Logo UAB
2023/2024

Negociació Ambiental

Codi: 102813 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2501915 Ciències Ambientals OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Julia Miralles-De-Imperial Pujol
Correu electrònic:
julia.mirallesdeimperial@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es dona per suposat que l'estudiant llegeix habitualment diaris de premsa generalista i té interès en els conflictes i negociacions polítiques i, especialment, les que versin sobre temes ambientals que siguin d'actualitat. Finalment, el tipus d'activitats i avaluació d'aquesta assignatura fa imprescindible l'assistència a la majoria de les seves sessions. Altres formes de seguiment es consideraran excepcionals i hauran de ser acordades prèviament amb la professora.


Objectius

La negociació és un element clau en el procés d'elaboració d'una política pública i la gestió de conflictes ambientals. L'objectiu d'aquesta assignatura és oferir als i les estudiants els recursos teòrics i pràctics per entendre i gestionar controvèrsies públiques, i introduir a l'estudiant a la teoria i les tècniques de negociació en el marc dels processos de política pública i de conflictes ambientals.

L'assignatura combinarà les dimensions teòrica i pràctica. Al llarg del curs s'analitzaran controvèrsies públiques i s'exploraran diferents modalitats de negociació mitjançant simulacions i casos pràctics, des de les més simples fins a les més complexes i combinant perspectives de diferents nivells de govern.


Competències

 • Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 • Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 • Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 • Demostrar un coneixement adequat i utilitzar les eines i els conceptes de les ciències socials més rellevants en medi ambient.
 • Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 • Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 • Treballar amb autonomia.
 • Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar i utilitzar la informació de manera crítica.
 2. Aplicar els conceptes i enfocaments de la ciència política, especialment les explicacions de les desigualtats socials entre classes, entre gèneres i entre grups ètnics, a la posada en pràctica de les polítiques públiques i a la resolució de les situacions de conflicte.
 3. Demostrar iniciativa i adaptar-se a problemes i situacions nous.
 4. Demostrar interès per la qualitat i la praxi de la qualitat.
 5. Demostrar si aquestes polítiques provoquen conflictes o responen a un consens.
 6. Descriure els actors polítics i valorar críticament el comportament polític en diferents contextos sociopolítics i històrics.
 7. Descriure els principals elements del procés polític: socialització, actituds i ideologies polítiques.
 8. Descriure i usar adequadament els principals conceptes en l'àmbit de l'estudi de les relacions entre la política i la societat: regulació del conflicte social, poder polític i legitimació, sistema polític.
 9. Distingir entre les anàlisis de la ciència política i els judicis de valor sobre la democràcia, els drets humans, la justícia social i el desenvolupament sostenible.
 10. Fer un diagnòstic de les problemàtiques de conflictivitat i de cooperació als països, regions i àmbits del sistema internacional que calgui.
 11. Fer un diagnòstic de les problemàtiques de seguretat i de desenvolupament als països, regions i àmbits del sistema internacional que calgui.
 12. Obtenir informació i textos escrits en llengües estrangeres.
 13. Transmetre adequadament la informació, de forma verbal, escrita i gràfica, i utilitzant les noves tecnologies de comunicació i informació.
 14. Treballar amb autonomia.
 15. Treballar en equip desenvolupant els valors personals quant al tracte social i al treball en grup.

Continguts

Bloc 1: La negociació en les intervencions públiques

•           Marc general.

•           La negociació distributiva o per posicions.

•           La negociació basada en principis. Model Harvard de Negociació.

Bloc 2: Tècniques de negociació

•           Planificació d'una negociació.

•           Formats, estratègies i instruments durant la negociació.

Bloc 3: Agents i poder

•           Qui participa i qui influeix en una negociació.

•           El poder en la taula de negociació.

Bloc 4: Negociació i participació

•           La negociació i la participació en una intervenció pública.

•           Potencialitats i límits de la participació.

Bloc 5: Negociació i mediació

•          Les terceres parts en un procés negociador.

•          La mediació com a instrument en la negociació.


Metodologia

L'assignatura Negociació Ambiental té 6 crèdits ECTS, és a dir, un total de 150 hores de dedicació per part de l'estudiant (25 hores per crèdit). Aquestes s'estructuren en els diversos tipus d'activitats formatives i metodologies docents descrites a continuació amb l’objectiu de combinar una aproximació teòrica ben fonamentada amb exercicis pràctics que permetin un acostament directe a la realitat de les negociacions vinculades a la implementació de polítiques públiques.

Els fonaments teòrics seran exposats a les classes, en format de classes magistrals obertes en tot moment a la participació de l'alumnat per a l'aclariment i el debat.

Els fonaments de la teoria s'assentaran en la lectura de textos i l'estudi autònom, a partir del material exposat a les classes i d’altres materials que s'indiquin a classe o a través del Campus Virtual.

El treball d'estudi es complementarà amb els seminaris vinculats a les lectures i casos de les pràctiques d'aula, a partir dels quals es durà a terme un debat entre els i les estudiants dirigit per la docent. Durant el curs es realitzaran un total de 10 pràctiques d'aula que es treballaran únicament de forma oral a classe i en alguns dels quals es demanarà a l’estudiantat que faci lectures prèvies de preparació. Tots les pràctiques d'aula s’avaluaran en base a les aportacions orals a classe. Es comunicarà a través del Campus Virtual amb antelació suficient en quines activitats concretes consistirà cada seminari i la preparació necessària per part dels i les estudiants. 

El treball pràctic consistirà en una recerca aplicada sobre un procés de negociació escollit pels i les estudiants. El treball es realitzarà en equips de 3 a 5 persones, amb les excepcions que es puguin considerar per motius laborals o d’altres degudament justificats.

Els dies en els quals es facin exposicions orals de treballs, també es realitzarà una ronda de preguntes de la professora i els i les estudiants. En acabat, s’obrirà un debat sobre el conjunt de qüestions tractades en l’exposició oral.

Durant el curs es realitzaran tutories individuals i grupals per a la realització dels treballs i sobre el seguiment del  curs en els horaris que es fixin prèviament a través del correu electrònic tant a petició dels i les estudiants com per indicació de la docent.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques: exposicions per part de la professora amb recolzament de TIC i debat en gran grup. 30 1,2 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11
Pràctiques a l'aula. 19,5 0,78 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15
Tipus: Supervisades      
Tutoria: tutories individuals i grupals de recolzament per a la realització dels treballs i de seguiment de la matèria. 25,5 1,02 3, 4, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Elaboració del treball de curs. 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Estudi: Realització d'esquemes i resums sobre els continguts teòrics. 20 0,8 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12, 14
Lectura de textos: exercici individual de lectura comprensiva de textos. 20 0,8 1, 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14

Avaluació

 L'avaluació d'aquesta assignatura es composa de les següents activitats d’avaluació:

-  Examen final: 30% de la nota final.

-  Participació oral a las práctiques d'aula: 35% de la nota final.

-  Treball de curs: 35% de la nota final.

 • 10% de la nota final la presentació oral i 25% l’entrega escrita.

Consideracions importants

 • És condició necessària però no suficient aprovar l’examen per aprovar l’assignatura.
 • Per aprovar l'assignatura és condició necessària aprovar tant les pràctiques d'aula, com el treball de curs, com l'examen.
 • Les dates de les pràctiques d'aula així com les de presentacions orals dels treballs de curs s'especificaran en el marc de la programació de l'assignatura a través del Campus Virtual.
 • L'assistència a les sessions de les pràctiques d'aula és obligatòria. Les absències justificades per motius mèdics o laborals no tindran efectes en termes d'avaluació. 
 • L'examen serà al final del quadrimestre el dia que fixi la Facultat, que es farà públic amb antelació suficient i que els i les estudiants hauran de corroborar a través de la web de la Facultat.
 • L'alumnat haurà de notificar la composició del grup i el tema escollit pel treball de curs a través del correu electrònic a la docent durant el primer mes del semestre. En cas contrari, no se'ls permetrà lliurar-lo.
 • El fet de presentar-se a l'examen, o presentar el treball de curs o participar en almenys 4 pràctiques d'aula eximeix l'estudiant de la qualificació de "No Presentat".
 • Els i les estudiants que no haguessin superat els seminaris o el treball de curs o ambdós, podran entregar un nou treball escrit individual determinat per la professora, per aconseguir la nota necessària per aprovar les activitats d’avaluació que haguessin estat suspeses. La docent especificarà als i les estudiants en aquesta situació les característiques i data d’entrega del treball corresponent. 
 • Els i les estudiants que no haguessin superat l'examen tindran l'oportunitat d'acollir-se a les activitats de compensació, és a dir, podran tornar a fer l’examen suspès el dia que determini la Facultat, havent acabat el període lectiu del segon quadrimestre. Per poder assistir a la recuperació, l'alumne ha hagut d'haver estat avaluat prèviament d'activitats d'avaluació continuada que equivalguin a 2/3 de la nota final.
 • Qualsevol alumne que per motius laborals o de salut degudament justificats o pel fet d’estar realitzant un programa d’intercanvi, no pugui assistir amb normalitat al curs, haurà de notificar-ho a la professora durant les dues primeres setmanes del semestre per tal d’acordar les activitats compensatòries corresponents. En cas que aquesta notificació es produeixi més tard sense una raó motivada, l’estudiant no podrà superar l'assignatura.
 • D’acord amb l’article 117.2 de la normativa acadèmica de la UAB, l’avaluació dels alumnes repetidors podrà consistir en una sola prova de síntesi. L’alumnat repetidor que es vulgui acollir a aquesta possibilitat, caldrà que es posi en contacte amb el professorat a principi de curs.
 • Avaluació única:  
  • L’alumnat que s’hagi acollit a la modalitat d’avaluació única haurà de realitzar, d'una banda, una prova final que consistirà en un examen de teoria on haurà de desenvolupar diversos temes i contestar una sèrie de qüestions curtes. D'altra banda, haurà de fer una provapràctica que constarà de dues parts, en primer lloc, l’anàlisi d’una negociació i, en segon, una proposta d'estratègia de negociació ambdues en relació a casos reals que se li indicaran al text de la prova.   

  • La qualificació de l’estudiant serà la mitjana ponderada de les dues activitats anteriors (prova teòrica i prova pràctica), on l’examen de teoria suposarà el 50% de la nota i l’examen pràctic el 50%. 

  • Si la nota final no arriba a 5, l’estudiant té una altra oportunitat de superar l’assignatura mitjançant l’examen de recuperació que se celebrarà en la data que fixi la coordinació de la titulació.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen final 30% de la nota final 4 0,16 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13
Participació oral a les pràctiques d'aula 35% de la nota final 5,5 0,22 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 15
Treball de curs 35% de la nota final 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15

Bibliografia

L'assignatura no té una bibliografia de referència que s'hagi de llegir de manera obligatòria per poder seguir el curs. No obstant, per a la realització de ls seminaris s'hauran de llegir alguns textos que seran indicats per la professora durant el curs i posats a disposició a través del Campus Virtual, amb prou antelació perquè els i les estudiants els puguin treballar.

D'altra banda, per qui vulgui ampliar els seus coneixements sobre la teoria i tècniques de negociació i mediació, proposem la lectura de les següents publicacions:

Fisher, R. (1996). Más allá de Maquiavelo. Barcelona: Granica.

Fisher, R., Ury, W., Patton, B. (2011). Obtenga el Sí. El arte de negociar sin ceder. Barcelona: Ediciones Gestión 2000.

Lebel, P. (1990). El arte de la negociación. Barcelona: CEAC.

Mendieta, C. (2010). Tècniques de negociació i resolució de conflictes. Manual de Consulta. Barcelona: Diputació de Barcelona. Disponible a https://www1.diba.cat/llibreria/pdf/51553.pdf

Moore, C. (1995). El Proceso de Mediación. Buenos Aires: Granica.


Programari

Aquesta assignatura no requereix l'utilització de cap programari específic.