Logo UAB
2023/2024

Sanitat Animal III

Codi: 102613 Crèdits: 5
Titulació Tipus Curs Semestre
2502445 Veterinària OB 4 1

Professor/a de contacte

Nom:
Enrique Maria Mateu de Antonio
Correu electrònic:
enric.mateu@uab.cat

Idiomes dels grups

Podeu accedir-hi des d'aquest enllaç. Per consultar l'idioma us caldrà introduir el CODI de l'assignatura. Tingueu en compte que la informació és provisional fins a 30 de novembre de 2023.

Equip docent

Joaquín Castellà Espuny
Margarita Martin Castillo
Enrique Maria Mateu de Antonio
Laila Darwich Soliva
Ana Maria Ortuño Romero

Prerequisits

No hi ha prerequisits. No obstant, es recomana repassar els continguts de les assignatures de Sanitat Animal I i II, Microbiologia, Microbiologia i aplicacions, Parasitologia, i Epidemiologia i Estadística.


Objectius

La Sanitat Animal III és una assignatura de primer semestre del quart curs del Grau en Veterinària. Forma part de la matèria de Sanitat Animal que s’ha organitzat per espècies animals en tres semestres. En aquesta assignatura s’estudien les malalties infeccioses i parasitàries que afecten als animals de companyia (gossos i gats), als conills i als porcs.

Els objectius formatius són:

- Comprendre els conceptes bàsics i la metodologia utilitzada en el estudi de les malalties infeccioses i parasitàries.

- Comprendre la patogènia de les malalties infeccioses i parasitàries més importants dels animals domèstics i relacionar-la amb els signes clínics i les lesions més característics.

- Fer diagnòstics diferencials a partir de l’epidemiologia, els signes i les lesions observables en els animals.

- Aplicar i interpretar les tècniques de laboratori més habituals en el marc de les malalties infeccioses i parasitàries.

- Elaborar un diagnòstic i una pauta d'actuació davant d'un cas o brot de malaltia infecto-contagiosa.


Competències

 • Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 • Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 • Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 • Diagnosticar les diferents malalties animals, individuals i col·lectives, i conèixer-ne les mesures de prevenció, posant l'èmfasi en les zoonosis i en les malalties de declaració obligatòria.
 • Diagnosticar les malalties més comunes mitjançant la utilització de diferents tècniques generals i instrumentals.

Resultats d'aprenentatge

 1. Analitzar, sintetitzar, resoldre problemes i prendre decisions.
 2. Aplicar correctament la nomenclatura anatomopatològica i utilitzar una terminologia adequada en l'àmbit de les malalties infectocontagioses.
 3. Aplicar el mètode científic a la pràctica professional, incloent-hi la medicina basada en l'evidència.
 4. Aplicar i interpretar les tècniques de laboratori més habituals per a diagnosticar i prevenir les malalties infeccioses i parasitàries dels animals domèstics i altres espècies d'utilitat.
 5. Definir els conceptes bàsics i la metodologia utilitzada en l'estudi de la sanitat animal.
 6. Demostrar coneixements d'anglès per comunicar-se tant oralment com per escrit en contextos acadèmics i professionals.
 7. Distingir les principals malalties parasitàries que afecten els animals domèstics i útils.
 8. Elaborar una pauta d'actuació davant d'un cas o brot de malaltia infecciosa-contagiosa.
 9. Fer diagnòstics diferencials a partir de l'epidemiologia, dels signes clínics i de les lesions observables en els animals.
 10. Identificar les lesions que caracteritzen les malalties de les espècies domèstiques i salvatges.
 11. Reconèixer la patogènia de les malalties dels animals domèstics, i establir associacions adequades entre les lesions, l'etiologia i els signes clínics.
 12. Valorar la importància i l'oportunitat de la necròpsia com a mètode per al diagnòstic de les malalties.
 13. Valorar la importància que tenen les malalties infeccioses i parasitàries en l'àmbit de la salut animal, la salut pública i en les produccions animals.

Continguts

En aquesta assignatura s’estudiaran les principals malalties d’origen infecciós i parasitari dels gossos, gats, conills i porcs. Això implica l’estudi de la seva etiologia, patogènia, tipus de presentació clínica, diagnòstic, control i prevenció. En aquelles d’origen parasitari també es contemplen les relacions paràsit-hoste i el reconeixement i la identificació dels paràsits responsables. Per altra banda, també s’inclou la importància econòmica i sanitària de les diferents malalties estudiades.

PROGRAMA

Gossos, gats i conills (24 h)

 • Gossos

- Processos respiratoris: Complex respiratori caní (tos de las gosseres). Dirofilariosi.

- Processos sistèmics: Brom. Hepatitis contagiosa canina.

- Processos digestius: Parvovirosi. Coccidiosi, giardiosi.

- Malalties de transmissió vectorial: Leishmaniosi. Ehrlichiosi.

- Processos reproductius: Herpesvirus. Neosporosi

- Malalties de la pell o mucocutànies: Sarnes. Pioderma.

 

 • Gats

- Processos respiratoris: Presentació. Complex respiratori felí.

- Processos digestius: Panleucopènia. Diarrees per protozous

- Processos sistèmics: Peritonitis infecciosa felina. Infeccions per retrovirus (leucemia-immunodeficiència)

- Malalties de lapell: Sarna notoèdrica. Tinya.

 

- Programes sanitaris en gossos i gats. Programes de vacunació. Programes de desparasitació

 

Seminari: Programes sanitaris en Col·lectius canins i felins

 

Seminari Especial: Discussió casos clínics

 

 • Conills

- Processos parasitaris: Introducció. Encefalitozoonosi. Coccidiosi. Helmintosis digestives.

- Processos infecciosos: Introducció. Pasteurel·losi. Mixomatosi. Malaltia hemorràgica-vírica. Enteropatia enzoòtica. Enteritis mucoide.

- Programes sanitaris en conills. Programes de vacunació i desparasitació.

 

Porcs (19 h)

- Processos digestius: Esquema introductori – diagnòstic diferencial. Diarrees neonatals. Complexe digestiu de l’engreix. Coccidiosi

- Processos respiratoris: Esquema introductori – diagnòstic diferencial. Complex respiratori porcí. Influença porcina

- Processos sistèmics. Esquema introductori – diagnòstic diferencial. Síndrome respiratòria i reproductiva porcina. Circovirosi porcina

- Processos reproductius: Esquema introductori – diagnòstic diferencial. Parvovirosi porcina

- Processos nerviosos: Esquema introductori – diagnòstic diferencial. Meningitis bacterianes

- Processos cutanis: Esquema introductori – diagnòstic diferencial

- Artropodosis i helmintiosis

- Programes sanitaris en porcs. Programes de vacunació. Programes de desparasitació.

Seminari: presentació i discussió casos clínics


Metodologia

El centre del procés d’aprenentatge és el treball de l’alumnat. La idea subjacent és la d'aprendre treballant, essent la missió del professorat ajudar en aquesta tasca (1) subministrant informació o mostrantles fonts on es pot aconseguir i (2) dirigint els seus passos de manera que el procés d’aprenentatge pugui realitzar-se de forma efectiva. 

 S'habilitaran canals de comunicació (p.ex. fòrum del Moodle de CV) per a resolució de dubtes. 

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació de l'assignatura/mòdul.


Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Tipus: Dirigides      
Classes teoria 40 1,6 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Seminaris 3 0,12 1, 3, 4, 6, 8, 9
Tipus: Supervisades      
Tutories 3 0,12 1, 2, 5, 7, 10, 11, 13
Tipus: Autònomes      
Autoaprenentatge 20 0,8 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Estudi autònom 56 2,24 1, 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

L’avaluació serà individual i es realitzarà en funció de les diferents activitats formatives que s’hagin programat. S’organitzarà valorant cadascun dels blocs que integren l’assignatura. 

1- BLOC 1 (gossos, gats i conills): Ponderació 55%. És requisit indispensable per aprovar el bloc superar el 50% de la puntuació màxima. 

2- BLOC 2 (porcs): Ponderació 45%. És requisit indispensable per aprovar el bloc superar el 50% de la puntuació màxima. 

La nota final de Sanitat Animal III s’establirà com a mitjana ponderada entre els dos blocs que la conformen. Cal aprovar els dos blocs de continguts per tal d’aprovar l'assignatura. Cada bloc suspès es pot recuperar en un examen a finals de semestre.

La presentació a qualsevol dels exàmens programats implica que l’alumne rebrà una qualificació a l’acta. Es considerarà “No presentat”només l’alumne que no faci cap examen. 

L’assignatura oferirà avaluació única. L'avaluació única consistirà en una única prova en la que s’avaluaran els continguts de tot el programa de l'assignatura. La prova els mateixos apartats  i ponderacions que cadascun dels examens parcials.La prova d’avaluació única es farà el mateix dia, hora i lloc que la darrera prova d’avaluació continuada de l’assignatura. L’avaluació única es podrà recuperar el dia fixat per la recuperació de l’assignatura.

 


Activitats d'avaluació continuada

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge
Avaluació de les malalties dels gossos, gats i conills (Bloc 1) 55% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
Avaluació de les malalties dels porcs (Bloc 2) 45% 1,5 0,06 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Bibliografia

 

Bibliografia recomanada per l'assignatura:

 - Greene, C.E. (2012). Infectious diseases of the dog and cat. 4a. ed. Saunders (W.B.) Co Ltd, Philadelphia. ISBN: 978-1-4160-6130-4

 - Gutierrez J., Ortuño A., Castellà J. (2006) Parasitologia Clínica: Parasitosis digestivas del perro y del gato. Multimédica Ediciones Veterinarias.

 - Varga M..Textbook of Rabbit Medicine (Second Edition), 2014, Pages 435-471. Chapter 14 - Infectious Diseases of Domestic Rabbits: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702049798

 - Zimmermann, J.J., Karriker L., Ramirez A. , Schwartz K., Stevenson G. (2012). Diseases of swine. (10a ed.). Iowa State University Press, Wiley-Blackwell. ISBN: 978-0-8138-2267-9

  

 

Altres fonts de consulta:

 

Bloc 1: Malalties de gossos i gats

 - Bowman D.D., Hendrix C.M., Lindsay D.S., Barr S.C. (2002) Feline Clinical Parasitology. Iowa State University Press.

 - Hartmann, K., Levy, J.K. Feline Infectious Diseases. Self-Assessment Color Review (2011). Manson Publishing/The Veterinary Press. ISBN: 978-1-84076-099-6

 - Urquhart G.M., Armour J.A., Duncan J.L. (1998). Veterinary Parasitology. Blackwell Science.

 - Gutierrez JF., Ortuño A., Castellà J. (2006). Parasitologia Clínica: Parasitosis digestivas del perro y del gatoMultimedica Ediciones Veterinarias.

 - Feline infectious diseases: Self-assessment colour review. CRC ISBN 9781840760996  

 

Webs d'interès:

 - European Advisory Board on Cat Diseases (ABCD) Guidelines: http://www.abcd-vets.org/Pages/Home.aspx

 - Current Topics in Canine and Feline Infectious Diseases (Nov. 2010):

 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01955616/40

 - Emerging and Reemerging Viruses in Dogs and Cats (July 2008):

 http://www.sciencedirect.com/science/journal/01955616/38/4

 - A Concise Guide to Infectious and Parasitic Diseases of Dogs and Cats, Carter et al. (2005):http://www.ivis.org/special_books/carter/toc.asp

 - WSAVA Vaccination Guidelines Group: http://www.wsava.org/guidelines/vaccination-guidelines

 Malalties de conills:

 - Harcourt-Brown, F. (2002) Textbook of Rabbit Medicine. Capítol 16. Elsevier Ltd. ISBN: 978-0-7506-4002-2: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780750640022

 - Rosell J.M. (coordinador) (2000). Enfermedades del conejo. Vols. I i II. Ediciones Mundiprensa. Madrid.

 Web sobre cunicultura: http://www.conejos-info.com/

 Bloc 2: Malalties de porcs:

 - Jackson, P.G.G., Cockcroft, P.D. (2007). Handbook of Pig Medicine. Elsevier Ltd. ISBN: 978-0-7020-2828-1: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780702028281

 - Segalés, J., Martínez, J. (coordinadores). Manual de diagnóstico laboratorial porcino (2013). Servet Editorial-Grupo Asís Biomedia S.L. ISBN: 978-84-941014-0-3

 

Webs d'interès:

 - ThePigSite Quick Disease Guide: http://www.thepigsite.com/diseaseinfo/

- 3tres3 La página del cerdo: http://www.3tres3.com/

 - European Association of Porcine Health Management: http://www.eaphm.org/

 - American Association of Swine Veterinarians: http://www.aasv.org/links.php

 Altres fonts d'informació per estudiar la matèria de Sanitat Animal:

 - Oficina Mundial de Sanitat Animal: http://www.oie.int

 - Center for Food Security & Public Health (CFSPH): Animal Disease Information:

 http://www.cfsph.iastate.edu/DiseaseInfo

 - Maclachlan, N.J., Dubovi E.J. (editors). Fenner's Veterinary Virology (2011) 4a. ed., Elsevier Inc. ISBN: 978-0-12-375158-4: http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123751584

 - Manual Merck de Veterinària: http://www.merckmanuals.com/vet/index.html

 

 

Cal consultar la programació general del curs a la pàgina web de la Facultat de Veterinària (http://www.uab.cat/veterinaria/).          

Cal consultar l’espai docent de l’assignatura a la plataforma Veterinària Virtual (http://veterinariavirtual.uab.es/web/vetvir/vetvir.htm) o al Campus Virtual de l’assignatura.

 


Programari

No cal cap tipus de programari especial