Logo UAB
2023/2024

Treball de Final de Grau

Codi: 102635 CrŔdits: 6
Titulaciˇ Tipus Curs Semestre
2502445 VeterinÓria OB 5 2

Professor/a de contacte

Nom:
Victor Nacher Garcia
Correu electr˛nic:
victor.nacher@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaš. Per consultar l'idioma us caldrÓ introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informaciˇ Ús provisional fins a 30 de novembre de 2023.


Prerequisits

Els requisits per cursar aquesta asignatura venen marcats per la Normativa UAB. Per poder-se matricular, els estudiants hauran de tenir superats 210 crèdits ECTS del pla d'estudis. És requisit tenir superat tot el 1er curs acadèmic i es recomana també haver superat el 2on curs del grau.


Objectius

Es tracta d’una assignatura obligatòria del darrer any del grau. L’ objectiu fonamental és que l’alumne treballi de forma integrada les competències transversals pròpies del grau

L’alumne ha de presentar un treball emmarcat dins del àmbit de la veterinària. La elaboració del treball serà supervisada per un tutor (professor amb docència assignada al grau de veterinària) que l’assessorarà i ajudarà a resoldre els possibles dubtes que li puguin sorgir, a la vegada que realitzarà una avaluació del procés seguit per l’alumne. Un cop finalitzat el treball, aquest haurà de ser presentat davant de la Comissió d’Avaluació de TFG (CATFG).


CompetŔncies

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Aplicar el mŔtode cientÝfic a la prÓctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidŔncia.
 • Buscar i gestionar la informaciˇ relacionada amb l'activitat professional
 • Comunicar la informaciˇ obtinguda durant l'exercici professional de manera flu´da, oralment i per escrit, amb altres colĚlegues, autoritats i la societat en general.
 • Demostrar coneixements d'anglŔs per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadŔmics i professionals.
 • Demostrar un coneixement en profunditat sobre algun aspecte concret de qualsevol dels Ómbits de la veterinÓria.
 • Redactar i presentar de manera satisfact˛ria informes professionals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Aplicar el mŔtode cientÝfic a la prÓctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidŔncia.
 3. Buscar i gestionar la informaciˇ relacionada amb l'activitat professional
 4. Comunicar la informaciˇ obtinguda durant l'exercici professional de manera flu´da, oralment i per escrit, amb altres colĚlegues, autoritats i la societat en general.
 5. Demostrar coneixements d'anglŔs per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadŔmics i professionals.
 6. Exposar els coneixements i habilitats adquirits en algun dels Ómbits de la veterinÓria.
 7. Interpretar dades relatives a algun dels diversos Ómbits de la veterinÓria.
 8. Redactar i presentar de manera satisfact˛ria informes professionals.
 9. Resoldre problemes en algun dels Ómbits principals de la veterinÓria.

Continguts

El TFG serà realitzat per l’estudiant, de manera autònoma i individual, sota la supervisió d'un tutor/a. El TFG està relacionat amb qualsevol de les matèries o les temàtiques de l'àmbit de la veterinària. El seu contingut està en funció de l’oferta de temes, renovada anualment.

Es contemplen quatre tipologies de TFG:

a) Treball de revisió bibliogràfica: Resum argumentat sobre l'actualitat d'un tema determinat sobre alguna de les àrees de coneixement del grau. Inclourà els següents apartats:

- Títol i autoria

- Objectiu/s i exposició del tema amb els resultats més rellevants

- Conclusions

- Bibliografia

b) Treball experimental: Proposta d'un projecte de recerca sobre un tema relacionat amb alguna de les àrees de coneixement del grau. Inclourà els següents apartats:

- Títol i autoria

- Introducció

- Objectius

- Materials i mètodes

- Resultats i discussió

- Conclusions

- Bibliografia

c) Treball de divulgació: Elaboració divulgativa d'un tema científic d'interès social adreçat al públic general o a estudiants de nivells educatius no universitaris. Haurà d'emprar llenguatge culte però comprensiu i inclourà els següents apartats:

- Títol i autoria

- Objectiu/s i exposició del tema

- Interès social, educatiu o divulgatiu

- Bibliografia

Dins d’aquesta tipologia també s’inclouen els treballs d’edició de la viquipèdia: elaboració d’un article a la viquipèdia sobre un tema d’alguna de les àrees de coneixement del grau. Aquests tipus de treballs hauran d’emprar un llenguatge formal que respecti les normes d’estil de la viquipèdia incloent la neutralitat del contingut i la citació de les fonts d’informació i haurà d’incloure els següents apartats:

-       Títol i autoria

-       Context i justificació del tema a la Viquipèdia

-       Descripció de la contribució

-       Exposició del tema i bibliografia

d)Treball d’aprenentatge servei:  participació en un projecte orientat a resoldre una necessitat social real relacionada amb alguna de les àrees de coneixement del grau. Aquesta modalitat inclou la realització d’un servei comunitari amb una entitat sense ànim de lucre. Haurà d’incloure els següents apartats:

- Títol i autoria

- Necessitat social (descripció de l’entitat, detecció de la necessitat i objectius del servei)

- Context teòric del tema

- Descripció del servei realitzat

- Reflexió personal

- Bibliografia

El llistat de temes s’elaborarà a partir de les propostes fetes pels professors que imparteixen docència al grau. Un cop aprovats per la comissió del centre pel TFG (CCTFG), la Facultat els farà públics a finals de juliol a través de la seva pàgina web, juntament amb la informació sobre el procés de sol·licitud.

El primer període de sol·licitud d'assignació de temes tindrà lloc durant el mes de setembre, i el segon durant el mes de febrer. La sol·licitud es farà mitjançant un formulari online a través de la pàgina sia.uab.cat on cada alumne matriculat hi farà constar les seves preferències (màxim 5).

El professor responsable de l’assignatura assignarà els temes sol·licitats i els tutors corresponents tenint en compte l’ordre de preferències de cada estudiant i utilitzant com a criteri, en cas de conflictes, l’expedient acadèmic i el nombre d’ECTS superats. Un cop finalitzat el procés, el llistat d’assignacions serà publicat al web de la Facultat a finals de setembre i durant el mes de febrer (pels matriculats en el 2n període). També es contempla la possibilitat de que un estudiant proposi un tema del seu interès a un professor concret. Si aquest l’accepta, haurà de realitzar la proposta al responsable de l’assignatura qui l’eleva a la Comissió del centre pel TFG. Si és finalment acceptada, s’assignarà directament a l’estudiant que ha realitzat la proposta.


Metodologia

La metodologia del TFG consisteix en sessions de supervisió, treball autònom i activitats d'avaluació.

Hi haurà una sessió informativa prèvia amb tots els estudiants (via Teams), en què el/la responsable de l'assignatura explicarà el seu funcionament. Durant el primer trimestre es programarà un curs Moodle amb tres mòduls: Fonts d’informació, Drets d’autor i Mendeley. Finalitzat el període habilitat per a fer el curs, es programarà una sessió via Teams de resolució de dubtes.

El tutor mantindrà quatre reunions amb l’estudiant tutoritzat:

- Reunió prèvia: Quan l’estudiant tingui el tema assignat demanarà una reunió amb el tutor per tal de definir l’enfoc del treball, objectius, metodologia, fonts d’informació, etc. En aquesta reunió prèvia es fixarà el calendari de reunions i les tasques a realitzar per a la reunió inicial.

- Dues reunions de seguiment (reunió inicial i reunió de progrés), en les que es treballarà amb el material elaborat per l’alumne (PORTAFOLI), s’exposaran els avenços, es reorientarà el treball si cal, es resoldran dubtes, etc.

- Una reunió final en la que el tutor donarà les darreres indicacions per la presentació del TFG.

En totes les tipologies de treball, el material a avaluar és:

1- Memòria escrita: Inclourà tots els apartats, a més de les taules i/o les figures. No caldrà imprimir-la. Tindrà un màxim de 15 pàgines (incloses les taules, les figures i la bibliografia) i com a mínim de 3000 a 4000 paraules. Serà avaluada pel tutor i la CATFG.

2- Portafoli: Recollirà ordenadament la descripció de la realització del treball (material consultat, reunions amb el tutor/a, esborranys, etc.). Servirà al tutor/a per fer el seguiment i l'avaluació del TFG durant les tutories.

3- Pòster en anglès: És el format de presentació del TFG. Serà avaluat per la CATFG. Les dimensions i el tipus d’impressió necessària per a fer la presentació seran especificades amb antelació suficient. No caldrà imprimir-lo i serà visualitzat en la pantalla en format pdf.

Les dates de dipòsit dels documents i presentació del TFG es publicaran al web de la Facultat.

La metodologia docent proposada pot experimentar alguna modificació en funció de les restriccions a la presencialitat que imposin les autoritats sanitàries.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulaciˇ, per a la complementaciˇ per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluaciˇ de l'actuaciˇ del professorat i d'avaluaciˇ de l'assignatura/m˛dul.


Activitats formatives

TÝtol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Curs Moodle sobre eines documentals per elaborar el TFG 2 0,08 3
Sessiˇ informativa prŔvia 1 0,04
Tipus: Supervisades      
Tutories 7,5 0,3 1, 2, 3, 6, 7, 9
Tipus: Aut˛nomes      
Cerca d'informaciˇ i/o activitat prÓctica 50 2 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9
Estudi i elaboraciˇ de la informaciˇ, i desenvolupament del projecte 52 2,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Redacciˇ del treball 37 1,48 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Avaluaciˇ

La qualificació final depèn de l'avaluació feta pel tutor/a (50% de la nota final) i per la CATFG (l'altre 50%).  

Els tutors disposaran d’una Guia de seguiment i un formulari d’avaluació (rubrica) que contindrà pautes sobre indicadors a avaluar, nombre d’accions de seguiment, avaluació del portafoli i la seva posada al dia, avaluació de la memòria o altres, amb l’objecte d’establir un marc de referència unificat que permeti una avaluació al màxim de transparent i d’homogènia.

Després de cada reunió, el tutor haurà d’omplir la rúbrica corresponent. En la nota final del tutor (50% de la nota final), la reunió inicial tindrà un pes del 10%, la reunió de progrés del 25% i la reunió final, un 25%. El 40% restant vindrà donat per l’avaluació que faci el tutor de la Memòria final dipositada. La realització del curs Moodle s’inclourà dintre de la rúbrica de la reunió inicial. Les CT avaluades pel tutor seran: CT1, CT4, CT5, CT6, CT7 i CT8.

El dia de la presentació del TFG, es projectarà el pòster a la pantalla. L’alumne haurà de fer una breu exposició del tema (màxim 5 minuts) i respondre a les preguntes formulades pels membres de la Comissió d’avaluació del TFG. Cada membre de la Comissió d’avaluació del TFG valorarà la memòria escrita (pes del 30%), el pòster en anglès (pes del 30%),la presentació oral (pes del 10%) i la defensa del treball (pes del 30%) amb l’ajut d’una rúbrica d’avaluació. La nota final de la comissió serà la mitjana de les valoracions individuals dels seus membres. El pes de la valoració de la comissió serà del 50% en la nota final. Les CT avaluades per la CATFG seran: CT1, CT4, CT5, CT6, CT7 i CT8.

Aquesta assignatura no preveu el sistema d'avaluació única.

 


Activitats d'avaluaciˇ continuada

TÝtol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluaciˇ Mem˛ria i p˛ster (Comissiˇ avaluaciˇ TFG) 30% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Presentaciˇ oral i defensa 20% 0,5 0,02 1, 2, 4, 6, 7, 9
Tutoria-Documentaciˇ (mem˛ria, portafoli) 50% 0 0 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Bibliografia

- Normativa del Treball Fi de Grau de la Facultat de Veterinària.

 


Programari

Gestor bibliogràfic Mendeley, accesible pel web: www.uab.cat/biblioteques/mendeley