Logo UAB
2023/2024

Farmacologia Clínica i Terapèutica

Codi: 102664 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Alheli Rodriguez Cortes
Correu electrònic:
alheli.rodriguez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Margarita Arboix Arzo
Carles Cristòfol Adell

Prerequisits

És recomanable que l'alumna/e hagi aprovat l'assignatura Farmacologia de 3r curs.


Objectius

L’assignatura es programa al segon semestre del quart curs del Grau de Veterinària, quan ja s’han assolit coneixements de patologia general i de l’etiologia, la clínica i el diagnòstic de les principals malalties i síndromes. L’alumne/a ja té un coneixement dels principis de farmacologia general i coneix els grans grups de medicaments, el seu mecanisme d’acció i els principals efectes desitjats i indesitjats.

Els objectius formatius de l’assignatura consisteixen en proporcionar els elements per aprendre a seleccionar el tractament més adequat mitjançant un procés raonat que suposa valorar l’eficàcia, la toxicitat, la conveniència i el cost de cada opció disponible. Addicionalment, es pretén donar a conèixer la dinàmica dels medicaments a la societat, des de la recerca de noves molècules fins a l’aprovació per part de les autoritats sanitàries i la farmacovigilància després de la comercialització, així com proporcionar els elements necessaris per poder valorar críticament la informació sobre els nous medicaments que es van comercialitzant.

Els continguts de l’assignatura es complementen amb l'ECTS sobre Terapèutica Sistemàtica que aquest mateix Departament imparteix a l'assignatura "Medicina i cirurgia d'animals de companyia II".


Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 • Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les bases generals dels tractaments medicoquirúrgics.
 • Dur a terme de forma segura sedacions i anestèsia regional i general, i valorar i controlar el dolor.
 • Fer els tractaments medicoquirúrgics més usuals en els animals.
 • Prescriure i dispensar medicaments de forma correcta i responsable d'acord amb la legislació, i assegurar que les medicines i els residus s'emmagatzemin i s'eliminin adequadament.
 • Reconèixer quan és necessària l'eutanàsia i dur-la a terme de manera humanitària emprant el mètode apropiat.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 3. Definir els criteris fonamentals per establir un tractament farmacològic.
 4. Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 5. Dissenyar els programes terapèutics i preventius segons les normes de benestar animal, salut animal i salut pública.
 6. Dissenyar i interpretar assaigs clínics.
 7. Identificar i aplicar protocols terapèutics de les malalties més freqüents.
 8. Identificar i interpretar la legislació que afecta la prescripció i la dispensació de medicaments.
 9. Identificar i interpretar les fases de desenvolupament dels fàrmacs i recordar els organismes implicats en el seu desenvolupament i autorització.
 10. Planificar racionalment l'elecció d'un tractament farmacològic basat en l'equilibri risc vs. benefici, en la farmacoeconomia i en la farmacovigilància.
 11. Planificar tractaments farmacològics de suport, simptomàtics i etiològics.
 12. Reconèixer criteris farmacològics bàsics a l'exercici adequat de la prescripció i argumentar-ne la conveniència.
 13. Seleccionar els fàrmacs adequats per controlar el dolor.
 14. Seleccionar els fàrmacs adequats per obtenir una contenció farmacològica.
 15. Seleccionar i aplicar els fàrmacs adequats per a dur a terme l'eutanàsia.

Continguts

Farmacologia clínica.

Bases científiques de la resposta als medicaments i de la individualització. Aspectes dinàmics, cinètics. Modificacions degudes a edat, sexe, fisiològia i patològia. Bases del diagnòstic i del maneig de les reaccions adverses. Politeràpia i interaccions farmacològiques. Residus. Aspectes emergents com la farmacolòmica.

Terapèutica general.

S’encarrega d’introduir els aspectes terapèutics que tenen més probabilitats de repetir-se a qualsevol malaltia (contenció, inflamació, analgèsia, fluïdoteràpia, antimicrobians, antifúngics, antiparasitaris).

Terapèutica Sistemàtica

S'encarrega de donar les directrius per tractar els problemes més freqüents, sigui des del punt de vista de malalties o des del punt de vista de la farmacologia d'òrgans o sistemes. Els continguts de l’assignatura es complementen amb l'ECTS sobre Terapèutica Sistemàtica que aquest mateix Departament imparteix a l'assignatura "Medicina i cirurgia d'animals de companyia II".

 


Metodologia

Classes de teoria amb la participació activa dels i de les estudiants mitjançant casos pràctics.

Seminaris en grups més reduïts. L'objectiu és reforçar alguns dels conceptes que s'han desenvolupat a les classes de teoria, mitjançant exercicis pràctics, i també la introducció de conceptes nous.

Autoaprenentatge bàsicament amb elaboració de treballs. Els/les estudiants hauran de preparar determinats temes per escrit proposats pel professorat, i que hauran de desenvolupar en grup.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes Teòriques (TE) 21 0,84 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Seminaris (PAUL) 4 0,16 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Tipus: Autònomes      
Coavaluació de treballs 6 0,24 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12
Elaboració de treballs 7 0,28 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12
Estudi personal 35,75 1,43 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única

Qualificació final = nota - penalitzacions

Nota = Test (50 %) + Treballs (25 %) + Coavaluació (20 %) + Casos Pràctics (5 %)

Nota individual: Test

Nota col·lectiva: Treballs i coavaluacions fets per grups d'unes 5 persones i les mateixes durant tota la duració de l'assignatura. Casos Pràctics resolts a classe en parella. 

Test

 • Obligatori
 • Resultat mínim per poder ponderar: 5 sobre 10
 • ~80 preguntes
 • 4 alternatives només 1 certa
 • Pregunta correcta: +1
 • Pregunta incorrecta -1/3
 • Pregunta no contestada -1/4

Per tenir nota de treballs i coavaluacions cal fer-los tots

Treballs

 • No obligatoris
 • Correcció dels treballs feta per altres grups (coavaluació) i pel professor.
 • El grup decideix si tothom té la mateixa puntuació

Coavaluacions

 • No obligatòries
 • Avaluació de treballs fets per altres grups
 • Correcció de la coavaluació feta pel professor
 • El grup decideix si tothom té la mateixa puntuació

 

Resultat mínim dels Treballs + Coavaluacions per ponderar amb el Test: 5 sobre 10

 

Casos Pràctics

 • No obligatoris
 • Avaluació de la participació en la resolució de casos pràctics plantejats a classe

Penalitzacions

 • Faltes a seminaris: -1/ seminari
 • Retard entregues treballs: -0,5

 Aprovat de l'assignatura: Qualificació final ≥ 5

Es considerarà que un/a estudiant no és avaluable si ha participat en activitats d’avaluació que representen ≤ 15% de la nota final

 -----

Examen de recuperació de la nota individual

 • Preguntes curtes (6 a 10)
 • Resultat mínim per poder ponderar: 5 sobre 10
 • Valor de ponderació per a la nota: 50 %

Recuperació de treballs i de coavaluacions

 • No es poden recuperar
 • Les notes obtingudes prèviament es guarden per tornar a ponderar amb l'examen individual de recuperació
 • Els valors de ponderació per a la nota són els indicats anteriorment

Qualificació final i aprovat

 • Es procedeix com s'ha indicat anteriorment

 

 

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Coavaluació treballs 20 % 0 0 1, 2, 6, 7, 8, 9, 12
Resolució de Casos Pràctics 5 % 0 0 1, 2, 3, 7, 11, 13, 14
Test de coneixements o preguntes curtes 50 % 1,25 0,05 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15
Treballs 25 % 0 0 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

BIBLIOGRAFIA

Adams HR. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Iowa State Press.

Allen DG. Handbook of Veterinary Drugs. Lippincott Williams & Wilkins.

Baggot, JD. The Physiological Basis of Veterinary Clinical Pharmacology. Wiley-Blackwell.

Baños JE, Farré M. Principios de Farmacología Clínica, Masson, Barcelona.

Booth DM. Small Animal Clinical Pharmacology and Therapeutics, Saunders.

Cunningham F, Elliott J and Lees P. Comparative and Veterinary Pharmacology. Springer.

Consensus Statements ACVIM (collection)

DiBartola SP. Fluid, Electrolyte, and Acid-Base Disorders in Small Animal Practice. Saunders.

Ettinger SJ and Feldman EC. Textbook of Veterinary Internal Medicine. Saunders.

Gaynor JS. Handbook of Veterinary Pain Management. Mosby.

Giguère S, Prescott JF, Baggot JD, Walker RD, Dowling PM. Antimicrobial Therapy in Veterinary Medicine. Blackwell Publishers.

Journal of the American Animal Hospital Association (col·lecció)

Kirk's Current Veterinary Therapy. (col·lecció)

Nelson WM and Couto CG. Small Animal Internal Medicine. Saunders.

Papich MG. Saunders Handbook of Veterinary Drugs: Small and Large Animal. Saunders.

Plumb DC. Plumb's Veterinary Drug Handbook. Wiley-Blackwell.

Riviere JE and Papich MG. Veterinary Pharmacology and Therapeutics. Wiley-Blackwell.

The Veterinary Clinics of North America - Small Animal Practice (col·lecció).

Withrow SJ, Vail DM and Page R. Small Animal Clinical Oncology. Saunders.

  

LLOCS WEB

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (http://www.aemps.es/): fitxa tècnica dels medicaments aprovats a l’Estat.

European Medicines Agency (EMEA) http://www.ema.europa.eu/


Programari

No es fa servir cap programari en especial.