Logo UAB
2023/2024

Estructura Social i Política

Codi: 103045 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501933 Periodisme FB 1 2

Professor/a de contacte

Nom:
Joana Diaz Pont
Correu electrònic:
joana.diaz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent extern a la UAB

Pablo Castaño Tierno

Prerequisits

No n'hi ha


Objectius

Aquesta assignatura és impartida per professorat de l'àrea de Ciències Socials, concretament del Departament de Sociologia i del Departament de Ciència Política i Dret Públic.
 
L'objectiu bàsic d'aquesta assignatura és proporcionar un coneixement adequat de les diferents eines i conceptes que des de les ciències socials s'han formulat per a l'estudi de:
 
-Les estructures socials de les societats avançades.
-Les desigualtats i la seva evolució.
-Les institucions bàsiques de la política en les societats avançades.
-La distribució del poder en les democràcies actuals.
 
En aquest sentit, l'assignatura ofereix els coneixements bàsics per a entendre l'estructura de la nostra societat, amb els seus principals eixos de desigualtat, els factors més importants de l’estructura social i les institucions polítiques que regulen la distribució del poder, els conflictes i la vida social.
 
L'assignatura te vocació introductòria i, per tant, els temes es focalitzaran en un volum reduït de conceptes bàsics però imprescindibles per a continuar la formació posterior de l'estudiantat. 
 
Les classes teòriques es combinaran amb la discussió de lectures on es treballaran els diferents conceptes exposats en les classes teòriques a partir d'una proposta de textos i exercicis. Es pretén que l'alumnat participi de manera activa a les classes i en els diferents debats amb l'objectiu de guanyar capacitat de raonament des d'una perspectiva crítica i informada. Així mateix, s'articularan diferents activitats per a potenciar el treball en grup, així com l'aplicació dels conceptes del'assignatura al mitjà audiovisual. 
 

Competències

 • Actuar amb responsabilitat ètica i amb respecte pels drets i deures fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi avaluant les desigualtats per raó de sexe/gènere.
 • Actuar en l'àmbit de coneixement propi valorant l'impacte social, econòmic i mediambiental.
 • Demostrar l'esperit crític i autocrític.
 • Demostrar un coneixement adequat del món contemporani i la seva evolució històrica recent en les dimensions social, econòmica, política i cultural.
 • Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 • Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 • Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 • Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar els indicadors de sostenibilitat de les activitats academicoprofessionals de l?àmbit integrant-hi les dimensions social, econòmica i mediambiental.
 2. Analitzar les desigualtats per raó de sexe/gènere i els biaixos de gènere en l'àmbit de coneixement propi.
 3. Assimilar els coneixements d'estructura social i política necessaris per comprendre els processos i el desenvolupament dels fenòmens audiovisuals contemporanis.
 4. Definir els conceptes bàsics de l'anàlisi sociològica.
 5. Definir els conceptes bàsics de la ciència política.
 6. Desenvolupar l'esperit crític i autocrític.
 7. Divulgar els coneixements i les innovacions de l'àrea.
 8. Identificar les implicacions socials, econòmiques i mediambientals de les activitats academicoprofessionals de l'àmbit de coneixement propi.
 9. Identificar les principals desigualtats i discriminacions per raó de sexe/gènere presents a la societat.
 10. Proposar formes d'avaluació dels projectes i accions de millora de la sostenibilitat.
 11. Proposar projectes i accions que estiguin d'acord amb els principis de responsabilitat ètica i de respecte pels drets humans i els drets fonamentals, la diversitat i els valors democràtics.
 12. Proposar projectes i accions que incorporin la perspectiva de gènere.
 13. Que els estudiants hagin demostrat que comprenen i tenen coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es basa en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda d''aquell camp d'estudi.
 14. Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 15. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
 16. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements propis a la seva feina o vocació d'una manera professional i tinguin les competències que se solen demostrar per mitjà de l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seva àrea d'estudi.
 17. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social, científica o ètica.
 18. Valorar l'impacte de les dificultats, els prejudicis i les discriminacions que poden incloure les accions o projectes, a curt o llarg termini, en relació amb determinades persones o col·lectius.

Continguts

Part 1: Conceptes bàsics de sociologia, estructura social i desigualtats.
 
1. La perspectiva sociològica. Individu i societat, institucions i socialització.
2. Estructura social, poder i control.
3. Desigualtats de classe. Mobilitat social i educació.
4. Desigualtats de gènere.
5. Immigració i diversitat.
 
Part 2: Conceptes bàsics de Ciència Política.
 
1. Societat i política. Poder i legitimació.
2. Estat i estat-nació. La superació de l'Estat-nació: globalització i noves desigualtats.
3. Dictadures i democràcies. La relació democràcia-capitalisme.
4. La distribució de poder en les democràcies actuals: parlaments, govern i tribunals. Formes de govern.
5. Individu i grups en la política: comportament, cultura política. Actors polítics col·lectius (partits, grups de pressió i mitjans de comunicació).
 
El calendari detallat amb el contingut de les diferents sessions s’exposarà el dia de presentació de l’assignatura. Es penjarà també al Campus Virtual on l’alumnat podrà trobar la descripció detallada dels exercicis i pràctiques, els diversos materials docents i qualsevol informació necessària per a l’adequat seguiment de l’assignatura. En cas de canvi de modalitat docent per raons sanitàries, el professorat informarà dels canvis que es produiran en la programació de l’assignatura i en les metodologies docents.
 

Metodologia

La metodologia docent i l’avaluació proposades poden experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.
 
1. Classes teòriques
El professorat realitzarà una exposició dels principals conceptes i propostes teòriques en cada unitat d'estudi. Així mateix s'explicaran casos concrets que exemplifiquin els diferents conceptes estudiats.
 
2. Lectures
Sessions que consistiran en la discussió, exposició i debat d'una sèrie de lectures seleccionades sobre els continguts temàtics de l'assignatura. A l'inici del curs el professorat donarà indicacions detallades sobre aquest tipus d'activitat.
 
3. Tutories
El procés d'aprenentatge i adquisició de competències serà supervisat pel professorat a través de tutories individuals i/o de grup. El professorat de l'assignatura estarà a disposició dels i les alumnes per a resoldre els dubtes i seguir l'evolució de l'esmentat procés d'aprenentatge i adquisició de competències de l'alumnat.
 
4. Moodle de l'assignatura
Serà l'espai que vehicularà la informació relacionada amb l'organització de l'assignatura, així com diversos materials complementaris.
 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Activitats d'avaluació 7,5 0,3
Classes magistrals i altres sessions a l'aula 37,5 1,5 3, 4, 5
Lectures 15 0,6 3, 4, 5
Tipus: Supervisades      
Tutories grupals i individuals 7,5 0,3 3, 4, 5
Tipus: Autònomes      
Lectures, treball i preparació de proves 82,5 3,3

Avaluació

L'avaluació de l'assignatura es basarà en l'avaluació continuada del procés d'adquisició de coneixements i competències per part de l'alumnat i constarà de:
 
a) Realització d'una prova individual i per escrit (50% del total de la nota) sobre els conceptes generals de l'assignatura.
b) Realització d'un treball (20% del total de la nota). Aquest treball consistirà en reflexions raonades que es faran d’acord amb instruccions i terminis fixats pel professorat de cada grup a l'inici del curs.
c) Lectures (30% del total de la nota). El professorat de cada grup donarà indicacions sobre el sistema d'avaluació d'aquest bloc.
 
Consideracions sobre el funcionament dels mecanismes avaluatius:
 
1) S'entén que el procediment per a aprovar l'assignatura és el seguiment de tots els instruments d'avaluació continuada, és a dir: la participació en les activitats d'avaluació relacionades amb les lectures, la realització individual de la prova escrita i el lliurament del treball. Per poder aprovar l’assignatura, caldrà treure una nota mínima de 5 en totes  les activitats.
2) L'ortografia i els errors lingüístics i d'expressió penalitzaran la nota final.
3) L'alumnat que hagi participat de l’avaluació continuada i suspengui la teoria (prova escrita individual) podrà recuperar-la sempre que s'hagi obtingut una nota mínima de 3 punts i s'hagi realitzat la revisió ordinària. La nota obtinguda a la recuperació de la prova escrita substituirà l'anterior i es ponderarà amb la resta de notes de l'avaluació continuada. 
4) Cada docent establirà un mecanisme i uns terminis de revisió de tots els materials que formen part de l'avaluació (preferiblement al llarg del curs, però sempre abans de tancar les actes). Els i les alumnes podran sol·licitar aquesta revisió als respectius professors i professores si ho consideren pertinent.
 
 

Avaluació única. L'avaluació única suposa una única data d'avaluació, però no una única activitat d'avaluació. Consistirà en les següents activitats avaluadores que caldrà realitzar i/o lliurar el dia de la data de la prova escrita:

a) Realització de la prova individual i per escrit (50% del total de la nota) sobre els conceptes generals de l’assignatura.

b) Realització del treball (20% del total de la nota). Es lliurarà el mateix dia de la prova.

c) Realització d’una prova addicional individual i per escrit sobre les lectures obligatòries (30% del total de la nota). El professorat de cada grup determinarà quines són aquestes lectures.

La recuperació serà igual que per l'avaluació continuada.

 
En cas de segona matrícula, l’alumnat podrà seguir l'avaluació única. L’alumnat que s'aculli a avaluació única ho ha de sol.licitar dins termini i informar el professorat.   
 
L’estudiant que realitzi qualsevol irregularitat (còpia, plagi, suplantació d’identitat,...) es qualificarà amb 0 aquest acte d’avaluació. En cas que es produeixin diverses irregularitats, la qualificació final de l’assignatura serà 0.

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Lectures 30% 0 0 1, 2, 3, 6, 8, 9, 11, 15, 17, 18
Prova escrita 50% 0 0 3, 4, 5, 14, 15, 16
Treball 20% 0 0 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17

Bibliografia

ÁGUILA, Rafael. del (comp.). Tratado de Ciencia Política, Madrid: Trotta. (diverses edicions).
 
ÁLVAREZ-URÍA, Fernando; VARELA, Julia. (2009). Sociología de las instituciones. Madrid: Morata.
 
ARENDT, Hannah. (2014). La condició humana. Barcelona: La Butxaca. 
 
BEALEY, Frank. Diccionario de Ciencia Política, Madrid: Istmo. (diverses edicions).
 
BECK, Ulrich. (1998). La sociedad del riesgo. Barcelona: Paidós.
 
BELTRAN, Elena; MAQUIEIRA, Virginia. (eds.) (2001) Feminismos. Debates teóricos contemporáneos. Madrid: Alianza.
 
BOBBIO, Norberto. Estado, gobierno, sociedad. Barcelona: Plaza-Janés. (diverses edicions).
 
BOGDANOR, Vernon. (ed.) Enciclopedia de las Instituciones Políticas, Madrid: Alianza. (diverses edicions).
 
BOSCH, Agustí i ORRIOLS, Lluis. Ciència política per a principants. Editorial UOC, 2014.
 
BOURDIEU, Pierre. La dominación masculina. Anagrama, 2000. 
 
CAMINAL, Miquel. (ed.) Manual de Ciencia Política, Madrid: Tecnos. (diverses edicions).
 
CARDÚS, Salvador. (coord). La mirada del sociòleg. Proa, 1999. 
 
COLOMER, Josep Maria. Ciencia de la política, Barcelona: Ariel. (diverses edicions).
 
DIZ OTERO, Isabel. (2012). Ciencia política contemporània. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya
 
LIPJHARDT, Arendt. Modelos de democracia. Barcelona: Ariel. (diverses edicions).
 
MARUANI, Margaret; ROGERAT, Chantal; TORNS, Teresa. (dirs. )(2000).Las nuevas fronteras de la desigualdad. Barcelona: Icària.
 
MIGUÉLEZ, Fausto et al (1997). Desigualtat i canvi. L'estructura social contemporània. Barcelona: Proa-UAB.
 
OSTROM, Elionor. Governing the Commons: TheEvolution of Institutions for Collective Action, Cambridge University Press, 1990.
 
PINEDA, Laia et al. Estructura social i desigualtats a Catalunya. Fundació Jaume Bofill.
 
PINYOL-JIMÉNEZ, Gemma et al. Informe sobre la integració de les persones immigrants a Catalunya. Generalitat de Catalunya.
 
RAMBLA, Xavier et al (2008). Les fractures de l'estructura social. Bellaterra: Servei de Publicacions de la UAB. 2013.
 
RIECHMANN, Jorge; FERNÁNDEZ BUEY, Francisco. (1994). Redes que dan libertad. Barcelona: Paidós.
 
RODRIGUEZ AGUILERA, Cesareo; VILANOVA, Pere. Temas de Ciencia Política, Barcelona: Ed. PPU. (diverses edicions).
 
SAVATER, Fernando. Política para Amador, Barcelona: Ariel. (diverses edicions).
 
SASSEN, Saskia. Inmigrantes y ciudadanos. De las migraciones masivas a la Europa fortaleza. Siglo XXI de España Editores, 2013
 
SENNET, Richard. La corrosión del carácter. Las consecuencias personales del Trabajo en el nuevo capitalismo. Anagrama, 2000.
 
VALLÈS, Josep Maria. Ciencia Política. Una introducción. Ariel: Barcelona. (diverses edicions).
 
WEBER, Max. El político y el científico. (diverses edicions).
 

Programari

No hi ha programari específic.