Logo UAB
2023/2024

Sanitat Animal II

Codi: 102614 Crèdits: 5
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 3 2

Professor/a de contacte

Nom:
David Ferrer Bermejo
Correu electrònic:
david.ferrer@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joaquín Castellà Espuny
Mariano Domingo Álvarez
David Ferrer Bermejo
Margarita Martin Castillo
Enrique Maria Mateu de Antonio
Laila Darwich Soliva

Prerequisits

No n'hi ha. De totes maneres, es recomana repassar els continguts de les assignatures: Sanitat Animal I, Microbiologia, Microbiologia i aplicacions, Parasitologia i Epidemiologia i Estadística.


Objectius

La Sanitat Animal II és una assignatura situada en el segon semestre del tercer curs del Grau en Veterinària. Forma part de la matèria Sanitat Animal que s’ha organitzat per espècies animals en tres semestres. En aquesta assignatura s’estudien les malalties infeccioses i parasitàries que afecten als remugants (vaques, ovelles i cabres) i a les aus (principalment gallines però també altres espècies d’interès econòmic i faunístic).

 

Els objectius formatius són:

 

- Comprendre els conceptes bàsics i la metodologia utilitzada en el estudi de les malalties infeccioses i parasitàries.

- Comprendre la patogènia de les malalties infeccioses i parasitàries més importants dels animals domèstics i relacionar-la amb els signes clínics i les lesions més característics.

- Fer diagnòstics diferencials a partir de l’epidemiologia, els signes i les lesions observables en els animals.

- Obtenir adequadament les mostres adients a partir d'un animal o d'un ramat, així com saber dur a terme correctament la seva tramesa i processament al laboratori.

- Saber aplicar i interpretar les tècniques de laboratori més habituals en el marc de les malalties infeccioses i parasitàries.

- Elaborar un diagnòstic i una pauta d'actuació davant d'un cas o brot de malaltia infecto-contagiosa.


Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Diagnosticar les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i conèixer-ne les mesures de prevenció, posant l'èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
 • Diagnosticar les malalties més comunes mitjançant la utilització de diferents tècniques generals i instrumentals.
 • Recollir, preservar i remetre tot tipus de mostres amb l'informe corresponent.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Aplicar correctament la nomenclatura anatomopatològica i utilitzar una terminologia adequada en l'àmbit de les malalties infectocontagioses.
 3. Aplicar i interpretar les tècniques de laboratori més habituals per a diagnosticar i prevenir les malalties infeccioses i parasitàries dels animals domèstics i altres espècies d'utilitat.
 4. Definir els conceptes bàsics i la metodologia utilitzada en l'estudi de la sanitat animal.
 5. Distingir les principals malalties parasitàries que afecten els animals domèstics i útils.
 6. Elaborar una pauta d'actuació davant d'un cas o brot de malaltia infecciosa-contagiosa.
 7. Fer diagnòstics diferencials a partir de l'epidemiologia, dels signes clínics i de les lesions observables en els animals.
 8. Identificar les lesions que caracteritzen les malalties de les espècies domèstiques i salvatges.
 9. Obtenir les mostres apropiades a partir d'un animal o d'un ramat, així com enviar i processar les mostres al laboratori.
 10. Reconèixer la patogènia de les malalties dels animals domèstics, i establir associacions adequades entre les lesions, l'etiologia i els signes clínics.
 11. Valorar la importància i l'oportunitat de la necròpsia com a mètode per al diagnòstic de les malalties.
 12. Valorar la importància que tenen les malalties infeccioses i parasitàries en l'àmbit de la salut animal, la salut pública i en les produccions animals.

Continguts

En aquesta assignatura s’estudiaran les principals malalties d’origen víric, bacterià i parasitari dels remugants i de les aus d’importància en veterinària. Això implica l’estudi de la seva etiologia, patogènia, tipus de presentació clínica, diagnòstic, control i prevenció. En aquelles d’origen parasitari també es contemplen les relacions paràsit-hoste i el reconeixement i la identificació dels paràsits responsables. Per altra banda, també s’inclou la importància econòmica i sanitària de les diferents malalties en els sectors ramader i avícola.

 

Programa

 

Remugants (29 h)

-        Processos respiratoris (5 hores). Quadre general. Complexe respiratori boví i pneumònies en petits remugants. Malalties Parasitàries de l’aparell respiratori.

-        Processos digestius i hepàtics (10 hores). Quadre general de les enteritis i diarrees. Diarrees infeccioses i parasitàries. Helmintosis digestives i hepàtiques.

-        Processos de l’aparell reproductor (4 hores). Quadre general de les malalties reproductives i abortives. Avortaments d’origen infecciós i parasitari.

-        Processos cutanis (3 hores). Quadre general de les malalties cutànies. Processos cutanis d’origen infecciós i parasitari.

-        Processos del sistema nerviós (2 hores). Quadre general de les malalties nervioses. Malalties infeccioses dels sistema nerviós.

-        Processos hemàtics (2 hores). Principals malalties infeccioses i parasitàries de la sang i teixits relacionats.

-         Programes sanitàries en remugants (Medicina Preventiva) (3 h). Programes de control. Programes de vacunació. Programes de desparasitació.

Aus (15 h)

-        Processos digestius (4 h). Quadre general de les malalties digestives. Malalties infeccioses i parasitaries de l’aparell digestiu.

-        Processos respiratoris (5 h). Quadre general de les malalties respiratòries. Malalties infeccioses de l’aparell respiratori.

-        Processos limfo-hematopoiètics (3 h). Quadre general de les malalties relacionades amb el sistema limfo-hematopoiètic. Malalties infeccioses i immunosupressores.

-        Processos infecciosos de l’aparell locomotor i del sistema nerviós (1 h)

-        Procesos de la pell. Artròpodosis (1 h)

-        Programes sanitaris (Medicina preventiva) (1 h)


Metodologia

D’acord amb els objectius de l’assignatura, el desenvolupament del curs es basa en les següents activitats:

 

1. Classes magistrals:

L’alumne adquireix els coneixements propis de la assignatura assistint a les classes magistrals i complementant-les amb l’estudi personal dels temes explicats. Les classes magistrals estan concebudes com un mètode fonamentalment unidireccional de transmissió de coneixements del professor a l’alumne.

 

2. Tutories:

Les tutories permeten establir un diàleg directe entre alumne i professor en què s’emfatitza la orientació i la motivació del primer especialment en relació a l’autoaprenentatge.

 

3. Autoaprenentatge:

Part dels continguts teòrics s’exposen a través de resolució de problemes o casos clínics (“problem based learning”) que l’alumne ha de desenvolupar. Es proporciona a l’alumne els objectius i els medis per aconseguir-lo, de manera que l’alumne estableix en certa mesura el seu ritme d’aprenentatge en la resolució de problemes i casos clínics.

 

 

El material docent utilitzat en l’assignatura estarà disponible en el Campus Virtual. Aquesta plataforma també s’utilitzarà com a mecanisme d’intercanvi d’informació i documents entre el professorat i els estudiants.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teòriques 44 1,76 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Tipus: Supervisades      
Tutories 4 0,16 1, 2, 4, 5, 8, 10, 12
Tipus: Autònomes      
Autoaprenentatge 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12
Estudi Autònom 54 2,16 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12

Avaluació

1. Bloc de remugants. L’avaluació dels continguts es basa en un examen escrit que consta de preguntes tipus test (50% del bloc), preguntes curtes (30%) i preguntes a desenvolupar (20%).

És requisit indispensable per superar aquest bloc haver obtingut una nota mínima de 5.

2. Bloc d'aus. L’avaluació dels continguts es basa en un examen escrit que consta de preguntes tipus test (50% del bloc), preguntes curtes (30%) i preguntes a desenvolupar (20%).

És requisit indispensable per superar aquest bloc haver obtingut una nota mínima de 5.

 

La nota final de Sanitat Animal II s'establirà com a mitjana ponderada entre els dos blocs que la conformen (65% nota del bloc de remugants i 35% nota del bloc d'aus). Cal aprovar els dos blocs de continguts amb una nota mínima de 5 per tal d'aprovar l'assignatura.

 

Avaluació única

En aquest cas l’avaluació constarà de dos exàmens escrits simultanis amb la mateixa metodologia i ponderació que els descrits anteriorment i programats el mateix dia que l’examen de recuperació de la modalitat d’avaluació continuada.

S’aplicarà el mateix sistema de recuperació que per l’avaluació continuada.

La revisió de la qualificació final segueix el mateix procediment que per a l’avaluació continuada.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Examen sobre continguts teòrics de malalties de les aus 35 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Examen sobre continguts teòrics de malalties dels remugants 65 % 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12

Bibliografia

Bibliografia remugants

- Radostits, O.M., Gay C.C., Hinchcliff K.W., Constable P.D. (2007). Veterinary Medicine: A textbook of the diseases of cattle, horses, sheep, pigs and goats, 10th ed. (Radostits, Veterinary Medicine). Saunders Ltd. ISBN-10: 0702027774

- Blowey R., Weaver A.D. (2011). Color Atlas of Diseases and Disorders of Cattle, 3rd ed. Mosby. ISBN-10: 0723436029 (http://www.sciencedirect.com/science/book/9780723436027)

- Kapil S.K., Scott D. (2010). Emerging, Reemerging, and Persistent Infectious Diseases of Cattle, An Issue of Veterinary Clinics: Food Animal Practice, 1st. ed. (The Clinics: Veterinary Medicine). Saunders ISBN-10: 143771885X

- Aitken I.D. (2007). Diseases of sheep. 4a ed. Wiley Blackwell (UK) ISBN-10: 1405134143

- Pugh D.G., Baird N. (2011). Sheep and Goat Medicine, 2nd. ed. Saunders, ISBN-10: 1437723535. (http://www.sciencedirect.com/science/book/9781437723533)

 

Webs de remugants

http://w3.vet.cornell.edu/virtualvet/Bovine/default.aspx (Atlas de necròpsia i malalties del boví)

http://www.thecattlesite.com/diseaseinfo/

http://parasitosdelganado.net/

 

Bibliografia aus

- Charlton, B.R. (editor) (2006). Avian Disease Manual (6th ed.). American Association Avian Pathologists.

- Pattison, M., McMullin, P. Bradbury J.M., Alexander, D. (2008). Poultry diseases (6th ed.). WB Saunders, Londres. ISBN: 978-0-7020-2862-5.

(http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702028625)

- Saif, Y.M. (ed.-in-chief) (2008). Diseases of poultry (12th ed.). Blackwell Publishing.

- Randall, C.J. (1991). A colour atlas of diseases and disorders of the domestic fowl and turkey (2a  ed.). C.V. Mosby-Wolfe.

- Conway, Donal P. McKenzie, Elizabeth M. (2007). Poultry coccidiosis: diagnostic and testing procedures.

 

Webs d’aus

http://partnersah.vet.cornell.edu/avian-atlas/ (Atlas de malalties aviars)

http://www.thepoultrysite.com/publications/6/Diseases_Of_Poultry

http://www.poultryhub.org/poultrypedia/

http://poultrymed.com/Poultry/index.asp

http://www.msstate.edu/dept/poultry/extdis.htm


Programari

No n'utilitza.