Logo UAB
2023/2024

Microbiologia i Aplicacions

Codi: 102660 Crèdits: 3
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Francesc Accensi Alemany
Correu electrònic:
francesc.accensi@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Francesc Accensi Alemany

Prerequisits

Tot i que no hi ha prerequisits oficials, és convenient que l'estudiant tingui ben presents els coneixements adquirits a l'assignatura de Microbiologia (impartida a 1r curs) i a la part de Immunologia de l'assignatura de Fisiologia (impartida a 2n curs, just abans del començament de la present assignatura)


Objectius

 

Es tracta d’una assignatura de segon curs de caràcter obligatori en la que l’estudiant haurà d’adquirir els coneixements teòrics i pràctics que li permetran obtindre coneixements de Virologia (quines són les tècniques i mètodes bàsics per estudiar els virus, així com les relacions virus-hoste; tècniques bàsiques de diagnòstic; la seva prevenció i control; fonaments de taxonomia vírica; principals virus d’interès en Veterinària, incidint en els patògens emergents i els causants de zoonosis) i sobre les aplicacions de la Immunologia a la Veterinària (tècniques de immunodiagnòstic, saber com funcionen, entendre el seu mecanisme i la seva interpretació...) tot incidint especialment en les vacunes com a mesura de prevenció i control de malalties.

Els objectius formatius concrets d’aquesta assignatura són:

- Introduir a l’estudiant en els conceptes bàsics de la Virologia.

- Subministrar coneixements sobre les tècniques i mètodes de treball en Virologia.

- Conèixer els principals virus d’importància veterinària, així com els sistemes de control existents dels mateixos.

- Conèixer les aplicacions dels virus a nivell biotecnològic, ecològic...

- Conèixer els prions i els problemes que se’n deriven.

- Introduir a l’estudiant als aspectes aplicats de la resposta immune, tals com les vacunes i les proves immunodiagnòstiques.

- Proporcionar uns coneixements sobre les tècniques i mètodes immunològics


Competències

 • Buscar i gestionar la informació relacionada amb l'activitat professional
 • Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 • Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 • Demostrar que coneix i comprèn els principis bàsics i les aplicacions de la resposta immune.
 • Demostrar que es coneixen, que es comprèn i que es diferencien els principals agents biològics d'interès veterinari.
 • Realitzar tècniques analítiques bàsiques i interpretar-ne els resultats clínics, biològics i químics, així com interpretar els resultats de les proves generades per altres laboratoris.

Resultats d'aprenentatge

 1. Aplicar les metodologies adequades per a l'estudi dels virus.
 2. Buscar i gestionar la informació relacionada amb l'activitat professional
 3. Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 4. Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 5. Descriure els principals tipus de vacunes.
 6. Descriure i apreciar les aplicacions dels virus.
 7. Descriure les tècniques bàsiques de diagnòstic en virologia.
 8. Explicar la naturalesa, estructura i genètica dels virus.
 9. Identificar els fonaments de la taxonomia dels virus.
 10. Identificar les aplicacions tècniques de la resposta immune.
 11. Interpretar els resultats de les tècniques microbiològiques bàsiques en virologia.
 12. Reconèixer i caracteritzar els virus com a agents causals de malalties en els animals per tal de diagnosticar-les i controlar-les.
 13. Reconèixer la relació microorganisme-hoste, la virulència i els mecanismes de patogenicitat dels virus.
 14. Reconèixer les bases de les tècniques immunodiagnòstiques.

Continguts

El continguts de l’assignatura estan dividits en set blocs:

Bloc I. Introducció a la Virologia: Característiques generals dels virus. Genètica vírica. Tipus de virus.

Bloc II. Relació virus- hoste: Resistència de l’hoste. Factors ambientals. Patogenicitat i virulència. Etapes de la infecció.

Bloc III. Taxonomia vírica: Principals virus d’interès veterinari. Virus DNA monocatenari, virus DNA bicatenari, virus RNA monocatenari, virus RNA bicatenari, retrovirus.

Bloc IV. Aplicacions dels virus: Virus i transferència gènica.

Bloc V. Prions: agents subvírics i prions. Característiques diferencials. Importància a veterinària i salut pública.

Bloc VI. Tècniques immunodiagnòstiques: Valoració de la resposta immune de base humoral i de base cel·lular.

Bloc VII. Vacunes: Vacunes i seroteràpia. Conceptes. Tipus de vacunes. Noves estratègies vacunals.

 

El contingut de les pràctiques de laboratori de l’assignatura és el següent:

- Tècniques d’estudi dels virus. Estudi de l’acció dels bacteriòfags. Efecte dels virus sobre cultius cel·lulars.

- Tècniques immunodiagnòstiques. Tècniques per mesurar la resposta immune humoral i cel·lular. Utilització de mostres clíniques

- Preparació d’autovacunes.

-----

En funció de les restriccions que pùguin imposar les autoritats sanitàries en funció de la evolució de la pandèmia, es podran dur a terme reduccions o prioritzacions dels continguts de l’assignatura 

 

 


Metodologia

La metodologia docent emprada durant el procés d’aprenentatge de la present assignatura es basa principalment en el treball de l’estudiant. La tasca del professorat serà guiar l'alumnat en aquesta comesa, tant facilitant-li la informació (o bé assessorant sobre on es pot obtenir), com guiant i supervisant el treball de l’estudiant. Així, es realitzaran les següents activitats formatives:

- Classes magistrals: mitjançant aquest tipus de classes, l’estudiant adquireix els coneixements científics bàsics de la matèria que caldrà que complementi posteriorment amb l’estudi personal i autònom. Un cop impartida la classe magistral, l'estudiant podrà descarregar de la plataforma Campus Virtual les presentacions MS Power Point que el professorat usarà a cada classe magistral, per poder-lo utilitzar com a guia/suport per l'estudi.

- Sessions pràctiques al laboratori: mitjançant aquest tipus de classes, realitzades en grups reduïts, es pretén contrastar, tot completant-los i reforçant-los, els coneixements adquirits a les classes teòriques. L’estudiant podrà descarregar el guió de pràctiques de la plataforma Campus Virtual. Aquest guió estarà redactat en anglès. Al finalitzar les pràctiques hi haurà una activitat d’autoavaluació que consistirà en un petit examen test (en anglès) que servirà a l’estudiant pervalorar el seu aprofitament de les sessions.

- Tutories programades: les tutories són sessions concertades per tal de informar sobre el contingut i desenvolupament de les activitats docents de l’assignatura: així com per a resoldre dubtes, aclarir conceptes, corregir errors i discutir aspectes específics de la matèria.

- Treball en grup / seminaris: L'activitat de treball en grup pretén millorar la capacitat de redacció, comunicació i síntesis d'un tema científic i alhora fomentar el treball en equip. Així, es treballaran els coneixements obtinguts en les sessions teòriques i pràctiques de l'assignatura, amb l'objectiu d'aprofundir en determinats aspectes, tot promovent una discussió crítica. A més, aquesta activitat permetrá promoure la capacitat d'anàlisi i de síntesi: a partir de la lectura d’un article científic subministrat pel professorat (en anglès), l'alumnat, en grups de 4-5 estudiants hauran de realitzar una presentació en MS Power Point o Prezi (o similar) amb el text de les diapositives en anglès, que s'exposarà breument davant del professor i d'altres alumnes en una data preacordada. Es realitzarà un seminari per tal d'aclarir els dubtes, especialment de tipus metodològic, que puguin sorgir en la realització d'aquest treball. Es realitzarà un seminari sobre el tema dels prions i un sobre vacunes (pendent a hores d'ara de confirmar per par del formador).

Altre material docent que es faciliti a l’estudiant durant el curs estarà disponible per l’estudiant a través de la plataforma Campus Virtual. A més, l’esmentada plataforma s’utilitzarà com a mecanisme d’intercanvi d’opinions i informació entre l'alumnat i el professorat de l’assignatura.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 15 0,6
Seminaris 3 0,12 2, 3, 4
Sessions pràctiques al laboratori 8,5 0,34 3
Tipus: Supervisades      
Tutories programades 2 0,08
Tipus: Autònomes      
Autoaprenentatge 11 0,44 2, 3, 4
Estudi autònom 32 1,28 2, 4

Avaluació

L'avaluació serà individual i es realitzarà de forma continuada durant el desenvolupament de les diferents activitats programades de l'assignatura. La puntuació global mínima per superar l'assignatura amb èxit és de 5 punts sobre 10.

El pes global de cada una d'elles serà el següent:

Examen (80% de pes en la nota global): és una prova escrita sobre els coneixements adquirits al llarg de l'assignatura (durant les classes magistrals, els seminaris o les pràctiques), que l'estudiant haurà de realitzar a la data fixada en la programació general. L'examen constarà de preguntes curtes o de desenvolupament. Si l’estudiant així ho sol·licita, l'examen podrà ser oral. Puntuació màxima de l’examen a la nota global (sobre 10): 8 punts. En cas de no superar l’examen o de no haver-s'hi presentat, hi haurà la possibilitat de realitzar una recuperació en les dates indicades en la programació general del curs. L’examen estarà escrit en català (si es vol una versió en castellà, caldrà demanar-la amb un mínim de 15 dies d’avançada).

Activitat de Treball en grup (20% de pes en la nota global): En grups de 4-6 alumnes, els estudiants hauran de realitzar una breu exposició oral sobre un article científic proposat pel professorat. Puntuació màxima a la nota global (sobre 10): 2 punts.

La realització del treball i l'assistència a les sessions pràctiques al laboratori, són obligatòries. Sense la seva realització, l'alumne no podrà presentar-se a l'examen, suspenent l'assignatura.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen 80% 2,5 0,1 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Presentanció oral (treball en grup) 20% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Bibliografia

Bamford, D. & Zuckerman, M. A. (eds). 2021. Encyclopedia of Virology, 4ª edició. Academic Press.

Shors, T. 2017. Understanding viruses, 3ª edició. Jones & Bartlett Learning

Murphy, K.; Weaver, C. & Berg, L. 2022. Janeway's Immunobiology. 10ª edició. W. W. Norton & Company.

Tizard, I. 2017. Veterinary Immunology. 10ª edició. Saunders.

Gómez-Lucía, E. et al. 2007. Manual de Inmunología Veterinaria. Pearson.


Programari

No es requereix cap programari especial. En qualsevol cas serà necesari l'ús d'un editor de text (MS Word o similar) o de presentacions (MS Power Point o simlar)