Logo UAB
2023/2024

Patologia

Codi: 102676 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 2 2

Professor/a de contacte

Nom:
María Dolores Fondevila Palau
Correu electrònic:
dolors.fondevila@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Rafaela Cuenca Valera
María Dolores Fondevila Palau
Rosa Maria Rabanal Prados

Prerequisits

No hi ha prerequisits oficials per a cursar l’assignatura, si bé és convenient que l'estudiant hagi cursat les assignatures de Morfologia I i Morfologia II, Estructura i Funció del Sistema Nerviós i Fisiologia.

 


Objectius

Patologia és una assignatura Obligatòria de segon curs que introdueix per primer cop a l’estudiant en l’estudi de la malaltia. S’estudien els diferents tipus de lesions cl·lulars, tissulars i orgàniques, així con la gènesis, les causes i les repercussions en el organisme de les pertorbacions funcionals que pugin patir els animals.

Els objectius formatius de l'assignatura són:

- Conèixer i identificar els diferents tipus de lesions, patologia cel·lular, dipòsits cel·lulars i tissulars, trastorns circulatoris (discíclies), inflamació i mecanismes de reparació i creixement neoplàsic

- conèixer la patogènia, les causes i les conseqüències 

- identificar i descriure les lesions macroscòpiques i microscòpiques

- saber utilitzar de forma correcta i adequada la terminologia específica de cada tipus de lesió per a cada òrgan i teixit

- saber utilitzar els coneixements de cada tipus de lesió com a base per l'estudi de les malalties en cada espècie

- comprendre el conceptes de salut, anormalitat i malaltia.

- descriure el procés morbos en tots el seus aspectes, des del seu començament fins la seva terminació.

- analitzar les pertorbacions funcionals, las seves causes i gènesis, així com les seves repercussions en l'organisme.

- conèixer els criteris utilitzats per denominar, classificar i ordenar les malalties.

- definir i descriure els judicis clínics.

 


Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les alteracions de l'estructura i la funció de l'organisme animal.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 3. Descriure els diferents tipus de lesions: concepte, mecanisme de producció i conseqüències clíniques.
 4. Explicar els conceptes de salut, anormalitat i malaltia.
 5. Identificar les bases físiques, químiques i moleculars de la fisiopatologia de l'organisme animal.
 6. Reconèixer macroscòpicament i microscòpicament els tipus de lesions.

Continguts

El procés d'aprenentatge dels continguts de l'assignatura es desenvolupa de forma integrada mitjançant classes magistrals, sessions pràctiques, desenvolupament d'activitats d'autoaprenentatge i tutories. Els continguts teoricopràctics s’agrupen en dos blocs que es detallen a continuació:

BLOC 1 – ANATOMIA PATOLÒGICA

Patologia cel·lular

 • Dany cel·lular, adaptació i degeneració
 • Mort cel·lular. Necrosi i Apoptosi
 • Necrosi tissular: característiques, evolució i tipus 
 • Mort de l'individuo

Dipòsits cel·lulars i tissulars patològics

 • Dipòsits de pigments endògens i edògens
 • Diposits de lípids
 • Dipòsits minerals i litiasi
 • Dipòstis de material proteic

Trastorns circulatoris (discíclies): concepte, patogènia i aspectes morfològics

 • Hiperèmia – Congestió
 • Edema
 • Hemorràgia: hemostàsia i mecanismes (plaquetes, endoteli i cascada de la coagulació)
 • Trombosi, Embòlia i Infart

Inflamació, regeneració i reparació

 • Inflamació aguda: canvis hemodinàmics i de permeabilitat vascular i canvis cel·lulars
 • Mediadors de la Inflamació
 • Inflamació crònica i Inflamacions granulomatoses
 • Mecanismes de regeneració i cicatrització

Creixement neoplàsic

 • Característiques generals del creixement neoplàsic: definició i nomenclatura
 • Neoplàsies benignes i malignes. Diferenciació vs anaplàsia
 • Bases moleculars del creixement neoplàsic
 • Etiopatogènia de les neoplàsies: agents físics, químics i biològics (virus)

BLOC 2 – NOSOLOGIA Y FISIOPATOLOGIA

Definición de Conceptos

 • Patología, Medicina y Clínica.
 • Patología General.
 • Evolución de la Medicina y de la Clínica animal.

Nosología

 • Nosonomía
 • Nosografía
 • Nosognóstica
 • Noxotáxia

Fisiopatología del Aparato Digestivo

 • Prensión, masticación, secreción salivar y deglución.
 • Estómaqo de los animales monocavitarios. Vómito.
 • Estómago de los rumiantes. Síndrome de indigestión.
 • Intestino. Síndrome de diarrea. Estenosis e íleos intestinales.
 • Hígado. Insuficiencia hepática. Ictericias.
 • Páncreas. Insuficiencia pancreática. 

Fisiopatología del Aparato Respiratorio

 • Tos y disnea.
 • Insuficiencia respiratoria.

Fisiopatología del Aparato Circulatorio

 • Insuficiencia cardíaca.
 • Arritmias y valvulopatías.
 • Shock.

Fisiopatología de la Sangre y Órganos Hematopoyéticos

 • Sistema eritrocitario.
 • Sistema leucocitario.
 • Hemostasia y coagulación.

Fisiopatología del Aparato Urinario

 • Diuresis y micción.
 • Insuficiencia renal.

Fisiopatología del Sistema Nervioso

 • Síntomasneurológicos.
 • Síndromes neurológicos.

Fisiopatología del Sistema Endocrino

 • Fisiopatología genérica de las glándulas endocrinas.
 • Sistema hipotálamo-hipófisis.
 • Tiroides y paratiroides.
 • Adrenales
 • Páncreas endocrino.

 


Metodologia

La metodologia emprada en el procés d'ensenyament i aprenentatge de l'assignatura es basa en que l'estudiant treballi la informació que es posa al seu abast per diferents mitjans. La funció del professor és tutoritzar, dirigir i supervisar aquest procés per tal de que l’adquisició dels coneixements es desenvolupi de forma eficaç. Les activitats plantejades per aconseguir-ho són:

 • Classes magistrals (Bloc 1 i 2): les classes magistrals permeten posar a l’abast de l’estudiant coneixements científics propis de l’assignatura i aprofundir en els temes més rellevants. Aquestes classes es completen amb els coneixements que es treballen a les sessions pràctiques i casos d’autoaprenentatge i amb l’estudi personal i autònom.
 • Sessions pràctiques (Bloc 1): les sessions pràctiques es desenvolupen de forma paral·lela a les classes magistrals, donat que es treballen els mateixos conceptes i permeten ajudar a assolir i a aplicar els coneixements que és treballen. Aquestes sessions es fan amb grups reduïts i mitjançant preparacions histològiques s'estudien al microscopi cadascuna de les lesions. L'alumne desenvolupa la capacitat d'observació i la destresa d’integració de coneixements.
 • Treball d'autoaprenentatge (Bloc 1 i  2): el casos d’autoaprenentatge porten a l’estudiant a la resolució de problemes d'interès clínic veterinari aplicant els coneixements treballats.

El seguiment de l'aprenentatge es fa mitjançant 3 proves formatives a la sala de microscòpia, 2 casos d'autoaprenentatge i 2 proves test de cada bloc de l'assignatura.

Tot el material docent de l'assignatura estarà a disposició de l’estudiant a le plataforma de Campus Virtual.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 39 1,56 3, 4, 5, 6
Pràctiques de laboratori 14 0,56 1, 2, 3, 4, 6
Treball d'autoaprenentatge 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Supervisades      
Tutoria treball autoaprenentatge 14 0,56 1, 2, 3, 4, 5, 6
Tipus: Autònomes      
Estudi Autònom 79 3,16 1, 3, 4, 5, 6

Avaluació

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única 

L'avaluació serà continuada mitjançant un seguiment del procés d'ensenyament i aprenentatge que permeti valorar l'assoliment de les competències.

Es fan proves formatives que permeten integrar els coneixements i assolir els objectius.

 

Avaluació BLOC 1 *– correspon a un 65% del total de la nota final de l’assignatura

Avaluació de les pràctiques:

 • L'assistència a pràctiques és obligatòria
 • Es realitzaran 3 proves individuals formatives al final de cada bloc (Dipòsits, Inflamació, Neoplàsia). L'estudiant haurà de demostrar que ha integrat i ha assolit els coneixements teòrics i pràctics de les lesions estudiades
 • Seran proves obligatòries i s'han de superar per poder-se presentar a l'examen teòric

Treball d'autoaprenentatge:

L'estudiant haurà de desenvolupar i resoldre 2 treballs d'autoaprenentatge, els haurà de lliurar i, posteriorment, defensar en una prova oral davant del professor. Serà obligatori superar-ho per poder-se presentar a l'examen teòric

Examen teòric:

Es durà a terme 1 examen teòric tipus test i els continguts avaluables seran tots els de teoria i de pràctiques que s'han treballat en elBloc 1. 

L'examenteòric permetrà avaluar la integració dels coneixements teòrics amb els adquirits en les sessions pràctiques de l'assignatura, la capacitat de relacionar conceptes i d'anàlisi

 

Avaluació BLOC 2 *– correspon a un 35% del total de la nota final de l’assignatura 

Treball d'autoaprenentatge- Nosología:

L'estudiant haurà de desenvolupar i resoldre 1 treball d'autoaprenentatge que haurà de lliurar al professor i es discutirà a classe. La qualificació obtinguda suposara un 5% de la nota final del Bloc 2

Examen teòric:

Es durà a terme 1 examen teòric parcial i els continguts avaluables seran tots els de teoria desenvolupats en el Bloc 2 (Fisiopatologi i Nosologia)

 

* Es requerirà una nota mínima de 5 punts sobre 10 encada un dels exàmens de cada bloc per superar l'assignatura

L'alumne que es presenti a una prova i no faci més examens serà considerat com suspès en la convocatòria corresponen

 

** Els alumnes que no hagin superat l'examen teòric d'algun dels 2 blocs tindran la possibilitat de recuperar-lo durant el període d'examens del final del semestre


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Controls individuals d'histopatologia eliminatoris 8% 0 0 1, 2, 3, 6
Prova escrita - Bloc 1 50% 1,5 0,06 1, 2, 3, 5
Prova escrita - Bloc 2 30% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5
Treballs d'autoaprenentatge 12% 0 0 2, 3, 5

Bibliografia

Bloc 1 - Anatomia Patològica

- ZACHARY JF (2021). Pathologic Basis of Veterinary Disease, 7th ed. Elsevier, St Louis; Accés no disponible en linia

- ZACHARY JF (2017). Pathologic Basis of Veterinary Disease, 6th ed.  Elsevier, St Louis; https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/avjcib/alma991010400811706709

- ZACHARY JF and McGAVIN, MD (2014). Pathologic Basis of Veterinary Disease, 5th ed. Elsevier, St Louis; https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/avjcib/alma991002461199706709

- KUMAR; ABBAS; ASTER & DEYRUP (2021)  Robbins. Patología esencial 1st ed. Elsevier, St Louis; https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/1eqfv2p/alma991010357589706709

- KUMAR; ABBAS & ASTER (2017) Robbins. Basic Pathology 10th ed. Elsevier, Madrid, https://bibcercador.uab.cat/permalink/34CSUC_UAB/avjcib/alma991007475809706709

 

Bloc 2 - Nosologia i Fisiopatologia

-  Dunlop, R.H. y Malbert, Ch-H. (2004). Veterinary Pathophysiology. Blackwell Publishing, Iowa, USA.

-  McPhee, S.J. and Hammer, D. G. (2018). Pathophysiology of Disease. An introduction to clinical Medicine.8th edition. Lange.

-  Sjaastad, O; Sand, O. And Hove, K. (2010). Physiology of Domestic Animals. 2nd ed. ScandinavianVeterinary Press.

-  BSAVA Manuals series:

 • Manual of Canine and Gastroenterology , 2nd ed. (2005)
 • Manual of Canine and Feline Nephrology and Urology, (2017)
 • Manual of Small Animal Clinical Pathology, (1998)
 • Manual of Canine and Feline Cardiorespiratory Medicine, 2nd ed. (2010)

 - Ettinger, S. J.; Feldman, E. C. and Cote, E. (2017). Textbook of Veterinary Internal Medicine.8th ed, Elsevier.


Programari

 

No cal cap tipus de programari especial.