Logo UAB
2023/2024

Aplicacions Multidisciplinàries de les Telecomunicacions II

Codi: 102694 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2500898 Enginyeria de Sistemes de Telecomunicació OT 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Pedro Antonio de Paco Sanchez
Correu electrònic:
pedro.depaco@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Jorge Andres Verdu Tirado

Prerequisits

Es recomana haver cursat prèviament o simultàneament: 

 • Sistemes de radiocomunicació 
 • Enginyeria de microones 
 • Antenes

Objectius

En un món de ciutats intel·ligents, de vehicles intel·ligents, de sistemes d'ajuda a la navegació intel·ligent, l'adquisició d'informació a distància o teledetecció esdevé una eina fonamental en les aplicacions actuals i en les que han de venir. Amb un món més connectat i millor caracteritzat i amb aplicacions que es reforcen en la ubiqüitat de l'accés a la informació, la teledetecció es troba en aplicacions tan diverses com el sector aeronàutic, seguretat, sanitat, automoció o sistemes de navegació. En aquesta assignatura examinarem el disseny teòric i aspectes pràctics dels actuals sistemes de teledetecció o radar així com les seves aplicacions. Des de l'anàlisi espectral del senyal de radar, teoria de detecció estadística, al disseny de l'antena, receptors, transmissors, disseny de forma d'ona i extracció d'informació de les senyals processades. Cobrint al seu torn una àmplia gamma d'aplicacions tant comercials com governamentals. 

Aquesta assignatura presenta una introducció al radar proporcionant les bases operacionals i els fonaments d'enginyeria d'aquesta tecnologia. La naturalesa del radar que aquí es presenta, juntament amb els fenòmens físics i les aplicacions del sistema, estableixen les bases per a futures activitats en el camp del radar.

Els principals objectius són:

Adquirir els coneixements que permeten la comprensió inicial de les tecnologies radar.

Adquirir els coneixements necessaris per abordar de forma bàsica les tècniques de simulació de les tecnologies de teledetecció.


Competències

 • Actitud personal
 • Analitzar i valorar l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques.
 • Aprendre nous mètodes i tecnologies a partir dels coneixements bàsics i dels tecnològics, i tenir versatilitat per adaptar-se a noves situacions.
 • Comunicació
 • Hàbits de pensament.
 • Hàbits de treball personal
 • Redactar, desenvolupar i firmar projectes en l'àmbit de l'enginyeria de telecomunicacions que, segons l'especialitat, tinguin per objecte la concepció, el desenvolupament o l'explotació de xarxes, serveis i aplicacions de telecomunicació i electrònica.
 • Resoldre problemes amb iniciativa i creativitat. Prendre decisions. Comunicar i transmetre coneixements, habilitats i destreses, comprenent la responsabilitat ètica i professional de l'activitat de l'enginyer tècnic de telecomunicació.
 • Treball en equip
 • Treballar en un grup multidisciplinari i en un entorn multilingüe, i comunicar, tant per escrit com oralment, coneixements, procediments, resultats i idees relacionats amb les telecomunicacions i l'electrònica.
 • Ètica i professionalitat

Resultats d'aprenentatge

 1. "Raonar inductivament i deductivament; és a dir, inferir conclusions generals a partir d'observacions particulars, i particularitzar els conceptes generals tractats en la resta de cursos en aplicacions concretes."
 2. Analitzar maneres en què les telecomunicacions poden contribuir a reduir la despesa energètica.
 3. Aplicar les eines conceptuals, teòriques i pràctiques de les telecomunicacions, així com dels sistemes i els serveis de telecomunicacions, en el desenvolupament i l'explotació d'aplicacions en àrees d'índole diversa.
 4. Avaluar de manera crítica el treball dut a terme.
 5. Avaluar els avantatges i els inconvenients de diverses alternatives conceptuals i tecnològiques de les diferents aplicacions de les telecomunicacions.
 6. Comunicar eficientment, oralment i per escrit, coneixements, resultats i habilitats, tant en entorns professionals com davant de públics no experts.
 7. Comunicar les solucions de problemes de manera rigorosa i concisa. Redactar amb un llenguatge matemàtic formal.
 8. Demostrar una actitud pragmàtica i versàtil per a l'aplicació eficient de les telecomunicacions en el desenvolupament i explotació en àrees de diversa índole.
 9. Desenvolupar en grup un projecte innovador d'aplicació de les telecomunicacions.
 10. Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
 11. Desenvolupar la curiositat i la creativitat.
 12. Desenvolupar un pensament i un raonament crítics.
 13. Fer un ús eficient de les TIC en la comunicació i la transmissió d'idees i resultats.
 14. Formular matemàticament un problema a partir d'un enunciat descriptiu.
 15. Generar idees sobre noves aplicacions de les telecomunicacions i de les tècniques en què aquestes es basen.
 16. Gestionar el temps i els recursos disponibles.
 17. Il·lustrar l'ús de les telecomunicacions en infraestructures d'energia renovables.
 18. Justificar davant d'una audiència la viabilitat d'una nova idea d'aplicació de les telecomunicacions.
 19. Respectar la diversitat i la pluralitat d'idees, persones i situacions.
 20. Treballar cooperativament.
 21. Treballar de manera autònoma.

Continguts

 1. Introducció al radar
 2. L'equació radar
 3. El filtre adapatat
 4. Càlcul de la Radar Cross Section
 5. Influència del soroll en el receptor
 6. RADAR d'ona continua
 7. RADAR FMCW: Aplicació Automoció.
  1. Introducció
  2. Aplicacions
  3. Radar Sector Automoció
  4. Radar Benchmark
  5. Marc Regulatori del Espectre
  6. Radar Automoció.
  7. Aproximació d'Enginyeria
  8. Estimació en Rang
  9. Equació Radar i Radar Cross Section
  10. Estimació Velocitat
  11. Rol de la fase senyal IF
  12. Estimació Angle

Metodologia

CLASSES DE TEORIA: Exposició de continguts de forma participativa amb tots els alumnes

EXERCICIS I PRÀCTIQUES: Realització d'exercicis i pràctiques en aula de teoria i en aula amb ordinadors

TREBALLS AUTÒNOMS: Realització d'apunts. Activitats. Estudi del temari

TUTORIES: Tutories individuals.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes de Teoria 26 1,04 1, 3, 5, 12, 19
Exercicis 12 0,48 1, 2, 3, 7, 14, 15, 17, 19
Pràctiques 12 0,48 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20
Tipus: Supervisades      
Tutories 6 0,24 1, 4, 11
Tipus: Autònomes      
Estudi 60 2,4 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 21
Preparació d'exercicis i pràctiques 20 0,8 1, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 21

Avaluació

Pràctiques 

S'avaluarà la capacitat de l'alumne de resoldre a els problemes plantejats en pràctiques mitjançant els informes lliurats, autonomia en la resolució Durant la pràctica, la capacitat de treballar en equip amb el companys de grup de pràctiques i la seva diligència.

Examen

S'efectuarà un examen a meitat de semestre (Examen1) i un examen al final del semestre (Examen2).

Nota final = 0.4 * Pràctiques + 0.3 * Examen1 + 0.3 * Examen2

Nota mínima de cada examen = 3.5.

És considerarà Presentat al Moment en què és pressentir a una de les Pràctiques o a QUALSEVOL dels exàmens.

En cas que no és superi alguna de les dues parts de l'assignatura, és realitzarà un exàmen de recuperació al calendari destinataris a aquest Efecte, on l'alumne recuperarà examen 1 i  examen 2. Les Pràctiques no seran convalidades en cas de suspendre l'assignatura.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de pràctiques 40% 10 0,4 1, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 11, 13, 16, 18, 19, 20
Examen 1 30% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21
Examen 2 30% 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 21

Bibliografia

- Introduction to Radar Systems. Merrill I. Skolnik. Mc-Graw-Hill.

- Radar Principles. Peyton Z. Peebles. John Wiley & Sons.

- Microwave Remote Sensing:  Active and Passive, Vol. I -- Microwave Remote Sensing Fundamentals and Radiometry. F. T. Ulaby, R. K. Moore, and A.K. Fung, Addison-Wesley, Advanced Book Program, Massachusetts.


Programari

.