Logo UAB
2023/2024

Política Sanitària i Malalties d'Importància Legal

Codi: 102617 Crèdits: 5
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 4 2

Professor/a de contacte

Nom:
Alberto Allepuz Palau
Correu electrònic:
alberto.allepuz@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joaquín Castellà Espuny
Mariano Domingo Álvarez
David Ferrer Bermejo
Enrique Maria Mateu de Antonio
Francesc Padros Bover
Marti Cortey Marques
Laila Darwich Soliva
Ana Maria Ortuño Romero

Prerequisits

No n’hi ha. De totes maneres es recomana repassar els continguts de les següents assignatures: Sanitat Animal I, II i III i Epidemiologia i Estadística


Objectius

L’assignatura de Política Sanitària i Malalties d'Importància Legal es cursa en el segon semestre de quart del Grau de Veterinària i és la continuació de les tres assignatures de Sanitat Animal. S’estudien les bases tècniques per al control de malalties i les diferents malalties infeccioses i parasitàries que estan incloses en la legislació nacional i internacional. Els objectius formatius són que l’alumne

- Conegui els conceptes bàsics de la Política Sanitària.

- Conegui les estratègies que es fan servir en Política Sanitària per a lluitar contra les malalties animals.

- Valori l'aplicació de mesures de la Política Sanitària en casos concrets.

- Conegui les característiques bàsiques de les malalties amb importància legal, especialment els signes clínics, el diagnòstic, el control i la legislació corresponent


Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 • Diagnosticar les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i conèixer-ne les mesures de prevenció, posant l'èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
 • Identificar, controlar i eradicar les malalties animals, amb especial atenció a les malalties de declaració obligatòria i les zoonosis.
 • Reconèixer les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats davant de la professió i de la societat.
 • Tenir coneixements bàsics de la professió, i en particular de l'organització i el funcionament de la pràctica professional.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Aplicar correctament la nomenclatura anatomopatològica i utilitzar una terminologia adequada en l'àmbit de les malalties infectocontagioses.
 3. Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 4. Definir els conceptes bàsics i la metodologia utilitzada en l'estudi de la sanitat animal.
 5. Descriure els conceptes bàsics de la política sanitària.
 6. Distingir les estratègies utilitzades en política sanitària per lluitar contra les malalties animals.
 7. Distingir les principals malalties parasitàries que afecten els animals domèstics i útils.
 8. Identificar les lesions que caracteritzen les malalties de les espècies domèstiques i salvatges.
 9. Reconèixer la patogènia de les malalties dels animals domèstics, i establir associacions adequades entre les lesions, l'etiologia i els signes clínics.
 10. Reconèixer les obligacions ètiques en l'exercici de les responsabilitats davant de la professió i de la societat.
 11. Tenir coneixements bàsics de la professió, i en particular de l'organització i el funcionament de la pràctica professional.
 12. Utilitzar els coneixements adquirits en la prevenció de les zoonosis parasitàries.
 13. Valorar l'aplicació de mesures de política sanitària en casos concrets.
 14. Valorar la importància que tenen les malalties infeccioses i parasitàries en l'àmbit de la salut animal, la salut pública i en les produccions animals.

Continguts

Després d’una introducció sobre la importància de la sanitat animal en el context internacional i els organismes que hi estan implicats, s’estudiaran els diferents mètodes de lluita contra les malalties en les poblacions animals. També es valoraran els mètodes de vigilància i de contingència. Finalment es revisarà la legislació més important sobre sanitat animal.

En una segona part, s’estudiaran les malalties sotmeses a control, eradicació o notificació. S’estudiaran dos grups de malalties: les malalties exòtiques però a risc de que apareguin i les malalties endèmiques sotmeses a controls. De cada una d’elles s’estudiarà l’etiologia, patogènia, epidemiologia, presentació clínica, diagnòstic, control, prevenció i legislació.

Programa:

Política Sanitària

-  Concepte, finalitat i objectius de la política sanitària.

-  La sanitat animal en el context internacional (la OMSA, la UE, l’EFSA) i nacional

-  Mètodes de transmissió de malalties entre països i entre granges

-  Mètodes de lluita contra les malalties: Quarantena, mesures de bioseguretat, sacrifici d’animals, neteja i desinfecció i vacunacions

-  Vigilància epidemiològica

-  Anàlisi del risc d'importacions

-  Legislació bàsica sobre sanitat animal

-  El sanejament en bovins

Malalties d’Importància Legal:

-  Febre aftosa

-  Ràbia

-  Pestes porquines i altres malalties exòtiques del porcí

-  Llengua blava

-  Tuberculosi

-  Brucel·losi bovina i ovina

-  Altres malalties d’importància legal dels remugants.

-  Malalties exòtiques dels èquids.

-  Malalties exòtiques de les aus

-  Malalties parasitàries exòtiques

-  Malalties de declaració de les abelles

-  Malalties de declaració dels peixos


Metodologia

La metodologia docent implicarà classes de teoria que intentarem que siguin el màxim participatives possibles.

També farem una classe pràctica a l'aula d' informàtica on hauran calcular i discutir la sensibilitat d'un programa de vigilància epidemiològica.

Paral·lelament, els estudiants hauran de realitzar un treball d’autoaprenentatge consistent en cercar informació sobre la situació d’una malaltia en alguna part del món i proposar un mètode de control o eradicació a aplicar. Hauran de presentar-ho als seus companys en una sessió de presentació dels treballs

El material docent estarà disponible en una aula Moodle, que també servirà per l’intercanvi de documents entre estudiants i professors.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 32 1,28 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Pràctiques d'ordinador 2 0,08 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14
Seminaris 4 0,16 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14
Tipus: Supervisades      
tutories 4 0,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Tipus: Autònomes      
Autoaprenentatge 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14
Estudi 59 2,36 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Avaluació

La nota final es calcula en base a:

- Examen de política sanitària (30% de la nota)

- Examen de malalties d’importància legal (45% de la nota)

Els exàmens seran de preguntes tipus test i unes poques preguntes curtes. Per aprovar l’assignatura cal treure un 5 de cada un dels exàmens

Treball (exposició oral): Establir un pla de control o eradicació d'una malaltia en un país determinat del mon (25% de la nota)

La darrera setmana es podran recupera els exàmens. Els alumnes que havent aprovat vulguin pujar nota, han de tenir en compte que només es valorarà el darrer examen.

 

L’avaluació única consisteix en una prova que inclou un examen de síntesi dels continguts de tot el programa de teoria amb un pes de 30% per la política sanitaria i un 45% per las malalties d'importancia legal. Aquest mateix dia es fará una exposició oral del treball de control de malalties amb un pes del 25%.  La nota obtinguda aquest día en aquestes proves és el 100% de la nota final de l’assignatura.

Per aprovar l’assignatura cal treure un 5 de la part de política sanitaria i un altre 5 de la part de malalties d'importancia legal.  

La prova d’avaluació única es farà coincidint amb la mateixa data fixada en calendari per a la darrera prova d’avaluació continuada i s’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada. Els alumnes que havent aprovat vulguin pujar nota, han de tenir en compte que només es valorarà el darrer examen.

 

 

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen de malalties d'importància legal 45% 1 0,04 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
Examen de política sanitària 30% 1 0,04 1, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13
Presentació treball 25% 2 0,08 1, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 • Center for Food security & públic Health. Animal disease information. http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo/?species[]=002&lang=en
 • Maclachlan N.J., Dubovi E.J. (2011). Fenner's Veterinary Virology (Fourth Edition) Elsevier. http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123751584OIE (2012).
 • OIE (2022). Código Sanitario para los Animales Terrestres. 31a edición. Accés en línia: https://www.woah.org/es/que-hacemos/normas/codigos-y-manuales/acceso-en-linea-al-codigo-terrestre/
 • Constable P, Hinchcliff KW, Done S, Gruenberg W. (2016). Veterinary Medicine: A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats, 11ed. Elsevier
 • Toma B., Dufour B., Sanaa M., Bénet J.J., Ellis P., Moutou F., Louza A. (1999). Applied veterinary epidemiology and the control of disease in populations. Ed. AEEMA (Maisons-Alfort, France). També en francès: Épidémiologie appliquée à la lutte collective contre les maladies animales transmissibles majeures. .AEEMA. Paris

Programari

Excel. No s'utilitza programari específic