Logo UAB
2023/2024

Ciència de l'Animal de Laboratori

Codi: 102657 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OT 5 2

Professor/a de contacte

Nom:
Patrocinio Vergara Esteras
Correu electrònic:
patri.vergara@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Maria Lourdes Abarca Salat
Francesc Padros Bover
Estefanía Contreras Carretón
Anna Martínez i Daunis
Marc Grao Insa
Joan Antoni Fernández Blanco
Sergio Berdun Marin

Prerequisits

Tenir completats com a mínim els 3 primers cursos


Objectius

El principal objectiu de l'assignatura és donar als/les estudiants de Veterinària els coneixements i les capacitats per a exercir com a veterinari designat i responsable in situ de benestar animal a instal•lacions per a la cria o l' ús d'animals d'experimentació d'acord amb el Real Decreto 53/2013. A més, l'assignatura donarà una visió amplia de les característiques dels animals més freqüentment utilitzats en experimentació i dels factors a tenir en compte tan en la seva obtenció i manteniment com en la seva utilització en procediments experimentals.

 

Un cop cursada l'assignatura, l'estudiant estarà en condicions de prestar servei com a veterinari designat i responsable in situ del benestar animal en centres de cria o usuaris d'animals d'experimentació o dirigir la seva carrera professional tan cap a feines pròpies de maneig d'un estabulari (cria i manteniment) com a realitzar tasques experimentals dins de la  recerca bàsica i de la indústria farmacèutica (models experimentals, refinament). Un tema que es tractarà al llarg de tota l'assignatura és la importància del principi de les tres R (reemplaçament, reducció i refinament) en la utilització d'animals per a experimentació, fonamental alhora de complir amb la legislació vigent així com per obtenir resultats vàlids.

 

Degut al caràcter pràctic que té l'assignatura, una part important de les hores presencials estarà dedicat a pràctiques amb animals de laboratori, a on fonamentalment es tractarà la manipulació i vies d'administració més freqüentment utilitzades en cadascuna de les espècies.

 

El Departament de Medi Natural i Biodiversitat ha reconegut l’assignatura per a laacreditació de les funcions de veterinari designat i assessor in situ de benestar animal. Tan mateix, el Departament de Medi Natural i Biodiversitat reconeix els contingut formatius per a les funcions de cuidador, eutanàsia i per la realització de procediments en qualsevol espècie de interès veterinari i rossegadors, quan vagin acompanyades del corresponent certificat de treball sota supervisió. En qualsevol cas per el reconeixement de totes aquestes funcions és necessari fer la sol·licitud de la capacitació a la Autoritat Competent corresponent.

 

A més, l'assignatura ha estat acreditada per la Federation of European Laboratory Animal Science Associations (FELASA). Per poder demostrar aquesta acreditació que té reconeixement europeu, cal sol·licitar un certificat específic a través de la Gestió Acadèmica de la Facultat i abonar les taxes corresponents.


Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen la cria, la millora, el maneig i el benestar dels animals.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les alteracions de l'estructura i la funció de l'organisme animal.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les bases generals dels tractaments medicoquirúrgics.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les normes i lleis de l'àmbit veterinari i els reglaments sobre els animals i el seu comerç.
 • Demostrar un coneixement genèric dels animals, del seu comportament i de les bases de la seva identificació.
 • Recollir, preservar i remetre tot tipus de mostres amb l'informe corresponent.
 • Reconèixer les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats davant de la professió i de la societat.
 • Reconèixer quan és necessària l'eutanàsia i dur-la a terme de manera humanitària emprant el mètode apropiat.
 • Redactar i presentar de manera satisfactòria informes professionals.
 • Tractar i manejar els animals de manera segura i humanitària, i instruir altres persones perquè duguin a terme adequadament aquestes tècniques.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Caracteritzar morfològicament els ratolins modificats genèticament.
 3. Definir les bases de la caracterització genètica dels principals ceps de ratolí i rata.
 4. Descriure la legislació vigent sobre la utilització d'animals de laboratori.
 5. Descriure les característiques biològiques de les diferents espècies utilitzades més freqüentment en experimentació.
 6. Distingir els factors que influeixen en el benestar de l'animal de laboratori, tant durant el seu manteniment com durant la seva utilització en procediments experimentals.
 7. Distingir les escales del benestar animal per valorar el dolor.
 8. Enumerar les tècniques de clonatge d'animals d'experimentació.
 9. Escollir les pautes i vies d'administració en funció del procediment experimental.
 10. Explicar la legislació vigent sobre la seguretat en el treball de laboratori.
 11. Explicar les bases moleculars i fisiològiques de les patologies de major interès en els animals d'experimentació
 12. Fer tot tipus de presa de mostres en les diferents espècies més utilitzades en experimentació.
 13. Identificar les fonts d'obtenció dels fàrmacs i biofàrmacs.
 14. Identificar les funcions del Comitè d'Ètica en experimentació animal.
 15. Identificar les metodologies per a l'obtenció d'animals transgènics.
 16. Manipular de manera adequada els animals de laboratori durant els procediments experimentals.
 17. Reconèixer les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats davant de la professió i de la societat.
 18. Redactar i presentar de manera satisfactòria informes professionals.
 19. Utilitzar el refinament en la cirurgia experimental realitzada en un laboratori convencional.
 20. Utilitzar els anestèsics i analgèsics més adequats en funció de l'espècie d'animal d'experimentació.
 21. Utilitzar els mètodes d'eutanàsia adequats en les diferents espècies més utilitzats en experimentació del benestar animal, la salut animal i la salut pública.

Continguts

PROGRAMA DE TEORIA

 

 

1. Introducció a la Ciència del Animal de Laboratori i legislació. Necessitat de la utilització d’animals de laboratori i dades generals referents al seu ús (espècie, tipus de procediments). Legislació vigent sobre la utilització d’animals de laboratori en els àmbits europeu, estatal i de la comunitat autònoma de Catalunya.  Característiques del personal implicat en el manteniment i utilització d’animals de laboratori.

 2. Ètica, benestar i 3Rs. Alternatives a la utilització d'animals de laboratori: mètodes in vitro i cultius cel·lulars. Mètodes de cerca d'alternatives en pàgines web. Elecció del mètode alternatiu a utilitzar.

3. Biologia de les especies més utilitzades en investigació. Característiques biològiques de les diferents espècies utilitzades més freqüentment utilitzades en experimentació i la implicació alhora d'escollir l'adequat model experimental. Característiques d'espècies mamífers: ratolí, rata, conill, porc. Característiques d'espècies no-mamífers: aus i espècies aquàtiques.

4. Nomenclatura y caracterització genètica de l'animal de laboratori. Principals soques de ratolí i rata. Animals convencionals i modificats genèticament. Nomenclatura. Bases de la caracterització genètica i la seva importància en la investigació. Monitoritzaciógenètica.

5. Definició microbiològica dels animals d'experimentació i la seva incidència en la experimentació.

6. Cura i maneig dels animals d' experimentació: Instal·lacions. Control de variables ambientals. Concepte de barrera: principals elements. Nivells de contenció i bioseguretat. Enriquiment ambiental. Nutrició dels animals. Identificació dels animals. Transport dels animals d'experimentació.

7. Caracterització microbiològica y control sanitari en animals d'experimentació. Verificació de l'estat de salut de l'animal de laboratori: control sanitari. Malalties més comunes en els animals de laboratori.

8. Anestèsia, analgèsia, cirurgia i cures post-quirúrgiques. Anestèsics i analgèsics utilitzats en funció de l'espècie: dosis, vies d'administració i elecció en funció del procediment experimental. Control i maneig de fàrmacs. Monitorització de variables durant la cirurgia. Importància de l'analgèsia post-quirúrgica: valoració de l'estat de l'animal desprès d'una cirurgia.

9. Benestar animal i factors que influeixen en l'experimentació. Benestar de l'animal de laboratori tan durant el seu manteniment com en la seva utilització en procediments experimentals: escales de valoració del benestar animal. Verificació de l'estat de salut de l'animal de laboratori: protocols de supervisió dels signes clínics i mesures correctores. Criteris de punt final i mètodes d'eutanàsia en les diferents espècies. Funció de les veterinaries en la supervisió del benestar animal.

10. Seguretat en el treball amb animals de laboratori. Riscs implicats en l'àmbit de l'estabularii programes de control. Legislació vigent. Mesures preventives. Eliminació de residus.

11. Comitè d'ètica d'experimentació animal. Avaluació ètica de procediments. Anàlisi dany/benefici. Funcions del veterinari designat, del responsable in situ del benestar animal. Membres del Comitè d'Ètica en Experimentació Animal (CEEA) i funcions. Punts a tenir en compte en la valoració dels procediments. Relació amb el Comitè d'Ètica en Experimentació Animal i Humana (CEEAH).

12. Principis de bona comunicació de la funció de veterinari en una instal·lació d'animals per a experimentació. Estratègies de bona comunicació i com la bona comunicació afavoreix el benestar animal. Cerca d'informació en el camp de les ciències de l'animal de laboratori.

 

 

PROGRAMA DE SEMINARIS

1. Nomenclatura dels animals d’experimentació.

2. Models experimentals.

3. Outbreak en una instal·lació per a rosegadors.

4. Anèstesia i analgèsia en procediments experimentals.

5. Avaluació ètica de procediments, severitat, avaluació retrospectiva.

 

 

PROGRAMA DE PRÀCTIQUES

1. Legislació (pràctica d’aula).

2. Pràctiques amb ratolí. Maneig, immobilització, identificació, administració i presa de mostres. Eutanàsia.

3. Pràctiques amb rata. Maneig, immobilització, identificació, administració i presa de mostres.

4. Pràctiques amb peixos. Maneig, immobilització, identificació, administració i presa de mostres. Anestèsia en peixos.

5. Anestèsia i analgèsia en rosegadors. Refinament en la cirurgia experimental duta a terme en un laboratori convencional. Control de las condiciones ambientales.

6. Avaluació del dolor en rosegadors (pràctica en aula).


Metodologia

Es faran 29 de sessions teòriques amb exemples pràctics. En aquestes sessions s’impartiran els conceptes teòrics que posteriorment s’aplicaran en casos que es resoldran a l’aula.

Es faran 2 pràctiques d’aula y  4 pràctiques de laboratori.

Es faran 5 seminaris a on es discutirà de forma pràctica els temes de l’assignatura. En alguns d’aquest seminaris els/les alumnes faran presentacions dels seus treballs.

Els/Les alumnes hauran de presentar diversos casos o exercicis que seran puntuats i serviran per fer-hi la avaluació.

 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Pràctiques aula 3,5 0,14 1, 7, 9, 14, 20
classes teòric-pràctiques 29 1,16 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 20, 21
pràctiques de laboratori 11 0,44 1, 6, 7, 9, 12, 16, 17, 19, 20, 21
seminaris 7,5 0,3 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21
Tipus: Supervisades      
tutorització 8 0,32 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21
Tipus: Autònomes      
Treball individualitzat i estudi 89 3,56 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21

Avaluació

 

Aquesta assignatura no preveu el sistema d’avaluació única.

 

L´ avaluació es durà a terme mitjançant la valoració de les pràctiques, els treballs i un examen al final de l’assignatura.

 

L’assistència mínima a classe necessària per a aprovar l’asignatura es de 20 clases teòriques i de 4 dels 5 seminaris.

La assistència a les pràctiques es obligatoria i es valorarà la realització dels diferents procediments així com l'actitud. Pes de les pràctiques en la nota final 20%. La superació de les pràctiques és condició imprescindible per aprovar l'assignatura.

Es realitzaran 4 casos pràctics. Els casos es presentaran i discutiran en grup. Valoració: cada cas 10%. La presentació i la discussió servirà per modular la nota obtinguda en el cas escrit. Cada cas només farà mitjana si s'obté una nota mínima de 5.

Examen: Consistirà en un examen de preguntes test i curtes per valorar els coneixements bàsics de l'assignatura. L'examen comptarà un 40% de la nota final i només farà mitjana si s'obté una nota de 4 o superior.

La nota final s’obté sumant les notes ponderades de cadascun dels casos i de l'examen, i l’aprovat és situa en el 5.

 

Recuperació:

1.            Es realitzarà una nova avaluació de les pràctiques que no hagin estat superades.

2.            S’han de recuperar cadascun dels casos en què la nota assolida hagi estat inferior a 5.

3.            L’examen amb nota inferior a 5 i no compensat.

 

 

Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
casos pràctics 10% cada cas, total 40% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21
examen 40% 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21
pràctiques 20% 0 0 1, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21

Bibliografia

Zuñiga et al. 2008 Ciencia y Tecnología del Animal de Laboratorio. SECAL/UAH.

Revista Laboratory Animals  http://lan.sagepub.com/

Publicaciones de la American Association for Laboratory Animal Science http://www.aalas.org/publications/

Lab Animal Magazine http://www.labanimal.com/laban/index.html

Nacional Centre for 3 Rs http://www.nc3rs.org.uk/category.asp?catID=3


Programari

Cap especial