Logo UAB
2023/2024

Polítiques de Comunicació

Codi: 103095 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Carmina Crusafon Baques
Correu electrònic:
carmina.crusafon@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jorge Badia Carro
Laura Cervi
Carmina Crusafon Baques
Anna Tous Rovirosa

Prerequisits

No hi ha prerequisits per cursar l'assignatura.


Objectius

OBJECTIUS

 1. Definir i explicar els elements fonamentals de l’estudi de les polítiques de  comunicació  i contextualitzar-los en el marc polític, social, econòmic i cultural dins de l’entorn català, espanyol, europeu i internacional.
 2. Afavorir la reflexió crítica a l’entorn de les polítiques de comunicació en la societat actual.
 3. Crear conjuntament, dins l’aula, els instruments apropiats de reflexió sobre les polítiques de comunicació i les seves realitats properes
 4. Desenvolupar una dinàmica de treball dins de l’aula que permeti a l’estudiant la generació de propostes innovadores sobre les polítiques de comunicació en l’escenari digital.

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Aplicar el mètode científic adequadament, plantejar hipòtesis relatives a la comunicació periodística, validar i verificar les idees i els conceptes, i ressenyar correctament les fonts.
 • Demostrar un coneixement adequat de la realitat sociocomunicativa de Catalunya en el context espanyol, europeu i mundial.
 • Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de comunicació.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Introduir canvis en els mètodes i els processos de l'àmbit de coneixement per donar respostes innovadores a les necessitats i demandes de la societat.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar críticament els principis, valors i procediments que regeixen l'exercici de la professió.
 2. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 3. Analitzar la influència dels mitjans de comunicació segons l'opinió pública.
 4. Analitzar una situació i identificar-ne els punts de millora.
 5. Aplicar de manera transversal els mètodes científics en l'anàlisi de la relació entre canvi tecnològic, el canvi social i accessibilitat als mitjans.
 6. Aplicar els principis teòrics a l'anàlisi dels processos audiovisuals.
 7. Descriure la realitat sociocomunicativa de Catalunya en el context espanyol i europeu des del punt de vista polític.
 8. Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 9. Establir relacions entre el coneixement comunicatiu i les ciències socials, humanes i tecnològiques en procés d'implementació d'estratègies i polítiques de comunicació.
 10. Explicar el codi deontològic, explícit o implícit, de l'àmbit de coneixement propi.
 11. Fonamentar els corrents semiòtics contemporanis i aplicar-los a la comunicació i al periodisme.
 12. Identificar els fenòmens i plantejar els problemes teòrics relatius a la comunicació audiovisual.
 13. Identificar els fonaments de les teories i de la història de la comunicació.
 14. Identificar els principis teòrics de la producció i el consum audiovisual.
 15. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 16. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 17. Identificar situacions que necessiten un canvi o millora.
 18. Ponderar els riscos i les oportunitats de les propostes de millora tant pròpies com alienes.
 19. Proposar nous mètodes o solucions alternatives fonamentades.
 20. Proposar noves maneres de mesurar l'èxit o el fracàs de la implementació de propostes o idees innovadores.
 21. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 22. Proposar projectes i accions viables que potenciïn els beneficis socials, econòmics i mediambientals.
 23. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 24. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 25. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 26. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 27. Valorar els impactes socials de la mediació tecnològica en la comunicació contemporània.
 28. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

TEMARI

Tema 1: Les polítiques de comunicació

Definició, tipologia i proposta metodològica

Evolució històrica de les polítiques de comunicació

 

Tema 2 : El procés d’elaboració de les polítiques (policymaking) i la regulació

Com es defineixen i es posen en marxa les polítiques de comunicació?

Els actors, els instruments i mecanismes de les polítiques de comunicació

Marc legal i autoritats reguladores

 

Tema 3: Servei Públic, Continguts i Diversitat Cultural

Les polítiques de Servei Públic: la perspectiva europea  

La Diversitat Cultural: l’instrument de protecció i promoció dels continguts culturals

Les polítiques de continguts

 

Tema 4: les polítiques de la Societat Digital

Transformació tecnològica i el seu impacte en les polítiques de comunicació

L’agenda internacional de les polítiques digitals

Les polítiques digitals a la Unió Europea

 

Tema 5: Les polítiques per combatre la desinformació

La desinformació: el problema global i el seu impacte en la democràcia

Els instruments per combatre la desinformació

Les accions de la Unió Europea i dels Estats Units

 

El contingut de l'assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb la perspectiva de gènere.

 

El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents  i a qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura.


Metodologia

L'assignatura es desenvoluparà en sessions teorico-pràctiques. Les classes magistrals es dedicaran a l'explicació dels conceptes centrals de les polítiques de comunicació. Les sessions pràctiques tindran les següents modalitats: anàlisi de cas, exercis pràctics, debats i presentació oral de treballs.

 

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 37,5 1,5 7, 9, 27
Seminaris 15 0,6 5, 7, 27
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 8
Tipus: Autònomes      
Treball personal 82,5 3,3 5

Avaluació

L’avaluació de l’assignatura és sumativa.. És necessari presentar-se a totes les activitats d’avaluació per a obtenir la nota final.

Les activitats d’avaluació són:

 • 2 anàlisis de cas: 20 punts (10 + 10)
 • 3 pràctiques de seminari: 30 punts (10 + 10 + 10)
 • Control de continguts: 30 punts 
 • Participació activa en el grup gran: 20 punts 

L’assistència a les activitats d’avaluació és obligatòria per a tot l'alumnat. De tota manera, existeixen un conjunt de circumstàncies que puntualment poden eximir de l’assistència amb el justificant corresponent (malaltia, operació quirúrgica, defunció d’un familiar, etc.).

Quan no es pot assistir a l’activitat d’avaluació pels motius abans esmentats, l’alumne haurà d’informar al professorat a través d’un correu al Campus Virtual. Degut a la programació docent, no es pot reprogramar l’activitat un altre dia durant el semestre,però l’alumne podrà seguir amb l’avaluació continuada.

Les activitats d’avaluació que no s’hagin pogut realitzar pels motius abans esmentats es podran recuperar al juny de 2024. El primer dia de classe s'anunciarà la data reservada per aquest tipus de circumstàncies.

Cal lliurar les activitats durant la data indicada i s’hauran de seguir les indicacions formals que consten a cadascuna de les fitxes tècniques. Fora d’aquest termini no es poden acceptar treballs per poder acomplir amb els terminis de correcció i lliurament de notes.

Les notes de les activitats seran publicades a través del Campus Virtual. Les reclamacions i consultes sobre les notes de les activitats d'avaluació s'han de fer durant un periode de 10 dies màxim després de la seva publicació.

Per tal d’aclarir dubtes o atendre consultes, cada professor/a establirà un horari de tutoria.

El sistema d'avaluació pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.  

Durant les activitats d’aula de les sessions teòriques, es controlarà l’assistència amb una llista amb signatures amb l’objectiu de poder computar el percentatge corresponent en l’avaluació de l’assignatura.

RECUPERACIÓ: L’alumnat tindrà dret a la recuperació de l’assignatura si ha estat avaluat del conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de 2/3 parts de la qualificació total de l'assignatura. Per poder-se presentar a la recuperació de l’assignatura, s’haurà hagut d’obtenir la nota mitjana de 3,5. L'activitat que no es pot recuperar és la participació activa en el grup gran. La data de recuperació s'anunicarà el primer dia de classe. La recuperació constarà d'un control de continguts i de la ressolució de casos pràctics. 

PLAGI: L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

SEGONA MATRÍCULA: En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà fer una única prova de síntesi que consistirà en un control de continguts i uns exercicis pràcticas. La qualificació de l’assignatura correspondrà ala qualificació de la prova de síntesi. L'estudiant que vol fer una prova única ho ha de comunicar per escrit a la coordinadora de l'assignatura.

AVALUACIÓ ÚNICA:  

El sistema d’avaluació única de l'assignatura està basat en els següents percentatges:

A) 50% Prova teòrica sobre el temari de continguts

B) 30% Prova escrita de resolució de 3 casos pràctics.

C) 20% Presentació oral per comentar i argumentar sobre alguna de les polítiques de comunicació estudiades.

La nota de l'avaluació única serà el resultat de les notes de les proves teòrica, escrita i presentació oral.

Les dates de realització d'aquestes proves s'anunciarà al principi de curs a través del calendari de l'assignatura. 

 RECUPERACIÓ DE L'AVALUACIÓ ÚNICA: Consistirà en una prova de síntesi que incorporarà preguntes test sobre continguts, resolució de casos i una part d'exposició oral. S'hi podran presentar aquells estudiants que s'hagin presentat a les proves de l'avaluació única i hagin obtingut com a mínim un 3'5 en la nota de conjunt de l'assignatura. La data s'anunciarà a l'inici del curs. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Anàlisi de cas 1 10 1 0,04 1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 17, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 27, 28
Anàlisi de cas 2 10 1 0,04 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28
Participació activa al grup gran 20 1,5 0,06 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 27
Prova de continguts 30 1 0,04 1, 3, 7, 9, 10, 11, 13, 26, 27
Pràctica avaluable - Tema 3 10 1 0,04 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27
Pràctica avaluable: Tema 4 10 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27
Pràctica avaluable: tema 5 10 1 0,04 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA BÀSICA:

ALBORNOZ, Luis Alberto i GARCÍA LEIVA, Mª Trinidad (eds.) (2017) Diversidad e industria audiovisual. El desafío cultural del siglo XXI. México: Fondo de cultura económica. 

DONDERS, Karen (2021). Public Service Media in Europe. Law, Theory, and Practice. London: Routledge.

DONDERS, Karen; PAUWELS, Caroline i LOISEN, Jan (eds.) (2014). The Palgrave Handbook of European Media Policy. New York: Palgrave Macmillan.

FLEW, Terry i MARTIN, Fiona R (eds.) (2022) Digital Platform Regulation. Global Perspectives on Internet Governance. New York: Palgrave Macmillan.

MANSELL, Robin i RABOY, Marc (2011). The Handbook of Global Media and Communication Policy.Londres: Blackwell.

PICARD, Robert (2020). Media and Communications Policy Making. New York: PalgraveMacmillan. 

RANAIVOSON, Heritiana; BROUGHTON MICOVA, Sally and RAATS, Tim (eds.) (2023) European Audiovisual Policy in Transition. London: Palgrave. 

VAN CUILENBURG, Jan and MCQUAIL, Denis (2003) “Media Policy Paradigm Shifts: towards a New Communications Policy”, European Journal of Communication, vol. 18, 181-207.

Es facilitarà bibliografia complementària pels continguts específics del temari. 

 


Programari

No hi ha programari específic.