Logo UAB
2023/2024

Periodisme Esportiu

Codi: 103087 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme OT 3 2
2501933 Periodisme OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Josep Maria Puig Lobato
Correu electrònic:
josep.puig@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Per cursar l'assignatura cal conèixer i distingir els gèneres de l'escriptura periodística, de la narració informativa audiovisual i les plataformes digitals de distribució.

L'alumnat ha d'estar vivament interessat en l'esport i la informació que generen els diferents àmbits involucrats amb l'univers esportiu i en la forma com el periodisme s'hi ha relacionat.

El contingut de l’assignatura serà sensible als aspectes relacionats amb el respecte als drets fonamentals d’igualtat entre dones i homes, als drets humans i als valors d’una cultura de pau i buscarà promoure el creixement personal i el compromís professional amb un mateix i la comunitat i, tanmateix, com suggereix el Consell de l’Audiovisual de Catalunya, “a mostrar les diferents realitats socials, no permetent la creació de continguts que puguin fomentar o justificar l’homofòbia, la bifòbia, la lesbofòbia i la transfòbia, difonent la denúncia dels fets discriminatoris i presentant bones pràctiques en relació amb la igualtat i amb la no-discriminació” (Recomanacions sobre el tractament de les persones LGBTI als mitjans audiovisuals, CAC, 2017).


Objectius

- Capacitar l'estudiant per adquirir i desenvolupar els fonaments teòrics, les tècniques i les habilitats que el converteixin en un bon comunicador sobre qualsevol qüestió relacionada amb l'esport i la pràctica de l'activitat esportiva.

- Capacitar l'estudiant per adquirir i desenvolupar un coneixement teòric i pràctic de les característiques expressives i tècniques narratives de la producció informativa tant escrita com en l'àmbit de les retransmissions esportives als mitjans audiovisuals i en qualsevol plataforma digital que permeti informar sobre esport a un públic.

- Dominar les convencions dels principals gèneres del periodisme esportiu.

- Preparar l'estudiant per avaluar críticament les diferents produccions periodístiques esportives realitzades en diferents suports i mitjans.


Competències

  Periodisme
 • Aplicar l'ètica i la deontologia professionals del periodisme, així com l'ordenació jurídica de la informació.
 • Diferenciar les principals teories de la disciplina, els seus camps, les elaboracions conceptuals, els marcs i els enfocaments teòrics que fonamenten el coneixement de la disciplina i els seus diferents àmbits i subàrees, i adquirir un coneixement sistemàtic de l'estructura dels mitjans de comunicació.
 • Transmetre informació periodística en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació, en les seves formes combinades modernes o en suports digitals, i aplicar els gèneres i els diferents procediments periodístics.
 • Usar una tercera llengua com a forma de treball i expressió professional en els mitjans de comunicació.

Resultats d'aprenentatge

 1. Comunicar en el llenguatge propi de cada un dels mitjans de comunicació la narració periodística especialitzada en informació esportiva.
 2. Conceptualitzar les teories i les tècniques del periodisme especialitzat.
 3. Demostrar un coneixement pràctic del periodisme especialitzat
 4. Incorporar els principis de la deontologia professional en l'elaboració de narració periodística especialitzada en informació esportiva.
 5. Saber construir textos en una tercera llengua que s'adeqüin a les estructures del llenguatge periodístic i aplicar-les a les diferents especialitats temàtiques informatives.
 6. Utilitzar els recursos de comunicació interactiva per processar, elaborar i transmetre informació en l'elaboració d'informació de caràcter especialitzat.

Continguts

1. El periodisme esportiu escrit.
L’estructuració dels textos en relació amb els diferents esports. El breu.La notícia informativa.La notícia interpretativa. La hibridació dels gèneres. El perfil. La crònica d’esports. Elements diferencials de la crònica esportiva.Els gèneres per a l’opinió i l’esport. La columna, l’editorial, la crítica, la contracrònica, la crònica d’ambient. L’entrevista d’esports: informativa i personal.El reportatge esportiu.El periodisme esportiu digital.

2. El periodisme esportiu als mitjans audiovisuals.
El periodisme esportiu a la ràdio. El periodisme esportiu a la televisió. La locució dels continguts periodístics esportius a ràdio i televisió. Les retransmissions esportives a la ràdio i a la televisió. Infraestructura tècnica i humana a ràdio i televisió. La cobertura mediàtica de l’esdeveniment esportiu.

3.El periodisme esportiu digital 

L'ús de les diferents plataformes digitals de distribució (Twitter, Instagram TikTok...) per tal de fer arribar a tot arreu els continguts esportius. Execució de peces periodístiques a partir de les dades estadítiques del món de l'esport.

 


Metodologia

El curs es desenvoluparà en sessions de teoria, de seminaris i de pràctiques.

A la teoria es desenvoluparà el temari amb l'ajut de material de suport i es proporcionaran els coneixements que hauran d'aplicar-se en exercicis pràctics que l'estudiant haurà d'argumentar per escrit o bé en exposicions públiques, de seminari o en tutories. Hi haurà exercicis individuals, en parelles i en grup que s'explicaran convenientment i amb la suficient antel·lació per tal que els estudiants hagin disposat de temps de realitzar una preparació prèvia i de coordinar-se.

L'apartat teòric es completarà amb lectures obligatòries i sessions de comentari i de taller en seminari.

Els alumnes faran treballs en seminari i en espais de pràctiques amb materials que hauran de preparar amb material propi i/o proporcionat pel professor. També hauran de fer pràctiques on hauran d'entrevistar a persones relacionades amb el món de l'esport i hauran d'assistir a esdeveniments i proves esportives per a la realització d'exercicis simultanis a la prova o d'elaboració posterior.

Les hores de pràctiques s'invertiran a desenvolupar coneixements aplicats amb l'ajut dels professors. Això donarà lloc a pràctiques de tipus instrumental o propedèutiques puntuables.

Les pràctiques puntuables, però també el correcte i constant seguiment del curs, així com la feina de progressió en els treballs instrumentals, seran tinguts en compte.

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

En una de les sessions de l’assignatura es destinaran uns 15 minuts per a que els estudiants puguin respondre les enquestes d’avaluació de l’actuació docent i d’avaluació de l’assignatura o mòdul.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Seminaris 15 0,6 1, 3, 6
Sessions d'aula 15 0,6 2, 4
Sessions de pràctica de laboratori 22 0,88 1, 3, 6
Tipus: Supervisades      
Avaluació 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 6
Tutories 7,5 0,3 2, 3, 4
Tipus: Autònomes      
Lectures, estudi i pràctiques fora campus 83 3,32 1, 2, 3, 4, 6

Avaluació

El sistema d'avaluació serà continu i valorarà els progressos de l'alumne, prioritzant el nivell final assolit i la progressió per damunt de la mitjana de les qualificacions obtingudes a les pràctiques. Es tindrà molt en compte l'aplicació dels conceptes exposats en les sessions teòriques i proporcionats mitjançant materials documentals. Poden acollir-se a aquest sistema d'avaluació continuada aquells alumnes que superin un mínim del 80% de les pràctiques efectuades durant el curs. No hi ha examen teòric, ja que és amb la realització dels exercicis pràctics (on es pot demanar a més una justificació argumentada de les decisions preses per la seva elaboració sobre les qüestions abordades a la teoria), com s'avaluarà la comprensió dels coneixements teòrics.

Hi haurà pràctiques presencials fetes als espais de seminari i laboratoris. Pel que fa a les pràctiques escrites presencials, aquestes consisitiran en l'elaboració d'un breaking news, una notícia estricta o bé d`història de l'esport, una notícia interpretativa o bé agendada, una peça per a televisió digital, un exercici de periodisme de dades i una pràctica de periodisme esportiu online. En el cas de les pràctiques de locució a platós, aquestes seran la locució en parelles de la part inicial d'un esdeveniment esportiu, la locució en parelles d'un gol i la locució en parelles d'un fragment d'un partit de bàsquet. En tots casos hi haura una distribució de rols de narradors. Els estudiants de classe es dividiran en dos grups i cadascun d'ells haurà de preparar i dur a terme la retransmissió d'un partit de tennis taula al plató. Lanota d'aquesta darrera serà grupal.

També s'haurà de realitzar algunes pràctiques per a les quals es marcarà una data límitde presentació. Serà el cas de la crònica escrita (que exigirà que l'estudiant es desplaci a un esdeveniment esportiu de lliure elecció per fer-la), el reportatge i una entrevista radiofònica de 10 minuts a una persona vinculada amb l'àmbit esportiu.

Una altra pràctica fora campus serà l'enregistrament de la narració d'un esdeveniment esportiu, que es farà en parella. Cadascun dels membres de la parella tindrà un rol diferent a cadascuna de les parts.

A continuació s'exposa un quadre on es pot veure el valor de cadascuna de les pràctiques que s'hauran de fer:

REDACCIÓ PECES INFORMATIVES ESPORTIVES

PRÀCTICA DELS GÈNERES PERIODÍSTICS ESPORTIUS DE GRAN FORMAT

PRÀCTICA DE LA RETRANSMISSIÓ ESPORTIVA

30%

30%

40%

BREAKING NEWS

5

ENTREVISTA

10

GOL RÀDIO

5

NOTÍCIA INTERPRETATIVA o HISTORIA DE L'ESPORT

5

REPORTATGE

10

NARRADOR PRINCIPAL
SORTIDA CAMPUS

10

NOTÍCIA INFORMATIVA o NOTICIA AGENDADA

5

CRÒNICA

10

NARRADOR SECUNDARI/ALTRE ROL  SORTIDA CAMPUS

5

TELEVISIÓ ESPORTIVA DIGITAL

10

  

BASQUET TV

10

PERIODISME DE DADES

5

STAND UP / DIRECTE ESPORTIU

TENNIS TAULA

5

5

 

La reavaluació es farà a partir de les pràctiques que hagin quedat suspeses.

No es poden presentar a reavaluació pràctiques no fetes o no presentades en temps i forma quan es demanava.

Per reavaluar exercicis escrits suspesos ja fets, es poden presentar els exercicis escrits originals reelaboratsamb una justificació escrita i argumentada teòricament de tots els canvis que s'han fet per mirar de millorar-la. Si l’exercici és correcte, la nota del mateix serà només aprovat (5) i aquesta serà la dada que es farà servir per obtenir lanova mitja amb les altres disponibles. Els terminis per lliurar els exercicis que s'hagin dereavaluar seran qualsevol de les dates previstes per a les reavaluacions.

En el cas de les pràctiques de locució, l'exercici per a els/les qui vulguin reavaluar alguna pràctica suspesa serà una locució individual -del mateix material usat a les pràctiques- de cadascuna de les pràctiques de locució suspeses. Com en el cas de les pràctiques escrites, si la locució és correcta, la nota de la mateixa serà només aprovat (5) i aquesta serà la dada que es farà servir per obtenir la nova mitja amb les altres disponibles.

Les pràctiques de reavaluació de locució es faran durant les dates previstes per a aquesta qüestió en el calendari.

En casos justificats i en els d’aquells o aquelles que vulguin reavaluar una pràctica de fora campus suspesa, s’accepta el lliurament d’una nova pràctica individual fora campus fins les dates previstes per a les reavaluacions per recuperar-la. Com en el cas de les pràctiques escrites i les locucions, si la pràctica fora campus és correcta, la nota de la mateixa serà només aprovat (5) i aquesta serà la dada que es farà servir per obtenir la nova mitja.

Els exercicis revisats seran disponibles per als alumnes un cop el docent finalitzi lacorrecció. Es recomana als alumnes que realitzin tutories per revisar els treballs i abordar de la millor manera possible la diagnosi sobre la seva evolució.

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Pràctica de la retransmissió esportiva 30 0 0 1, 2, 3, 4, 6
Pràctica dels gèneres periodístics esportius de gran format 30 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6
Redacció de peces informatives esportives 40 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6

Bibliografia

- ALCOBA, ANTONIO, La prensa deportiva: tratamiento inédito sobre el género específico del deporte. Cómo hacer una publicación Deportiva ideal. Instituto Universitario Olímpico de Ciencias del Deporte, Madrid.1999
- ALCOBA, ANTONIO, Cómo hacer periodisme Deportivo. Editorial Paraninfo, Madrid, 1993.
- BARROSO, JAIME, Realización de los géneros televisivos, Ed. Síntesis, Madrid, 1996.
- BLANCO, JOSEP MARIA Las retransmisiones deportivas. Técnicas de narración radiofónica, Ed. CIMS 97 - MIDAC, Barcelona, 2002.
- CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, JESÚS, Universidad de Valladolid, 1999. Idioma y deporte.
- CASTAÑÓN RODRÍGUEZ, JESÚS. Universidad de Valladolid. Secretariado de ,El lenguaje periodístico del fútbol publicaciones,1993.
- COL·LEGI DE PERIODISTES DE CATALUNYA, Periodisme esportiu, tradició i futur. Annals del periodisme . Núm. 20 (gener-juny), segona època, 1992.català
- DAYAN, DANIEL. i KATZ, ELIHU: La historia en directo. La retransmisión televisiva de los acontecimientos, Gustavo Gili, Barcelona, 1995.
- FAURA, NEUS, . Futbol i llenguatge: la innovació lèxica a les cròniques i les retransmissions futbolístiques Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1998.
- GUTIÉRREZ, DOMINGO, Estructura y lenguaje de la crónica de fútbol, Editado por la Universidad de Madrid, 1991.
- HERNÁNDEZ ALONSO, NÉSTOR, El lenguaje de las crónicas deportivas. Madrid: Cátedra, 2003.
- JONES, DANIEL (Ed), Esport i mitjans de comunicació a Catalunya, Centre d'Investigació de la Comunicació y Centre d'Estudis Olímpics i de l'Esport, Barcelona, 1996.
- JONES, DANIEL, Centre d'Estudis Olímpics i del'Esport, Esport i mitjans de comunicació a Catalunya Barcelona, 1995.
- LEVINSKY, SERGIO, El deporte de informar, Buenos Aires: Paidós, 2002
- MILLERSON, GERALD Técnicas de realización y producción en televisión, Instituto Oficial de Radio y Televisión, Madrid, 1991.
- PANIAGUA SANTAMARÍA, PEDRO, Información deportiva: especialización, géneros y entorno digital Fragua, Madrid, 2003.
- PUJADES, XAVIER, L'esport és notícia: història de la premsa esportiva a Catalunya Col·legi de Periodistes de Catalunya, Barcelona.1996.
- WASHBURN, PATRICK S., LAMB, CHRIS Sports journalims: a history of glory, fame and technology, University of Nebraska, 2020.


Programari

Plataformes digitals

Processador de texts genèrics.
Ús d'equips d'enregistrament de so.
Dispositius mòbils o càmeres.