Logo UAB
2023/2024

Epidemiologia i Estadística

Codi: 102643 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 2 1

Professor/a de contacte

Nom:
Marti Cortey Marques
Correu electrònic:
marti.cortey@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Alberto Allepuz Palau

Prerequisits

És molt recomanable tenir coneixements adequats de matemàtiques.


Objectius

L’assignatura Epidemiologia i estadística és de segon curs i és una assignatura obligatòria dels estudis del grau de Veterinària. L’assignatura introdueix les bases per a l’aplicació de l’estadística a les ciències veterinàries, i els conceptes bàsics d’epidemiologia que permeten entendre l’evolució de les malalties en les poblacions.

L’ objectiu de l’ assignatura és que l’estudiant conegui la terminologia i els mètodes utilitzats en epidemiologia i estadística.

Els objectius concrets són que l’estudiant sàpiga:

- Quines són les proves estadístiques bàsiques i en quines situacions es poden fer servir

- Aplicar les proves estadístiques bàsiques i interpretar els resultats numèrics

- Conèixer el comportament de les malalties i infeccions en poblacions d'animals

- Dissenyar i dur a terme estudis epidemiològics senzills

- Aplicar en cada cas l’estudi i els mètodes epidemiològics més adequats

- Desenvolupar les capacitats d’anàlisi i crítica d’un estudi epidemiològic


Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 • Aplicar els fonaments que regeixen la transmissió i el manteniment de les malalties en les poblacions animals.
 • Assessorar i dur a terme estudis epidemiològics i programes terapèutics i preventius d'acord amb les normes de benestar animal, salut animal i salut pública.
 • Demostrar que es coneixen i s'utilitzen els conceptes i els mètodes estadístics aplicables a la veterinària.
 • Diagnosticar les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i conèixer-ne les mesures de prevenció, posant l'èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
 • Valorar i interpretar els paràmetres productius i sanitaris d'un col·lectiu animal considerant els aspectes econòmics i de benestar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 3. Aplicar els conceptes d'estadística i epidemiologia en l'anàlisi de paràmetres productius i sanitaris.
 4. Aplicar els conceptes relacionats amb la transmissió i el manteniment de les malalties en les poblacions a l'anàlisi de situacions reals.
 5. Aplicar els mètodes estadístics pertinents als diferents tipus d'estudis epidemiològics.
 6. Calcular i interpretar les mesures de posició i dispersió aplicables a una sèrie de dades.
 7. Definir les bases epidemiològiques i estadístiques de la medicina basada en l'evidència.
 8. Descriure els fonaments bàsics dels programes de prevenció de malalties.
 9. Desenvolupar una capacitat de valoració crítica d'un estudi epidemiològic.
 10. Dissenyar i fer estudis epidemiològics simples seleccionant els més adequats per a cada cas.
 11. Distingir els diferents tipus d'estudis epidemiològics i la seva utilitat.
 12. Explicar l'evolució de les malalties en les poblacions i els factors que la determinen.
 13. Identificar les vies i els mètodes de transmissió de les malalties.
 14. Reconèixer i descriure els fonaments de la causalitat i la inferència causal, i la seva relació amb l'estadística.
 15. Reconèixer la distribucions estadístiques d'una variable.
 16. Seleccionar, aplicar i interpretar els mètodes estadístics paramètrics i no paramètrics d'ús més comú en veterinària.
 17. Valorar correctament l'eficàcia d'una prova diagnòstica en termes de la seva aplicació a una població.

Continguts

Classes magistrals - en format no presencial 

Presentació i introducció 

Bloc 1: Conceptes bàsics en epidemiologia i estadística

Mètodes de transmissió i manteniment de la infecció

Determinants de malaltia 

Mesures de freqüència de les malalties 

Distribució temporal i espacial de la malaltia 

Estadística descriptiva 

Probabilitat i variables aleatòries 

Proves diagnòstiques

Bloc 2: Estudis epidemiològics 

Població i mostra, paràmetres i estimadors. Intervals de confiança 

Mostreig

Tipus d’estudis epidemiològics 

Mesures de associació e impacte 

Mostreig en estudis epidemiològics 

Biaixos, interacció i confusió

Introducció al contrast d'hipòtesis i al valor-p 

Anàlisi de la variància  

Test de la khi-quadrat 

Regressió Lineal 

Bloc 3: Economia i control de malalties 

Taxa bàsica de reproducció de la malaltia i característiques de l'hoste i l'agent que poden afectar la mateixa 

Bases tècniques per al control de malalties 

Economia de la malaltia 

Pràctiques d'ordinador presencials 

Introducció al programa R. Estad. descript 

Tests d'Hipòtesis i ANOVA 

Problemes de mètodes de diagnòstic i taxes  

Test de la khi-quadrat i regressió 

Anàlisi i interpretació de dades en el context d'un estudi epidemiològic 

Debat al aula - presencials: 

Problemes d'estadística 

Disseny d’estudis epidemiològics 

Anàlisi i interpretació de dades en el context d'un estudi epidemiològic 


Metodologia

La metodologia docent implicarà classes de teoria que intentarem que siguin el màxim participatives possibles. Tambè farem práctiques d'ordinador en les que els alumnes hauran d’obtenir els paràmetres estadístics i epidemiològics de diferents bases de dades.

Paral·lelament, els estudiants hauran de preparar uns problemes que posteriorment es discutiran a classe i es solucionaran els possibles dubtes que puguin sorgir i hauran de preparar dues presentacions orals que es discutiran a l'aula.

*La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes magistrals 34 1,36 2, 3, 5, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16
Debat al aula 6 0,24
Pràctiques d'ordinador 10 0,4 1, 2, 3, 5, 6, 10, 14, 15, 16
Tipus: Supervisades      
Realització de treballs 30 1,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16
Tipus: Autònomes      
Estudi autònom 65 2,6 2, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

Avaluació

Avaluació Continuada

L'assistència a classes pràctiques és obligatòria per superar l'assignatura.

La nota final es calcula sobre la base de:

1. Examen estadístic (30% de la nota). L'examen serà de preguntes curtes i problemes.

2. Examen d'epidemiologia (40% de la nota). L'examen serà de preguntes curtes i tipus test.

3. Tres exercicis (30% de la nota):

3.1. Assistència i lliurables de les pràctiques d'estadística (5% de la nota)

3.2. Exposició oral sobre disseny d'estudis epidemiològics (10% de la nota)

3.3. Exposició oral sobre anàlisi i interpretació de dades en el context d'un estudi epidemiològic (15% de la nota)

Per aprovar cal treure un mínim de 5 de cadascun dels exàmens. L'última setmana podreu recuperar l'examen i els dos treballs d'anàlisi d'una base de dades. En cas d'haver d'anar a recuperació, l'alumne haurà de presentar-se a la part que tingui per sota 5. Els alumnes que havent aprovat vulguin pujar nota, han de tenir en compte que només es valorarà el darrer examen.

Avaluació Única

L’avaluació única consisteix en una prova que inclou un examen de la part d’estadística, amb un pes de 35%, i un altre examen per la part d’epidemiologia, amb un 40%. Aquest mateix dia es farà una exposició oral del treball sobre disseny d'estudis epidemiològics amb un pes del 10%, i una altra sobre anàlisi i interpretació de dades en el context d'un estudi epidemiològic (15% de la nota). La nota obtinguda aquest dia en aquestes proves és el 100% de la nota final de l’assignatura.

Per aprovar l’assignatura cal treure un 5 de la part d’estadística i un altre 5 de la part d’epidemiologia.

La prova d’avaluació única es farà coincidint amb la mateixa data fixada en calendari per a la darrera prova d’avaluació continuada i s’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada. Els alumnes que havent aprovat vulguin pujar nota, han de tenir en compte que només es valorarà el darrer examen.


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Assistència i lliurables de les pràctiques d'estadística 0,05 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
Examen d'Estadística 0,3 1,5 0,06 1, 3, 5, 6, 14, 15, 16
Examen d'epidemiologia 0,4 1,5 0,06 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17
Exposició oral sobre anàlisi i interpretació de dades en el context d'un estudi epidemiològic 0,15 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Exposició oral sobre disseny d'estudis epidemiològics 0,1 0 0 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

Thrusfield, M. (2018) Veterinary Epidemiology. (4ª ed.) Ed. Willey-Blackwell, 2018. Disponible online a la biblioteca de la UAB 

Pfeiffer, D.U, (2002) Veterinary Epidemiology. An Introduction.

Delgado, R., Probabilidades y estadística para ciencias e ingenierías, Delta Publicaciones 2008

Milton, J.S, . Estadística para Biología y Ciencias de la Salud. Mc- Graw Hill Interamericana (2001).

Petrie A.Watson P., Statistics for Veterinary and Animal Science (3d. ed.) Wiley-Blackwell, 2013.

 

 

 


Programari

R (https://www.r-project.org/)