Logo UAB
2023/2024

Tècniques Bàsiques en Cirurgia

Codi: 102892 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502442 Medicina OT 3 0

Professor/a de contacte

Nom:
Eloy Espin Basany
Correu electrònic:
eloy.espin@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Salvador Navarro Soto
Eduardo Maria Targarona Soler
Francesc Espín Ordás

Prerequisits

És aconsellable que l'estudiant hagi assolit les competències bàsiques de les assignatures de primer i segon curs. És aconsellable haver finalitzat les pràctiques de l'assignatura Bases de la Cirurgia Clínica.


Objectius

Els objectius són: conèixer i assolir les competències generals en les principals tècniques quirúrgiques bàsiques: asèpsia i antisèpsia, material quirúrgic (fils i instruments), anestesia local i procediments bàsics en el tractament de pacients quirúrgics: maneig de la via aèria, embenats i immobilitzacions, estomes així com els conceptes bàsics de la cirurgia mínimament invasiva.


Competències

 • Demostrar que comprèn els fonaments d'acció, indicacions, eficàcia i relació benefici-risc de les intervencions terapèutiques, basant-se en l'evidència científica disponible.
 • Demostrar que comprèn la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i el maneig de les malalties.
 • Demostrar una experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i altres recursos del sistema sanitari.
 • Desenvolupar la pràctica professional amb respecte a l'autonomia del pacient, a les seves creences i cultura, amb respecte a altres professionals de la salut, demostrant habilitats de treball en equip.
 • Elaborar una orientació diagnòstica i establir una estratègia d'actuació raonada, valorant els resultats de l'anamnesi i l'exploració física, així com els resultats posteriors de les exploracions complementàries indicades.
 • Establir el diagnòstic, pronòstic i tractament sustentant les decisions amb la millor evidència possible i un enfocament multidisciplinari basat en les necessitats del pacient i que impliqui tots els membres de l'equip de salut, així com l'entorn familiar i social.
 • Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 • Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant, estructurada i centrada en el pacient, tenint en compte tots els grups d'edat, sexe, els factors culturals, socials i ètnics.
 • Realitzar un examen físic general i per sistemes, apropiat a l'edat del pacient i al sexe, de manera completa i sistemàtica i una valoració mental.
 • Reconèixer i actuar en les situacions que posen la vida en perill immediat i aquelles altres que requereixen atenció immediata.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Adequar el procediment terapèutic i la tècnica quirúrgica, si escau, d'acord amb les dades disponibles.
 2. Aplicar les maniobres quirúrgiques elementals en les pràctiques amb models simulats.
 3. Calcular els índexs de risc quirúrgic, generals i per aparells, i adequar-hi les indicacions.
 4. Distingir les bases de les diferents especialitats quirúrgiques per integrar i liderar el tractament en pacients aguts i crònics, amb pluripatologia.
 5. Efectuar un anàlisi crític dels objectius que es pretenen aconseguir amb la intervenció quirúrgica constrastant-ho amb els efectes adversos que pugui comportar.
 6. Enfocar l'examen físic no solament des del punt de vista diagnòstic, sinó també terapèutic, amb èmfasi especial en els procediments quirúrgics.
 7. Formular hipòtesis i recollir i valorar de manera crítica la informació per a la resolució de problemes seguint el mètode científic.
 8. Identificar les bases ètiques per les quals es prenen decisions en l'àmbit quirúrgic.
 9. Incitar la recerca de respostes als interrogants que es plantegen durant l'exercici de la cirurgia.
 10. Integrar tota la informació preoperatòria per a la presa de decisions.
 11. Mantenir i actualitzar la seva competència professional, prestant una importància especial a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per la qualitat.
 12. Realitzar automàticament la valoració inicial i reconèixer les actuacions que requereixen atenció immediata.
 13. Transmetre la informació del procediment quirúrgic que es practicarà i plasmar-lo en un consentiment informat escrit.
 14. Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en l'activitat professional.

Continguts

Aquesta assignatura pretén ajudar a aprendre les tècniques quirúrgiques bàsiques. Aquest aprenentatge es fonamenta en conceptes bàsics teòrics (30 minuts de exposició) seguit d’una pràctica (150 minuts). 

Els mòduls de classe de 3 hores son les següents:

1.- TÈCNICA QUIRÚRGICA: ASÈPSIA I ANTISÈPSIA. ANESTÈSIA LOCAL. INSTRUMENTAL QUIRÚRGIC. PRÀCTICA DE SUTURA.

2.- CIRURGIA MINIMAMENT INVASIVA. CATETERITZACIO VESICAL, CISTOSTOMIA

3.- MANEIG DE LA VIA AÈRIA

4.-. ESTOMES

5.- EMBENATS I INMOBLITZACIONS

 


Metodologia

Aquesta Guia descriu el marc , continguts, metodologia i normes generals de l’assignatura, d’acord amb el pla d’estudis vigent. L’organització final de l’assignatura pel que fa al nombre i mida de grups, distribució en el calendari i dates d’exàmens, criteris específics d’avaluació i revisió d’exàmens, es concretaran a cada una de les Unitats Docents Hospitalàries (UDH), que ho explicitaran a través de les seves pàgines web i el primer dia de classe de cada assignatura, a través del professors responsables de l’assignatura a les UDH.

Pel present curs, els professors designats pels Departaments com a responsables de l’assignatura a nivell de Facultat i de les UDH  són:

Departamento(s) responsable(s): Cirugía Responsable de Facultad: Eloy Espin 

Responsables UDH

UD Vall d'Hebron: Eloy Espin Basany

UD Germans Trias i Pujol: Francesc Espín Ordas

UD Sant Pau: Eduardo María Targarona Soler

UD Parc Taulí: Salvador Navarro 

Metodología

L’assignatura es basa en primer lloc en activitats dirigides que consisteixen en la realització de cinc mòduls de tres hores cadascun, impartides en aula d’habilitats clíniques, en el que la primera part de cada mòdul es la presentació per part del professor dels conceptes teòrics per un espai de 30  minuts. Al finalitzar aquesta exposició, els mateixos conceptes exposats es desenvolupen de forma pràctica en la segona part de cada mòdul, en forma de practiques de laboratori clinic amb una duració de 120 minuts, i finalment 30 minuts per la evaluació donantaixiun total de tres hores de activitat per modul.

 

Tipologia d'activitats: 

PLAB: 15 hores (dirigides)

El alumne ademes pot fer 15 hores de practiques supervisades voluntaries en grups de 1 alumne.

Aquesta metodologia es un model base i la organitzacio final de la assignatura sera especifica de cada unitat docent i es donara a coneixer previament per els mitjans habituals. Aixi mateix, es donara a coneixer el llistat final de tots els professors implicats en la assignatura a cada unitat docent.

Excepcionalment i segons criteri del professorat responsable, els recursos disponibles i la situació sanitària de cada moment a les diferents Unitats Docents, part dels continguts corresponents a les lliçons teòriques, pràctiques i seminaris podran ser impartits de forma presencial o virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
PRÀCTIQUES CLÍNIQUES ASSISTENCIALS (PCAh) 15 0,6 1, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14
PRÀCTIQUES DE LABORATORI (PLAB) 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
ELABORACIÓ DE TREBALLS / ESTUDI PERSONAL / LECTURA D'ARTICLES / INFORMES D'INTERÈS 44 1,76 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

La participació a les pràctiques de laboratori conta un 90 % de la puntuació. El 40 % és envers la participació del alumne a les pràctiques de laboratori. El 50 % és en l'avaluació dels continguts pràctics en una prova multiestacional o simulació.

Si el alumne vol pujar nota o aplicar per matrícula d' honor haurà de fer un treball sobre un dels temes de les pràctiques de laboratori (10 % de la nota final: registre narratiu).

La no participació en les pràctiques de laboratori serà comptada com a no avaluable.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única. 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i participació activa a classe i seminaris 40% 0 0 7, 11, 14
Avaluació de tipus pràctic: simulacions 50% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13
Registre narratiu 10 % 0 0 1, 9

Bibliografia

Bibliografia especifica:

-          Kirk RM. Tecnicas quirúrgicas básicas. Ed Elseveier.

-          Sherris D. Basic Surgical Skills. Ed Mayo

Bibliografia de consulta

-          Schwartz. Principios de Cirugía. Ed McGraw Hill

-          Sabiston Tratado de Cirugía, CM Townsend. Ed Elsevier SA. 

-          Balibrea Cirugía Ed Marfan

Recursos d’Internet

-          aecirujanos.es

-          scc.org


Programari

Ningun