Logo UAB
2023/2024

Tecnologies d'Accés

Codi: 102697 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500898 Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Maria Angeles Vazquez Castro
Correu electrònic:
angeles.vazquez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Es recomanable haver cursat les assignatures "Fonaments de Comunicació" i "Tractament Digital del Senyal".


Objectius

L'assignatura es centra en l'estudi de les tecnologies d'accés, des de la capa física a nivell de modulació fins al desplegament de xarxes de telecomunicació a nivell d’infraestructura. Els objectius són:

 1. Comprendre els principis generals de funcionament d'aquestes tecnologies.
 2. Dissenyar els corresponents esquemes de transmissió i recepció.
 3. Conèixer les restriccions de cada tecnologia, en termes de recursos disponibles, i fer-ne un ús eficient.
 4. Aplicar els coneixements adquirits a sistemes reals (classics o cuantics).
 5. Conèixer la problemàtica real en la implantació, operació i maneniment de xarxes d'accés.
 6. Comprendre com es realitza la gestió de l’espectre.
 7. Comprendre els processos d’estandardització necessaris per implementar aquestes xarxes.

Competències

 • Aplicar la legislació necessària durant el desenvolupament de la professió d'enginyer tècnic de telecomunicació i utilitzar les especificacions, els reglaments i les normes de compliment obligatori.
 • Aplicar tècniques de processament de senyal determinista i estocàstic en el disseny de subsistemes de comunicacions i en l'anàlisi de dades.
 • Aprendre nous mètodes i tecnologies a partir dels coneixements bàsics i dels tecnològics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Comunicació
 • Dissenyar i dimensionar sistemes de comunicacions multiusuari utilitzant els principis de la teoria de la comunicació sota les restriccions imposades per les especificacions i la necessitat de proveir de qualitat de servei.
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal
 • Treball en equip

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar tècniques de processament de senyal amb l'objectiu de millorar les prestacions de sistemes multiusuaris.
 2. Assumir i respectar el rol dels diversos membres de l'equip, així com els diferents nivells de dependència de l'equip.
 3. Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 4. Construir, explotar i gestionar les xarxes de telecomunicació des d'un punt de vista de tecnologies d'accés
 5. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 6. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics.
 7. Distingir tecnologies d'accés múltiple basades en tècniques de processament digital de senyal.
 8. Mesurar les prestacions de les diferents tecnologies d'accés en termes de capacitat multiusuària.
 9. Prevenir i solucionar problemes.
 10. Treballar de manera autònoma.
 11. Utilitzar les tècniques en les quals es basen les xarxes, els serveis i les aplicacions de telecomunicació tant en entorns fixos com mòbils, locals o a gran distància, amb diferents amplades de banda, incloent-hi televisió i dades.
 12. Valorar els avantatges i els inconvenients de diferents alternatives tecnològiques de desplegament o implementació de sistemes de comunicacions emergents.

Continguts

 

1. L'espectre radioelèctric

1. Bandes i usos de l'espectre

2. Regulació associada

3. Organismes reguladors de l'espectre

4. Conferència mundial de radiocomunicacions

2. Organismes d'estandardització

1. Organitzacions existents

2. Funcionament intern dels organismes

3. Problemàtica i models de llicenciament

3. Procés d'estandardització

1. Estratègies de participació

2. Modalitats en influències externes

3. Estandardització recolzada per IPR i SDO

4. Estandarditzar o patentar?

5. Exemples: WLAN, xDSL, DVB-T/T2, LTE

4. Solució particular: xarxes cel·lulars 5G

1. Estàndards

2. Arquitectures

3. Capes 1, 2 i 3

5. Solució particular: Xarxes IoT (NBIoT, Sigfox, Lora,...)

1. Estàndards

2. Arquitectures

3. Capes 1, 2 i 3

6. Solució particular: Quantum Key Distribution

1. Requeriments dels serveis de seguretat

2. Solucions existents: classiques/quàntiques

3. Protocols QKD

 


Metodologia

Activitats presencials:

 • Classes magistrals: exposició dels continguts teòrics i anàlisi de casos pràctics.
 • Pràctiques de laboratori: aplicació dels conceptes i tècniques presentats a les classes magistrals a diferents casos pràctics.
 • Activitats participatives com ara bé sessió de “brainstorm”, concursos, “role play”, resolució de casos.

Activitats autònomes:

 • Estudi dels continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.
 • Realització d'exercicis de planificació i resolució de casos.
 • Cerca de bibliografia.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes presencials 38 1,52 1, 6, 7, 8, 9, 11, 12
Pràctiques de laboratori 12 0,48 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 2 0,08 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Treball individual de l'alumne 80 3,2 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Avaluació

L'avaluació per defecte de l'assignatura es farà en base a Exercicis pràctics i activitats a clase.

Hi haurà aproximadamen uns 3 exercicis pràctics avaluables que contabilitzaran un 60% de la nota i la activitat pràctica de PlaB que contabilitzarà el 40%. La participiació activa a classe durant el curs serà avaluada fins un màxim d'punt addicional. La nota mínima a ambdues parts ha de ser superior a tres, en cas contrari, l'estudiant podrà accedir a un examen de recuperació de tota l'assignatura. Aquest examen de recuperació es programarà un cop finalitzades les classes presencials.

Si l’estudiant ha sigut avaluat d’un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura con nota superior a 3, l’estudiant podrà accedir a un examen final de recuperació de tota la assignatura. Aquest examen de recuperació es programarà una vegada hagin finalitzat les activitats presencials de l'assignatura.

Un/una estudiant es considerarà no avaluable (NA) si no s’ha presentat en un conjunt d'activitats el pes de les quals equivalgui a un mínim de dues terceres parts de la qualificació total de l'assignatura.

La qualificació de matrícula d’honor és decisió del professorat responsable de l’assignatura. La normativa de la UAB indica que les MH  només es podran concedir a estudiants que hagin obtingut una qualificació final igual o superior a 9.00. Es pot atorgar fins a un 5% de MH del total d'estudiants matriculats.

Nota sobre còpies, plagis, i altres irregularitats

Sense perjudici d'altres mesures disciplinàries que s'estimin oportunes, i d'acord amb la normativa acadèmica vigent, les irregularitatscomeses per un estudiant que puguin conduir a una variació de la qualificació en una activitat avaluable es qualificaran amb un zero (0). Les activitats d'avaluació qualificades d'aquesta forma i per aquest procediment no seran recuperables. Si és necessari superar qualsevol d'aquestes activitats d'avaluació per aprovar l'assignatura, aquesta assignatura quedarà suspesa directament, sense oportunitat de recuperar-la en el mateix curs. Aquestes irregularitats inclouen, entre d'altres:
- la còpia total o parcial d'una pràctica, informe, o qualsevol altra activitat d'avaluació;
- deixar copiar;
- presentar un treball de grup no fet íntegrament pels membres del grup (aplicat a tots els membres, no solament els qui no hi han treballat);
- presentar com a propis materials elaborats per un tercer, encara que siguin traduccions o adaptacions, i en general treballs amb elements no originals i exclusius de l'estudiant;
- tenir dispositius de comunicació (com telèfons mòbils, smart watches, boligrafs amb càmera, etc.) accessibles durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);
- parlar amb companys durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques individuals (exàmens);
- copiar o intentar copiar d'altres alumnes durant les proves d'avaluació teorico-pràctiques (exàmens);
- usar o intentar usar escrits relacionats amb la matèria durant la realització de les proves d'avaluació teorico-pràctiques (exàmens), quan aquests no hagin estat explícitament permesos.

La nota numèrica de l'expedient serà el valor menor entre 3.0 i la mitjana ponderada de les notes en cas que l'estudiant hagi comès irregularitats en un acte d'avaluació (i per tant no serà possible l'aprovat per compensació). En edicions futures d'aquestaassignatura, a l'estudiant que hagi comès irregularitats en un acte d'avaluació no se li convalidaran cap de les activitats d'avaluació realitzades.

En resum: copiar, deixar copiar o plagiar (o l'intent de) en qualsevolde les activitats d'avaluació equival a un SUSPENS, no compensable i sense convalidacions.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Desenvolupament i presentació d'exercicis 60% 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
PlaB 40% 4 0,16 3, 6, 7, 8, 10, 12

Bibliografia

  • M. Bonet, El imperio del aire, Ed. UOC, 2016
  • Jose F Montserratm Mario García, Juan José Olmos, Narcís Cardona, 3GPP LTE-Advanced y su evolución hacia la 5G móvil.
 
 

 


Programari

No es requereix un programari específic, però s'utilitzaran eines ofimàtiques per tractament de textes i fulls de càlcul així com eines de participació (e.g. Kahoot).