Logo UAB
2023/2024

Medicina i Cirurgia d'Animals d'Abastament

Codi: 102623 Crèdits: 6
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
Juan Enrique Rodríguez Gil
Correu electrònic:
juanenrique.rodriguez@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Juan Enrique Rodríguez Gil
Maria Jesus Palomo Peiro
Marta Fina Pla

Equip docent extern a la UAB

Ester Blasco Ortega

Prerequisits

No existeixen prerequisits oficials, però és del tot recomanable tenir els coneixements suficients d’anatomia (morfologia), fisiologia, etologia, protecció i maneig animal, patologia mèdica, nutrició, reproducció, farmacologia, producció, sanitat i benestar animal.

És molt important la capacitat d’observació i d'integració amb els coneixements d'altres matèries.


Objectius

Situada en el 2n semestre de 3r curs, és una assignatura obligatòria que introdueix a l’estudiant en les malalties dels remugants, porcins i conills. S’estudien les diferents causes alimentàries i de maneig que poden afectar negativament a la salut, tant de manera individual com col·lectiva. Es determinaran els mètodes de diagnòstic, prevenció i tractament mèdics, quirúrgics, dietètics o de maneig necessaris.

 

Són Objectius formatius:

- Comprendre els conceptes bàsics i la metodologia utilitzada en el estudi de les malalties més freqüents d’origen mèdic, alimentari, ambiental o de maneig

- Comprendre els mecanismes patogènics, que seran la base per a la correcta comprensió i interpretació de les diferents malalties

- Fer diagnòstics diferencials a partir dels signes i les lesions observables en els animals.

- Elaborar un programa de prevenció i tractament


Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Aplicar les cures bàsiques que garanteixin el funcionament correcte del cicle reproductor i la resolució dels problemes obstètrics.
 • Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 • Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 • Demostrar que es coneixen i es comprenen les bases generals dels tractaments medicoquirúrgics.
 • Diagnosticar les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i conèixer-ne les mesures de prevenció, posant l'èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
 • Dur a terme una necròpsia, incloent-hi el registre de les lesions trobades, la presa de mostres i l'emmagatzematge i el transport posteriors.
 • Fer els tractaments medicoquirúrgics més usuals en els animals.
 • Manejar protocols i tecnologies correctes destinats a modificar i optimitzar els diferents sistemes de producció animal.
 • Realitzar la història i l'exploració clínica precisa i completa dels animals.
 • Redactar i presentar de manera satisfactòria informes professionals.
 • Valorar i interpretar els paràmetres productius i sanitaris d'un col·lectiu animal considerant els aspectes econòmics i de benestar.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Aplicar a la clínica els coneixements adquirits en les assignatures de Patologia i Cirurgia General.
 3. Aplicar correctament els tractaments hormonals en la regulació i normalització de la reproducció.
 4. Comunicar la informació obtinguda durant l'exercici professional de manera fluïda, oralment i per escrit, amb altres col·legues, autoritats i la societat en general.
 5. Corregir i prevenir les alteracions de l'aparell locomotor i d'altres malalties esporàdiques.
 6. Corregir, regular i prevenir les malalties metabòliques i nutricionals més freqüents.
 7. Definir els problemes trobats en l'examen físic o en la història clínica d'un animal.
 8. Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 9. Descriure el protocol per a la realització de necròpsies en les diferents espècies.
 10. Descriure l'etiologia, etiopatogènia, el diagnòstic i tractament de les malalties mèdiques i quirúrgiques més freqüents de la clínica de petits animals, èquids i animals d'abastament.
 11. Determinar quan és necessari o convenient aplicar tractaments mèdics i/o quirúrgics individuals en animals d'abastament.
 12. Diagnosticar i solucionar els problemes obstètrics i postpart.
 13. Distingir les mesures profilàctiques que poden aplicar-se a explotacions d'animals d'abastament amb l'objectiu de disminuir la presència de malalties que n'afectin la producció.
 14. Identificar els trastorns metabòlics més freqüents.
 15. Identificar els òrgans o teixits lesionats i fer la presa de mostres per a estudiar-les posteriorment.
 16. Identificar i prevenir els problemes relacionats amb el maneig dels animals i que afectin negativament la salut d'aquests.
 17. Identificar i reconèixer els problemes mèdics i quirúrgics associats a l'aparell reproductor masculí i femení en les diferents espècies animals.
 18. Identificar les alteracions de l'aparell locomotor i en especial les dels membres, cascs i peülles.
 19. Identificar les malalties congènites i adquirides que alteren la correcta absorció dels aliments.
 20. Identificar les malalties neurològiques i les més rellevants que esporàdicament puguin afectar el bon funcionament sistèmic dels animals.
 21. Identificar, tractar i prevenir els problemes que afecten els nounats.
 22. Identificar, tractar i prevenir els problemes que alteren la lactació i la funcionalitat de la glàndula mamària.
 23. Identificar, tractar i prevenir les causes que indueixen a l'anestre i alteren la ciclicitat normal.
 24. Identificar, tractar i prevenir les causes que provoquin infertilitat en mascles i femelles.
 25. Realitzar un examen físic complet i detectar alteracions.
 26. Realitzar una fitxa d'anamnesi en un context pràctic real.
 27. Reconèixer quan s'ha de recomanar que es faci una necròpsia en les diferents espècies.
 28. Redactar i presentar de manera satisfactòria informes professionals.

Continguts

En aquesta assignatura s’estudiaran les principals malalties d’origen alimentari, ambiental, de les instal·lacions  i de maneig que afectin la correcta activitat hormonal i funcional dels òrgans i aparells dels remugants, porcs i conills, des d’un punt de vista de col·lectivitat i amb finalitat productiva

 

TEORIA (29h):


Boví  (50%)

- Malalties digestives

- Patologia reproductiva

- Patologia de la glàndula mamària

- Problemes nounatals

- Malalties metabóliques i nutricionals

- Patologia podal

- Altres malalties d’interés clínic i derivades del maneig


Oví i cabrum (10%)

- Malalties digestives, metabòliques i de la nutrició

- Patologia mamària i reproductiva

- Partologia nounatal

- Altres malalties d’interés clínic i derivades del maneig


Porcí (30%)

- Malalties digestives, metabòliques ide la nutrició

- Patologia mamària, reproductiva i nounatal

- Problemes a l'engreix

- Altres malalties d’interés clínic i derivades del maneig

 
Cunicultura (10%)

- Malalties metabòliques i de la nutrició

- Patologia mamària, reproductiva i nounatal

- Altres malalties d’interés clínic i derivades del maneig

 

 PRÀCTIQUES:  35,5h

1 - Remugants (29h):

A) Casos clínics - Simulacions a l'aula: 5,5h

 • Diagnòstic de problemes neurològics en remugants: 1,5h (aula d'informàtica), E. Blasco.
 • Valoració socio-econòmica de malaties clíniques i metabòliques peripartals en explotacions bovines d'alta producció lletera: treball d'autoaprenentatge associat. 4h; S. Clasamiglia.
 • Pràctiques d'obsterícia en man iquí. 2h; M. Fina.
 •  Pràctiques clíniques: 21,5h
 • Pràctiques intramurals (Servei de Granjes UAB) (3,5h): Assistència als remugants de la granja: 1,5h, MJ. Palomo. Discussió dels casos clínics i diagnòstic de problemesmamaris. 2h, M. Fina
 • Clínica ambulatoria de bovins (Coordinadors: A. Àvila i J. Heras): 18h. Assistència clínica a granges de bovins dirigida pel professorat de camp. Els estudiants hauran de registrar els casos vistos en el portafoli, indicant els procediments i tractaments realitzats. Es realitzarà una sessió d’exposició i discussió d’un dels casos atesos en la clínica ambulatoria.

 

2 - Cunicultura (3,5h):

A) Pràctiques clíniques:

 • Visita clínica a la granja de conills de la UAB: 1,5h. M. Fina
 • Necròpsia de conills: 2h,  E. Blasco

 

3 - Porcí (3h):

A) Seminari:

 • Patologia nounatal porcina, 1,5h, JE. Rodríguez

B) Pràctiques de laboratori:

 • Cas clínic d'una granja amb problemes reproductius: treball d'autoaprenentatge associat, 1,5h JE Rodriguez Gil

Metodologia

El curs es basa en el desenvolupament de les següents activitats:

 

 1. Classes magistrals:

L’alumne adquireix els coneixements propis de l'assignatura assistint a les classes teòriques i complementant-les amb l’estudi personal dels temes explicats. Encara que les classes magistrals estan concebudes com un mètode fonamentalment unidireccional de transmissió de coneixements del professor a l’alumne, permet establir qüestions i preguntes directes a l'alumnat i crear moments de discussió.

 2. Pràctiques d'aula i Seminaris:

Les pràctiques d'aula i els seminaris són sessions amb una doble finalitat. D’una banda treballar amb més profunditat coneixements exposats en les classes magistrals i discutir els resultats obtinguts en els treballs encomanats.

 3. Tutories:

Les tutories permeten establir un diàleg directe entre alumne i professor en què s’emfatitza la orientació i la motivació especialment en relació a l’autoaprenentatge.

4. Pràctiques clíniques, necròpsies i estàncies en granges:

La proposta pedagògica consisteix en crear ambients i experiències motivadores i interessants per a l'aprenentatge. L'alumne desenvoluparà la capacitat d'observació i la destresa d'integració de coneixements. Les sessions pràctiques serveixen per aplicar i fixar els coneixements que els alumnes han adquirit a les classes teòriques, pràctiques i seminaris. A les pràctiques de necròpsies s'ensenyarà el protocol d'abordatge correcte i sistemàtic de l'animal, l' adequada presa de mostres, amb l'emissió dels informes corresponents. Finalment, les visites a les granges amb el professor de camp brinden a l'estudiant una visió real i directa de les explotacions ramaderes y la funció del veterinari en aquest entron.

5. Autoaprenentatge:

Part dels continguts teòrics s’exposen a través de resolució de problemes o casos clínics (“problem based learning”) que l’alumne ha de desenvolupar. Es plantejen a l’alumne els objectius a assolir i la metodologia per aconseguir-ho. Arribar als objectius proposats depén de la capacitat de l'alumne que estableix el seu métode la resolució de problemes i casos clínics.

 

El material docent utilitzat en l’assignatura està disponible en el Campus Virtual. Aquesta plataforma també s’utilitzarà com a mecanisme d’intercanvi d’informació i documents entre el professorat i els estudiants

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 29 1,16 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 27
Pràctiques clíniques i visites a granges 25 1 2, 5, 6, 7, 11, 12, 16, 19, 22, 24, 25, 26
Pràctiques de laboratori i d'aula 7 0,28 9, 15, 16, 17, 22, 24
Seminaris i presentació casos clínics 3,5 0,14 3, 5, 6, 10, 13, 14, 16, 17, 19, 24
Tipus: Supervisades      
Tutories 2 0,08 1, 7, 25, 26, 28
Tipus: Autònomes      
Estudi 45 1,8 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Treballs d'autoaprenentatge 32,5 1,3 1, 3, 4, 6, 7, 10, 13, 14, 16, 22, 24, 26, 28
Vídeos 4 0,16 6, 12, 22

Avaluació

1- Dos exàmens parcials escrits:

- Avaluació dels coneixements teòrics i pràctics

- Preguntes tipus test, de 4 opcions i les preguntes mal contestades resten 0,33

- Pes en la qualificació global = 45% el primer parcial i 30% el segon parcial

- La nota mínima per a superar-los és un 5 i per a la nota final, com a mínim ha d'arribar a un 4,8 per a compensar entre els dos parcials

- Es consideraran No Presentats els alumnes que no es presentin a examen

 

2- Avaluació continuada durant les visites clíniques a granges i les pràctiques clíniques:

- Avaluació basada en l’actitud de l’estudiant i la seva participació

- Pes en la qualificació global= 5%

- La absència no justificada a les pràctiques resta 0,25 de la nota final

- La absència no justificada a les pràctiques de camp resta 0,5 de la nota final

 

 3- Avaluació de casos clínics i d’autoaprenentatge:

- Avaluació per a resoldre problemes clínics, capacitat professional i comunicació, tant oral com escrita

- Resolució de casos clínics reals

- Pesen la qualificació global = 20%

- La no presentació dels casos d'autoaprenentatge o clínics suma 0 en el càlcul de la nota mitja dels treballs i càlcul del percentatge

 

ATENCIÓ: aquesta sasignatura no presenta l'opció d'avaluació única.


 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
2 exàmens parcials 45% primer parcial i 30% el segon parcial 2 0,08 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24
Actitud a les pràctiques i sortides clíniques i presentació dels casos 5% 0 0 1, 2, 4, 28
Casos d'autoaprenentetge i presentació casos clínics 20% 0 0 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28

Bibliografia

Dairy Production Medicine. 2011. Ed. by A. Risco and P. Melendez Retamal. Wiley-Blackwell 

Medicina interna de grandes animales. 2010. B.P. Smith, 4º edició

Medicina Interna y Cirugía del Bovino. 2005. G. Dirksen, HD Gründer y M. Stóber. Inter-Médica. Vol 1 y vol. 2.

Cattle Medicine. 2011. PR. Scott, C. Penny, A. McCrae. Manson Publishing

Pathways to pregnancy and parturition. 2003. Senger PhL. Pullman. Current Conceptions.

Veterinary reproduction and  obstetrics. 2019. Noakes DE, Parkinson TJ and England GCW., Elsevier, 10a ed.

Sheep Medicine. 2010. P.R. Scott. Manson Publishing

www.porcicultura.com

https://ddd.uab.cat/record/20824


Programari

No es necessita cap programari específic