui  realitzar el pont entre  la teoria i les noticies d’actualitat econòmica.

Classes pràctiques: aquestes sessions inclouen un conjunt d'activitats que realitzen conjuntament l’alumnat  i el professor entre les que destaquen la realització d’exercicis, la preparació i exposició per part dels alumnes dels principals  debats sobre l'actualitat econòmica a partir de reculls de premsa o documents publicats per organitzacions diverses i la presentació a classe per part de l'alumne de treballs o pràctiques realitzades.

Activitats recomanades: el professor pot recomanar l'assistència a conferències, debats, seminaris com a complement de l'assignatura.

Activitats autònomes: l'estudiant ha de complementar les activitats dirigides amb la recerca d’informació  sobre els temes seleccionats, treball en equip  i la realització d'exercicis pràctics.

La metodologia docent i l'avaluació proposada  poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries 

 

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Exposició del professor; debat, resolució de problemes i casos; estudis de casos; exposició de l'alumne 52,5 2,1 3, 4, 7, 13
Tipus: Supervisades      
Documentació i bibliografia; treballs individuals i en grup; tutories 7,5 0,3 3, 4, 7, 13
Tipus: Autònomes      
Estudi personal; cerca d'informació; preparació d'examens 82,5 3,3 3, 4, 7, 13

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es durà a terme de manera continua al llarg del curs tenint en compte els següents criteris: Per aprovar l'assignatura serà imprescindible obtenir una mitjana igual o superior a 5. Al llarg del curs es realitzaran un mínim de 3 proves escrites, que contaran en total un 75% en la nota final. Es preveu que la primera prova es realitzarà en la sessió 5, la segona en la 10, i la darrera en la sessió 15.

Addicionalment, es realitzaran altres treballs, exercicis, a classe i/o a través del Campus Virtual, que serviran per complementar la nota final de l'assignatura (25% de la nota).

 

Proces de recuperació Els alumnes que hagin participat a l’avaluació continuada i suspenguin podran recuperar-la sempre que hagin obtingut una nota mínima de 3,5 . Totes les activitats, tant de teoria com de pràctiques (seminaris i laboratoris), són recuperables sempre que l'alumnat hagi estat avaluat en un mínim de 2/3 parts del total d'activitats avaluables. La nota obtinguda a la prova de recuperació serà la nota definitiva de la matèria final. D’acord amb l’aprovat per la Junta de Facultat, es destinaran les tres darreres setmanes del curs (setmanes 17,18 i 19) a aquestes activitats   

El procediment de revisió de les qualificacions és automàtic i es produeià immediatament després de la publicació de les notes: Els alumnes que vulguin revisar el seu treball, hauran de demanar la revisió per mail, en el termini que se'ls hi especificarà.

El/la professor/a responsable de l’assignatura, amb el vistiplau de la coordinació d’estudis i del centre, pot excloure del procés de recuperació aquelles activitats que, per la seva naturalesa, consideri que no són recuperables, sempre i quan no superin conjuntament el 50% de la qualificació final de l’assignatura.

Les proves de recuperació comprenen la matèria corresponent a la part no aprovada i aquells temes tractats en el treballs i exercicis que detalli el professor responsable.  

Els no presentats: Els estudiants que iniciïn el procés d'avaluació continuada esgoten la convocatòria i tindran una nota final d'aprovat o suspès de l'assignatura, en cap cas de no presentat. L'excepció és que només s'hagi presentat a un dels exercicis escrits, en aquest cas, la nota és 'no avaluable'.

En els casos que l'estudiant no pugui assistir a les prova escrita de final de curs  i es justifiqui degudament, el professor establirà els mecanismes de recuperació. No existirà recuperació per les proves escrites parcials, que es recuperen en la prova escrita final.

En cas de segona matricula l'alumnat podrà fer una unica prova de sintesi que consistirà en un examen. La qualificació de l'assignatura correspondrá a la qualificació de la prova de sintesi.

L'estudiant que realitzi qualsevol irregularitat es qualificarà amb 0 aquest acte d'avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l'assignatura serà 0.

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Prova escrita a realitzar en la primera part del curs 25% 2,5 0,1 3, 4, 7, 13
Prova escrita a realitzar en la segona part del curs 25% 2,5 0,1 4, 7, 13
Prova escrita al final del curs 25% 2,5 0,1 3, 4, 7, 13
Treballs, exercicis i resolució de casos pràctics i seminaris 25% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Bibliografia recomana:

Projecte CORE, e-book gratuït La Economía: Contents – La Economía (core-econ.org)

Juan Torres Introducción a la economía. Piramide 2017

Paul Krugman, Robert Wells i Katheryn Graddy, Fonaments d'economia, Editorial Reverté, 2015.

Mankiw, Gregory N., Principios de economia, Thomson-Paraninfo, 6ª ed., 2012.

Samuelson, Paul i Nordhaus, William, Economía. Ed. McGraw-Hill, 19ª ed., 2010

Mochón, Francisco, Economía. Teoría y Política. Ed. McGraw-Hill, 6ª ed., 2009.

 

Enllaços web:

Pàgina web de l'assignatura: http://introduccioeconomia-dea.uab.cat/

Altres pàgines:

Banco de España: www.bde.es

Instituto Nacional de Estadística: www.ine.es

Ministerio de Economía y Hacienda: www.mineco.es

Fondo Monetario Internacional: www.imf.org

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE): www.oecd.org


Programari

S'utilitzaran  els programes  world, excel, power point