Logo UAB
2023/2024

Medicina Pal·liativa

Codi: 102910 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 6 1

Professor/a de contacte

Nom:
Antonio Pascual Lopez
Correu electrònic:
antonio.pascual@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

És aconsellable haver adquirit coneixements bàsics de Fisiopatologia, Semiologia i Farmacologia.


Objectius

Els dos fins fonamentals de la medicina són curar i, quan això no és possible, alleujar.

Malgrat els continus avenços mèdics, més del 50% de les persones moren per càncer i altres processos crònics. L'alleujament del dolor i del sofriment és un dret universalment reconegut. La medicina pal·liativa té com a missió oferir, des d'un profund respecte al malalt, una resposta professional, científica i humana a les múltiples necessitats dels pacients que es troben en fases avançades de malaltia i als seus familiars.

Les cures pal·liatives aborden, segons la definició de l'OMS, els problemes físics, emocionals, socials i espirituals. Aquest enfocament representa un progrés essencial de la medicina.

L'objectiu fonamental de l'assignatura és dotar l'estudiant de recursos per a reconèixer, comprendre i alleujar eficaçment el patiment. Per a això, tots els metges haurien de rebre una formació bàsica en medicina pal·liativa.

Els objectius específics són:

 1. Integrar els coneixements d'altres disciplines de salut, diferenciant els enfocaments curatius i pal·liatius davant la malaltia
 2. Reconèixer les causes del sofriment de malalts i famílies, analitzant els seus components físics, emocionals, socials i espirituals
 3. Descriure la fisiopatologia del dolor i altres símptomes i el seu enfocament terapèutic
 4. Demostrar habilitats de comunicació amb el pacient, familiars i equip
 5. Emfatitzar que totes les intervencions haurien de centrar-se en les necessitats del pacient, considerant els seus principis i valors
 6. Discutir aspectes ètics i presa de decisions en el final de la vida
 7. Comprendre que el pacient i família formen una unitat de cura
 8. Identificar les pròpies actituds davant la malaltia i la mort
 9. Reconèixer l'enfocament multidisciplinari de les cures pal·liatives i planificar el treball en equip
 10. Identificar els diversos sistemes de cures pal·liatives a hospital i domicili i les seves relacions
 11. Acompanyar en el procés de dol.

Competències

 • Demostrar que comprèn les manifestacions de la malaltia sobre l'estructura i funció del cos humà.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Indicar la terapèutica més adequada dels processos aguts i crònics més prevalents, així com dels malalts en fase terminal.
 • Indicar les tècniques i procediments bàsics de diagnosi i analitzar i interpretar els resultats per precisar millor la naturalesa dels problemes.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat del pacient i al sexe, de manera completa i sistemàtica i una valoració mental.
 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica com a resultat d'un procés evolutiu, científic i sociocultural, incloent els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient.

Resultats d'aprenentatge

 1. Descriure els mecanismes del dolor i altres símptomes freqüents en la fase terminal i establir un pla terapèutic.
 2. Descriure la persona humana com un ésser multidimensional en el qual la interrelació de factors biològics, psicològics, socials, ecològics i ètics condicionen i modifiquen els estats de salut i malaltia, i les seves manifestacions.
 3. Descriure les principals tècniques diagnòstiques i terapèutiques que es realitzen en el servei hospitalari corresponent a l'assignatura.
 4. Establir un pla d'actuació terapèutica considerant les necessitats del pacient i del seu entorn familiar i social, que impliqui tots els membres de l'equip de salut.
 5. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 6. Identificar el tipus, l'evolució i les limitacions de les malalties cròniques, les seves possibilitats terapèutiques i la prevenció de les seves complicacions.
 7. Identificar els fonaments de la medicina pal·liativa.
 8. Identificar els símptomes d'ansietat, depressió, psicòtics, consum de tòxics, deliri i deteriorament cognitiu.
 9. Identificar les situacions clíniques greus.
 10. Indicar les exploracions complementàries bàsiques per interpretar les manifestacions de la malaltia sobre els diferents òrgans i sistemes del cos humà.
 11. Ordenar els signes i símptomes per fer un diagnòstic sindròmic diferencial.
 12. Realitzar correctament l'entrevista per extreure les dades clíniques rellevants.
 13. Realitzar una exploració física general i de l'aparell respiratori, circulatori, digestiu, de la sang i òrgans hematopoètics, sistema nerviós, aparell locomotor, aparell genitourinari, metabolisme i sistema endocrí.
 14. Realitzar una història que comprengui els antecedents personals, fisiològics i patològics de la malaltia, a més dels principals signes i símptomes de les malalties de l'aparell respiratori, circulatori, digestiu, de la sang i òrgans hematopoètics, sistema nerviós, aparell locomotor, aparell genitourinari, metabolisme i sistema endocrí.
 15. Recollir, seleccionar i registrar la informació rellevant subministrada pel pacient i els seus acompanyants.
 16. Valorar la incapacitat física, així com les seves repercussions per al malalt i el seu entorn familiar.
 17. Valorar la rellevància de cada signe i símptoma en la malaltia actual.

Continguts

 

Teoria

Tema 1. Protagonistes de la situació terminal: el pacient, la família i els professionals sanitaris. Factors que contribueixen al sofriment. La medicina pal·liativa com a resposta al sofriment. Avaluació de les necessitats de pacients i famílies. Estratègia general del control de símptomes.

Tema 2 Adaptació dels malalts al procés de morir. Reaccions davant la pròpia pèrdua. Experiències de sentit i serenitat al final de la vida.

Tema 3. Dolor. Mecanismes. Avaluació. Factors pronòstics. Principis bàsics del tractament analgèsic. Escala analgèsica de l'OMS. 

Tema 4. Maneig d'analgèsics opioides. Fàrmacs adjuvants. dolors difícils 

Tema5. Problemes digestius: vòmits, restrenyiment i obstrucció intestinal. Caquèxia. Problemes respiratoris: dispnea i tos.

Tema 6. El pacient agitat: alteracions cognitives, ansietat, depressió i insomni

Tema 7. Urgències pal·liatives. Atenció en els últims dies de la vida.

Tema 8. Decisions ètiques en el període final de la vida: limitació de l'esforç terapèutic, sedació i eutanàsia.

Tema 9. Atenció a la família. El procés de dol.

Tema 10. L'estrès dels professionals sanitaris: reconeixement i prevenció. Recomanacions sobre autocura.

Tema 11. Cures pal.liatives en malalts amb insuficiencies organiques.

Tema 12. Organització de les cures pal,liatives. Continuitat assistencial.

 

Pràctiques en aula

1 Taller: com informar a pacients i famílies sobre males notícies

2 Taller: reconeixement i maneig de les pròpies emocions davant el sofriment

3. Anàlisi de testimonis de pacients (vídeo)

 

Seminaris de casos clínics

Seminari 1. Casos clínics de dolor

Seminari 2. Casos clínics d'avaluació i control de símptomes.

 

Pràctiques clíniques assistencials

Estada supervisada en Unitat de Cures Pal·liatives


Metodologia

 

Aquesta Guia descriu el marc, continguts, metodologia i normes generals de l'assignatura, d'acord amb el pla d'estudis vigent. L'organització final de l'assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d'exàmens, criteris  específics d'avaluació i revisió d'exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l'assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l'assignatura a nivell de Facultat i de les UDH son

Departament(s) responsable(s): Departament de Medicina

Responsable de Facultad: Antonio Pascual López (apascual@santpau.cat)

Responsables UDH 

Responsables UDHSP

Responsables UDHVH

Responsables UDGTiP

Responsables UDHPT

Antonio Pascual López

apascual@santpau.cat

 

 

Ricard Comet Monte

Rcomet@tauli.cat

 

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada momenta les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçonsteòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 15 0,6 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
PRÀCTIQUES D'AULA (PAUL) 3 0,12 2, 4, 6, 8, 12, 15, 16
SEMINARIS DE CASOS CLÍNICS (SCC) 2 0,08 1, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 17
TEORIA (TE) 10 0,4 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS 5 0,2 2, 4, 7, 16
ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 36,25 1,45 1, 2, 4, 6, 7, 8, 10, 11, 16, 17

Avaluació

L'assistència a les activitats docents dirigides i la participació en les supervisades tindrà un pes del 30% a la nota final.

Es realitzarà un examen escrit que constarà de 20 preguntes tipus test. El pes d'aquest examen seá del 40%.

Es realitzará un examen escrit de 10 preguntes curtes. El pes d'aquest examen en la qualificació final serà del 30%.

Els estudiants que no es presentin a les proves d'avaluació tindran una qualificació de "No avaluable" 

Es fará una prova de recuperació que constará de un examen escrit de 10 preguntes curtes i un examen escrit de 20 preguntes tipus test, segons calendari

En cas de que un alumne suspengui i la seva nota mitjana sigui inferior a 5, la mitjana resultant serà la de la nota de la qualificació final

En el cas de que un alumne suspengui i la seva nota mitjana sigui superior a 5, la mitjana resultant serà la qualificació mes baixa

 Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació en classe i seminaris 30% 1,25 0,05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13, 14, 15, 16
Avaluacions escrites:Proves objectives:Proves d'assaig:de preguntes restringides 30% 1 0,04 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17
Evaluacions escrites: Proves objectives:Items de selecció: Items d'elecció multiple. 40% 1,5 0,06 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17

Bibliografia

Llibres

-. Centeno C, Nabal M, Gómez Sancho M, Pascual A. Manual de Medicina Paliativa. Pamplona. Eunsa. 2009

-. Cherny N, Fallon M, Kaasa S, Portenoy RK, Currow DC. Oxford Textbook of Palliative Medicine. Oxford. Oxford University Press 2018

 

Revistes.

Medicina Paliativa. Elsevier

Articles seleccionats

-. Benito E, Maté J, Pascual A. Estrategias para la detección, exploración y atención del sufrimiento en el paciente. FMC 2011; 18:392-400

-. Hui D, Bruera E. A personalized approach to assesing and managing pain in patients with cancer. J Clin Oncol 2014; 37: 1640-1648

.- Caraceni A, Hanks G, Kaasa S et al. Use of opioids analgesics in the treatment of cancer pain: evidence based recommendations from the EAPC. Lancet Oncol 2012; 13: e58-68

.- Henson L, Maddocks M, Evans C, Davidson M, Hicks S, Higginson I. Palliative care and the management of common distressing symptoms in advanced cancer: pain, breathlessness, nausea and vomiting, and fatigue. J Clin Oncol 2020; 38:905-914. 

-. Tuca A, Jimenez-Fonseca P, Gascón P. Clinical evaluation and optimal management of cancer cachexia Reviews in Oncology/Hematology 2013, 88: 625–636

-. De la Cruz M, Ransing V, Yennu S et al. The frequency, characteristics, and outcomes among cancer patients with delirium admitted to an acute palliative care unit. Oncologist 2015;20:1425–1431

.- Ripamonti C, Easson A, Gerdes H. Managment of malignant bowel obstruction. Eur J Cancer 2008; 44: 1105-1115

-. Kamal A, Maguire J, Wheeler J, Currow D, Abernethy A. Dypsnea review for the palliative care professional: tratment goals and Therapeutic options. J Palliat Med 2012; 15: 106-114

-. Nabal M, Guanter L. Manejo terapéutico de síntomas difíciles em cuiddos paliativos. Medicina Paliativa 2002; 9: 96-101

-. Mount B, Boston P, Cohen SH, Healing conetions: on moving from suffering to a sense of well-being. J Pain Symptom Manage. 2007; 33: 372-388

-. Chochinov H. Dignidad y la esencia de la medicina: el A,B,C y D del cuidado centrado en la dignidad. Medicina Paliativa 2009; 16: 95-99

-. Benito E, Arranz P, Cancio H. Herramientas para el autocuidado del profesional que atiende a personas que sufren. FMC 2011; 18: 59-65

-. Bruera E. Palliative care: lessons learned by our team over the last 25 years. Palliat Med 2013; 27: 939-951

.- Hodgkinson S, Ruegge AJ, Field-Smith B, Latchem D, Ahmedzai S. Care of dying adults in the last days of life. Clinical Medicine 2016; 16: 254–8.


 

Guia de Pràctica Clínica

Guia de Práctica Clínica sobre Cuidados Paliativos. 2008. Ministerio de Sanidad-Osteba

http://www9.euskadi.net/sanidad/osteba/datos/e_06_08_Cuidados_Paliat.pdf


Internet

Sociedad Española de Cuidados Paliativos: www.secpal.com

A destacar un directori d'equips a tot Espanya, resums actualitzats de bibliografia i un fòrum (xat) de pal·liatius

Asociación Europea de Cuidados Paliativos: www.eapc.net

Accés lliure a nombroses publicacions de referència

World Health Organization. Definition of Palliative Care. 2017. Disponible en: http://www.who.int/cancer/palliative/definition/en/

 

Altres lectures recomanades  

-. Victor Frankl. El hombre en busca de sentido. Herder 2011

-. Elisabeth Kubler-Ross. Sobre la muerte y los moribundos. Debolsillo, 2010

-. Alba Payas. El mensaje de las lágrimas. Paidos, 2014

 

Peliculas recomanades

-.  Amar la vida; 2001. Direcció: Mike Nichols

-. El doctor; 1991. Direcció: Randa Haines

-. Mi vida sin mí; 2003. Direcció: Isabel Coixet


Programari

No cal